??? ???? ????????? ??????? ???? ??????? ??? Office (?????????-?-none.msp): 9 ????? 2013

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 2799821 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

??????

????? Microsoft ??????? ????? ??????? ??? ? Microsoft Office. ???? ??? ??????? ??? ????????? ????? ??????? ??? Office ?????? 9 ????? 2013. ???????? ??? ???? ????? ??? ??????? ??????? ??? ????? ????????? ???????.

????? ???

??????? ???? ???? ???? ????????? ??????? ???

  • ?? ???? ??? ???? ???? ????? ???? ?? ???? ????????? ?? OneNote ??? ????????.

??????? ????

??????? ??????? ??????

????? ??????? ?????? ????????? ?? Microsoft. ??? ???? ??? ??????? ?????? ??????????? ?????? ??? ??????? ?????? ?? ??? ???????. ????? ????????? ??? ??? ??????? ???? ????? ??????? ??????? ?? ??????????. ?? ??? ????? ???????? ?????? ??? ??? ??????? ??????. ????? ??? ??? ????? ????? ???? ???????? ???? ????????? ??? ??????? ????????????? ???? ????? ??? ??? ??????? ??????.

???? ??????? ?????? ??????????? ???????? ???? ???? "???? ????? ??????? ????" ???? ????? ????? ????????????. ?? ???? ??? ???? ??? ?????? ???? ????? ????????????????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????.

?????? ?? ???? ???? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ????????? ?? ???? ????? ??? ???? ?????. ????? ???????? ????? ???????? ??? ????? ????? ???????? ????????? ???? ?? ???? ??? ???? forthis ??????? ?????? ????????. ?????? ??? ????? ????? ????? ????????? ???? ??????? ? Microsoft ?? ?????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ???? ??? Microsoft thefollowing:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
?????? ???? ????? "???? ????? ??????? ??????" ????? ???? ??????? ?????? ???????. ?? ???? ??? ???? ????? ?????? ??? ????? ???????? ??? ?????? ???? ?????.

????????? ????????

?? ???? ??? ??????? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ???.

??????? ????? ???????

??? ???? ?????? ????? ???? ????????? ??? ????? ??? ??????? ??????.

??????? ??????? ??????? ??????

?? ??? ??? ??????? ?????? ??? ????????????? ?????.

??????? ???????

??? ???? ?????? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ????? ??? ??????? ??????.

??????? ?????

?? ?? ????? ???? ????????? ??????? ??? ??? ???? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ???? ????? ???? ???? ????. ????? ???? ????????? ??????? ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ???.

?????? ??????? ??????? ????? ????????? ??????? ??? ???? Microsoft Windows Installer ?????? ???? ????????? ???????. ??? ??? ???????? ???????? ?????? ???? ??????? ?? "??????? ???????" (UTC) ?? ?????? ??????. ??? ??? ??????? ?????? ??? ????? ??????? ??? ??????? ??????. ?????? ????? ??? ??????? ??????? UTC ???????? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ??????? ?? ?????? ??????? ?????? ?? "???? ??????".
?? ??? ??????????? ??? ??????
assets folding start collapsed
??????? ???????
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????
Wacserver2013-kb2799821-????-x 64-glb.exe15.0.4505.1001678,193,89618-13 ????4:03

??????? ?????.msp Microsoft Windows Installer
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????
????????? x none.msp??? ???? ???????702,300,16017-13 ????17:32

