S? d?ng CPU cao trong DST chuy?n đ?i trong Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2800213 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:

K?ch b?n 1
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n c?u h?nh đ?ng h? b? sung bán d?n oxide kim lo?i (CMOS) theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC).
 • B?n đ?t c?u h?nh m?t lo?i khoá DWORD ki?m nh?p tên RealTimeIsUniversal trong đư?ng d?n sau đây, và đ?t giá tr? 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 • Đ?ng h? CMOS không kh?p v?i đ?ng h? Windows.
 • Máy tính kh?i đ?ng chuy?n đ?i gi? mùa hè (DST).
Trong trư?ng h?p này, máy tính s? d?ng 100 ph?n trăm c?a tài nguyên CPU. Vi?c s? d?ng CPU v?n c?n ? 100 ph?n trăm cho đ?n khi c? hai đ?ng h? CMOS và đ?ng h? Windows vư?t qua th?i gian chuy?n đ?i DST.

K?ch b?n 2
 • B?n tri?n khai máy ?o Hyper-V đang ch?y Windows Server 2008, Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • Đ?ng h? trên máy ch? máy ch? ch?y máy ?o đư?c đ?t múi thời gian UTC.
 • B?n thay đ?i múi thời gian c?a đ?ng h? Windows trên máy ?o đ? m?t múi thời gian đ?a phương.
 • Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ?o, đ?ng h? Windows trên máy ?o không ph?n ánh múi thời gian đ?a phương, và thay vào đó đ?t múi thời gian UTC.
 • B?n đ?t c?u h?nh m?t lo?i khoá DWORD ki?m nh?p tên RealTimeIsUniversal trong đư?ng d?n sau trên máy ?o, và đ?t giá tr? 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 • Đ?ng h? CMOS không kh?p v?i đ?ng h? Windows.
 • Máy ?o và máy ch? B?t đ?u chuy?n đ?i DST.
Trong trư?ng h?p này, các máy ?o s? d?ng 100 ph?n trăm c?a tài nguyên CPU. Vi?c s? d?ng CPU v?n c?n ? 100 ph?n trăm cho đ?n khi c? hai đ?ng h? trên máy ch? và đ?ng h? Windows trên máy ?o vư?t qua th?i gian chuy?n đ?i DST.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? l?p tr?u tư?ng ph?n c?ng (HAL) s? d?ng th?i gian đ?ng h? CMOS không chính xác, và đi?u này gây ra m?t cu?c xung đ?t. Hành vi này x?y ra khi khóa s? ki?m nh?p RealTimeIsUniversal đư?c c?u h?nh.

Gi?i pháp

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i xu?ng các hotfix cho Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 ho?c Windows 7 SP1 chu?n nhúng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2922223 B?n không th? thay đ?i th?i gian h? th?ng n?u m?c nh?p registry RealTimeIsUniversal đư?c kích ho?t trong Windows

Lưu ?b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 c?ng ch?a m?t C?p Nh?t. C?p Nh?t mà gi?i quy?t m?t v?n đ? tương t? x?y ra trong tiến trình chuyển đổi đ? m?t năm m?i trong Windows Server 2008.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này trong Windows XP và Windows Vista, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2687252 Có h? th?ng th? tr? nên không ph?n h?i trong th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) chuy?n đ?i n?u RealTimeIsUniversal đư?c thi?t l?p

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong UTC. Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i thiên v? DST hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho Windows Server 2008, h?y ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.

Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2,23XXXWindows Server 2008SP2LDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin". T?p MUM và MANIFEST và catalô b?o m?t liên k?t (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n c?p nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.230373,605,35209 Tháng hai năm 201305:28không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230373,553,65609 Tháng hai năm 201305:28không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230374,682,08809 Tháng hai năm 201305:17x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.230379,471,86409 Tháng hai năm 201305:06IA-64
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.013 ngư?i25 Tháng mư?i hai năm 201302:26không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2255150,17625 Tháng mư?i hai năm 201301:12x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255116,89625 Tháng mư?i hai năm 201301:12x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2255197,79225 Tháng mư?i hai năm 201301:12x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2255129,69625 Tháng mư?i hai năm 201301:12x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.1811338,91219 Tháng 3 năm 201304:48x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.2255138,91225 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426 Tháng mư?i hai năm 201302:03không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626 Tháng mư?i hai năm 201302:03không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025 Tháng mư?i hai năm 201302:10không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425 Tháng mư?i hai năm 201302:10không áp d?ng
Apisetschema.dll6.1.7600.163856,65614 Tháng b?y, 200901:03x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 Tháng 3 năm 201302:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Smss.exe6.1.7601.2255169,63225 Tháng mư?i hai năm 201300:56x 86
Apisetschema.dll6.1.7600.1638512,648Tháng tư, 201003:07x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 Tháng 3 năm 201302:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Smss.exe6.1.7601.2255169,63225 Tháng mư?i hai năm 201300:56x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.013 ngư?i25 Tháng mư?i hai năm 201302:51không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2255161,95225 Tháng mư?i hai năm 201301:32x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2255158,36825 Tháng mư?i hai năm 201302:28x 64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255117,92025 Tháng mư?i hai năm 201301:32x 64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22551148,48025 Tháng mư?i hai năm 201301:32x 64
Appidsvc.dll6.1.7601.2255134,30425 Tháng mư?i hai năm 201302:28x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.1822943,52002 Tháng 8 năm 201302:12x 64
Csrsrv.dll6.1.7601.2255143,52025 Tháng mư?i hai năm 201302:29x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183525,550,01626 Tháng mư?i hai năm 201302:31x 64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225515,553,08825 Tháng mư?i hai năm 201302:35x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 Tháng 8 năm 201302:12x 64
Smss.exe6.1.7601.18229112,64002 Tháng 8 năm 201300:59x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625 Tháng mư?i hai năm 201302:28x 64
Smss.exe6.1.7601.22551112,64025 Tháng mư?i hai năm 201301:12x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 Tháng 8 năm 201302:12x 64
Smss.exe6.1.7601.18229112,64002 Tháng 8 năm 201300:59x 64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625 Tháng mư?i hai năm 201302:28x 64
Smss.exe6.1.7601.22551112,64025 Tháng mư?i hai năm 201301:12x 64
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 Tháng 8 năm 201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 Tháng 8 năm 201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426 Tháng mư?i hai năm 201302:03không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626 Tháng mư?i hai năm 201302:03không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025 Tháng mư?i hai năm 201302:10không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425 Tháng mư?i hai năm 201302:10không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.013 ngư?i25 Tháng mư?i hai năm 201301:56không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.22551131,58425 Tháng mư?i hai năm 201300:59IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.22551116,73625 Tháng mư?i hai năm 201301:33IA-64
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2255139,42425 Tháng mư?i hai năm 201300:59IA-64
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.22551282,62425 Tháng mư?i hai năm 201300:59IA-64
Appidsvc.dll6.1.7601.2255174,24025 Tháng mư?i hai năm 201301:33IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.1822994,72002 Tháng 8 năm 201301:25IA-64
Csrsrv.dll6.1.7601.2255194,72025 Tháng mư?i hai năm 201301:34IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.1835211,115,96826 Tháng mư?i hai năm 201301:40IA-64
Ntoskrnl.exe6.1.7601.2255111,126,72025 Tháng mư?i hai năm 201301:40IA-64
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 Tháng 8 năm 201301:25IA-64
Smss.exe6.1.7601.18229207,87202 Tháng 8 năm 201300:34IA-64
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625 Tháng mư?i hai năm 201301:33IA-64
Smss.exe6.1.7601.22551207,87225 Tháng mư?i hai năm 201300:41IA-64
Appidapi.dll6.1.7601.2255150,68825 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.182296,65602 Tháng 8 năm 201301:48x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.225516,65625 Tháng mư?i hai năm 201302:03x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.183523,969,98426 Tháng mư?i hai năm 201302:03không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.183523,914,17626 Tháng mư?i hai năm 201302:03không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.225513,974,08025 Tháng mư?i hai năm 201302:10không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.225513,918,78425 Tháng mư?i hai năm 201302:10không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008


