Thông báo l?i chung khi b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?n trên m?t web site truy c?p Web RD trong Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793072 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t t? xa máy tính đ? bàn (RD) Web Access vai tr? b?n ghi d?ch v? trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012. B?n c? g?ng đ? thay đ?i m?t kh?u h?t h?n trên web site c?a RD Web Access b?ng cách s? d?ng m?t m?t kh?u m?i không đáp ?ng các chi?u dài, ph?c t?p, ho?c yêu c?u l?ch s?. Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i chung gi?ng như sau:
M?t kh?u c?a b?n không th? thay đ?i. Xin vui l?ng liên h? v?i qu?n tr? viên c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows không l?y m? l?i m? r?ng t? các ngu?n g?c nh? m?c tin thư thoại truy c?p Protocol (LDAP) API. Thay vào đó, Windows s? c? g?ng đ? b?n đ? m?t m? l?i chung và tr? v? m?t thông báo l?i d?a trên m? chung.

Gi?i pháp

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update

Thông tin hotfix

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n thay đ?i m?t kh?u h?t h?n không đáp ?ng các chi?u dài, ph?c t?p ho?c yêu c?u l?ch s?:
M?t kh?u m?i c?a b?n không đáp ?ng các chi?u dài, ph?c t?p, ho?c yêu c?u l?ch s? c?a tên mi?n c?a b?n. C? g?ng ch?n m?t m?t kh?u m?i khác nhau.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012 ho?c Windows Server 2008 R2 service pack 1.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1 . 22XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tsportalwebpart.dll6.1.7601.22317303,10404 Tháng 5 năm 201305:25x 86
Tsportalsetup.exe6.1.7601.2231787,55204 Tháng 5 năm 201304:06x 64
Tsportalwebpart.dll6.1.7601.22317303,10404 Tháng 5 năm 201305:25x 86
Tswa_migplugin.dll6.1.7601.22317150,52804 Tháng 5 năm 201305:20x 64
Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rdwebserviceasp.dll6.2.9200.2068214,84811 Tháng tư năm 201306:43x 86
Tsportalwebpart.dll6.2.9200.20685415,23211 Tháng tư năm 201306:43x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_45ae1c32a9b6148e082f619598c29068_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22317_none_955adb046d4cdf15.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin689
Ngày (UTC)04 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7e61005058471d03138bf92c25719096_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22317_none_799c69b2febe3158.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin689
Ngày (UTC)04 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_tsportalwebfeed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22317_none_958c03a81dd5d4ba.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,181
Ngày (UTC)04 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_tsportalwebpart_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22317_none_934878c41f55c395.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin38,181
Ngày (UTC)04 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,467
Ngày (UTC)04 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)10:42
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_12f5d407e061294731d9141f6369856f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20685_none_e3c1d4b1b3910e36.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin689
Ngày (UTC)11 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)16:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2dd250ade0b2930bd4d152cfbabd601b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20685_none_37924413daa89155.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin689
Ngày (UTC)11 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)16:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_tsportalwebfeed_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20685_none_902dc54f90fc25e4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9,730
Ngày (UTC)11 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)06:49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_tsportalwebpart_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20685_none_8dea3a6b927c14bf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin43,459
Ngày (UTC)11 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)16:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.606
Ngày (UTC)11 Tháng tư năm 2013
Th?i gian (UTC)16:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2793072 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2793072 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793072

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com