Kh?c ph?c: Quá tr?nh c?u h?nh cho các tính năng tích h?p m?ng là không thành công khi b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n 2009 c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2791233 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có tích h?p máy ch? Microsoft Server 2009 cài đ?t chuyên bi?t.
  • B?n đ? đ?t c?u h?nh máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 m?ng tích h?p các tính năng, ch?ng h?n như liên k?t b?n ghi d?ch v?, k?t n?i, và h?p l? đơn v? (LUs).
  • B?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr? (CU), g? b? cài đ?t chuyên bi?t máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? năm 2009, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n 2009 c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch?.

Trong trư?ng h?p này, khi b?n ch?y công c? c?u h?nh (Configuration.exe) đ? đ?t c?u h?nh máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009, quá tr?nh c?u h?nh cho các tính năng tích h?p m?ng là không thành công. Ngoài ra, thông tin tương t? như sau đây đư?c kí nh?p t?p tin kí nh?p c?u h?nh:
[th?i gian Thông tin ConfigHelper] c? g?ng đ? m? tr?nh qu?n l? b?n ghi d?ch v?.
[th?i gian Thông tin ConfigHelper] th? khóa b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u.
[th?i gian L?i ConfigHelper] đư?ng d?n\service.cpp(1240): nhân s? th?t b?i = 80004005
[th?i gian L?i ConfigHelper] th?t b?i trong vi?c c?u h?nh d?ch v?: SnaBase
[th?i gian L?i CHISConfigHelperUtilities] th?t b?i trong SetServiceSecurity
[th?i gian L?i CHISConfigHelperUtilities] SnaBase
[th?i gian Thông tin HISService] CHISService::Configure serviceName = tên người dùng "SnaBase" = "tên người dùng"m?t kh?u =" *** "tên mi?n ="tên mi?n"AdminGroup ="Qu?n tr? viên c?a m?nh"RuntimeGroup =" c?a ông UsersLoadOrderGroup th?i gian ch?y = "MS_HIS" không thành công
[th?i gian Tính năng c?nh báo c?u h?nh khuôn kh?] th?t b?i trong vi?c đ?t c?u h?nh: NetworkIntegration.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2765212 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho năm 2009 Server tích h?p máy ch? lưu tr?

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2791233 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2009
  • Microsoft BizTalk Adapters for Host Systems 2.0
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2791233 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2791233

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com