Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2791312 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Naujinim? 13 Microsoft Dynamics CRM 2011 m. dabar yra. ?iame straipsnyje apra?oma kar?t?j? patais? ir naujinim?, ?traukt? ? ?? specifini? naujinim?. ?is specifini? naujinim? paketas yra visomis kalbomis, kurios palaiko Microsoft Dynamics CRM 2011.

Pastaba. Specifini? naujinim? paketas 13 pristato Windows Server 2012 ir Active Directory Federation tarnybos (AD FS) 2.1. Self-Healing nustatymas (SHS), kurio reikia ?diegti atnaujinti apibendrinimo 13 Microsoft Dynamics CRM 2011 Windows Server 2012 bus paskelbtas "Microsoft Update" ?alia specifini? naujinim? viduryje-?-baland?io pabaigoje, 2013. ?i?r?kite suderinamumo straipsnis:

Microsoft Dynamics CRM suderinamumo s?ra?as

PastabaAnkstesni? naujinim? (Update Rollup 12 Microsoft Dynamics CRM 2011) pristato papildom? nar?ykl?s suderinamum?. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, eikite ? Microsoft tinklalapyje:


PastabaNaujinim? 12 taip pat apima naujus indeksus u? tokios ?mon?s greitai rasti paie?kos optimizavimo priemon?s. ?i? rodikli? yra sukurtas, kai ?diegsite naujinim? apibendrinimo 12. Be to, kai kuriose diegimo procesas trukti ilgiau negu tikimasi baigti. Taip yra tod?l indeksus reikia u?pildyti. Laikas, kurio reikia u?pildyti rodykles priklausomai nuo dyd?io duomen? rinkin?.
 • Atvejais
 • Galimybi?
 • Konkurent?
 • Kontaktas (kad telefono numeris laukus)
 • Verslo vieneto
 • Ry?io
 • Ry?io vaidmen?
 • ?B straipsnyje
 • ?vino
 • Produktas
 • Pardavimo literat?r?
Daugiau informacijos apie indeksus, ?r. Indeksai ?traukti su Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12.

PastabaSpecifini? naujinim? paketas 12 taip pat yra naujinim? programin?s ?rangos programuotojo rinkiniu (SDK), metaduomen? ir veiklos informacijos santraukose. Nor?dami gauti daugiau informacijos, eikite ? ?ias Microsoft svetaines:

Kas yra naujas Microsoft Dynamics CRM 2011 ir Microsoft Dynamics CRM

Gauti ir nustatyti metaduomen? keitim?

Naudoti vykdyti kelis naudingumo urmu duomen? apkrova

Veiklos informacijos santraukos subjektai

Pastaba. Ankstesnius naujinimo apibendrinimo (Update Rollup 10 Microsoft Dynamics CRM 2011) pristat? papildomomis galimyb?mis ir remti Microsoft Dynamics CRM 2011. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, eikite ? ?ias Microsoft svetaines:

Pagalba su Microsoft Dynamics CRM 2011 ir Microsoft Office 2013

Pagalba su Microsoft Dynamics CRM 2011 ir Windows 8

Pagalba su Microsoft Dynamics CRM 2011 ir Internet Explorer 10

Naujinim? 10 apima efektyvumo patobulinimai u?klausas ir greitos paie?kos funkcija. Daugiau informacijos, ie?kokite "Optimizuoti atlikti didel?s apimties duomen? baz?ms u?klausas" ir "Optimizuoti greitos paie?kos u?klaus? na?umo" skyriuose Microsoft svetain?je:
Optimizuoti ir palaikyti Microsoft Dynamics CRM 2011 serverio infrastrukt?ra veiklos

Daugiau informacijos

Sukurti skai?i? ir fail? pavadinimai, ?is specifini? naujinim? paketas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Specifini? naujinim? paket?Komponavimo versijos numerisFailo vardas (32 bit? versijos)Failo vardas (64 bit? versijas)
Microsoft Dynamics CRM 2011 serverio5,0. 9690.3448NegaliojaCRM2011-serveris-KB2791312 -LangID-amd64.exe
"Microsoft Dynamics CRM 2011" Microsoft Office Outlook5,0. 9690.3448CRM2011-Client-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 el. pa?to kelved?5,0. 9690.3448CRM2011-Router-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 kalbos paketas5,0. 9690.3448CRM2011-Mui-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 ataskait? pl?tinius5,0. 9690.3448NegaliojaCRM2011-Srs-KB2791312 -LangID-amd64.3exe

Update Rollup informacija

Naujinim? 13 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra vietinis Klientai.

