"Nevar izdz?st noklus?juma dom?na" k??da, m??inot izveidot dom?na no?em?ana no Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2787250 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

M??inot izveidot Microsoft Office 365 dom?na no?em?ana, izmantojot programmu Windows PowerShell, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
No?emt MsolDomain: Nevar izdz?st noklus?juma dom?na. Izmantojiet cmdlet Set-MsolDomain uzst?d?t k? noklus?juma dom?na cit? dom?n?, pirms izdz??at ?o dom?nu.
Line: 1 char: 18
+ MsolDomain no?em?ana<><DomainName></DomainName>
+ CategoryInfo: OperationStopped: (:) [No?emt MsolDomain], MicrosoftOnlineException
+ FullyQualifiedErrorId: Microsoft.Online.Administration.Automation.DefaultDomainDeletionException,Microsoft.Online.Administration.Automation.RemoveDomain
?? probl?ma rodas, ja dom?ns ir prim?r? vai noklus?juma dom?na.
?? probl?ma rodas, ja dom?ns ir prim?r? vai noklus?juma dom?na.

???DUMS

Svar?gi!Ja jums ir Office 365 attiec?b? uz izgl?t?bu, neveiciet ??s proced?ras darb?bas. T? viet? sazinieties ar Office 365 atbalsts pal?dz atrisin?t ?o probl?mu.
Lai atrisin?tu ?o probl?mu, iestat?t prim?ro dom?nu, uz??muma profila redi???anas. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Pierakst?ties pakalpojum? Office 365 port?la (https://Portal.microsoftonline.com) k? glob?lais administrators.
 2. Noklik??iniet uz Admin. Tad, ja Office 365 opcija ir pieejama, atlasiet ?o opciju.
 3. J?su uz??muma v?rds un uzv?rds tiek par?d?ts lapas aug?da??. J?su uz??muma v?rds un uzv?rds, darbojas k? saite uz uz??muma profilu.

  Noklik??iniet uz nosaukuma j?su uz??muma var?tu redz?t profilu.
 4. Profilu log?, noklik??iniet uz Edit (redi??t).
 5. adreses lodzi?? noklus?juma dom?na main?t dom?nu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

PAPILDINFORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?):
2284755 Tiek par?d?ts k??das zi?ojums, m??inot no?emt dom?nu no Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2787250 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 10. apr?lis - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365e o365p o365a o365m kbmt KB2787250 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2787250

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com