M?t b?n C?p Nh?t rollup gi?i quy?t m?t s? v?n đ? cho Visual Studio 2010 công c? cho Office Runtime 4,0 có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2796590 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

M?t b?n C?p Nh?t rollup có s?n mà gi?i quy?t m?t s? v?n đ? trong Microsoft Visual Studio 2010 công c? cho Office Runtime 4,0. Ngày phát hành cho b?n c?p nh?t này là ngày 8 tháng 1 năm 2013.

Update rollup này ?nh hư?ng đ?n các add-in cho h? th?ng Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010 và Microsoft Office 2013 đư?c xây d?ng b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Studio 2010 ho?c Microsoft Visual Studio 2012.

Lưu ?Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? gi?i quy?t các b?n c?p nh?t này, h?y xem ph?n "Thông tin".

Thông tin thêm

V?n đ? 1: Không th? xoá M?t Visual Studio công c? cho các văn ph?ng ki?m soát n?u t?n t?i m?t đ?i tư?ng nhúng trong tài li?u

Gi? s? r?ng b?n có m?t s? đ?i tư?ng nhúng trong m?t tài li?u Microsoft Word. Khi b?n c? g?ng đ? xóa m?t đi?u khi?n c?a s? h?nh th?c trong tài li?u, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

Đ?i tư?ng không đư?c k?t n?i đ?n máy ch? (ngo?i l? t? HRESULT: 0x800401FD (CO_E_OBJNOTCONNECTED)) t?i Microsoft.Office.Interop.Word.OLEFormat.get_Object () ? Microsoft.Office.Tools.Word.Adapter.ShapeHelpers.GetOLEFormatObject (OLEFormat oleFormat) t?i Microsoft.Office.Tools.Word.Adapter.DocumentControlCollectionAdapter.Microsoft.Office.Tools.Word.Contract.IDocumentControlCollectionContract.DestroyWrapper (chu?i cookie) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Word.Internal.IDocumentControlCollectionProxy.DestroyWrapper (chu?i cookie) t?i Microsoft.Office.Tools.Word.ControlCollection.InternalRemove (Int32 ch? s?, Boolean deleteContent) t?i Microsoft.Office.Tools.Word.ControlCollection.Remove (đ?i tư?ng ki?m soát)


V?n đ? 2: tên máy (ứng dụng) phục vụ không th? đư?c phân tích cú pháp và các ?ng d?ng có th? s?p đ? khi b?n m? m?t tài li?u t? m?t chia s? UNC WebDav an toàn

Khi b?n c? g?ng s? d?ng m?t đư?ng d?n SSL d?a trên ph? đ?t tên quy ư?c (UNC) đ? truy c?p vào m?t trang Làm tác gi? và phiên b?n phân b? Web (WebDAV) chia s?, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

URI không h?p l?: Tên máy không có th? đư?c phân tích.System.UriFormatException: không h?p l? URI: tên máy không có th? parsed.at System.Uri.CreateThis (chu?i uri, Boolean dontEscape UriKind uriKind) t?i System.Uri.Victor (chu?i uriString) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.OfficeAddInDeploymentManager.OnAddInInstalling (AddInInstallingArgs args, Boolean & h?y b?) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentManager.RaiseOnAddInInstallingEvent (IClickOnceAddInInstaller addInInstaller, Uri deploymentManifestUri, AddInInstallationStatus addinSolutionState, Chu?i productName, Boolean alreadyInstalled) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentManager.InstallAddIn()

Phát hành 3: Lưu tr? d? li?u lưu tr? th?t b?i trong các tài li?u đư?c b?o v?

B?n không th? lưu tr? d? li?u trong qu?n đ?o lưu tr? d? li?u có trong các tài li?u đư?c b?o v? b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft Khuôn kh? .NET 4 d?a trên ?ng d?ng.

V?n đ? 4: Không th? đ? tùy ch?nh ho?c ki?m tra (N?u tùy ch?nh) m?t tài li?u Microsoft Word 2010 s? d?ng m?c

Gi? s? r?ng b?n c? g?ng th?c hi?n m?t trong nh?ng hành đ?ng sau đây:
 • B?n g?i các ch?c năng ServerDocument.IsCustomized đ? ki?m tra các tu? bi?n c?a m?t tài li?u Word 2010 s? d?ng m?c.
 • B?n g?i các ch?c năng ServerDocument.AddCustomization đ? tùy ch?nh m?t tài li?u Word 2010 s? d?ng m?c.
Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

