Mô t? c?a Cumulative Update cho công vi?c qu?n l? 1.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2799754 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t tích l?y cho công vi?c qu?n l? 1.0. B?n C?p Nh?t tích l?y này cung c?p kh? năng công vi?c trư?ng h?p qu?n l? b?ng cách thêm kh? năng đ? đ?nh ch? m?t trư?ng h?p công vi?c đang ch?y. Kh? năng tương ?ng đ? ti?p t?c m?t trư?ng h?p treo c?ng đ? đư?c thêm. Ngoài ra, b?n C?p Nh?t tích l?y này có ch?a m?t s? ph?n m?m C?p Nh?t.

Lưu ?B?n c?p nh?t này ch?a b?n vá cho công vi?c qu?n l? 1.0 và công vi?c qu?n l? khách hàng 1.0. Nó có th? đư?c áp d?ng cho máy tính có m?t trong hai công vi?c qu?n l? 1.0 ho?c công vi?c qu?n l? khách hàng cài đ?t chuyên bi?t.N?u máy tính c?a b?n có công vi?c qu?n l? 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, công vi?c qu?n l? và quy tr?nh làm vi?c qu?n l? khách hàng s? đư?c C?p Nh?t. N?u máy tính c?a b?n ch? có công vi?cqu?n l? khách hàng 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ch? công vi?c qu?n l? khách hàng s? đư?c C?p Nh?t.

Xây d?ng s? cho gói này cumulative update là 1.0.30207.2

Lưu ? Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n c?p nh?t này trư?c khi b?n tri?n khai nó trong m?t môi trư?ng s?n xu?t.

Thông tin thêm

M?t gói C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. B?n C?p Nh?t tích l?y này có s?n đ? t?i v? "T?i v? thông tin" ph?n c?a bài vi?t này.

V?n đ? đư?c c? đ?nh và các tính năng đư?c thêm vào trong b?n c?p nh?t này

 • H? tr? cho các trư?ng h?p công vi?c đ?nh ch? và ti?p t?c
  B?n c?p nh?t này b? sung thêm kh? năng công vi?c trư?ng h?p qu?n l? b?ng cách thêm kh? năng đ? đ?nh ch? m?t trư?ng h?p công vi?c đang ch?y. Nó c?ng cho bi?t thêm kh? năng tương ?ng đ? ti?p t?c m?t trư?ng h?p b? đ?nh ch?. Ngoài ra, các hành vi m?c đ?nh trong trư?ng h?p đó không đư?c l?i và xác nh?n l?i đư?c ch?m d?t đ? đư?c thay đ?i. Nh?ng trư?ng h?p bây gi? b? đ?nh ch? đ? thay th?.
 • Thu?t s? c?u h?nh tai n?n n?u không có ch?a đư?c ch? đ?nh
  Trư?c khi b?n c?p nh?t này, n?u không có ch?a đư?c ch? đ?nh, thu?t s? c?u h?nh treo trên trang c?u h?nh trang tr?i m?i ngay sau khi nó c? g?ng đ? xác nh?n các b?n ghi d?ch v? tài kho?n ngư?i dùng và m?t kh?u.
 • H? tr? b? sung cho lâu dài (Int64) lo?i
  Trư?c khi b?n c?p nh?t này, ngư?i dùng không th? s? d?ng lâu dài (Int64) nh?p vào bi?u th?c ho?c cu?c g?i-lưng. H? tr? này bây gi? đ? đư?c thêm vào.
 • H?i đ?ng khách hàng đang tương h?p v? sau v?i CLS
  Trư?c khi b?n c?p nh?t này, khách hàng qu?n l? công vi?c h?i đ?ng đ? không đư?c đánh d?u ki?m như CLSCompliant.
 • Màn tr?nh di?n b?n s?a l?i và c?i thi?n g? l?i d?u ki?m v?t
  B?n c?p nh?t này cung c?p các c?i ti?n hi?u su?t liên l?c các khía c?nh khác nhau c?a h? th?ng, và đi?u này t?o ra t?t hơn thông qua. Ngoài ra, g? l?i d?u ki?m v?t đ? đư?c c?i thi?n đ? giúp kh?c ph?c s? c?.

