C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793216 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m có s?n. B?n c?p nh?t này c?i thi?n web site và phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m khi b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Windows 8. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này cung c?p các v? kh? năng tương h?p v? sau m?i nh?t c?a ?ng d?ng, thi?t b? và các tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này là ngày tháng 1 năm 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n, tham kh?o ph?n "Thay đ?i hành vi c?a nâng c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t".

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này đư?c cung c?p khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Hành đ?ng nâng c?p

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này có th? gây ra m?t vài hành đ?ng khi b?n nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Sau đây là các hành đ?ng ph? bi?n nh?t mà có th? đư?c kích ho?t:
 • Nâng c?p kh?i

  Đ?t m?t kh?i nâng c?p ?ng d?ng mà có th? gây ra vi?c nâng c?p đ? Windows 8 th?t b?i. Windows 8 đ?t m?t kh?i nâng c?p trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo. Ngư?i dùng ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng đ? ti?p t?c nâng c?p.
 • Kh?i c?ng

  Đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng không tương h?p v? sau khi b?n nâng c?p lên Windows 8. Khi m?t kh?i c?ng đư?c đ?t trên m?t ?ng d?ng không tương h?p v? sau, b?n không th? ch?y các ?ng d?ng sau khi b?n nâng c?p. Windows 8 đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo. C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
 • Kh?i m?m

  Đ?t m?t kh?i m?m trên m?t ?ng d?ng khi b?n nâng c?p lên Windows 8. M?t kh?i m?m thông báo cho b?n khi m?t ch?c năng chính c?a m?t ?ng d?ng có th? không làm vi?c ho?c có th? gây ra s? m?t ?n đ?nh c?a ?ng d?ng. C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
 • Tr?nh đi?u khi?n kh?i

  Ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n s?n có trên máy tính c?a b?n khi b?n nâng c?p lên Windows 8. N?u đi?u này x?y ra, m?t tr?nh đi?u khi?n Windows 8 s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • Kh?i nâng c?p có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i

  Ngăn ch?n vi?c nâng c?p lên Windows 8. Đ? ti?p t?c nâng c?p, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n. Có sau khi Windows 8 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n th? ho?t đ?ng m?t cách chính xác khi ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i.
 • cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi nâng c?p

  Cho phép quá tr?nh nâng c?p lên phiên b?n phát hành c?a Windows 8 đ? hoàn t?t thành công. Tuy nhiên, b?n có th? cài l?i ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n sau khi n?óng cß?Ñp.

Nh?ng thay đ?i trong hành vi nâng c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

?ng d?ng ho?c các thi?t b? có th? tr?i nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và các thi?t b? có th? đư?c t? đ?ng di chuy?n khi b?n C?p Nh?t. B?ng này c?ng mô t? các hành vi c?a các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngPhiên b?nHành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t?nh hư?ng đ?n các phương ti?n truy?n thông thi?t l?p??nh hư?ng đ?n các thi?t l?p web site?
Norton Internet Security 201017.xNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
Norton 36017.xNgư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
F-Secure ch?ng vi-rútnăm 2011Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
F-Secure Internet Securitynăm 2011Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
Panda Antivirus Pro 20132013C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng.
Panda Internet Security 20132013C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng.
G?u trúc toàn c?u b?o v? 20132013C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2774223 C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho các web site và các phương ti?n truy?n thông nâng c?p kinh nghi?m có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0.20 XXXWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88219 Tháng 12 năm 201207: 11không áp d?ng
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,427,93219 Tháng 12 năm 201207: 11không áp d?ng
Sysmain64.sdbkhông áp d?ng240,73619 Tháng 12 năm 201207: 11không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88619 Tháng 12 năm 201207: 10không áp d?ng
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,427,93219 Tháng 12 năm 201207: 10không áp d?ng
Sysmain64.sdbkhông áp d?ng240,73619 Tháng 12 năm 201207: 10không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2793216 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbmt KB2793216 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793216

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com