Microsoft Dynamics CRM 2011 C?p Nh?t Rollup 13

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2791312 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

C?p Nh?t Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bây gi? có s?n. Bài vi?t này mô t? các hotfix và bản c?p nh?t đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t hợp nhất này. Bản cập nhật hợp nhất này có s?n cho t?t c? các ngôn ng? đư?c h? tr? b?i Microsoft Dynamics CRM 2011.

Lưu ?: B?n C?p Nh?t Rollup 13 gi?i thi?u h? tr? cho Windows Server 2012 và cho b?n ghi d?ch v? liên bang Thư mục Họat động (AD FS) 2.1. Các t? ch?a b?nh thi?t l?p (SHS) là c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 trên Windows Server 2012 s? đư?c công b? trên Microsoft Update cùng v?i b?n C?p Nh?t vào gi?a-đ?-cu?i tháng tư, năm 2013. Xin vui l?ng xem bài vi?t kh? năng tương h?p v? sau sau:

Danh sách Microsoft Dynamics CRM tương h?p v? sau

Lưu ?:M?t b?n C?p Nh?t rollup trư?c (C?p Nh?t Rollup 12 cho Microsoft Dynamics CRM 2011) gi?i thi?u b? sung tr?nh duy?t tương h?p v? sau. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:


Lưu ?:B?n C?p Nh?t Rollup 12 c?ng bao g?m các ch? s? m?i cho các th?c th? sau trong các tính năng nhanh chóng t?m tra c?u t?i ưu hóa. Các ch? s? đư?c t?o ra khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 12. Ngoài ra, m?t s? ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? k?t thúc. Đi?u này là b?i v? các ch? s? ph?i đư?c đi?n. Đó là c?n thi?t đ? đưa các danh m?c ph? thu?c vào kích thư?c c?a b? d? li?u.
 • Trư?ng h?p
 • Cơ h?i
 • Đ?i th? c?nh tranh
 • Liên h? (các s? đi?n tho?i l?nh v?c)
 • Đơn v? kinh doanh
 • K?t n?i
 • Vai tr? k?t n?i
 • bài KB
 • Ch?
 • S?n ph?m
 • Bán hàng văn h?c
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? s?, xem Ch? s? đư?c b? sung v?i Microsoft Dynamics CRM 2011 C?p Nh?t Rollup 12.

Lưu ?:B?n C?p Nh?t Rollup 12 c?ng có b?n C?p Nh?t cho b? công c? phát tri?n ph?n m?m (SDK), siêu d? li?u và ngu?n d? li?u th? c?p ho?t đ?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y vào web site Microsoft sau đây:

Bß?ún ph?ón phß?æi cho Microsoft Dynamics CRM 2011 và Microsoft Dynamics CRM

L?y và phát hi?n thay đ?i đ?i v?i siêu d? li?u

S? d?ng th?c hi?n nhi?u c?i thi?n hi?u su?t cho s? lư?ng l?n d? li?u t?i

ngu?n c?p v? ho?t đ?ng c?p nh?t th?c th?

Lưu ?: Trư?c đó C?p Nh?t rollup (C?p Nh?t Rollup 10 cho Microsoft Dynamics CRM 2011) gi?i thi?u ch?c năng b? sung và h? tr? trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c này, h?y vào web site Microsoft sau đây:

H? tr? v?i Microsoft Dynamics CRM 2011 và Microsoft Office 2013

H? tr? v?i Microsoft Dynamics CRM 2011 và Windows 8

H? tr? Microsoft Dynamics CRM 2011 và Internet Explorer 10

B?n C?p Nh?t Rollup 10 bao g?m c?i thi?n hi?u su?t cho các truy v?n và các tính năng t?m th?y nhanh chóng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "T?i ưu hóa hi?u su?t c?a các truy v?n đ?i v?i datasets l?n" và "T?i ưu hóa hi?u su?t c?a các truy v?n nhanh chóng t?m" ph?n vào trang web c?a Microsoft sau đây:

Thông tin thêm

Số bản dựng và tên t?p tin cho bản cập nhật hợp nhất này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Gói hợp nhấtSố bản dựngTên t?p tin (Phiên b?n 32-bit)Tên t?p tin (Phiên b?n 64-bit)
Máy chủ Microsoft Dynamics CRM 20115,0. 9690.3448Không áp d?ngCRM2011-máy ch?-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 dành cho Microsoft Office Outlook5,0. 9690.3448CRM2011-khách hàng-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-khách hàng-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Bộ định tuyến Email Microsoft Dynamics CRM 20115,0. 9690.3448CRM2011-Router-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Gói Ngôn ng? Microsoft Dynamics CRM 20115,0. 9690.3448CRM2011-Mui-KB2791312 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2791312 -LangID-amd64.exe
Phần mở rộng Báo cáo Microsoft Dynamics CRM 20115,0. 9690.3448Không áp d?ngCRM2011-Srs-KB2791312 -LangID-amd64.3exe

C?p nh?t thông tin Rollup

C?p Nh?t Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n cho khách hàng trên cơ s?.

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 2791312 bây gi?.

Ngày phát hành: Ngày 26 tháng 8 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft: 119591 Cách nhận các tệp hỗ trợ của Microsoft t? các d?ch v? tr?c tuy?n. Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Thông tin cài đặt

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Quan tr?ng B?n không th? nh?p kh?u cơ s? d? li?u đ? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 6 ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Microsoft Dynamics CRM 2011 vào khai c?a Microsoft Dynamics CRM năm 2011 Update Rollup 5 ho?c phiên b?n trư?c đó c?a Microsoft Dynamics CRM 2011.

Cài đ?t Windows Update

S? d?ng Windows Update đ? t? đ?ng cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM 2011. Update rollup này s? có s?n trên Windows C?p Nh?t vào tháng 4 năm 2013.

B?n có th? đ?t c?u h?nh Windows đ? t? đ?ng cài đ?t đư?c đ? ngh? C?p Nh?t. Thi?t đ?t này ch? noncritical v?n đ? và giúp c?i thi?n kinh nghi?m máy tính c?a b?n. C?p nh?t tùy ch?n không đư?c t?i v? ho?c cài đ?t t? đ?ng khi b?n s? d?ng cài đ?t này.

Đ? t?m hi?u thêm v? cài đ?t đ? cài đ?t b?n c?p nh?t Windows, h?y vào trang web Microsoft sau đây:
B?t hoặc tắt c?p nh?t t? đ?ng

Thay đ?i cách Windows cài đ?t ho?c thông báo cho b?n v? b?n C?p Nh?t

Đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 b?ng cách s? d?ng Windows Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p C?p nh?t trong h?p B?t đ?u t?m ki?m . Trong danh sách k?t qu?, b?m Windows Update.
 2. Trong ngăn d?n hư?ng, bấm vào Ki?m tra c?p nh?t, sau đó đ?i trong khi Windows ki?m tra các bản c?p nh?t m?i nh?t cho máy tính c?a b?n.
 3. N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà bi?u r?ng b?n c?p nh?t quan tr?ng có s?n ho?c s? nh?c b?n đ? xem xét C?p Nh?t quan tr?ng, b?m đ? ch?n h?p ki?m cho b?t k? C?p Nh?t nào mà b?n mu?n cài đ?t, và sau đó nh?p vào OK. Ngoài ra, h?y nh?p vào b?t k? C?p Nh?t cho bi?t thêm thông tin.
 4. Nh?p vào cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 5. Đ?c và ch?p nh?n đi?u kho?n c?p phép, sau đó bấm vào K?t thúc (n?u bản c?p nh?t yêu c?u thao tác này). N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u. Sau đó, xác nh?n r?ng b?n ch?p nh?n các đi?u kho?n n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm đi?u này.