??????? ????? ?????????-?-???
?? ??? ??????????? ??? ??????
??? ?????????? ???????? ???????????????
Accessclientdesignerexternal.js??? ???? ???????541,55713-13 ????17:52
Accessserverscriptsexternal.js??? ???? ???????1,164,70813-13 ????17:52
Acewdat.dll15.0.4454.10003,051,64813-13 ????17:52
Acewstr.dll15.0.4454.1000859,27214-13 ????22:58
Acl1026.js??? ???? ???????5,94413-13 ????17:52
Acl1027.js??? ???? ???????78713-13 ????17:52
Acl1032.js??? ???? ???????17,52613-13 ????17:52
Acl1033.js??? ???? ???????19,22313-13 ????17:52
Acl1035.js??? ???? ???????1,85313-13 ????17:52
Acl1036.js??? ???? ???????24,76013-13 ????17:52
Acl1037.js??? ???? ???????31113-13 ????17:52
Acl1038.js??? ???? ???????4,78613-13 ????17:52
Acl1043.js??? ???? ???????5,09413-13 ????17:52
Acl1044.js??? ???? ???????6,07713-13 ????17:52
Acl1048.js??? ???? ???????20,51913-13 ????17:52
Acl1050.js??? ???? ???????12,99813-13 ????17:52
Acl1051.js??? ???? ???????2,92213-13 ????17:52
Acl1055.js??? ???? ???????177913-13 ????17:52
Acl1058.js??? ???? ???????6,47013-13 ????17:52
Acl1060.js??? ???? ???????11,42913-13 ????17:52
Acl1061.js??? ???? ???????2,68813-13 ????17:52
Acl1062.js??? ???? ???????6,81613-13 ????17:52
Acl1063.js??? ???? ???????4,36213-13 ????17:52
Acl2070.js??? ???? ???????2,18413-13 ????17:52
Acl2074.js??? ???? ???????19,24413-13 ????17:52
Acl3098.js??? ???? ???????11,61813-13 ????17:52
Agentmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100026,73613-13 ????17:52
Alger.ttf??? ???? ???????76,58813-13 ????17:51
Appserverhost.exe15.0.4502.100018,62413-13 ????17:52
Bauhs93.ttf??? ???? ???????47,64413-13 ????17:51
Blank10x10.gif??? ???? ???????4914-13 ????23:09
Bootedit.js??? ???? ???????1,231,57513-13 ????17:52
Bootview.js??? ???? ???????839,75613-13 ????17:52
Box4_cluster.css??? ???? ???????227414-13 ????23:09
Box4intl.js??? ???? ???????74,11513-13 ????17:52
Branding.dll15.0.4454.100015,96013-13 ????17:52
Broadcast.attendee.js??? ???? ???????9,23913-13 ????17:51
Broadcast.info.js??? ???? ???????6,23813-13 ????17:52
Broadcast.powerpoint.css??? ???? ???????31,42313-13 ????17:51
Broadcast.powerpoint.js??? ???? ???????31,88013-13 ????17:51
Broadcast.presenter.js??? ???? ???????2,67613-13 ????17:51
Broadcast.shared.js??? ???? ???????396,33113-13 ????17:51
Broadcast.word.js??? ???? ???????5,10513-13 ????17:51
Broadcasthost.js??? ???? ???????879,94513-13 ????17:51
Broadcastintl.js??? ???? ???????3,99813-13 ????17:51
Broadcastwatchdog_app.exe15.0.4502.100019,63213-13 ????17:51
Broadcastwatchdog_wfe.exe15.0.4502.100038,59213-13 ????17:51
Calibril.ttf??? ???? ???????758,19613-13 ????17:51
Calibrili.ttf??? ???? ???????868,46413-13 ????17:51
Columnselect.cur??? ???? ???????223814-13 ????23:09
Commonintl.js??? ???? ???????40,71913-13 ????17:51
Crossdomainajax.ashx??? ???? ???????25813-13 ????17:52
Diskcachewatchdog.exe15.0.4481.100015,45613-13 ????17:52
Edit.dll1.js??? ???? ???????28,62813-13 ????17:52
Editappserverhost.exe15.0.4502.100028,33613-13 ????17:52
Editappserverhostslim.exe??? ???? ???????132,24013-13 ????17:52
Editsurface.css??? ???? ???????6,19013-13 ????17:52
Ewa.bi.js??? ???? ???????116,73713-13 ????17:52
Ewa.cuixas.js??? ???? ???????181,42113-13 ????17:52
Ewa.ev.js??? ???? ???????8,53613-13 ????17:52
Ewa.js??? ???? ???????752,05413-13 ????17:52
Ewa.nov.js??? ???? ???????68,69813-13 ????17:52
Ewa.pi.js??? ???? ???????273,68413-13 ????17:52
Ewa.strings.moss.js??? ???? ???????19,01313-13 ????17:51
Ewa.strings.wac.js??? ???? ???????19,00513-13 ????17:52
Ewa.ts.js??? ???? ???????119,69713-13 ????17:52
Ewaanth.gif??? ???? ???????21614-13 ????23:11
Ewaantv.gif??? ???? ???????21314-13 ????23:11
Ewamoss.bi.js??? ???? ???????116,77113-13 ????17:52
