Thu?t s? chia s? m?i không B?t đ?u khi b?n c? g?ng t?o ra m?t c?m chia s? t?p tin trên m?t ngu?n tài nguyên c?a bên th? ba năng đ?ng đ?a trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2795993 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o ra m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng d?a trên Windows Server 2012 b?ng cách s? d?ng ngu?n tài nguyên c?a bên th? ba năng đ?ng đ?a.
 • B?n đ?t c?u h?nh m?t máy ch? t?p tin tài nguyên b?n ghi d?ch v? trong các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng qu?n l? snap-in.
 • B?n c? g?ng đ? thêm m?t c?m chia s? t?p tin tài nguyên b?n ghi d?ch v? máy ch? t?p tin b?ng cách s? d?ng cácThêm t?p tin chia s?tr?nh đơn phím l?i tắt ho?c Hành đ?ng c?a s?.
Trong trư?ng h?p này, các v?n đ? sau x?y ra:
 • Thu?t s? chia s? m?i không B?t đ?u t? m?t trong hai tr?nh đơn phím l?i tắt ho?c Hành đ?ng c?a s?.
 • B?n không th? t?o ph?n c?m t?p tin b?ng cách s? d?ng m?t l?nh Windows PowerShell, cácNetShareAPI ho?c File Explorer. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2796000B?n không th? t?o m?t c?m chia s? t?p tin trên m?t ngu?n tài nguyên c?a bên th? ba năng đ?ng đ?a Windows Server 2012

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? các c?m chuy?n đ?i d? ph?ng qu?n l? snap-in Windows Server 2012 gi? đ?nh m?t đơn đ?t hàng không chính xác c?a các ngu?n tài nguyên trong vai tr? máy ch? t?p tin.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix


Ví d? v? các s?n ph?m t?n d?ng ngu?n tài nguyên l?p bên th? ba lưu tr? mà b?n nên áp d?ng hotfix này n?u b?n đang s? d?ng các s?n ph?m này bao g?m (nhưng không gi?i h?n):
 • Symantec lí n?n t?ng cho Windows
 • T?m nh?n gi?i pháp đôi-có s?n sàng
 • SIOS DataKeeper c?m Edition

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trên m?t d?a trên Windows Server 2012 c?m nút ch?n m?t ho?c trên m?t máy tính d?a trên Windows 8 các t? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong KB 2796000 và KB 2795997 đ? gi?i quy?t t?t c? các v?n đ? liên quan. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? KB 2796000 và KB 2795997, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2796000B?n không th? t?o m?t c?m chia s? t?p tin trên m?t ngu?n tài nguyên c?a bên th? ba năng đ?ng đ?a Windows Server 2012
2795997Giao di?n ngư?i dùng đư?c hi?n th? không chính xác khi b?n B?m chu?t ph?i vào m?t ngu?n tài nguyên c?a bên th? ba năng đ?ng đ?a c?a vùng lưu tr? có s?n, Windows Server 2012

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012 ho?c Windows 8 các t? xa máy ch? qu?n l? công c? cho Windows 8 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.failoverclusters.Framework.dll6.2.9200.164931,336,32004-Jan-201313:21x 86
Microsoft.failoverclusters.Framework.dll6.2.9200.205981,336,32004-Jan-201312:36x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.failoverclusters.Framework.dll6.2.9200.164931,336,32004-Jan-201313:21x 64
Microsoft.failoverclusters.Framework.dll6.2.9200.205981,336,32004-Jan-201312:36x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-f...ercluster-framework_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16493_none_53c34f3e2dc22947.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,207
Ngày (UTC)04-Jan-2013
Th?i gian (UTC)11:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-f...ercluster-framework_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20598_none_5451ed7b46db47c4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,207
Ngày (UTC)04-Jan-2013
Th?i gian (UTC)10:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...ercluster-framework_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16493_none_afe1eac1e61f9a7d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.209 ngư?i
Ngày (UTC)04-Jan-2013
Th?i gian (UTC)13:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...ercluster-framework_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20598_none_b07088feff38b8fa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.209 ngư?i
Ngày (UTC)04-Jan-2013
Th?i gian (UTC)12:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2795993 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2795993 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2795993

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com