Cài đ?t thủ công

Đ? t? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM 2011, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. Đi đ?n trang web c?a Microsoft C?p nh?t danh m?c sau:
  Microsoft Update Catalog
 2. Trong các T?m h?p, g?2791312, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.
 3. Nh?p vào Thêm đ? thêm các C?p Nh?t vào gi?.
 4. Nh?p vào t?i xu?ng.
 5. Nh?p vào tr?nh duy?t, ch? đ?nh thư m?c mà b?n mu?n đ? t?i v? b?n C?p Nh?t, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Nh?p vào ti?p t?c, và sau đó nh?p vào tôi ch?p nh?n đ? ch?p nh?n đi?u kho?n c?p phép ph?n m?m c?a Microsoft.
 7. Khi b?n C?p Nh?t đư?c t?i v? đ? v? trí b?n ch? ra, h?y nh?p vào đóng.
Đ? bi?t thêm thông tin v? Microsoft Update Catalog, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166 Làm th? nào đ? t?i b?n C?p Nh?t bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixes t? Windows Update Catalog

Cài đ?t b? sung thông tin

 • Sau khi b?n cài đ?t update rollup này, thoát kh?i b?t k? bu?i Microsoft Dynamics CRM s?n có và sau đó b?t đ?u m?t phiên h?p m?i c?a Microsoft Dynamics CRM.
 • Khi b?n de-cung c?p m?t gói ngôn ng?, cài đ?t ngôn ng? c?a t?t c? ngư?i dùng c?a Microsoft Dynamics CRM ngư?i s? d?ng ngôn ng? đó s? hoàn nguyên v? cài đ?t ngôn ng? m?c đ?nh. Quá tr?nh tái cung c?p không c?p nh?t các cài đ?t ngôn ng? c?a ngư?i dùng. Do đó, ngư?i dùng ph?i đ?t l?i các cài đ?t ngôn ng? trong ph?n tu? ch?n cá nhân khi h? đăng nh?p vào Microsoft Dynamics CRM 2011.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Dynamics CRM 2011 C?p Nh?t Rollup 6 (xây d?ng 5.0.9690.1992) ho?c phiên b?n m?i hơn c?a Microsoft Dynamics CRM 2011 cài đ?t đ? áp d?ng này update rollup. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Update Rollup 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2600640 C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 có s?n
Đ? bi?t thông tin v? kh? năng tương thích, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2669091 Danh sách Microsoft Dynamics CRM tương thích

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

N?u b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, làm như v?y sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup.

Lo?i b? thông tin

B?n có th? g? b? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 13 t? m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhiên, sao lưu cơ s? d? li?u c?a b?n trư?c khi b?n g? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 13. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
T?o b?n sao lưu cơ s? d? li?u đ?y đ? (SQL Server)
Khôi ph?c b?n sao lưu cơ s? d? li?u (SQL Server Management Studio)

Lưu ?: N?u b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t Rollup 10v2 ngoài vi?c C?p Nh?t Rollup 10v1, và sau đó b?n lo?i b? b?n C?p Nh?t Rollup 10v2, c?u h?nh l?i Microsoft Dynamics CRM cho máy khách Outlook.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? đư?c gi?i quy?t trong b?n C?p Nh?t Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM 2011

