Kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng b?n C?p Nh?t cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2: Tháng ba năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2791765 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng Windows là m?t c?p nh?t ph?n m?m đ? c?i thi?n kinh nghi?m kh? năng tương h?p v? sau trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Microsoft thư?ng xuyên phát hành b?n C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau Windows đ? c?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng chung.

Đ? bi?t thêm thông tin, tham kh?o các "?ng d?ng ho?c các thi?t b? kinh nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này"ph?n và"?ng d?ng và các thi?t b? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này"ph?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Microsoft Update
B?n c?p nh?t này có s?n t? website sau c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com
Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.>

Các lo?i c?a các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y m?t s? tr? chơi ho?c ?ng d?ng trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Các tr? chơi, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác.
 • Các tr? chơi, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n gây ra s? m?t ?n đ?nh h? th?ng.
 • Các ch?c năng chính c?a tr? chơi, ?ng d?ng, hay c?a ph?n v?ng không làm vi?c m?t cách chính xác.

?ng d?ng ho?c các thi?t b? kinh nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và thi?t b? đư?c bao g?m trong gói này cumulative update. B?ng này c?ng mô t? các hành vi c?a các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Kh? năng tương h?p v? sau C?p Nh?t gây ra m?t s? thay đ?i trong Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Sau đây là 3 ph? bi?n nh?t:

Kh?i c?ng

C?p Nh?t đ?t m?t kh?i c?ng trên các ?ng d?ng. M?t kh?i c?ng ngăn ch?n ?ng d?ng không tương h?p v? sau v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 ch?y trên h? th?ng.

Lưu ?Microsoft cho phép c?a s? đ? đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng Microsoft ch? n?u các nhà s?n xu?t đư?c thông báo.

Kh?i m?m

B?n c?p nh?t này đ?t m?t kh?i m?m vào ?ng d?ng. M?t kh?i m?m thông báo cho b?n khi m?t trong các ch?c năng chính c?a ?ng d?ng đư?c chia trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, ho?c gây ra s? m?t ?n đ?nh đ? ?ng d?ng kinh nghi?m.

Tr?nh đi?u khi?n kh?i

Hành đ?ng này có th? ngăn ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n s?n có trên máy tính c?a b?n. Khi tr?nh đi?u khi?n đư?c di chuy?n trong quá tr?nh nâng c?p, m?t đi?u khi?n h?p thư đ?n s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

?ng d?ng và các thi?t b? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngPhiên b?nHành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
Acer s?ng Updater1.02.3500C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng, và cung c?p m?t URL cho bi?t thêm thông tin v? s?n ph?m.
B? văn ph?ng doanh nghi?p năm 2007, 2003Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
BOCOM thu?t s? ngân hàng Internet2.1. *Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này thay th? các b?n C?p Nh?t sau đây:
2492386 Kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng b?n C?p Nh?t cho Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 4 năm 2011
2762895 Kh? năng tương h?p v? sau ?ng d?ng b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: tháng 9 năm 2011

