Kh?c ph?c: B?n không th? m? m?t workbook PowerPivot (en) sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1 PowerPivot cho Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2801889 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2012 Service Pack 1 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có m?t b?ng tính PowerPivot (en) đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t pre-Service Pack 1 (SP1) phiên b?n c?a Microsoft SQL Server 2012 PowerPivot cho Microsoft Excel add-in.
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 SP1 PowerPivot cho Excel add-in.
  • B?n c? g?ng đ? m? b?ng tính.
Trong trư?ng h?p này, b?n không th? m? b?ng tính, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Microsoft Excel: Nhóm đo 'MeasureGroup'thi?u tham chi?u kích thư?c cho s?n có m?i quan h? gián ti?p đ? kích thư?c'Kích thư?c'

Ngoài ra, khi b?n nh?p vào Ok, các thông báo l?i b?t lên m?t l?n n?a. Sau khi thông báo l?i b?t lên nhi?u l?n, thông báo l?i sau đây đư?c hi?n th?:

"PowerPivot cho Excel (en): không th? k?t n?i v?i đ?ng cơ vertipaq. L? do: không th? k?t n?i t?i h? ph?c v?. M?t k?t n?i không th? đư?c th?c hi?n. Đ?m b?o các máy ch? đang ch?y. X? l? không h?p l?. Các "đ?a phương cube t?p không th? m? đư?c.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 3 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2812412 Gói cumulative update 3 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, xóa và t?o l?i t?t c? các m?i quan h? b?ng trên con đư?ng t? b?ng nhóm bi?n pháp đ? kích thư?c b?ng mà các v?n đ? đư?c báo cáo trong "thi?u kích thư?c tài li?u tham kh?o" thông báo l?i.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t PowerPivot cho Excel, h?y vào web site MSDN sau đây:
PowerPivot cho Excel cài đ?t chuyên bi?t
Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2801889 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2801889 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2801889

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com