Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: Tháng ba năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2793341 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Gi?i thi?u

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a v?n đ? là tài li?u trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2772396 UCMAPI d?a trên 3.0 Lync Server 2010 thành ph?n rơi khi m?t khách hàng có th? g?i thông tin không h?p l? văn hóa tham gia m?t h?i ngh?
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đó đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2740406 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 10 năm 2012
 • 2701655 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 6 năm 2012
 • 2670539 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 2 2012
 • 2500449 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 11 năm 2011
 • 2571505 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 7 năm 2011
 • 2500448 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 4 năm 2011
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và ngày tháng năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t
 • Cho dù b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c thay th? b?i b?t k? b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a

Thông tin thêm

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
2740406 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, th?i gian Unified Communications qu?n l? API 3.0 ch?y: tháng 10 năm 2012

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các C?p Nh?t tr?n gói trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_default.TMXkhông áp d?ng1,347,51818-Feb-138:42không áp d?ng
File_gac_collaboration.dll4.0.7577.2065,593,71223-Tháng mư?i-1220:23x 86
File_gac_internal.Media.dll4.0.7577.1907,576,89618-Feb-1220:21x 64
File_gac_sipeps.dll4.0.7577.2161,696,32818-Feb-1310:09x 64
File_ocstracer.exe4.0.7577.172655,1046-Tháng 10-119:42x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2793341 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Unified Communications Managed API v3.0 Core Runtime
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2793341 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2793341

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com