Ewamoss.cuixas.js??? ???? ???????181,55913-13 ????17:52
Ewamoss.ee.js??? ???? ???????32,63113-13 ????17:52
Ewamoss.ev.js??? ???? ???????8,54013-13 ????17:52
Ewamoss.evc.js??? ???? ???????26,36013-13 ????17:52
Ewamoss.js??? ???? ???????791,31513-13 ????17:52
Ewamoss.nov.js??? ???? ???????68,80913-13 ????17:52
Ewamoss.pi.js??? ???? ???????273,88113-13 ????17:52
Ewamoss.ts.js??? ???? ???????119,76513-13 ????17:52
Ewr023.gif??? ???? ???????90814-13 ????23:11
Ewr034.gif??? ???? ???????4314-13 ????23:06
Ewr048.gif??? ???? ???????32514-13 ????23:06
Ewr049.gif??? ???? ???????32314-13 ????23:06
Ewrdefault.css??? ???? ???????94,87813-13 ????17:51
Excelcnv.exe15.0.4505.100129,395,10416-13 ????19:23
Excelcommonserverimagecluster.css??? ???? ???????8,88314-13 ????23:06
Excelframe.css??? ???? ???????7,58713-13 ????17:51
Exceljs.ashx??? ???? ???????25013-13 ????17:52
Excelribbon.css??? ???? ???????44,22213-13 ????17:52
Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx??? ???? ???????2,19313-13 ????17:51
Excelwebrenderernovcontrol.ascx??? ???? ???????1,53513-13 ????17:51
Exp_pdf_server.dll15.0.4454.1000140,88813-13 ????17:51
Exp_xps_server.dll15.0.4499.100077,48013-13 ????17:51
Farmstatemanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45613-13 ????17:52
Farmstatereplicator.exe15.0.4502.100015,02413-13 ????17:52
Favicon_excel.ico??? ???? ???????8,95814-13 ????23:11
Favicon_onenote.ico??? ???? ???????8,95814-13 ????23:09
Favicon_ppt.ico??? ???? ???????8,95814-13 ????23:09
Favicon_word.ico??? ???? ???????8,95814-13 ????23:09
Form.js??? ???? ???????227,17513-13 ????17:52
Formatpainterobject.cur??? ???? ???????32614-13 ????23:09
Gkpowerpoint.dll15.0.4454.10002,577,50413-13 ????17:51
Gkword.dll15.0.4454.10003,288,67213-13 ????17:51
Hostingservicewatchdog.exe15.0.4469.100014,96013-13 ????17:52
Igx.dll15.0.4505.100010,146,44813-13 ????17:51
Igxserver.dll15.0.4505.100010,215,07213-13 ????17:51
Imagingservice.exe15.0.4502.100016,07213-13 ????17:52
Imagingwatchdog.exe15.0.4469.100019,57613-13 ????17:52
??? 1.4.3.min.js??? ???? ???????80,13013-13 ????17:52
Jquery ????? ???????? 1.8.5.custom.min.js??? ???? ???????16,48813-13 ????17:52
Meetingsdark.cluster.css??? ???? ???????2,34314-13 ????23:11
Meetingslight.cluster.css??? ???? ???????72114-13 ????23:11
Meetingslyncstatusbar.css??? ???? ???????24,96013-13 ????17:51
Meetingstoolbar.css??? ???? ???????29,36413-13 ????17:51
Metlyncframe.css??? ???? ???????18,69813-13 ????17:51
Metpptframe.css??? ???? ???????18,69813-13 ????17:51
Metricsprovider.exe15.0.4481.100017,01613-13 ????17:52
Mewa.image.css??? ???? ???????120514-13 ????23:06
Mewa.js??? ???? ???????347,48013-13 ????17:51
Mewa.string.js??? ???? ???????119213-13 ????17:51
Mewastyles.css??? ???? ???????35,23013-13 ????17:51
Mewastylesrtl.css??? ???? ???????35,23213-13 ????17:51
Microsoft.cobaltcore.dll15.0.4502.10001,177,77613-13 ????17:52
Microsoft.data.datafeedclient.dll12.0.0.50823120,75212-13 ????21:31
Microsoft.data.edm.dll3.5.30729.50823652,69612-13 ????21:31
Microsoft.data.odata.dll3.5.30729.50823788,38412-13 ????21:31
Microsoft.excel.adomdclient.dll11.0.2809.31650,75212-13 ????21:31
Microsoft.excel.amo.dll11.0.2809.311,482,24012-13 ????21:31
Microsoft.excel.streaming.dll11.0.2809.31178,17612-13 ????21:29
Microsoft.excel.xmla.dll11.0.2809.31331,26412-13 ????21:29
Microsoft.office.excel.datamodel.dll15.0.4457.1000703,04013-13 ????17:51
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll15.0.4505.1000941,24013-13 ????17:52
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll15.0.4502.1000454,31213-13 ????17:52
Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll15.0.4502.1000265,40013-13 ????17:51