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite 2791312 paket? dabar.

I?leidimo data: Kovo 26, 2013

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?: 119591 Kaip gauti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Diegimo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Svarbu. Negalima importuoti duomen? baz?, sukurt? naudojant Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 arba v?lesn?s versijos Microsoft Dynamics CRM 2011 ? diegti Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 arba ankstesn? versij? Microsoft Dynamics CRM 2011.

Windows naujinimo diegimas

Naudoti Windows Update automati?kai ?diegti Update Rollup 13 Microsoft Dynamics CRM 2011. ?is specifini? naujinim? paketas bus galima rasti Windows naujinim? 2013 m. baland?io.

Galite konfig?ruoti Windows automati?kai ?diegti rekomenduojamus naujinius. ?is parametras skirtas nekritines problemas ir padeda pagerinti kompiuterio na?um?. Pasirinktiniai naujinimai neatsiun?iami ir nediegiami automati?kai naudodami ?? parametr?.

Nor?dami su?inoti daugiau apie parametrus, diegti Windows naujinimus, eikite ? ?ias Microsoft svetaines:
?jungti automatin? naujinim? arba i?jungti

Keisti Windows diegia arba prane?a apie naujinimus

Nor?dami ?diegti Update Rollup 13 Microsoft Dynamics CRM 2011 naudojant Windows naujinim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada ?veskite Atnaujinimas ? lauk? Prad?ti ie?k? . Rezultat? s?ra?e spustel?kite Windows naujinimas.
 2. Nar?ymo srityje spustel?kite tikrinti, ar yra naujinim?, ir tada Palaukite, kol sistema Windows ie?kos naujausi? kompiuterio naujinim?.
 3. Jei gaunate prane?im?, kad svarb?s naujinimai yra prieinami arba paragina jus per?i?r?ti svarbius naujinimus, spustel?kite, kad pasirinktum?te bet pageidaujam? ?diegti naujini? ?ym?s langelius, ir spustel?kite gerai. Be to, spustel?kite atnaujinti daugiau informacijos.
 4. Spustel?kite diegti naujinimus.
 5. Skaityti ir sutikite su licencijos s?lygomis, ir spustel?kite baigti (jei naujinimas to reikalauja ?is veiksmas). Jei b?site raginami ?vesti administratoriaus slapta?od?, ?veskite slapta?od?. Patvirtinkite, kad sutinkate su s?lygomis, jei b?site paraginti tai padaryti.

Rankinis diegimas

Jei norite rankiniu b?du ?diegti Update Rollup 13 Microsoft Dynamics CRM 2011, atlikite ?iuos veiksmus.
 1. Eikite ? Microsoft naujinim? katalogo adresu:
  Microsoft naujinim? katalogo
 2. Paie?ka pagal paie?kos , ?veskite2791312, tada spustel?kite Ie?koti.
 3. Spustel?kite prid?ti prid?ti naujinim? ? krep?el?.
 4. Spustel?kite atsisi?sti.
 5. Spustel?kite Nar?yti, nurodykite aplank?, ? kur? norite atsisi?sti naujinim? ir spustel?kite gerai.
 6. Spustel?kite t?stiir tada spustel?kite sutinku priimti Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygos.
 7. Kai naujinimas yra atsiun?iami ? j?s? nurodyt? viet?, spustel?kite u?daryti.
Daugiau informacijos apie Microsoft naujinim? katalogo, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
323166 Kaip atsisi?sti naujinimus su tvarkykl?mis ir kar?tosiomis pataisomis i? Windows Update katalogo

