L?i khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Get-b? trong DirectAccess thi?t l?p trong Windows Server 2012 Essentials

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2796394 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • V?i s? h? tr? c?a Windows 7-d?a trên các khách hàng trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012 Essentials trong m?t môi trư?ng m?ng, b?n c?u h?nh DirectAccess.
 • B?n thi?t l?p hi?n t?i th?m quy?n xác th?c (CA) g?c ch?ng nh?n đư?c gi?y ch?ng nh?n xác th?c khách hàng DirectAccess trong m?t đư?ng h?m b?o m?t (IPsec) Giao th?c Internet g?c tin c?y.

  Lưu ? Ch?ng ch? CA gốc tin cậy c?ng đư?c thi?t l?p trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2012 Essentials.
 • B?n c? g?ng đ? ch?y l?nh ghép ng?n Get-b? đ? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng tra c?u ch?ng ch? CA gốc trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t DirectAccess.
Trong trư?ng h?p này, các thi?t l?p DirectAccess b? ch?n. Ngoài ra, các l?nh ghép ng?n không thành công và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
L?nh ghép ng?n không ch?y như mong đ?i.

Lưu ? B?n c?ng nh?n đư?c thông báo l?i tương t? khi b?n m? giao di?n đi?u khi?n qu?n l? truy nh?p t? xa sau khi b?n th?c hi?n hai bư?c đ?u tiên.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? h? ph?c v? DirectAccess không h? tr? các ho?t đ?ng tra c?u ch?ng ch? có ch?a đ?i tư?ng có tên m? hóa ? đ?nh d?ng UTF-8.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trên máy tính d?a trên Windows Server 2012 Essentials. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, máy ch? DirectAccess h? tr? ho?t đ?ng tra c?u ch?ng ch? có ch?a đ?i tư?ng có tên m? hóa ? đ?nh d?ng UTF-8.

N?u khách hàng DirectAccess ch?y Windows 7 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, sau đó k?t n?i DirectAccess có th? không làm vi?c như mong đ?i. V?n đ? này x?y ra b?i v? Windows 7-d?a DirectAccess khách hàng ph?i th?a hư?ng h? tr? cho gi?y ch?ng nh?n ? đ?nh d?ng UTF-8. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2615847 trên máy tính khách d?a trên Windows 7 DirectAccess. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các hotfix 2615847, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2615847 "ERROR_IPSEC_IKE_CERT_CHAIN_POLICY_MISMATCH" l?i khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u m?t IPsec k?t n?i gi?a hai máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2012 Essentials.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows Server 2012RTMLDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ps_daappserverconnection_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng2,80502 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daappserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng10,04202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daclientdnsconfiguration_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,44302 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daclient_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng13,14102 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daentrypointdc_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,23502 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daentrypoint_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng10.833 ngư?i02 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_damgmtserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,14902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_damultisite_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,88002 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_danetworklocationserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,34602 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daotpauthentication_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng9,82202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng12,50802 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessaccounting_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng7,44302 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessconnectionstatisticssummary_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3,11702 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessconnectionstatistics_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3,42302 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccesshealth_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ngth? này là 3.67202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessinboxaccountingstore_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,36702 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessloadbalancernode_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5.32902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessloadbalancer_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,91002 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessradius_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng14,91002 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccessuseractivity_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5,54702 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_remoteaccess_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng17,75202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnauthprotocol_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,31902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnauthtype_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,88902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnipaddressassignment_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5,01202 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnipaddressrange_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,09802 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpns2sinterfacestatistics_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng2,69802 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpns2sinterface_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng54,83902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnserveripsecconfiguration_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng12,57302 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_vpnuser_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3.491 ngư?i02 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.dll6.2.9200.205885,758,97618 Tháng 12 năm 201223: 59x 64
Ramgmtpsprovider.format.ps1xmlkhông áp d?ng154,33002 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.MOFkhông áp d?ng127,47802 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.types.ps1xmlkhông áp d?ng149,80902 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ramgmtpsprovider_uninstall.MOFkhông áp d?ng10,32602 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
RemoteAccess.psd1không áp d?ng3.756 ngư?i02 Tháng sáu, 201214: 33không áp d?ng
Ps_daappserverconnection_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng2,80506 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daappserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng10,04206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daclientdnsconfiguration_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,44306 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daclient_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng13,14106 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daentrypointdc_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,23506 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daentrypoint_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng10.833 ngư?i06 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_damgmtserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,14906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_damultisite_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,88006 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_danetworklocationserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng6,34606 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daotpauthentication_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng9,82206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_daserver_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng12,50806 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessaccounting_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng7,44306 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessconnectionstatisticssummary_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3,11706 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessconnectionstatistics_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3,42306 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccesshealth_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ngth? này là 3.67206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessinboxaccountingstore_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,36706 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessloadbalancernode_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5.32906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessloadbalancer_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng8,91006 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessradius_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng14,91006 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccessuseractivity_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5,54706 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_remoteaccess_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng17,75206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnauthprotocol_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,31906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnauthtype_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,88906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnipaddressassignment_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng5,01206 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnipaddressrange_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng4,09806 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpns2sinterfacestatistics_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng2,69806 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpns2sinterface_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng54,83906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnserveripsecconfiguration_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng12,57306 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ps_vpnuser_v1.0.0.cdxmlkhông áp d?ng3.491 ngư?i06 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.format.ps1xmlkhông áp d?ng154,33006 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Ramgmtpsprovider.types.ps1xmlkhông áp d?ng149,80906 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
RemoteAccess.psd1không áp d?ng3.756 ngư?i06 Tháng b?y năm 201219: 56không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DirectAccess, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? truy nh?p t? xa
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3784a5d5c733f3e74e01a2a29daaebc6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20588_none_ffc12daeef2c4c7c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.068 ngư?i
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)13: 11
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ra-mgmt-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20588_none_99b75a4fa1060b32.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin102,310
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)02: 59
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-ra-mgmt-wmiv2provider_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20588_none_a40c04a1d566cd2d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin99,064
Ngày (UTC)19 Tháng 12 năm 2012
Th?i gian (UTC)01: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2796394 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Essentials
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kberrmsg kbmt KB2796394 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2796394

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com