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Pcamain.sdbkhông áp d?ng44,93011 Tháng 2 năm 201305:22không áp d?ng
Pcamain.sdbkhông áp d?ng44,93011 Tháng 2 năm 201323:25không áp d?ng
Pcamain.sdbkhông áp d?ng44,93011 Tháng 2 năm 201323:28không áp d?ng
Pcamain.sdbkhông áp d?ng44,93011 Tháng 2 năm 201323:26không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,068,40011 Tháng 2 năm 201305:28không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,068,40011 Tháng 2 năm 201323:31không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,077,95411 Tháng 2 năm 201323:34không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,077,95411 Tháng 2 năm 201323:32không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng1,826,58211 Tháng 2 năm 201305:28không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng1,826,58211 Tháng 2 năm 201323:31không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng1,826,58211 Tháng 2 năm 201323:34không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng1,826,58211 Tháng 2 năm 201323:32không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,97611 Tháng 2 năm 201310:42x 86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,97612 Tháng hai năm 201304:46x 86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,51212 Tháng hai năm 201304:48x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,51212 Tháng hai năm 201304:22x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,60011 Tháng 2 năm 201310:42x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,60012 Tháng hai năm 201304:46x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,11212 Tháng hai năm 201304:48x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,11212 Tháng hai năm 201304:22x 86
Aclayers.dll6.1.7600.17144559,10416 Tháng 10 năm 201220:34x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814 Tháng b?y, 200901:14x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,37211 Tháng 2 năm 201305:28không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7600.21444559,61612 Tháng hai năm 201304:46x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444212,48012 Tháng hai năm 201304:46x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,37211 Tháng 2 năm 201323:31không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416 Tháng 10 năm 201207:39x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814 Tháng b?y, 200901:14x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,63011 Tháng 2 năm 201323:34không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7601.22248561,66412 Tháng hai năm 201304:22x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248212,48012 Tháng hai năm 201304:22x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,63011 Tháng 2 năm 201323:32không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773271,36004 Tháng 3 năm 201107:31không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773314,36804 Tháng 3 năm 201107:45không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773306,68804 Tháng 3 năm 201107:31không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773343,04004 Tháng 3 năm 201105:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773359,42404 Tháng 3 năm 201107:31không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773292,35204 Tháng 3 năm 201105:36không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773338,43204 Tháng 3 năm 201107:35không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773309,24804 Tháng 3 năm 201107:31không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773340,99204 Tháng 3 năm 201105:37không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773258,56004 Tháng 3 năm 201107:31không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773335,87204 Tháng 3 năm 201107:45không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773342,52804 Tháng 3 năm 201107:45không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773210,94404 Tháng 3 năm 201106:38không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773199,68004 Tháng 3 năm 201106:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773307,71204 Tháng 3 năm 201107:31không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773347,64804 Tháng 3 năm 201107:45không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773348,16004 Tháng 3 năm 201107:45không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773323,58404 Tháng 3 năm 201107:35không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773326,14404 Tháng 3 năm 201107:45không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773321,53604 Tháng 3 năm 201107:31không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773316,92804 Tháng 3 năm 201107:45không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773303,61604 Tháng 3 năm 201107:45không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773161.28004 Tháng 3 năm 201106:38không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.16773160,25604 Tháng 3 năm 201106:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444271,36012 Tháng hai năm 201307:27không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444314,36812 Tháng hai năm 201307:12không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444306,68812 Tháng hai năm 201307:27không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444343,04012 Tháng hai năm 201304:59không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444359,42412 Tháng hai năm 201307:27không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444292,35212 Tháng hai năm 201304:57không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444338,43212 Tháng hai năm 201306:57không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444309,24812 Tháng hai năm 201307:27không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444340,99212 Tháng hai năm 201304:58không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444258,56012 Tháng hai năm 201307:27không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444335,87212 Tháng hai năm 201307:12không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444342,52812 Tháng hai năm 201307:12không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444210,94412 Tháng hai năm 201306:05không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444199,68012 Tháng hai năm 201305:57không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444307,71212 Tháng hai năm 201307:27không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444347,64812 Tháng hai năm 201307:12không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444348,16012 Tháng hai năm 201307:12không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444323,58412 Tháng hai năm 201306:57không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444326,14412 Tháng hai năm 