Microsoft.office.excel.server.dll15.0.4505.10001,188,53614-13 ????23:11
Microsoft.office.excel.server.ecswatchdog.exe15.0.4481.100070,75213-13 ????17:52
Microsoft.office.excel.server.resources.dll15.0.4487.1000286,33613-13 ????17:51
Microsoft.office.excel.server.servicehost.dll15.0.4505.1000143,01613-13 ????17:52
Microsoft.office.excel.server.webservices.dll15.0.4463.100046,15213-13 ????17:51
Microsoft.office.excel.webui.internal.dll15.0.4505.10001,119,92814-13 ????23:11
Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll15.0.4460.1000123,48813-13 ????17:52
Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll15.0.4481.100072,28813-13 ????17:52
Microsoft.office.powerpoint.web.media.xap??? ???? ???????60,37813-13 ????17:52
Microsoft.office.server.broadcast.interface.data.dll15.0.4502.100031,92013-13 ????17:51
Microsoft.office.server.broadcast.interface.shared.dll15.0.4505.1000168,12813-13 ????17:51
Microsoft.office.server.broadcast.pipe.core.dll15.0.4502.100033,47213-13 ????17:51
Microsoft.office.server.broadcast.pipe.interface.dll15.0.4502.100024,25613-13 ????17:51
Microsoft.office.server.broadcast.pipe.shared.dll15.0.4502.100017,08813-13 ????17:51
Microsoft.office.server.broadcast.pipe.web.dll15.0.4502.100058,04813-13 ????17:51
Microsoft.office.server.broadcast.web.powerpointui.dll15.0.4505.1000134,33613-13 ????17:52
Microsoft.office.server.broadcast.web.services.dll15.0.4502.100053,44013-13 ????17:51
Microsoft.office.server.broadcast.web.ui.dll15.0.4502.100046,76813-13 ????17:51
Microsoft.office.server.dll15.0.4505.10002,665,63214-13 ????23:07
Microsoft.office.server.native.dll15.0.4505.1000444,59213-13 ????17:51
Microsoft.office.server.powerpoint.core.interface.dll15.0.4466.100025,18413-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.core.webconversion.dll15.0.4505.1000121,48813-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll15.0.4505.1000114,32013-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.dll15.0.4505.100069,80813-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.xmlserializers.dll15.0.4505.1000232,10413-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.dll15.0.4466.100072,81613-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.xmlserializers.dll15.0.4466.1000281,66413-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll15.0.4505.1000175,79213-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll15.0.4505.1000330,92813-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll15.0.4502.100032,94413-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.shared.dll15.0.4505.100058,54413-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll15.0.4502.100054,44813-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.dll15.0.4466.100020,59213-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.resources.dll15.0.4466.100042,59213-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.web.datacenterhost.dll15.0.4502.100014,52813-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll15.0.4502.1000118,96013-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileuia.dll15.0.4502.100084,65613-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll15.0.4502.1000157,36013-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.mobile.dll15.0.4502.100021,18413-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll15.0.4502.100097,45613-13 ????17:52
Microsoft.office.server.powerpoint.web.webviewercomponent.dll15.0.4505.1000146,09613-13 ????17:51
Microsoft.office.server.userprofiles.dll15.0.4502.10003,115,19213-13 ????17:52
Microsoft.office.web.agentmanager.exe15.0.4481.100069,72813-13 ????17:52
