"Máy ch? không tương h?p v? sau. S?ng cu?c h?p không th? k?t n?i v?i các phiên b?n c?a máy ch?"thông báo l?i khi b?n c? g?ng tham gia m?t cu?c h?p b?ng cách s? d?ng Office Live h?p 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2791665 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? tham d? cu?c h?p b?ng cách s? d?ng Microsoft Office Live h?p 2007, Microsoft Office Live h?p 2007 khách hàng tr?m, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong h?p c?a s? b?t lên:

H? ph?c v? không tương h?p v? sau.

S?ng cu?c h?p không th? k?t n?i v?i các phiên b?n c?a máy ch?.

Đ? k?t n?i s? d?ng Communicator thay th?, b?m OK. Đ? h?y b? ra kh?i tham gia cu?c h?p, b?m H?y b?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các b?n C?p Nh?t tích l?y cho năm 2012 ngày Lync Server 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Cách gi?i quy?t khác

N?u m?t t? ch?c cùng chia s? h?i ngh? Lync Server 2010 c?a m?nh b?ng cách s? d?ng Live h?p 2007 khách hàng, chúng tôi đ? ngh? r?ng t? ch?c không nâng c?p Lync Server 2010 đ?n tháng 10 năm 2012 cumulative update. Microsoft n?m r? v?n đ? này và hi?n đang làm vi?c hư?ng t?i m?t gi?i pháp.

Có hai cách gi?i quy?t t?t cho v?n đ? này.

Gi?i pháp 1


N?u các b?n C?p Nh?t Lync Server 2010/06/2012 đư?c áp d?ng trư?c khi C?p Nh?t Lync Server 2010 Tháng mư?i 2012, th?c hi?n theo các bư?c sau, tùy thu?c vào hệ điều hành.

Cho Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Theo Chương tr?nh, b?m vào G? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh.
 3. Trong các D? cài đ?t chuyên bi?t ho?c thay đ?i m?t chương tr?nhhộp thoại h?p, b?m vào Xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các b?n C?p Nh?t tích l?y Lync Server 2010 cho năm 2012, và sau đó g? b? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.

Cho Windows Server 2012


 1. B?m phím bi?u trưng Windows đ? truy c?p vào màn h?nh B?t đ?u.
 2. B?m chu?t Qu?n l? máy ch?, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. ? Qu?n l? máy ch?, b?m vào Công c?, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 4. Theo Chương tr?nh, b?m vào G? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh.
 5. Trong cácD? cài đ?t chuyên bi?t ho?c thay đ?i m?t chương tr?nhhộp thoại h?p, b?m vào Xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các b?n C?p Nh?t tích l?y cho năm 2012 ngày Lync Server, và sau đó g? b? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t.
C?nh báo N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t tích l?y Lync Server 2012/06/2012, chúng tôi đ? ngh? b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t tích l?y Lync Server 2012/06/2012 sau khi b?n lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y tháng 12 năm 2011.

Gi?i pháp 2

Cho m?t kinh nghi?m c?i ti?n cu?c h?p, xem xét vi?c cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng ?ng d?ng Lync 2010, Lync tham d? ho?c ứng dụng web Lync là m?t khách hàng H?i ngh? truy?n h?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai Lync 2010 khách hàng, h?y xem ph?n "Thông tin".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai Lync 2010 khách hàng, h?y vào web site Microsoft sau đây:

Microsoft Lync Server 2010 Client và thi?t b? hư?ng d?n tri?n khai

Lync 2010 tham d? tính năng

Tri?n khai Lync 2010 tham d?

Tính năng ứng dụng web Lync

Tri?n khai ứng dụng web Lync

Thu?c tính

ID c?a bài: 2791665 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Office Live Meeting 2007
T? khóa: 
kbsurveynew kbmt KB2791665 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2791665

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com