201307:12không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444321,53612 Tháng hai năm 201307:29không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444316,92812 Tháng hai năm 201307:12không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444303,61612 Tháng hai năm 201307:12không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444161.28012 Tháng hai năm 201306:05không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7600.21444160,25612 Tháng hai năm 201305:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020 Tháng mư?i m?t, 201012:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 Tháng mư?i m?t, 201012:03không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 Tháng mư?i m?t, 201012:02không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220 Tháng mư?i m?t, 201012:05không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 Tháng mư?i m?t, 201012:14không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220 Tháng mư?i m?t, 201012:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820 Tháng mư?i m?t, 201012:50không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 Tháng mư?i m?t, 201012:11không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 Tháng mư?i m?t, 201013:44không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220 Tháng mư?i m?t, 201012:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820 Tháng mư?i m?t, 201012:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420 Tháng mư?i m?t, 201012:58không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620 Tháng mư?i m?t, 201012:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620 Tháng mư?i m?t, 201012:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161.28020 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201012:33không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020 Tháng mư?i m?t, 201012:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 Tháng mư?i m?t, 201012:03không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 Tháng mư?i m?t, 201012:02không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220 Tháng mư?i m?t, 201012:05không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 Tháng mư?i m?t, 201012:14không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220 Tháng mư?i m?t, 201012:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820 Tháng mư?i m?t, 201012:50không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 Tháng mư?i m?t, 201012:11không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 Tháng mư?i m?t, 201013:44không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220 Tháng mư?i m?t, 201012:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820 Tháng mư?i m?t, 201012:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420 Tháng mư?i m?t, 201012:58không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620 Tháng mư?i m?t, 201012:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620 Tháng mư?i m?t, 201012:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161.28020 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201012:33không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng122,17011 Tháng 2 năm 201305:25không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng122,17011 Tháng 2 năm 201323:28không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng125,34611 Tháng 2 năm 201323:30không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng125,34611 Tháng 2 năm 201323:30không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7600.17232308,73611 Tháng 2 năm 201311:23x 64
Acgenral.dll6.1.7600.21444308,73612 Tháng hai năm 201305:29x 64
Acgenral.dll6.1.7601.18076308,73612 Tháng hai năm 201305:45x 64
Acgenral.dll6.1.7601.22248308,73612 Tháng hai năm 201305:21x 64
Acspecfc.dll6.1.7600.17232111,10411 Tháng 2 năm 201311:23x 64
Acspecfc.dll6.1.7600.21444111,10412 Tháng hai năm 201305:29x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.18076111,10412 Tháng hai năm 201305:45x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.22248111,10412 Tháng hai năm 201305:21x 64
Aclayers.dll6.1.7600.17232347,64811 Tháng 2 năm 201311:23x 64
Acxtrnal.dll6.1.7600.17232135,16811 Tháng 2 năm 201311:24x 64
Aclayers.dll6.1.7600.21444347,64812 Tháng hai năm 201305:29x 64
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444135,16812 Tháng hai năm 201305:29x 64
Aclayers.dll6.1.7601.18076350,20812 Tháng hai năm 201305:45x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.18076135,16812 Tháng hai năm 201305:45x 64
Aclayers.dll6.1.7601.22248350,20812 Tháng hai năm 201305:21x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248135,16812 Tháng hai năm 201305:21x 64
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,068,40011 Tháng 2 năm 201305:28không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,068,40011 Tháng 2 năm 201323:31không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,077,95411 Tháng 2 năm 201323:34không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,077,95411 Tháng 2 năm 201323:32không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7600.17144559,10416 Tháng 10 năm 201220:34x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814 Tháng b?y, 200901:14x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,37211 Tháng 2 năm 201305:28không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7600.21444559,61612 Tháng hai năm 201304:46x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.21444212,48012 Tháng hai năm 201304:46x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,37211 Tháng 2 năm 201323:31không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416 Tháng 10 năm 201207:39x 86
Acxtrnal.dll6.1.7600.16385211,96814 Tháng b?y, 200901:14x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,63011 Tháng 2 năm 201323:34không áp d?ng
Aclayers.dll6.1.7601.22248561,66412 Tháng hai năm 201304:22x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22248212,48012 Tháng hai năm 201304:22x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng151,63011 Tháng 2 năm 201323:32không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,97611 Tháng 2 năm 201310:42x 86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,97612 Tháng hai năm 201304:46x 86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,51212 Tháng hai năm 201304:48x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,51212 Tháng hai năm 201304:22x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,60011 Tháng 2 năm 201310:42x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,60012 Tháng hai năm 201304:46x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,11212 Tháng hai năm 201304:48x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,11212 Tháng hai năm 201304:22x 86
