Mô t? các b?n C?p Nh?t Office: ngày 11 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793009 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 11 tháng mư?i hai, năm 2012, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng nh?m m?c đích giúp khách hàng c?a chúng tôi gi? cho máy tính c?a h? an toàn và C?p Nh?t. Chúng tôi khuyên b?n nên cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t t?t c? mà áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài vi?t đư?c bao g?m trong tháng 12 năm 2011.

C?p Nh?t b?o m?t
 • 2760498 MS12-079: Mô t? security update for Word Viewer: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2760497 MS12-079: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2003 Service Pack 3: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2760604 MS12-050: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Windows b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint 2.0 SP3: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2760421 MS12-079: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2007 Service Pack 2 và Service Pack 3: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2760416 MS12-079: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho h? th?ng Office 2007 và các gói tương h?p v? sau cho Microsoft Office 2007 đ?nh d?ng t?p tin: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2760410 MS12-079: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2010 Service Pack 1: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2760405 MS12-079: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1 ws: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2726929 MS12-060: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2003 và Office 2003 c?u ph?n Web: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2687627 MS12-043: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho XML l?i b?n ghi d?ch v? 5.0 khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i Office 2003 Service Pack 3: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2687510 MS12-057: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho văn ph?ng 2010 (MSCONV): ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2687508 MS12-059: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Visio 2010: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2687501 MS12-057: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho văn ph?ng 2010 (MSO): ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2687497 MS12-043: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho XML l?i b?n ghi d?ch v? 5.0 khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i Office SharePoint Server 2007 ho?c Office Groove Server 2007: ngày 14 tháng 9 năm 2011
 • 2687412 MS12-079: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 1: ngày 11 tháng 9 năm 2011

C?p Nh?t nonsecurity
 • 2760582 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2760573 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2760355 Mô t? v? C?p Nh?t SharePoint Server 2013 (wss-x-none.msp, wssmui-en-us.msp): ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2752101 Mô t? c?a d? án 2013 update: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2752058 Mô t? v? C?p Nh?t SharePoint Server 2013 (sts-x không): ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2752031 Mô t? c?a SharePoint Designer 2013 update: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2752001 Mô t? v? C?p Nh?t SharePoint Server 2013 (coreserver-x-none.msp): Tháng mư?i hai 11, 2011
 • 2737997 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2737983 Mô t? c?a truy c?p 2013 update: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2727009 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2687500 Mô t? c?a Office 2010 update (svrproof2010-fullfile-x 64-en-us.exe): ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 2598242 Mô t? c?a Office 2010 update (b?ng ch?ng-en-us.msp): ngày 11 tháng 9 năm 2011
 • 982726 Mô t? c?a Outlook 2010 Junk Email Filter update: ngày 11 tháng 9 năm 2011

Thu?c tính

ID c?a bài: 2793009 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft SharePoint Designer 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2793009 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793009

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com