Papildoma diegimo informacija

 • Kai ?diegiate ?? specifin? naujin?, i?eiti i? esamos "Microsoft Dynamics CRM" sesijas ir tada prad?ti nauj? "Microsoft Dynamics CRM" seans?.
 • De-konfig?ruodami kalbos paket?, kalbos parametrai vis? "Microsoft Dynamics CRM" vartotoj?, kurie naudojasi ?ia kalba gr?? ? nustatymus pagal nutyl?jim? kalba. I? naujo parengimo procesas n?ra atnaujinti kalbos parametrai vartotoj?. Tod?l vartotojams i? naujo j? kalbos parametrai sekcijoje asmenines parinktis kai nori ?eiti ? Microsoft Dynamics CRM 2011.

B?tinosios s?lygos

J?s privalote tur?ti Microsoft Dynamics CRM 2011 atnaujinti apibendrinimo 6 (statyti 5.0.9690.1992) arba v?lesn? versij?, Microsoft Dynamics CRM 2011 ?diegta taikyti ?? specifin? naujin?. Daugiau informacijos apie Update Rollup 6, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2600640 Naujinim? 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 m. yra
Informacijos apie suderinamum?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:

2669091 Microsoft Dynamics CRM suderinamumo s?ra?as

Sistemos paleidimas i? naujo

Jei b?site paraginti i? naujo paleisti kompiuter?, atlikti pritaikius naujinim?.

?alinimo informacij?

Update Rollup 13 galite pa?alinti i? serverio, kuriame veikia "Microsoft Dynamics CRM". Ta?iau atgal ? vir?? j?s? duomen? baz?s prie? jums pa?alinti Update Rollup 13. Nor?dami gauti daugiau informacijos, eikite ? ?iose Microsoft Developer Network (MSDN) interneto svetain?se:
Sukurti visos duomen? baz?s atsargin? kopij? (SQL serveris)
Atkurti atsargin? duomen? baz?s kopij? (SQL Server Management Studio)

Pastaba. Jei taikote naujinim? 10v2 be specifini? naujinim? paketas 10v1, ir tada j?s pa?alinti naujinim? 10v2, sukonfig?ruoti "Microsoft Dynamics CRM" Outlook klientui.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Klausimus, kurie sprend?iami Update Rollup 13 Microsoft Dynamics CRM 2011