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020 Tháng mư?i m?t, 201012:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 Tháng mư?i m?t, 201012:03không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 Tháng mư?i m?t, 201012:02không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220 Tháng mư?i m?t, 201012:05không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 Tháng mư?i m?t, 201012:14không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220 Tháng mư?i m?t, 201012:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820 Tháng mư?i m?t, 201012:50không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 Tháng mư?i m?t, 201012:11không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 Tháng mư?i m?t, 201013:44không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220 Tháng mư?i m?t, 201012:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820 Tháng mư?i m?t, 201012:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420 Tháng mư?i m?t, 201012:58không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620 Tháng mư?i m?t, 201012:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620 Tháng mư?i m?t, 201012:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161.28020 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201012:33không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514271,36020 Tháng mư?i m?t, 201012:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514314,36820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514306,68820 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 Tháng mư?i m?t, 201012:03không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514359,42420 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 Tháng mư?i m?t, 201012:02không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514338,43220 Tháng mư?i m?t, 201012:05không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514309,24820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 Tháng mư?i m?t, 201012:14không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514258,56020 Tháng mư?i m?t, 201012:41không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514335,87220 Tháng mư?i m?t, 201012:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514342,52820 Tháng mư?i m?t, 201012:50không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 Tháng mư?i m?t, 201012:11không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 Tháng mư?i m?t, 201013:44không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514307,71220 Tháng mư?i m?t, 201012:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514347,64820 Tháng mư?i m?t, 201012:47không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514348,16020 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514323,58420 Tháng mư?i m?t, 201012:58không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514326,14420 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514321,53620 Tháng mư?i m?t, 201012:56không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514316,92820 Tháng mư?i m?t, 201012:48không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514303,61620 Tháng mư?i m?t, 201012:49không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161.28020 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201012:33không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng119,14811 Tháng 2 năm 201305:36không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng119,14811 Tháng 2 năm 201323:23không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng122,32411 Tháng 2 năm 201323:26không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng122,32411 Tháng 2 năm 201323:25không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7600.17232565,24811 Tháng 2 năm 201310:48IA-64
Acgenral.dll6.1.7600.21444565,76012 Tháng hai năm 201304:36IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.18076565,24812 Tháng hai năm 201304:33IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.22248565,76012 Tháng hai năm 201304:19IA-64
Acspecfc.dll6.1.7600.17232241,66411 Tháng 2 năm 201310:48IA-64
Acspecfc.dll6.1.7600.21444241,66412 Tháng hai năm 201304:36IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.18076241,66412 Tháng hai năm 201304:33IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.22248241,66412 Tháng hai năm 201304:19IA-64
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,068,40011 Tháng 2 năm 201305:28không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,068,40011 Tháng 2 năm 201323:31không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,077,95411 Tháng 2 năm 201323:34không áp d?ng
Acres.dll6.1.7600.163852,56014 Tháng b?y, 200901:03x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,077,95411 Tháng 2 năm 201323:32không áp d?ng
Acgenral.dll6.1.7600.172322,174,97611 Tháng 2 năm 201310:42x 86
Acgenral.dll6.1.7600.214442,174,97612 Tháng hai năm 201304:46x 86
Acgenral.dll6.1.7601.180762,176,51212 Tháng hai năm 201304:48x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222482,176,51212 Tháng hai năm 201304:22x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.17232473,60011 Tháng 2 năm 201310:42x 86
Acspecfc.dll6.1.7600.21444473,60012 Tháng hai năm 201304:46x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18076474,11212 Tháng hai năm 201304:48x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22248474,11212 Tháng hai năm 201304:22x 86
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 Tháng mư?i m?t, 201012:03không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 Tháng mư?i m?t, 201012:02không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 Tháng mư?i m?t, 201012:14không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 Tháng mư?i m?t, 201012:11không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 Tháng mư?i m?t, 201013:44không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161.28020 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514343,04020 Tháng mư?i m?t, 201012:03không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514292,35220 Tháng mư?i m?t, 201012:02không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514340,99220 Tháng mư?i m?t, 201012:14không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514210,94420 Tháng mư?i m?t, 201012:11không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514199,68020 Tháng mư?i m?t, 201013:44không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514161.28020 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Acres.dll.mui6.1.7601.17514160,25620 Tháng mư?i m?t, 201013:39không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2791765 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbfix kbmt KB2791765 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2791765

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com