Microsoft.office.web.apps.administration.dll15.0.4502.100096,94413-13 ????17:52
Microsoft.office.web.apps.common.dll15.0.4502.1000200,36813-13 ????17:51
Microsoft.office.web.apps.environment.wacserver.dll15.0.4505.1000422,06413-13 ????17:52
Microsoft.office.web.apps.environment.ws.xml.dll15.0.4469.100028,27213-13 ????17:52
Microsoft.office.web.apps.environment.ws.xml.xmlserializers.dll15.0.0.051,26413-13 ????17:52
Microsoft.office.web.box4.dll15.0.4505.10001,268,91213-13 ????17:52
Microsoft.office.web.cellstorage.dll15.0.4505.1000150,19213-13 ????17:52
Microsoft.office.web.coauthwrapper.dll15.0.4502.100062,64013-13 ????17:52
Microsoft.office.web.common.dll15.0.4505.10002,538,69614-13 ????23:07
Microsoft.office.web.common.intl.dll15.0.4448.100013,40813-13 ????17:51
Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll15.0.4448.100023,13613-13 ????17:51
Microsoft.office.web.common.xmlserializers.dll15.0.0.037,00813-13 ????17:51
Microsoft.office.web.conversion.framework.dll15.0.4502.1000193,72813-13 ????17:51
Microsoft.office.web.conversion.storage.dll15.0.4502.100057,53613-13 ????17:51
Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll15.0.4502.100028,35213-13 ????17:51
Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll15.0.4502.1000106,67213-13 ????17:51
Microsoft.office.web.diskcache.dll15.0.4502.100042,18413-13 ????17:51
Microsoft.office.web.filefetcher.dll15.0.4502.100053,95213-13 ????17:52
Microsoft.office.web.host.wacserver.webwordviewer.dll15.0.4502.100015,02413-13 ????17:52
Microsoft.office.web.machinetranslation.dll15.0.4502.100093,37613-13 ????17:52
Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll15.0.4502.1000110,25613-13 ????17:52
Microsoft.office.web.mobilewordviewera.dll15.0.4502.100083,64813-13 ????17:52
Microsoft.office.web.nativeonenoteinterop.dll15.0.4505.1000469,68013-13 ????17:52
Microsoft.office.web.nativeutils.dll15.0.4457.1000302,21613-13 ????17:51
Microsoft.office.web.officemobile.wordviewer.dll15.0.4502.100018,09613-13 ????17:52
Microsoft.office.web.openfromurl.common.dll15.0.4502.100024,25613-13 ????17:52
Microsoft.office.web.openfromurl.host.dll15.0.4502.100041,15213-13 ????17:52
Microsoft.office.web.openfromurl.web.dll15.0.4502.100027,82413-13 ????17:52
Microsoft.office.web.proofing.core.dll15.0.4502.100048,81613-13 ????17:52
Microsoft.office.web.proofing.types.dll15.0.4466.100016,49613-13 ????17:52
Microsoft.office.web.sandbox.dll15.0.4487.1000176,75213-13 ????17:51
Microsoft.office.web.webonenotewatchdog.exe15.0.4502.100019,64813-13 ????17:52
Microsoft.office.web.webonenotewatchdog.exe.config??? ???? ???????6,18513-13 ????17:52
Microsoft.office.web.wireprotocol.dll15.0.4502.1000125,10413-13 ????17:52
Microsoft.office.web.wordviewer.dll15.0.4502.100070,32013-13 ????17:52
Microsoft.office.wordcompanion.openxml.dll15.0.4505.10002,398,91213-13 ????17:52
Microsoft.sharepoint.dll15.0.4505.100126,453,65616-13 ????12:40
Microsoftajax.js??? ???? ???????101,73613-13 ????17:51
Mppta.image.css??? ???? ???????93414-13 ????23:09
Mppta.js??? ???? ???????71,60213-13 ????17:52
Mppta.string.js??? ???? ???????137913-13 ????17:52
Mpptabroadcastproxy.js??? ???? ???????6,27113-13 ????17:51
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98413-13 ????17:51
Mshy3hu.lex??? ???? ???????933,57913-13 ????17:51
Mshy7bg.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7ct.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7cz.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7da.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7el.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7en.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7es.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7et.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7eu.dll15.0.4505.1000225,48813-13 ????17:51