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Specifini? naujinim? paketas 13 sprend?ia ?iuos klausimus:
 • Tarkime, kad turite ?jungti tinklo apkrovos balansavimo (NLB) interneto diegimo (IPS) ir pretenzij? autentifikavimas Microsoft Dynamics CRM 2011. Galite nustatyti atpa?inimo ?enklo galiojimo laik? iki daugiau nei de?imt valand? reikalavim? ir IPS parametrus. Esant tokiai situacijai, netik?tai gaunate ?inut? po de?imt valand?, kuriame reikia autentifikavimo.
 • CRM "Outlook" kliento negalima konfig?ruoti naudojant Office 365 CRM organizacija organizacijos URL.
 • Ypatyb? CallerId nesukonfig?ruotas Windows komunikacijos fondas (WCF) skambu?i?, kurie yra pagaminti i? Microsoft Silverlight ar Microsoft Jscript.
 • Kai priskirsite visus ?ra?us i? vieno vartotojo kitam vartotojui, ?vyksta skirtojo laiko klaida.
 • Kai eksportuojate Microsoft Excel darbalapio, eksportuoto failo pavadinimas skiriasi nuo darbalapio rodinio pavadinimas.
 • Bandant atsakyti ? sekam? el. lai?ke, kur? gavote i? kito "Microsoft Dynamics CRM" vartotojo "prvWriteActivity teisi?" klaida ?vyksta.
 • Negalima importuoti tinkinimus ? "Microsoft Dynamics CRM". ?i? problem? sukelia santyki?, kad negalima naudoti teising? prie?d?liai.
 • Out-of-Box SQL pagal ataskaitos neveikia kaip tik?tasi, jei dinami?kai generuojami eilut? yra daugiau kaip 4000 ?enkl?.
 • Suliedami el. lai?kus naudojant taisykles programoje Microsoft Word, Microsoft Outlook u?stringa.
 • WorkflowContext.CreateOrganizationService funkcijos naudoja dabartinio vartotojo ID.
 • Tarkime, kad sukuriate SDK program?, o tada programa sukurs el. pa?tu. Kuriate veiklos mime priedas, susieta su el. lai?ko, ir tada jums atgauti vis? stulpeli? tvirtinimo. Tokiu atveju logi?ka el. lai?ko pavadinimas yra nurodytas neteisingai kaip veiklos mime priedas, pavadinimas.
 • Spustel?jus nuorod? svetain?s strukt?roje, visas nuorodas ? svetain?s strukt?ra yra atidarytos tik?tis nuorod?, kad j?s paspaud?te.
 • Kai ?kio subjektas programoje "Microsoft Dynamics CRM", forma lygio juostel?s tinkinimus n?ra importuojami.
 • Kai ?diegiate naujinim? 12for Microsoft Dynamics CRM 2011, naudodami Jscript nekonfig?ruoti per?valgos reik?m?s.
 • Tarkime, kad j?s norite kopijuoti paskyr? ? "Microsoft Dynamics CRM". Ta?iau, kai per?i?rite paskyrimo programoje "Microsoft Dynamics CRM", yra nukreipiami ? pirminio paskyrimo vietoj nukopijuotos paskyrimo programoje "Microsoft Dynamics CRM".
 • Tuo metu nerodomas teisingai tooltip tolesni? u?duotims "Microsoft Dynamics CRM" ?ra?? programoje "Outlook".
 • Kai nustatote skaityti leidimo el. lai?ko ?ablonus Verslovienetui, negalite per?i?r?ti asmenini? el. lai?k? ?ablonus.
 • Tarkime, kad j?s atnaujinate form? ?keliant duomenis ? form? naudodami mygtuk? ?aliu apskritimu. Kai eksportuojate duomenis ? Excel, penktoji papildomo tinklelio duomenys yra neeksportuojamos.
 • Pasikeitimai asinchronin?s aptarnavimo klaid? naujo ?jungti gavus Generic SQL klaida.
 • Ne?manoma prieiti prie CRM organizacijoje importo su vartotojais i? antrinio domeno.
 • Kai j?s? abonementas i?jungtas numatytasis organizacijos, negalima paleisti kelias pagal ataskaitas.
 • Kai ?keliate Vaidmenimis pagr?stas formas, kompiuteris pakimba.
 • Kai temos eilut? yra tu??ias el. pa?tu ? Microsoft Dynamics CRM "Outlook" kliento, negalite konvertuoti lai?k? ? byl? ar galimyb?.