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? C?p Nh?t tích l?y cho công vi?c qu?n l? 1.0 gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

 • Ph?n m?m yêu c?u:
  • PowerShell 3,0 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đ? đư?c C?p Nh?t. PowerShell 3.0 đư?c bao g?m trong cài đ?t chuyên bi?t Windows Management Framework 3,0. Đi t?i Windows Management Framework 3,0đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.
  • Công vi?c qu?n l? khách hàng 1.0 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
  • Đ?i v?i máy tính có công vi?c qu?n l? 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các yêu c?u b? sung sau đây áp d?ng:
   • Các b?n ghi d?ch v? xe bu?t cho Windows Server C?p Nh?t tích l?y ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên toàn b? máy tính farm trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y cho công vi?c qu?n l? 1.0
    2799752 Mô t? b?n ghi d?ch v? xe bu?t cho Windows máy ch? tích l?y C?p Nh?t: ngày 22 tháng 8 năm 2013
   • b?n ghi d?ch v? xe bu?t cho Windows Server ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
 • H? tr? h? đi?u hành: Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Server 2012
  • Công vi?c qu?n l? khách hàng 1.0 c?ng có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t m?t cách đ?c l?p trên các phiên b?n x 86 và x 64 c?a Windows 7, Windows 8 và Windows Server 2008.
 • Credential yêu c?u: trư?c khi b?n ch?y file th?c thi, b?n ph?i có thông tin kí nh?p qu?n tr? trên máy tính mà b?n đang cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m. Xem cácQu?n l? công vi?c tài li?u hư?ng d?n cho bi?t thêm thông tin.

Tri?n khai

Cho m?i máy tính v?i m?t máy ch? qu?n l? quy tr?nh làm vi?c t?i m?t trang tr?i máy tính, b?n c?p nh?t này ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đó.

Thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u

Có m?t s? thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u t?i thi?u s? x?y ra khi b?n c?p nh?t này tích l?y đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n quy?t đ?nh đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, nh?ng thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u đư?c quay tr? l?i tương h?p v? sau và s? không đư?c quay ngư?c l?i.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t gói này cumulative update

Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t gói này cumulative update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? Chương tr?nh và tính năng.
 2. Xác đ?nh v? trí Khác-ph? tùng l?y và ph? ki?n cho công vi?c qu?n l? 1.0 (KB2799754) LDRtrong danh sách cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
 3. B?m chu?t ph?i vào Khác-ph? tùng l?y và ph? ki?n cho công vi?c qu?n l? 1.0 (KB2799754) LDR, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.
B?n c?ng có th? g? b? gói này cumulative update b?ng cách s? d?ng dòng lệnh. M?t d?u ki?m nh?c l?nh, h?y ch?y l?nh sau:
"C:\ProgramData\Microsoft\E-Business máy ch? Updates\Updates\Uninstall2799754\setup.exe /u 0 /branch LDR"

V?n đ? đư?c bi?t đ?n thi?t l?p

Trong khi cài đ?t chuyên bi?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
cài đ?t chuyên bi?t thành công, nhưng m?t s? hành đ?ng post-install th?t b?i
Thông báo l?i cho th?y m?t t?p nh?t k? cài đ?t chuyên bi?t. V? trí c?a các t?p tin có th? gi?ng như sau:
C:\ProgramData\Microsoft\E-Business máy ch? Updates\Updates\Uninstall2799754\Setup.log
Duy?t đ?n đ?a đi?m này, và sau đó m? t?p nh?t k? cài đ?t chuyên bi?t đ? xem m? l?i chính xác. Các v?n đ? sau đây có th? gây ra l?i này x?y ra:
 • V?n đ? #1:B?n th?y các m?c sau đây trong t?p tin Setup.log:
  B?t đ?u quá tr?nh "C:\Windows\system32\...\sysnative\windowspowershell\v1.0\powershell.exe"- NoLogo-NonInteractive - NoProfile - WindowStyle ?n - ExecutionPolicy thành RemoteSigned-t?p tin UnifiedWFHotfixUpgrade.PS1 - HotfixType"CS"- PackageType"khách hàng"- opcode"PatchBefore"-n?n t?ng"x 64"...

