ID c?a bi: 278835 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit nay m ta cach xoa cac tp cookie khoi may tinh cua ban. Ban co th chon s dung Tr giup co Hng dn xoa cac tp cookie khoi may tinh giup minh hoc ban co th xoa thu cng cac tp cookie khoi may tinh. Phn "Cach xoa t ng cookie trong Internet Explorer trn Windows XP" bao gm hng dn v cach s dung Tr giup co Hng dn thc hin cac bc giup ban.

Chu y Nu ban mun xoa cookie cho moi ngi dung trn may tinh, ban phai lp lai cac bc phu hp khi ban ng nhp vi t cach mi ngi dung.

Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh t trinh s cp n trung cp.

bit thm thng tin v cookie, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
260971 M ta cookie

Thng tin thm

Cach xut hoc lu cookie cua ban trc khi xoa chung

Cookie co th cha thng tin v mt trang Web a tuy chinh hoc co th cha thng tin ng nhp cho mt Web site. Trc khi xoa cookie, ban co th mun xut hoc lu chung. S dung Thut sy Nhp/Xut trong Internet Explorer xut cookie cua ban. bit thm thng tin v cach s dung Thut sy Nhp/Xut, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
221523 M ta Thut sy Nhp/Xut co trong Internet Explorer 5.0 hoc phin ban mi hn

Video: Cach xo t?p cookie trong Internet Explorer 9 (Video bng ting Anh)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video1
uuid=c84a4909-074f-4828-998b-31be50e0aba9 VideoUrl=http://www.microsoft.com/en-US/showcase/details.aspx?uuid=c84a4909-074f-4828-998b-31be50e0aba9
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets video2

Cach xoa cac tp cookie trong Internet Explorer 8

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Thoat Internet Explorer 8, ri thoat moi phin ban cua Windows Explorer.
 2. Thc hin mt trong nhng vic sau:
  • Trong Windows Vista hoc Windows 7, bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , nhp inetcpl.cpl vao hp Bt u Tim kim, ri bm ENTER.
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.
  • Trong Windows XP, bm Bt u, bm Chay, go inetcpl.cpl vao M, ri nhn ENTER.
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny.


   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 3. Trn tab Chung, bm Xoa trong Lich s Duyt trong hp thoai Thuc tinh Internet.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 4. Trong hp thoai Xoa Lich s Duyt, bm xoa tt ca cac hp kim tr hp kim Cookie, ri bmXoa.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cach xoa cac tp cookie trong Internet Explorer 7

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Thoat Internet Explorer 7, ri thoat moi phin ban cua Windows Explorer.
 2. Thc hin mt trong nhng vic sau:
  • Trong Windows Vista, bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , go inetcpl.cpl vao Bt u Tim kim, ri nhn ENTER.
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
  • Trong Windows XP, bm Bt u, bm Chay, go inetcpl.cpl vao M, ri nhn ENTER.
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny


   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 3. Trn tab Chung, bm Xoa trong Lich s Duyt trong hp thoai Thuc tinh Internet.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 4. Trong hp thoai Xoa Lich s Duyt, bm Xoa Cookie.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 5. Trong hp thoai Xoa Cookie, bm Co.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cach xoa cac tp cookie trong Internet Explorer 6

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
 1. Thoat Internet Explorer 6, ri thoat moi phin ban cua Windows Explorer.
 2. Bm Bt u, bm Chay, go inetcpl.cpl, ri bm ENTER.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny


  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 3. Trn tab Chung, bm Xoa Cookie trong phn Tp Internet Tam thicua hp thoai Thuc tinh Internet.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
 4. Trong hp thoai Xoa Tp, bm chon hp kim Xoa tt ca ni dung gian tuyn, ri bm OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  ?nh ch?p mn h?nh cho b?c ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cac s c tng t va giai phap

bit thm thng tin v cookie, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
283185 Cach quan ly cookie trong Internet Explorer 6
224304 Cookie theo phin khng c xoa cho n khi ban ong trinh duyt
bit thm thng tin v cookie, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
154360 Thng tin v thng bao Canh bao Bao mt cho cookie trong Internet Explorer va Outlook Express
223799 M ta cookie lu dai va theo phin trong Internet Explorer
N?u nh?ng bi vi?t C s? Ki?n th?c Microsoft ny khng gip b?n kh?c ph?c c s? c? ho?c n?u b?n g?p cc hi?n t?ng khc v?i nh?ng gi m bi vi?t ny m t?, hay tim ki?m C s? Ki?n th?c Microsoft ? bi?t thm thng tin. tim kim C s Kin thc Microsoft, ghe thm website sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=vi-vn
Sau , nh?p ni dung thng bo l?i m b?n nh?n ?c ho?c nh?p m t? s? c? vao tr?ng T?m ki?m H? tr? (KB).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 278835 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 10.0
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbhowto kbenv kbFAQ kbcip kbvideocontent KB278835

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com