Mshy7fi.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7fr.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7ge.dll15.0.4505.1000225,48813-13 ????17:51
Mshy7gl.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7hr.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7it.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7lt.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7lv.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7nb.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7nl.dll15.0.4505.1000225,48813-13 ????17:51
Mshy7no.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7pb.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7pl.dll15.0.4505.1000225,48813-13 ????17:51
Mshy7pt.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7ro.dll15.0.4505.1000225,48813-13 ????17:51
Mshy7ru.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7sk.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7sl.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7srm.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7sro.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7sw.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7tr.dll15.0.4505.1000225,46413-13 ????17:51
Mshy7uk.dll15.0.4505.1000225,48813-13 ????17:51
Mslid.dll15.0.4454.1000583,24813-13 ????17:52
Msmdlocal.dll11.0.2809.3157,347,56813-13 ????17:51
Msmdlocal.dll11.0.2809.3174,743,79213-13 ????17:51
Msmdlocal_xl.dll11.0.2809.3174,743,29613-13 ????17:51
Msmdsrv.rll11.0.2809.27942,03213-13 ????17:51
Msmdsrvi.rll11.0.2809.27938,96013-13 ????17:51
Msmgdsrv.dll11.0.2809.3111,473,90413-13 ????17:51
Msmgdsrv.dll11.0.2809.319,654,27213-13 ????17:51
Msmgdsrv_xl.dll11.0.2809.3111,475,44013-13 ????17:51
Mso.dll15.0.4505.100035,345,08813-13 ????17:51
Msolap110.dll11.0.2809.317,437,28813-13 ????17:51
Msolap110.dll11.0.2809.318,481,79213-13 ????17:51
Msolap110_xl.dll11.0.2809.318,483,32813-13 ????17:51
Msolui110.dll11.0.2809.27302,54413-13 ????17:51
Msolui110.dll11.0.2809.27322,00013-13 ????17:51
Msolui110.rll11.0.2809.2721,45613-13 ????17:51
Msores.dll15.0.4505.100061,046,44813-13 ????17:51
Msoserver.dll15.0.4505.100024,797,87213-13 ????17:51
Msoserverintl.dll15.0.4496.10003,411,55213-13 ????17:51
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28813-13 ????17:51
Msspell7.dll15.0.4505.1000916,16813-13 ????17:52
Mworda.image.css??? ???? ???????1,06114-13 ????23:09
Mworda.js??? ???? ???????73,68713-13 ????17:52
Mworda.string.js??? ???? ???????69313-13 ????17:52
Oart.dll15.0.4505.100021,012,12013-13 ????17:51
Oartodf.dll15.0.4505.10003,774,11213-13 ????17:51
Oartodfserver.dll15.0.4505.10003,830,94413-13 ????17:51
Oartserver.dll15.0.4505.100021,429,94413-13 ????17:51
Odeploy.exe15.0.4505.1000393,46413-13 ????17:51
Office.odf15.0.4493.10004,993,61613-13 ????17:51
Officeversion.inc??? ???? ???????11513-13 ????1:16
Oimg.dll15.0.4454.10006,152,28013-13 ????17:52
On_cluster.css??? ???? ???????9,59814-13 ????23:09
Onenote.box4.dll1.js??? ???? ???????21,16213-13 ????17:52
Onenote.box4.dll10.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Onenote.box4.dll2.js??? ???? ???????20,56213-13 ????17:52
Onenote.box4.dll3.js??? ???? ???????8,11813-13 ????17:52
Onenote.box4.dll4.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Onenote.box4.dll5.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Onenote.box4.dll6.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Onenote.box4.dll7.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Onenote.box4.dll8.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Onenote.box4.dll9.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Onenote.css??? ???? ???????114,95113-13 ????17:52
