ID c?a bài: 2798063 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba, ngày 8 tháng 8 năm 2013, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng nh?m m?c đích giúp khách hàng c?a chúng tôi gi? cho máy tính c?a h? an toàn và C?p Nh?t. Chúng tôi đ? ngh? b?n cài t?t c? C?p Nh?t mà áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong sau đây Microsoft Knowledge Base bài vi?t đư?c bao g?m trong các ngày 8 tháng 8 năm 2013.

C?p Nh?t b?o m?t
 • 2760574 MS13-002: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho XML l?i b?n ghi d?ch v? 5.0 khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i Office 2003 Service Pack 3: 8 tháng 1/2013
 • 2687499 MS13-002: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho XML l?i b?n ghi d?ch v? 5.0: 8 tháng 1/2013
 • 2687497 MS12-043 và MS13-002: mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho XML l?i b?n ghi d?ch v? 5.0 khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i Office SharePoint Server 2007 ho?c Office Groove Server 2007: ngày 8 tháng 8 năm 2013

C?p Nh?t nonsecurity
 • 2760624 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 • 2760621 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 • 2760358 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 • 2760311 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 • 2752100 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 • 2752073 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: 8 tháng 1/2013
 • 2751994 Mô t? c?a Visio 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 • 2738044 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: 8 tháng 1/2013
 • 2726961 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 • 2726947 Mô t? c?a PowerPoint 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013
 • 2760754 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: 8 tháng 1/2013
 • 2760586 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: 8 tháng 1/2013
 • 982726 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2010 Junk Email Filter: 8 tháng 1/2013

Thu?c tính

ID c?a bài: 2798063 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2798063 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2798063

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com