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Update Rollup 13 gi?i quy?t các v?n đ? sau:
 • Gi? s? r?ng b?n cho phép t?i m?ng (NLB) cân b?ng cho Internet hư?ng tri?n khai (IFD) và yêu c?u xác th?c trong Microsoft Dynamics CRM 2011. B?n đ?t ?? đ?i hơn 10 gi? cho yêu c?u b?i thư?ng và hai đi?m cu?i IFD. Trong t?nh hu?ng này, b?n b?t ng? nh?n đư?c m?t thông báo sau mư?i gi? yêu c?u xác th?c.
 • B?n không th? c?u h?nh máy khách CRM Outlook b?ng cách s? d?ng URL t? ch?c c?a m?t t? ch?c Office 365 CRM.
 • B?t đ?ng s?n CallerId không đư?c c?u h?nh cho Windows Communication Foundation (WCF) các cu?c g?i đư?c th?c hi?n t? Microsoft Silverlight ho?c Microsoft Jscript.
 • Khi b?n gán t?t c? h? sơ t? m?t ngư?i dùng đ? ngư?i dùng khác, m?t l?i l?i quá th?i gian x?y ra.
 • Khi b?n xu?t b?n b?ng tính Microsoft Excel, tên c?a t?p tin xu?t kh?u khác v?i xem tên c?a b?ng tính.
 • Khi b?n c? g?ng đ? tr? l?i thư đi?n t? theo d?i thư mà b?n nh?n đư?c t? ngư?i dùng khác Microsoft Dynamics CRM, m?t "prvWriteActivity quy?n" l?i x?y ra.
 • B?n không th? nh?p tùy ch?nh vào Microsoft Dynamics CRM. V?n đ? này là do m?i quan h? không s? d?ng các ti?n t? chính xác.
 • Out-of-Box SQL d?a trên báo cáo ho?t đ?ng như mong đ?i n?u t? đ?ng t?o ra chu?i là dài hơn 4000 k? t?.
 • Khi b?n k?t h?p thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng quy t?c trong Microsoft Word, Microsoft Outlook tai n?n.
 • Ch?c năng WorkflowContext.CreateOrganizationService không s? d?ng ID ngư?i dùng hi?n t?i.
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t ?ng d?ng SDK, và sau đó các ?ng d?ng t?o ra m?t thư email. B?n t?o m?t ph?n đính kèm mime ho?t đ?ng liên quan đ?n thông báo email, và sau đó b?n l?y t?t c? các c?t cho t?p tin đính kèm. Trong trư?ng h?p này, tên h?p l? c?a email đư?c li?t kê không chính xác như tên c?a ph?n đính kèm mime ho?t đ?ng.
 • Khi b?n nh?p vào m?t liên k?t trong m?t b?n đ? trang web, t?t c? các liên k?t trong sơ đ? trang web đư?c m? hy v?ng cho liên k?t mà b?n nh?p vào.
 • Khi b?n t?o m?t th?c th? trong Microsoft Dynamics CRM, h?nh th?c c?p ribbon tùy ch?nh không đư?c chuy?n nh?p.
 • Sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 12for Microsoft Dynamics CRM 2011, b?n không th? đ?t c?u h?nh t?m ki?m giá tr? b?ng cách s? d?ng Jscript.
 • Gi? s? r?ng b?n sao chép m?t cu?c h?n vào Microsoft Dynamics CRM. Tuy nhiên, khi b?n xem các cu?c h?n trong Microsoft Dynamics CRM, b?n đang hư?ng đ?n cu?c h?n ban đ?u thay v? sao chép h?n trong Microsoft Dynamics CRM.
 • Đó không hi?n th? đúng trong tooltip cho các nhi?m v? theo d?i cho Microsoft Dynamics CRM records trong Outlook.
 • Khi b?n đ?t s? cho phép t?m hi?u cho email thông báo m?u Đơn v? kinh doanh, b?n không th? xem m?u cho thư đi?n t? cá nhân.
 • Gi? s? r?ng b?n làm m?i m?t h?nh th?c đ? t?i d? li?u vào bi?u m?u b?ng cách s? d?ng nút v?ng tr?n màu xanh lá cây. Khi b?n xu?t d? li?u sang Excel, d? li?u trong grid ph? th? năm không đư?c xu?t kh?u.
 • Nh?ng thay đ?i trong qu?n l? l?i không đ?ng b? d?ch v? đ? th? l?i plugin khi chung SQL Error nh?n đư?c.
 • Không th? truy c?p CRM sau khi m?t t? ch?c nh?p v?i ngư?i s? d?ng t? m?t tên mi?n ph?.
 • Khi trương m?c ngư?i dùng b? vô hi?u hóa trong m?t t? ch?c m?c đ?nh, b?n không th? ch?y đư?ng d?n d?a trên báo cáo.
 • Khi b?n t?i h?nh th?c d?a trên vai tr?, máy tính đóng băng.
 • Khi d?ng ch? đ? là s?n ph?m nào trong thư email, m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM Outlook, b?n không th? chuy?n đ?i thông báo email đ?n m?t trư?ng h?p ho?c cơ h?i.
 • Th? t?c Azure d?ch v? xe bu?t h?i nh?p không xem xét kích thư?c tin nh?n.
