Hotfix rollup cho v?n đ? tương h?p v? sau tài s?n trí tu? trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2: Tháng mư?i hai 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2796738 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Này gói hotfix rollup gi?i quy?t v?n đ? tương h?p v? sau c?a tài s?n trí tu? trong Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2) v?i các s?n ph?m gi?y phép kh?i lư?ng c?a Microsoft. Hotfix rollup này gi?i quy?t các v?n đ? sau và ngày tháng 12 năm 2012:
 • Các truy v?n cho trí thông minh tài s?n "Gi?y phép 01A" báo cáo không phát hi?n th?y gi?y phép Microsoft SQL Server 2012.
 • Có hai hàng cho SQL Server 2012 trong danh sách "ph?n m?m inventoried".
 • Có là không có Microsoft s?n ph?m M? (MPC) cho Visual Studio 2012 b?n trong ch? đ? xem LU_MSProd.
 • Windows 8 và Windows Server 2012 đư?c báo cáo như là các s?n ph?m không chính xác trong các báo cáo gi?y phép tài s?n đư?c qu?n l?.
 • Khi Office 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?t s? mi?n đ?a phương h? th?ng, văn ph?ng không đư?c C?p Nh?t đ? m?t MPC chính xác.
 • M?t hành đ?ng ph?n c?ng hàng t?n kho không hàng t?n kho ?ng d?ng ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (?ng d?ng-V) khi b?n có hotfix 2659258 áp d?ng.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2659258, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2659258 B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 không báo cáo SQL Server 2008 R2 trong báo cáo "Gi?y phép 01 D" sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2008 R2 SP1
 • Các truy v?n cho báo cáo tài s?n trí tu? "Gi?y phép 01 D" gi?y phép Ledger báo cáo SQL Server 2008 R2 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch?.
 • Các truy v?n cho trí thông minh tài s?n "Gi?y phép 01A" báo cáo không phát hi?n th?y gi?y phép Microsoft Exchange Server 2013.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t nh?ng v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix rollup sau trên máy ch? web site chính System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 b? ?nh hư?ng. Thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t cho các gói ph?n m?m t?o ra m?t gói cho khách hàng. Đ? tri?n khai các gói cho các khách hàng t?t c? sau khi b?n ch?y các gói ph?n m?m trên máy ch? web site chính, b?n c?n ph?i t?o m?t qu?ng cáo.

Lưu ? Gói b?n vá nóng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y m?t phiên b?n d?a trên x 86 hay x 64 d?a trên m?t hệ điều hành.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t Hotfix cho h? th?ng Trung tâm c?u h?nh Manager 2007

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? B?n c?n ph?i đóng tr?nh qu?n l? c?u h?nh bàn đi?u khi?n qu?n lí trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này thay th? các hotfix sau đây:
2691428 Hotfix rollup cho v?n đ? tương h?p v? sau tài s?n trí tu? trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2: tháng 3 2012

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
H? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 t?p tin thông tin ghi chú
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aikbmgr.dll4.0.6487.2204124,77601 Tháng hai, 201017:35x 86
Sccm2007ac-sp2-kb2796738-x 86-enu.mspkhông áp d?ng579,07201 Tháng hai, 201019:15không áp d?ng
Update.SQLkhông áp d?ng23,22601 Tháng hai, 201017:35không áp d?ng

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Hotfix này áp d?ng cho nh?ng vai tr? sau trong c?u h?nh Manager 2007:
 • web site chính
 • Ph? web site
 • Khách hàng
Lưu ? B?n không th? áp d?ng các hotfix trên máy s? d?ng tin thư thoại SMS tr?c ti?p. B?n ph?i ch?y các hotfix trên máy ch? web site và sau đó tri?n khai các gói ph?n m?m đư?c t?o ra cho khách hàng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2796738 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2796738 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2796738

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com