T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pX86_26be7c57fd3fefd3d3650be9ae9f2c7f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_1d2569d621436539.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)20 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)06:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_d3b840c4b545fb94587903224b2235e8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_813aacbfdf39186c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p717
Ngày (UTC)20 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)06:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_6e86ef99ca792079.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p18,682
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_862f165644db0033.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,654
Ngày (UTC)19 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)09:06
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_3562007a38b0287187e6e4d2bb03838a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_574b7b20e4592969.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p701
Ngày (UTC)20 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)06:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_bdd10c9e3ce3a3ccb720dd78c85c2ffd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_3f0488f1bc1e94a3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p721
Ngày (UTC)20 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)06:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_caa58b1d82d691af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p17,282
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_e24db1d9fd387169.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,656
Ngày (UTC)19 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)10:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_76a4cb43c796d740c472e83513dfba4d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_b66806f5a3247756.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p719
Ngày (UTC)20 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)06:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_d3627d7263fed5be8f1927bc13799791_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_19ad8de1b0dfe8d7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)20 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)06:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23037_none_6e88938fca772975.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p17,606
Ngày (UTC)09 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:41
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-r...gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23062_none_8630ba4c44d9092f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p7,655
Ngày (UTC)19 Tháng hai năm 2013
Th?i gian (UTC)08:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,331
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_3cda2e42df7da714e1415fab2c33dba2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_75fcdfa6168deb81.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.371
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_68906d20694a38e19d2efa04a46121a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_d095d96a90f434ef.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p693
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_83fbf8f717d92eecab4ff2d0c9d27480_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_4da9b35803088f39.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.371
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_b4a098edddd219207da761b40d69bb41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_e737cda3f70359f9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.371
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_d4a8014cc06582b92cf37fc0573de8c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c3e5adb32a263e62.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.708
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_f924a529b1f294b1bc633d79bd757e13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ef93c5248086977b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.371
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_59aebdc629aa4514.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,313
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_cb8d824703a0c682.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,513
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:33
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cbe9e4801ce09ad7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,513
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18113_none_ae40f33e7774c473.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p27,700
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ae9d557790b498c8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,386
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18113_none_9fb16f84025b6d42.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p27,734
Ngày (UTC)19 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)11:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_a00dd1bd1b9b4197.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,420
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:35
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_0afc2e340678bcd7d2304257e504c2fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_2453c2e9188ba3c0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_241ba94cc85f83987111accfda55c1e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_d68b7e11ff48eb20.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.379 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3ca6e77ef23ae85cd616211bc67a06ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6b90b3afa8a8d0c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.398
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_3fdde174e965c9bf92409de72bbdbebc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_18a87d77c003b0e3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,717
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_491c87c12f3c19b027833ec6f1cfb0a9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_207265abde61fb54.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.377
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6a6f4875757b66f16c6a4827a5d031c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_e36dc2e6c72bf795.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p698
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_6cf357ba14443dfb4ce2f6f2b5b702b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_a4e60f71fb18068e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,036
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_80e7d9b389690af7251cace416be09d1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_4b14f2f3d2f06f28.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.398
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_d0f86184ce1ddb1b7a6068dd57864d7b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_126cd18a9f93341b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,717
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_eece60b8b8c558d16a11e7118647928c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_2b84892edd75194f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.379 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_f9a9e451e493b138704906415fe5ae57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_a7061a5b5bf713c2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_b5cd5949e207b64a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,317
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:57
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_27a75180bc00e8da.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.515
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_28088003d53e0c0d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.515
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_ca290c37cae4f912.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,291
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:59
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cab1aa9ee4037cac.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,291
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_0a5ac2782fd4e6cb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,679
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:48
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_0abbf0fb491209fe.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,679
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18229_none_fbcb3ebdbabb8f9a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,713
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_fc2c6d40d3f8b2cd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,713
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)03:01
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,969
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c022039c16687845.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.356 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_31fbfbd2f061aad5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.136 ngư?i
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_325d2a56099ece08.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.136 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_14af6cca6435a8c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_15109b4d7d72cbf9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.18229_none_061fe90fef1c5195.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22551_none_06811793085974c8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? h? tr? ki?n trúc IA64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pIa64_e0daf97462b64323e96e2fdfa9ecbc5d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_c6375070a5ef0907.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.394 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_ec573b1e1ff8c81daec8a306f82a7469_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_9b03b481f936757f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3,071
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_59b061bc29a84e10.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15,315
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_cb8a59f303a180a0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.514 ngư?i
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_cbeb88761cdea3d3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.514 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0c14aa128590d8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15289
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e94b3112ba41472.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p15289
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_ae3dcaea77757e91.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,675
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:13
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_ae9ef96d90b2a1c4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p26,675
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:22
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.447 ngư?i
Ngày (UTC)27 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)05:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-appid_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_c022039c16687845.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p3.356 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_31fbfbd2f061aad5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.136 ngư?i
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-csrsrv_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_325d2a56099ece08.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.136 ngư?i
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18229_none_14af6cca6435a8c6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smss_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_15109b4d7d72cbf9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p8,429
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18352_none_6e0a70b4128787dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)26 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-h? đi?u hành-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22551_none_6e930f1b2ba60b76.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p16,151
Ngày (UTC)25 Tháng mư?i hai năm 2013
Th?i gian (UTC)02:37
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2800213 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2800213 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2800213

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com