 • B?n không th? xu?t b?n d?ch có nh?n trùng l?p.
 • Sau khi b?n xu?t d? li?u sang Excel b?ng cách s? d?ng tùy ch?n "Xu?t kh?u lưu xem", d? li?u không đư?c hi?n th? trong Excel.
 • B?n không th? chuy?n nh?p m?t k? l?c khi ph? huynh, tích các b?n ghi có m?t b?n sao không ho?t đ?ng.
 • Khi b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m trong các tùy ch?n t?m ki?m "T?m nhanh", không có k?t qu? đư?c tr? v?.
 • Khi b?n xu?t d? li?u sang Excel b?ng cách s? d?ng các b?ng năng đ?ng tùy ch?n cho các ho?t đ?ng, m?t System.InvalidCastException l?i x?y ra.
 • Gi? s? r?ng b?n đ?t các hành vi c?a m?i quan h? cho ch? đ?nh giá tr? đ? Cascade ho?t đ?ng. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? gán m?t cu?c h?n cho m?t ngư?i s? d?ng.
 • Khi b?n truy l?c nhi?u truy v?n, b?n tr?i nghi?m các hi?u su?t ch?m trong Microsoft Dynamics CRM. Ngoài ra, khi không có đơn v? kinh doanh trên 1.000 trong Microsoft Dynamics CRM, và sau đó b?n truy l?c truy v?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không chính xác cú pháp g?n t? khóa 'Công đoàn'.
 • N?u m?t l?i x?y ra khi b?n g?i các tính năng AppGridWebService.ashx, b?n không nh?n đư?c thông báo l?i chính xác.
 • B?n không th? cài đ?t b?n C?p Nh?t Rollup 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 trên m?t máy tính có m?t phiên b?n ti?ng Pháp c?a Windows, SQL Server, và Microsoft Dynamics CRM 2011 cài đ?t.
 • Khi out-of-the-box bi?u đ? s? b? xóa, b?n không th? nh?p ho?c xu?t các gi?i pháp.
 • Khi m?t plugin h?y b? lưu ho?t đ?ng c?a m?t s?n ph?m cơ h?i, thông báo l?i "khách hàng ngo?i l?" không hi?n th?.
 • Khi b?n ch?n giá tr? Hi?n th? ch? có h? sơ c?a tôi trong m?t h?p tho?i tra c?u, H? sơ đư?c s? h?u b?i t?t c? ngư?i dùng đư?c hi?n th? b?t ng?.
 • Sau khi b?n thay đ?i m?t s? vai tr? ngư?i dùng, không có ngư?i dùng có th? truy c?p trang web Microsoft Dynamics CRM. V?n đ? này x?y ra v? c?a SQL chu?i blockings.
 • Khi b?n c? g?ng t?o đơn v? kinh doanh, b?n tr?i nghi?m các hi?u su?t ch?m trong Microsoft Dynamics CRM.
 • "Theo d?i trong CRM" đư?c hi?n th? thay v? "Untrack" vào nút theo d?i trong CRM cho các cu?c h?n.
 • Sau khi b?n xoá vai tr? đ?c quy?n b?ng cách s? d?ng m?t gi?i pháp đư?c qu?n l? trong Microsoft Dynamics CRM, b?n không th? thêm vai tr? đ?c quy?n m?t l?n n?a.
 • Các tiêu đ? c?a ghi chú không hi?n th? trong ki?m soát ghi chú.
 • B?n không th? thay đ?i ph? huynh c?a m?t đơn v? kinh doanh đơn v? kinh doanh g?c.
 • B?n không th? m? m?t ho?t đ?ng tùy ch?nh trong giao di?n l?ch tháng.
 • Khi b?n đ?t c?u h?nh m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook trên Windows Server 2012 v?i ho?t đ?ng thư m?c liên đoàn d?ch v? 2.1 (ADFS 2,1) đư?c cài đ?t, b?n đang hư?ng đ?n m?t đi?m cu?i trao đ?i (MEX) siêu d? li?u không h?p l?.
 • Khi b?n thêm m?t ph?n đính kèm vào tài li?u k?t h?p thư, tên t?p tin c?a t?p tin đính kèm có ch?a đư?ng d?n đ?y đ? c?a t?p tin.
 • Khi thi?t l?p vai tr? b?o m?t đư?c c?u h?nh đ? m?t nhóm các bi?u tư?ng đư?c ?n, băng không hi?n th?.
 • Sau khi b?n xoá m?t nhóm tham chi?u t? m?t chia s? k? l?c, b?n không th? xem l?ch s? ki?m toán c?a đ?i tham chi?u. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
 • Tài kho?n không đư?c hi?n th? trong giao di?n tài kho?n ho?t đ?ng trong m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.
 • Khi xu?t kh?u các gi?i pháp sau khi C?p Nh?t Rollup 12, nhi?u, r?t nhi?u m?i quan h? không đư?c xu?t kh?u.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các hotfix và bản c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh theo cách th? công