Tài li?u Office Open XML đ?nh d?ng không h?p l?: nó có ch?a không có bi?u hi?n c?a lo?i đư?c yêu c?u.Ngu?n: Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.v10.0Stack:at Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo.GetPartId (gói gói, m?t ph?n PackagePart) t?i Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo.EnsureMaps () ? Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.ServerAppInfo.Victor (gói gói) t?i Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.EnsureAppInfo () ? Microsoft.Office.Tools.OfficeOpenXmlAppInfoDocument.Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.IAppInfoDocument.SetDocument (chu?i t?p đ? đ?t tên tin, Byte [d? li?u, FileAccess fileAccess) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.AppInfoDocumentFactory.GetAppInfoDocument (chu?i documentPath, Byte [] byte, truy c?p FileAccess) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.Initialize (Byte [] byte chu?i documentPathOrFileType, truy c?p FileAccess, Boolean throwOnPreviousVersion) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.Initialize (Byte [] byte, Chu?i documentPathOrFileType, truy c?p FileAccess) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.Victor (chu?i documentPath, truy c?p FileAccess) t?i Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.IsCustomized (chu?i documentPath)

Tôissue 5: Add-in mà đư?c xây d?ng v?i Visual Studio 2005 công c? cho các ?n b?n th? hai văn ph?ng không làm vi?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t xây d?ng 31125 Visual Studio công c? cho Office Runtime

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Visual Studio/2012 ho?c Microsoft Office 2013. Ngoài ra, b?n cài đ?t chuyên bi?t xây d?ng 31125 c?a Visual Studio công c? cho Office ch?y cho Visual Studio/2012 ho?c văn ph?ng 2013. Trong t?nh hu?ng này, add-in đư?c xây d?ng b?ng cách s? d?ng Visual Studio 2005 công c? cho các ?n b?n th? hai văn ph?ng không làm vi?c.

Tôissue 6: Add-in mà không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t ClickOnce có th? b? vô hi?u hóa

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t add-in qua m?t C?p Nh?t ClickOnce, add-in có th? tr? thành vô hi?u trong m?t lo?t các ?ng d?ng văn ph?ng, n?u các add-ins không th? truy c?p vào đư?ng d?n C?p Nh?t. Ví d?, add-in không th? t?m th?y m?t đư?ng d?n C?p Nh?t n?u h? c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t m?ng chia s? là di?n đàn, ho?c n?u h? c? g?ng đ? truy c?p vào m?t đư?ng d?n c?a t?p mà đ? đư?c di chuy?n ho?c xóa b?.

Lưu ?M?t ClickOnce add-in s? th?c hi?n như sau n?u nó không th? ki?m tra đ? c?p nh?t m?t:
 • Ném m?t ngo?i l? đ?i v?i ngư?i s? d?ng (n?u nó là m?t tài li?u c?p add-in) ho?c th?t b?i âm th?m (n?u nó là m?t ?ng d?ng c?p add-in)
 • Vô hi?u hóa các add-in trong máy phục vụ ứng dụng văn ph?ng
 • Lo?i b? b?n thân t? Add or Remove Programs

C?p nh?t thông tin

Đ?i v?i v?n đ? 1-5, cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Visual Studio công c? cho các văn ph?ng th?i gian ch?y đ? gi?i quy?t các v?n đ?.

S? 6, cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Visual Studio công c? cho Office ch?y, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây, tùy thu?c vào b?t c? đ?t áp d?ng:

Trư?ng h?p 1: v? trí cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho th?i gian ch?y c?a văn ph?ng add-in là v?n có s?n

N?u v? trí cài đ?t chuyên bi?t cho Visual Studio công c? cho th?i gian ch?y c?a văn ph?ng add-in là v?n c?n có s?n, sau đó ch?y t?p tin cài đ?t chuyên bi?t chia s? m?ng ban đ?u. Sau đó, kích ho?t các add-in ho?c tu? ch?nh c?p tài li?u trong ?ng d?ng văn ph?ng, như đư?c di?n t? trong ph?n "Re-enabling các add-in".

Trư?ng h?p 2:V? trí cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho Office Runtime  add-in là không có s?n ho?c khác nhau 

N?u v? trí cài đ?t chuyên bi?t Visual Studio công c? cho th?i gian ch?y c?a văn ph?ng add-in là không có s?n ho?c khác nhau, sau đó làm theo các bư?c sau:
 1. M? Registry Editor. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u , lo?i regedittrong B?t đ?u tra c?u h?p, và sau đó nh?n Enter.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau đây:

  Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VSTA\Solutions
 3. Có m?t s? m?c đư?c xác đ?nh b?i GUID. Nh?p vào m?i m?c và ki?m tra các d? li?u ProductName cho đ?n khi b?n t?m th?y các add-in mà b?n mu?n kích ho?t l?i.
 4. Sau khi b?n ch?n các add-in, nh?p đúp vào UpdateEnabled.
 5. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 0và sau đó b?m Ok.

  Lưu ? Đi?u này vô hi?u hoá C?p Nh?t ki?m tra quá tr?nh cho đ?n khi phiên b?n m?i c?a m?t add-in đư?c cài đ?t chuyên bi?t m?t cách r? ràng, ho?c cho đ?n khi các bư?c tương t? đư?c l?p đi l?p l?i cùng v?i thi?t l?p giá tr? c?a UpdateEnabled1.
Sau khi b?n ch?nh s?a registry, b?n nên tái kh?i đ?ng các ?ng d?ng văn ph?ng, và làm theo các bư?c đư?c mô t? trong ph?n "Re-enabling các add-in".