Onenote.js??? ???? ???????1,892,99913-13 ????17:52
Onenote.objectmodel.js??? ???? ???????3,90413-13 ????17:52
Onetnative.dll15.0.4505.1000510,64013-13 ????17:52
Onsrvu.dll15.0.4505.10002,304,69613-13 ????17:52
Osetup.dll15.0.4505.10009,000,10413-13 ????17:51
Osetupps.dll15.0.4454.100047,74413-13 ????17:51
Osetupui.dll15.0.4442.1000141,96014-13 ????23:09
Osetupui.dll15.0.4442.1000220,80814-13 ????23:09
Osetupui.dll15.0.4454.1000191,58413-13 ????17:51
Osfruntimeexcelwac.js??? ???? ???????114,05713-13 ????17:52
Powerpointframe.aspx??? ???? ???????23,05613-13 ????17:52
Powerpointintl.js??? ???? ???????84,46813-13 ????17:52
Powerpointwebviewer.js??? ???? ???????26,85213-13 ????17:51
Ppintl.dll15.0.4454.10001,236,05613-13 ????17:51
Ppserver.dll15.0.4505.10005,817,48813-13 ????17:51
Ppteditingbackendwatchdog.exe15.0.4481.100016,99213-13 ????17:52
Pptembedcluster.css??? ???? ???????1,31914-13 ????23:11
Pptviewerbackendwatchdog.exe15.0.4502.100020,14413-13 ????17:52
Pptviewerfrontendwatchdog.exe15.0.4481.100013,92013-13 ????17:52
Progress.gif??? ???? ???????69514-13 ????23:06
Progress16.gif??? ???? ???????66814-13 ????23:06
Proofingwatchdog.exe15.0.4466.100020,08013-13 ????17:52
Riched20.dll15.0.4493.10002,223,68813-13 ????17:51
Rotatehandlecursor.cur??? ???? ???????32614-13 ????23:09
Saext.dll15.0.4454.1000303,21613-13 ????17:51
Sandboxhost.exe15.0.4502.100015,56013-13 ????17:52
Settings_service.ini??? ???? ???????1,39413-13 ????17:52
Settings_service.ini??? ???? ???????1,66713-13 ????17:52
Settings_service.ini??? ???? ???????23213-13 ????17:51
Settings_service.ini??? ???? ???????37413-13 ????17:52
Settings_service.ini??? ???? ???????47513-13 ????17:52
Settings_service.ini??? ???? ???????48113-13 ????17:52
Settings_service.ini??? ???? ???????75613-13 ????17:52
Settings_service.ini??? ???? ???????97613-13 ????17:52
Setup.exe15.0.4505.10001,060,52013-13 ????17:51
Slicerrenderercontrol.ascx??? ???? ???????248513-13 ????17:51
Spellingwcfprovider.exe15.0.4502.100024,25613-13 ????17:52
Spiral.gif??? ???? ???????64414-13 ????23:07
Sqldumper.exe2011.110.2809.27109,52013-13 ????17:51
Sqldumper.exe2011.110.2809.2795,18413-13 ????17:51
Strings.js??? ???? ???????1,90313-13 ????17:52
Styleschromeless.css??? ???? ???????96,62613-13 ????17:52
Stylesedit.css??? ???? ???????128,10313-13 ????17:52
Stylesread.css??? ???? ???????99,69113-13 ????17:52
Stylesview.css??? ???? ???????113,25713-13 ????17:52
Sword.dll15.0.4505.10008,465,05613-13 ????17:51
System.spatial.dll3.5.30729.50823115,08812-13 ????21:31
Timeslicerrenderercontrol.ascx??? ???? ???????5,86513-13 ????17:51
Uls.dll15.0.4505.1000630,96013-13 ????17:51
Uls.native.dll15.0.4505.1000444,59213-13 ????17:51
Ulscontrollerservice.exe15.0.4460.1000196,19213-13 ????17:51
Ulscontrollerwatchdog.exe15.0.4481.100022,15213-13 ????17:52
Wacboot.js??? ???? ???????4,08313-13 ????17:52
Wacmergedmanifest.man??? ???? ???????814,88713-13 ????17:52
Wacword.dll15.0.4502.100088,75213-13 ????17:52
We_cluster.css??? ???? ???????1049014-13 ????23:09
Web.config??? ???? ???????17,73713-13 ????17:52
Web.config??? ???? ???????18,48213-13 ????17:52
Web.config??? ???? ???????6,06013-13 ????17:52
Web.config??? ???? ???????6,21413-13 ????17:52