 • Azuras paslaugos autobus? integracijos proceso nelaiko lai?ko dyd?.
 • Negalite eksportuoti vertim?, kurie yra pasikartojan?i? etike?i?.
 • Po to, kai eksportuojate duomenis ? Excel naudojant parinkt? "Eksporto ?ra?yt? rodin?", duomenys n?ra pateikiami programoje "Excel".
 • ?ra?o negalima importuoti kai pirmin? ?ra?? ?ra?o yra neaktyv?s dublikatas.
 • Kai atliekate paie?k?, "Greitos paie?kos" paie?kos parinkt?, yra negr??inti jokie rezultatai.
 • Kai eksportuojate duomenis ? Excel naudojant ? dinamin? darbalap? variantas veiklai, System.InvalidCastException klaida ?vyksta.
 • Tarkime, kad nustat?te, ry?io veikimo b?do, priskirti vert?s Kaskadosaktyvus. Tokiu atveju negalite priskirti vartotojo paskyr?.
 • Kai nuskaitote daug u?klaus?, jau?iate l?to veikimo programoje "Microsoft Dynamics CRM". Be to, kai yra daugiau nei 1000 verslo vienet? programoje "Microsoft Dynamics CRM", ir tada j?s priimti u?klausas, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  Neteisinga sintaks? ? raktinis ?odis "S?junga".
 • Jei klaida atsiranda, kai i?kvie?iate funkcij? AppGridWebService.ashx, j?s negausite teising? klaidos prane?im?.
 • Update Rollup 11 Microsoft Dynamics CRM 2011 negalite ?diegti kompiuteryje, kuriame yra pranc?z? kalba Windows, SQL Server, ir Microsoft Dynamics CRM 2011 ?diegta.
 • Panaikinus out-of-the-box skydus, negalima importuoti arba eksportuoti i?eit?.
 • Kada ?jungti at?aukia ?ra?yti operacijos galimyb? produkt?, "klient? i?imtys" klaidos prane?imas nerodomas.
 • Kai pasirenkate Rodyti tik mano ?ra?us, vert? per?valgos dialogo lange, ?ra?us, kurie priklauso visiems vartotojams rodomi netik?tai.
 • Pakeitus kai kuri? vartotoj? vaidmenys, n? vienas vartotojas gali svetain?je "Microsoft Dynamics CRM". ?i problema atsiranda d?l SQL eilut? blockings.
 • Kai bandote sukurti verslo vienet?, galite praleisti l?to veikimo programoje "Microsoft Dynamics CRM".
 • "Sekti programoje CRM" rodomas vietoj "Untrack" mygtuk? sekti programoje CRM d?l Paskyrim?.
 • Kai panaikinate vaidmen? teisi? naudojant valdomojo sprendimo programoje "Microsoft Dynamics CRM", j?s negalite prid?ti vaidmen? teisi? dar kart?.
 • Pastabos pavadinimai rodomi ne pa?ymi kontrol?s.
 • Negalima keisti t?v?, verslo vieneto ?akniniam verslo vienetui.
 • Nepavyksta atidaryti vartotojo veiklos m?nesio kalendoriaus rodinyje.
 • Kai konfig?ruojate Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" kliento Windows Server 2012 su Active Directory Federacijos paslaug? 2.1 (ADF 2.1) ?diegta, yra nukreipiami ? netinkami metaduomenys main? (MEX) pabaigos ta?k?.
 • Jei norite prid?ti pried? prie lai?k? suliejimo dokument?, prid?t? fail? failo varde yra failo mar?rut?.
 • Kai saugos vaidmen? parametrus sukonfig?ruoti taip, kad piktogram? grup? yra pasl?pti, juostel?s nerodomi.
 • Kai panaikinate nuorodinis komanda i? ?ra?o dal?, negalite per?i?r?ti tikrinimo retrospektyva nurodytos komandos. Be to, galite gauti klaidos prane?im?.
 • S?skaitos rodomos ne Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" kliento rodinyje aktyv? s?skait?.
 • Eksportuodami sprendimus po Update Rollup 12, daugelis su daugeliu santykius neeksportuojami.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kar?t?j? patais? ir naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Naujinim? 13, "Microsoft Dynamics CRM" yra ?i? nustatyti, kad turite ?jungti rankiniu b?du:

Kai vykdomi renginiai palaukti, kol b?kl?s, s?lyga yra nebuvo prad?tas.

Nustatyti u?lies tiesa () ActivateAdditionalRefreshOfWorkflowConditions OrgDBOrghttp://support.Microsoft.com/kb/2691237)

Naujinim? 12 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?? naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du:


Sinchronizavimo privati nuosavyb? i? "Outlook" paskyros ? Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13

Naujinim? 11 Microsoft Dynamics CRM 2011 nustato ?i. Rankiniu b?du turi i?spr?sti ?i? problem? ?dieg? Update Rollup 11 Microsoft Dynamics CRM 2011.


Microsoft Dynamics CRM el. pa?to kelved? taisykl? diegimo vedl? neveikia Exchange 2003 ir Exchange 2010 mi?rus aplinkoje

Naujinim? 10 Microsoft Dynamics CRM 2011 neturi kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du.

8 naujinim? Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?? naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du:
2651621 Kyla kaip prastai naudojamas rasti laisv? kartus programoje Microsoft Dynamics CRM 2011
Naujinim? 7 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du.

Naujinim? 6 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?? naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du:
2664150 Kaip kontroliuoti PrincipalObjectAccess lentel?s augimo CRM 2011
I?valyti lentel? PrincipalObjectAccess ?diegus Update Rollup 6, atlikite veiksmus, apra?ytus ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje:
2741514 L?to veikimo kai prisegimo per?i?ros programoje "Microsoft Dynamics CRM"
Naujinim? 5 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Naujinim? 4 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Specifini? naujinim? paketas 3 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

2 specifini? naujinim? Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ?? naujinim?, turite ?galinti arba konfig?ruoti rankiniu b?du:
2535245 Kyla l??iau galite atlikti RetrieveMultiple u?klaus? didel?s apimties duomen? baz?ms Microsoft Dynamics CRM 2011
Specifini? naujinim? paketas 1 Microsoft Dynamics CRM 2011 yra ne kar?tosios pataisos arba naujinimai, turite sukonfig?ruoti rankiniu b?du.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kar?t?j? patais? ir naujinim?, kurie buvo i?leisti kaip atskiri pataisymai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
? ?iuos klausimus, buvo nustatytos naudojant kritini? pareikalavus (COD) nustato:

 • Jei norite prid?ti gav?j?, nurodyt? veiklos dokumente, ?ra?as yra netik?tai bendra visiems gav?jams.
 • Kai kuriate telefonu, i? vert?s n?ra atnaujinama operacija prie? pagrindin? operacij? plugin.
 • Rietuv?s perpilda atsiranda nulin?s eilut?s Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" kliento.
 • Kai importuojate teksto duomenis, SecLib::CheckPrivilege klaida ?vyksta.
 • Atsakymuose ir persiun?iamuose prane?imuose i? sekam? el. lai?ko netik?tai sekami programoje "Microsoft Dynamics CRM".
 • Manyti, kad paleid?iate funkcij? Nustatyti elementui Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" kliento. At?auk? nustatyti vedlio, netik?tai seka element?.
 • Importuojate valdomojo sprendimo programoje "Microsoft Dynamics CRM", etike?i? tirpalas formoje Rodyti neteising? informacij?.
 • Manyti, kad duomen? importavimo operacij? neatitinka kai kuri? ?ra?? grupiù organizacijoje. Bandant eksportuoti nepakankamumas istorija, gaunate klaidos prane?im?, kuris nurodo, kad ?ra?as yra nepasiekiamas.
 • Interneto paslaug? apibr??imo kalba (WSDL) informacijos Organization.svc failo netik?tai gr??o su saugi?j? jung?i? lygmuo (SSL) i?krovimo.
 • Pakeitus savyb?s "si?sti lai?k?" arba "sukurti lai?k?" ?ingsnis ? darbo eigos, i?skyrus klaidai.
 • "Tur?t? niekada pasiekia ?io punkto" i?imtis klaida ?vyksta BackgroundSendEmail proceso metu.
 • Jums si?lo nauj? laik? pasikartojan?ios paskyros, pasikartojan?ios paskyros konvertuojamas ? nesikartojant? paskyrimo.
 • Kai vykdomi renginiai palaukti, kol b?kl?s, s?lyga yra nebuvo prad?tas.
 • Kai prad?site steb?ti buvo stebimi anks?iau programoje Outlook kontakt? su Pasikartojan?io ?ra?o rodomas dialogo langas.
 • Kad Zarafa priedo, skirto "Outlook" neveikia programoje Microsoft Dynamics CRM 2011 "Outlook" kliento.
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atnaujinti apibendrinimo 13 failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


Spauskite ?ia Nor?dami parsisi?sti Update Rollup 13 failo informacijos paketus
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2791312 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 14 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbexpertiseinter kberrmsg atdownload kbmt KB2791312 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2791312

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com