Re-enabling các add-in

Đ? kích ho?t l?i các add-in, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? màn h?nh l?a ch?n c?a các ?ng d?ng (ví d?, b?n m? Excel tùy ch?n trong Excel) và sau đó nh?p vàoAdd-in.
 2. Ch?n phần bổ sung COM t? các Qu?n l?danh sách th? xu?ng.
 3. B?m chu?t Đi... đ? hi?n th? cácphần bổ sung COM hộp thoại.
 4. Ch?n hộp kiểm cho các add-in mà b?n mu?n kích ho?t l?i và sau đó nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Visual Studio công c? cho Office Runtime

Microsoft Update

B?n c?p nh?t này là có s?n t? Microsoft Update.

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này, b?n ph?i có Visual Studio 2010 công c? cho Office Runtime 4.0 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang s? d?ng ho?c b? khóa trong khi cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi khuyên b?n ra kh?i t?t c? liên quan đ?n ?ng d?ng trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

x 86 d?a trên phiên b?n c?a Visual Studio 2010 công c? cho Office Runtime 4,0
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atl100.dll10.0.40219.325138,05611-Dec-201201: 58x 86
Mfc100.dll10.0.40219.3254,397,38411-Dec-201201: 58x 86
Mfc100chs.dll10.0.40219.32536,17611-Dec-201201: 58x 86
Mfc100cht.dll10.0.40219.32536,17611-Dec-201201: 58x 86
Mfc100deu.dll10.0.40219.32564,33611-Dec-201201: 58x 86
Mfc100enu.dll10.0.40219.32555,12011-Dec-201201: 58x 86
Mfc100esn.dll10.0.40219.32563,82411-Dec-201201: 58x 86
Mfc100fra.dll10.0.40219.32564,33611-Dec-201201: 58x 86
Mfc100ita.dll10.0.40219.32562,28811-Dec-201201: 58x 86
Mfc100jpn.dll10.0.40219.32543,85611-Dec-201201: 58x 86
Mfc100kor.dll10.0.40219.32543,34411-Dec-201201: 58x 86
Mfc100rus.dll10.0.40219.32560,75211-Dec-201201: 58x 86
Mfc100u.dll10.0.40219.3254,422,99211-Dec-201201: 58x 86
Mfcm100.dll10.0.40219.32581,74411-Dec-201201: 58x 86
Mfcm100u.dll10.0.40219.32581,74411-Dec-201201: 58x 86
Msvcp100.dll10.0.40219.325421,20011-Dec-201201: 58x 86
Msvcr100.dll10.0.40219.325773,96811-Dec-201201: 58x 86
Vcomp100.dll10.0.40219.32551.024 ngư?i11-Dec-201201: 58x 86
Phiên b?n d?a vào x 64 c?a Visual Studio 2010 công c? cho Office Runtime 4,0
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Atl100.dll10.0.40219.325158,53611-Dec-201201: 15x 64
Mfc100.dll10.0.40219.3255,574,98411-Dec-201201: 15x 64
Mfc100chs.dll10.0.40219.32536,17611-Dec-201201: 15x 64
Mfc100cht.dll10.0.40219.32536,17611-Dec-201201: 15x 64
Mfc100deu.dll10.0.40219.32564,33611-Dec-201201: 15x 64
Mfc100enu.dll10.0.40219.32555,12011-Dec-201201: 15x 64
Mfc100esn.dll10.0.40219.32563,82411-Dec-201201: 15x 64
Mfc100fra.dll10.0.40219.32564,33611-Dec-201201: 15x 64
Mfc100ita.dll10.0.40219.32562,28811-Dec-201201: 15x 64
Mfc100jpn.dll10.0.40219.32543,85611-Dec-201201: 15x 64
Mfc100kor.dll10.0.40219.32543,34411-Dec-201201: 15x 64
Mfc100rus.dll10.0.40219.32560,75211-Dec-201201: 15x 64
Mfc100u.dll10.0.40219.3255,601,61611-Dec-201201: 15x 64
Mfcm100.dll10.0.40219.32593,00811-Dec-201201: 15x 64
Mfcm100u.dll10.0.40219.32593,00811-Dec-201201: 15x 64
Msvcp100.dll10.0.40219.325608,08011-Dec-201201: 15x 64
Msvcr100.dll10.0.40219.325829,26411-Dec-201201: 15x 64
Vcomp100.dll10.0.40219.32557,16811-Dec-201201: 15x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsedThu?c tính

ID c?a bài: 2796590 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
 • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
 • Visual Studio 2010 Tools for Microsoft Office Runtime
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kberrmsg kbmt KB2796590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2796590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com