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

B?n C?p Nh?t Rollup 13 cho Microsoft Dynamics CRM có s?a ch?a sau đó b?n ph?i cho phép theo cách th? công:

Khi các s? ki?n trong m?t ch? đ?i cho đ?n khi đi?u ki?n đư?c đáp ?ng, các đi?u ki?n không đư?c kích ho?t.

Thi?t l?p OrgDBOrg đ?t ActivateAdditionalRefreshOfWorkflowConditions thành True)http://support.Microsoft.com/kb/2691237)

B?n C?p Nh?t Rollup 12 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bao g?m b?n C?p Nh?t sau đó b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công:


Đ?ng b? s? h?u tư nhân t? cu?c h?n Outlook Microsoft Dynamics CRM 2011 v?i Update Rollup 13

B?n C?p Nh?t Rollup 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 b?n s?a l?i v?n đ? sau đây. B?n ph?i t? gi?i quy?t v?n đ? này sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 11 cho Microsoft Dynamics CRM 2011.


Microsoft Dynamics CRM E-mail Router quy t?c hư?ng d?n tri?n khai không làm vi?c trong m?t môi trư?ng h?n h?p Exchange 2003 và Exchange 2010

B?n C?p Nh?t Rollup 10 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 đ? không hotfix ho?c c?p nh?t mà b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công.

B?n C?p Nh?t Rollup 8 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bao g?m b?n C?p Nh?t sau đó b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công:
2651621 B?n g?p kém khi b?n s? d?ng t?m th?y th?i gian s?n có trong Microsoft Dynamics CRM 2011
B?n c?p nh?t Hợp nhất 7 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i kích ho?t ho?c định c?u h?nh th? công.

B?n C?p Nh?t Rollup 6 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bao g?m b?n C?p Nh?t sau đó b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công:
2664150 Làm th? nào đ? ki?m soát PrincipalObjectAccess b?ng tăng trư?ng trong năm 2011 CRM
Đ? làm s?ch b?ng PrincipalObjectAccess sau khi b?n cài đ?t Update Rollup 6, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
2741514 Hi?u su?t ch?m khi pinning lư?t xem trong Microsoft Dynamics CRM
Bản cập nhật Hợp nhất 5 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 4 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfx ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