Web.config??? ???? ???????8,30513-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll1.js??? ???? ???????21,16313-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll10.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll2.js??? ???? ???????20,40813-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll3.js??? ???? ???????8,12313-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll4.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll5.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll6.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll7.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll8.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordeditor.box4.dll9.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordeditor.css??? ???? ???????94,43513-13 ????17:52
Wordeditor.js??? ???? ???????1,957,45813-13 ????17:52
Wordeditor.objectmodel.js??? ???? ???????3,91913-13 ????17:52
Wordeditorintl.js??? ???? ???????4,63113-13 ????17:52
Wordviewer.css??? ???? ???????69,40813-13 ????17:52
Wordviewer.dll1.js??? ???? ???????126,85513-13 ????17:52
Wordviewer.dll2.js??? ???? ???????750013-13 ????17:52
Wordviewer.dll3.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordviewer.dll4.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordviewer.dll5.js??? ???? ???????2013-13 ????17:52
Wordviewer.js??? ???? ???????567,94313-13 ????17:52
Wordviewer.objectmodel.js??? ???? ???????3,10513-13 ????17:52
Wordviewerappmanagerwatchdog.exe15.0.4481.100015,45613-13 ????17:52
Wordviewerintl.js??? ???? ???????18,24813-13 ????17:52
Wordviewerwfewatchdog.exe15.0.4481.100014,94413-13 ????17:52
Wv_cluster.css??? ???? ???????4,46414-13 ????23:09
Xlembed.aspx??? ???? ???????151613-13 ????17:52
Xlitem.aspx??? ???? ???????1,74813-13 ????17:52
Xlpreview.aspx??? ???? ???????9,04813-13 ????17:52
Xlpreview.css??? ???? ???????4,28613-13 ????17:52
Xlpreview.js??? ???? ???????20,51613-13 ????17:52
Xlprintview.aspx??? ???? ???????4,37413-13 ????17:52
Xlsrv.dll15.0.4505.100125,907,38416-13 ????19:23
Xlviewerinternal.aspx??? ???? ???????9,57613-13 ????17:52
Xmlrw.dll2011.110.2809.27202,70413-13 ????17:51
Xmlrw.dll2011.110.2809.27277,45613-13 ????17:51
Xmlrw_xl.dll2011.110.2809.31278,01613-13 ????17:51
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27147,40813-13 ????17:51
Xmlrwbin.dll2011.110.2809.27196,04813-13 ????17:51
Xmlrwbin_xl.dll2011.110.2809.3119660813-13 ????17:51
Xmsrv.dll11.0.2809.3121,069,31213-13 ????17:51
Xmsrv.dll11.0.2809.3124,506,88013-13 ????17:51
Xmsrv_xl.dll11.0.2809.3121,068,80013-13 ????17:51

?? ??? ??????????? ??? ??????
assets folding end collapsed

?????

????? ?? ????????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ????? Microsoft:
824684 ??? ????????? ???????? ????????? ?? ??? ??????? ????? Microsoft
????? ?? ????????? ??? ????? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ???????? ?????? ?????? ??????? ???????:
????? ????????? ????? ????

???????

???? ???????: 2799821 - ????? ??? ??????: 17/????? ???????/1435 - ??????: 4.0
????? ???
  • Microsoft Office Web Apps Server 2013
????? ??????: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2799821 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ??????? ???????? ????? ?????????? ??????? ?????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ?? ??????? ??? ??? ?? ???? ????????? ???? ??????? ???????(CTF) ?? ?? ???? ????? ????. ???? ?? ???? ?????????? ??? ???????? ???????? ???? ??? ?? ???????? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ?? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ????? ????? ??????. ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??? ????? ?? ???????? ?? ???? ????? ?? ?????. ?????? ??? ???? ?????????? ???? ?????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ??????? ?? ??? ????? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ??????? ???? ?? ???????? ?? ??? ???????.
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????2799821

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com