  Quá tr?nh l?i m? là 65535.

  Phương pháp invocation th?t b?i v? [System.Version] không ch?a m?t phương pháp đ?t tên là 'Phân tích'.

  T?i C:\ProgramData\Microsoft\E-Business máy ch? Updates\Updates\Uninstall2799754

  \UnifiedWFHotfixUpgrade.ps1:54 char: 47

  + $TargetWFVersion = [System.Version]::Parse<>

  + CategoryInfo: InvalidOperation: [] (phân tích: String), RuntimeExce ption

  + FullyQualifiedErrorId: MethodNotFound

  Đi?u này cho th?y r?ng PowerShell 3.0 không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính này. B?n ph?i có PowerShell 3.0 cài đ?t chuyên bi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Panel điều khiển, m? Chương tr?nh và tính năng.
  2. Xác đ?nh v? trí Khác-ph? tùng l?y và ph? ki?n cho công vi?c qu?n l? 1.0 (KB2799754) LDRtrong danh sách cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
  3. B?m chu?t ph?i vào Khác-ph? tùng l?y và ph? ki?n cho công vi?c qu?n l? 1.0 (KB2799754) LDR, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.
  4. Đi đ?n cácWindows Management Framework 3,0 Trang cài đ?t chuyên bi?t PowerShell 3.0 là m?t ph?n c?a gói Windows Management Framework 3,0.
  5. cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • V?n đ? #2: b?n nh?n th?y các m?c sau đây trong t?p tin Setup.log:
  B?t đ?u quá tr?nh "C:\Windows\system32\...\sysnative\windowspowershell\v1.0\powershell.exe"- NoLogo-NonInteractive - NoProfile - WindowStyle ?n - ExecutionPolicy thành RemoteSigned-t?p tin UnifiedWFHotfixUpgrade.PS1 - HotfixType"CS"- PackageType"máy ch?"- opcode"PatchAfter"-n?n t?ng"x 64"...

  Quá tr?nh l?i m? là -1.

  G?i-WFHostUpgrade: Phê chu?n các t?p tin chính sách nâng c?p phát hi?n các l?i sau đây:

  Phiên b?n hi?n t?i b?n ghi d?ch v? xe bu?t 2012-03 không kh?p v?i phiên b?n 2012-08

  đư?c ch? đ?nh trong các nâng c?p chính sách t?p tin.

  C:\ProgramData\Microsoft\E-Business máy ch? Updates\Updates\Uninstall2799754\UnifiedWFHotfixUpgrade.PS1:582 char: 5

  + G?i-WFHostUpgrade

  + ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  + CategoryInfo: WriteError: (:)) [G?i-WFHostUpgrade], InvalidOperationException

  + FullyQualifiedErrorId: WFServiceUpgradeFailed,Microsoft.Workflow.Deployment.Commands.InvokeWFHostUpgrade
  V?n đ? này x?y ra n?u b?n ghi d?ch v? xe bu?t Windows Server Cumulative Update (2799752) không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên toàn b? máy tính trang tr?i trư?c khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này trên máy tính này. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Panel điều khiển, m? Chương tr?nh và tính năng.
  2. Xác đ?nh v? trí Khác-ph? tùng l?y và ph? ki?n cho công vi?c qu?n l? 1.0 (KB2799754) LDRtrong danh sách cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.
  3. B?m chu?t ph?i vào Khác-ph? tùng l?y và ph? ki?n cho công vi?c qu?n l? 1.0 (KB2799754) LDR, và sau đó nh?p vào G? cài đ?t chuyên bi?t.
  4. Xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? xe bu?t cho Windows Server Cumulative Update trên m?i máy tính trong các trang tr?i máy tính:
   2799752 Mô t? b?n ghi d?ch v? xe bu?t cho Windows máy ch? tích l?y C?p Nh?t: ngày 22 tháng 8 năm 2013
  5. cài đ?t chuyên bi?t l?i b?n C?p Nh?t tích l?y.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2799754 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Workflow Manager 1.0
 • Workflow Manager Client 1.0
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2799754 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2799754

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com