B?n c?p nh?t Hợp nhất 3 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

Update Rollup 2 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 bao g?m b?n C?p Nh?t sau đó b?n ph?i kích ho?t ho?c c?u h?nh th? công:
2535245 B?n g?p ph?i ch?m hi?u su?t khi b?n th?c hi?n RetrieveMultiple truy v?n trên datasets l?n trong Microsoft Dynamics CRM 2011
B?n c?p nh?t Hợp nhất 1 cho Microsoft Dynamics CRM 2011 không ch?a hotfix ho?c bản c?p nh?t nào mà b?n ph?i định c?u h?nh th? công.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các hotfix và bản c?p nh?t đã đư?c phát hành dưới dạng b?n s?a l?i riêng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các v?n đ? sau đ? đư?c c? đ?nh b?ng cách s? d?ng b?n s?a l?i quan tr?ng theo yêu c?u (COD):

 • Khi b?n thêm ngư?i nh?n vào m?t b?n ghi ho?t đ?ng, các h? sơ b?t ng? đư?c chia s? cho t?t c? ngư?i nh?n.
 • Khi b?n t?o m?t cu?c g?i đi?n tho?i, t? giá tr? không đư?c C?p Nh?t b?i m?t plugin trư?c khi ho?t đ?ng.
 • M?t ngăn x?p tràn x?y ra ? d?ng zero trong m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.
 • Khi b?n nh?p d? li?u văn b?n, m?t SecLib::CheckPrivilege l?i x?y ra.
 • Bài tr? l?i và chuy?n ti?p thư email theo d?i đư?c theo d?i b?t ng? trong Microsoft Dynamics CRM.
 • Gi? s? r?ng b?n ch?y Thi?t l?p liên quan đ?n ch?c năng trên m?t m?c trong m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook. Sau khi b?n h?y b? thu?t s? thi?t l?p liên quan đ?n, m?c đư?c theo d?i b?t ng?.
 • Sau khi b?n nh?p m?t gi?i pháp đư?c qu?n l? trong Microsoft Dynamics CRM, nh?n trên bi?u m?u cho các gi?i pháp Hi?n th? không chính xác thông tin.
 • Gi? s? r?ng thao tác nh?p d? li?u không thành công cho m?t s? h? sơ trong t? ch?c nondefault. Khi b?n c? g?ng đ? xu?t l?ch s? th?t b?i, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i nói r?ng h? sơ là không s?n dùng.
 • Web d?ch v? đ?nh ngh?a ngôn ng? (WSDL) thông tin cho các t?p tin Organization.svc b?t ng? quay tr? l?i v?i secure sockets layer (SSL) offloading.
 • Khi b?n thay đ?i các thu?c tính trong m?t "g?i email" ho?c "t?o thư đi?n t?" bư?c trong m?t quy tr?nh làm vi?c, m?t ngo?i l? l?i x?y ra.
 • M?t ngo?i l? "Không bao gi? nên đ?t đ?n đi?m này" l?i x?y ra trong quá tr?nh BackgroundSendEmail.
 • Sau khi b?n đ? xu?t m?t th?i gian m?i cho cu?c h?n đ?nh k?, cu?c h?n đ?nh k? đư?c chuy?n đ?i sang m?t cu?c h?n nonrecurring.
 • Khi các s? ki?n trong m?t ch? đ?i cho đ?n khi đi?u ki?n đư?c đáp ?ng, các đi?u ki?n không đư?c kích ho?t.
 • Khi b?n b?t đ?u đ? theo d?i m?t s? liên l?c đư?c theo d?i trư?c đó trong Outlook, m?t L?p l?i h? sơ h?p tho?i xu?t hi?n.
 • Zarafa add-in cho Outlook không làm vi?c trong m?t khách hàng Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p Nh?t Rollup 13 t?p tin thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Click vào đây đ? t?i v? b?n C?p Nh?t Rollup 13 t?p tin thông tin gói
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2791312 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Năm 2014 - Xem xét l?i: 10.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
T? khóa: 
kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbexpertiseinter kberrmsg atdownload kbmt KB2791312 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2791312

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com