Cumulative Update 1 cho Visual Studio Team Foundation Server 2012 Update 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2803625 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Cumulative Update 1 cho Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS) 2012 C?p Nh?t 1gói Microsoft Visual Studio 2012 C?p Nh?t m?i nh?t.

Ghi chú
 • B?n c?p nh?t này ch? nh?m m?c tiêu cho nhóm n?n t?ng máy phục vụ ứng dụng t?ng, nó không c?n ph?i đư?c ch?y trên máy ch? đ?c l?p xây d?ng, máy ch? SharePoint t? xa ho?c hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền.
 • N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Các gói ph?n m?m Visual Studio 2012 C?p Nh?t m?i nh?t, b?n không c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thêm

V?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này

V?n đ? 1: Các b? sưu t?p đư?c g?n li?n v?i m?t máy ch? đang ch?y TFS năm 2012 Update 1 có th? m?t quy?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Nh?ng ngư?i đóng góp không th? nh?n th?y nhóm d? án trong m?t b? sưu t?p t? Web Access ho?c Microsoft Visual Studio. Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • M?t ngư?i s? d?ng ngư?i s? d?ng Web Access có th? di chuy?n đ?n b? sưu t?p. Tuy nhiên, có không có d? án đư?c li?t kê.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Không có b? sưu t?p đư?c li?t kê


  • Khi ngư?i dùng B?m chu?t Tr?nh duy?t trong Web Access, ông ho?c bà ?y không th? nh?n th?y b?t k? d? án nhóm đư?c li?t kê.
  • Ngư?i dùng không th? nh?n th?y b?t k? d? án đư?c li?t kê trong các K?t n?i v?i TFS hộp thoại trong Visual Studio.
  • Ngư?i dùng có th? duy?t đ?n URL c?a các d? án nhóm tr?c ti?p trong tr?nh duy?t c?a m?nh và có th? s? d?ng các d? án, b?i v? v?n đ? là v?i quy?n truy c?p vào c?a hàng.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   2802111
 • M?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i đi vào d? án nhóm tr?c ti?p và sau đó đi đ?n trang qu?n tr? có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  TF400898: L?i n?i b? đ? x?y ra.
  Lưu ? V?n đ? này có th? x?y ra cho m?t ngư?i dùng là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? d? án nhóm.
 • Qu?n tr? viên không th? xóa ngư?i kh?i nhóm nh?ng ngư?i đóng góp và có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  TF50632: M?t l?i đ? x?y ra lo?i b? thành viên trong nhóm.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? 2: Nhóm ph?m vi có th? không chính xác gây ra cho phép l?i

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Quy?n không c?n có th? làm vi?c trên b? sưu t?p m?c g?p nhóm trong các k?ch b?n sau đây trên m?t máy ch? có TFS năm 2012 Update 1 cài đ?t:

 • ID máy ch? đư?c thay đ?i b?ng cách s? d?ng l?nh TFSConfig ChangeServerId .
 • b? máy cơ s? d? li?u b? sưu t?p đ? đư?c di chuy?n sang máy tính khác.
 • Các b? sưu t?p tương t? đư?c g?n nhi?u l?n trong m?t th? t?c ch?ng h?n như nhân b?n.

Trong nh?ng t?nh hu?ng, quy?n có th? không làm vi?c trên b? sưu t?p c?p đ? nhóm. Ví d?, ngư?i qu?n tr? không th? xem đ?nh ngh?a xây d?ng ho?c xây d?ng quá tr?nh m?u.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2802117


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2802118


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? 3: Gi?m nghiêm tr?ng trong ho?t đ?ng sau khi TFS năm 2012 Update 1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
S? s?t gi?m nghiêm tr?ng trong các ho?t đ?ng trong TFS năm 2012 có th? x?y ra sau khi TFS năm 2012 Update 1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho vi?c cài đ?t chuyên bi?t l?n s? d?ng tư cách nhóm thành viên ph?c t?p. V?n đ? này có th? x?y ra do thi?u s?a ch?a quy mô cho các th? t?c prc_ReadGroupMembership .

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? 4: các công vi?c đ?ng b? nh?n d?ng có th? th?t b?i nhi?u l?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Danh tính đ?ng b? hóa công vi?c có th? th?t b?i nhi?u l?n và có kh? năng có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t. V?n đ? này có th? đư?c th? hi?n trong b?ng l?ch s? công vi?c. Có, NullReferenceException nhi?u trư?ng h?p ngo?i l? đư?c hi?n th? cho danh tính đ?ng b? hóa công vi?c.

Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

TF14044: Nh?n d?ng v?i lo?i 'Microsoft.TeamFoundation.Identity' và nh?n d?ng <id></id> có th? không đư?c t?m th?y.

ResultMessage:
System.NullReferenceException: Đ?i tư?ng tham chi?u không đư?c đ?t đ? m?t th? hi?n c?a m?t đ?i tư?ng.
t?i
Microsoft.TeamFoundation.Framework.Server.IdentitySynchronizer.SyncPropertiesPartial (TeamFoundationRequestContext requestContext, DateTime syncCycleStart, th?i syncCycleDuration, Int32 syncsPerCycle)
t?i
Microsoft.TeamFoundation.JobService.Extensions.Core.IdentitySyncJobExtension.SyncPeriodic (TeamFoundationRequestContext requestContextTeamFoundationJobDefinition jobDefinitionITFLogger jobResultMessageLogger)
t?i
Microsoft.TeamFoundation.JobService.Extensions.Core.IdentitySyncJobExtension.Run (TeamFoundationRequestContext requestContextTeamFoundationJobDefinition jobDefinition, DateTimejobQueueTimeChu?i & resultMessage)

K?t qu?: th?t b?i

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? 5: Kho không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác, ho?c l?nh v?c đ?i di?n cho m?t ngư?i không đư?c đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:

 • Công vi?c m?c có th? bao g?m giá tr? NULL trong nhà kho cho các l?nh v?c bi?u th? ngư?i. M?t trong nh?ng l?nh v?c như v?y là các Phân công l?nh v?c.
 • M?t s? báo cáo có th? hi?n th? d? li?u không chính xác. Ví d?, m?t báo cáo tình trạng l?i có th? hi?n th? t?t c? các l?i như vào chưa c?p phát b?i v? giá tr? NULL k?t thúc trong kh?i phân tích b?n ghi d?ch v?.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 1.
 2. Xây d?ng l?i các nhà kho.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

S? 6: Ngư?i dùng có th? nh?n th?y tên c?a các b? sưu t?p c?a h? không ph?i là m?t thành viên

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Ngư?i s? d?ng là các thành viên h?p l? c?a m?t b? sưu t?p có th? xem các b? sưu t?p m?i đư?c t?o ra trong Team Foundation Server ngay c? khi h? đ? không có quy?n truy c?p vào các b? sưu t?p. Không có d? li?u khác t? b? sưu t?p ti?p xúc.


Lưu ? Ngư?i qu?n tr? v?n có quy?n truy c?p vào các b? sưu t?p m?i đư?c t?o ra trong các d? án nhóm. Ngoài ra, n?u m?t b? sưu t?p đư?c t?o ra sau khi b?n áp d?ng C?p Nh?t 1, nhưng trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, nó s? v?n hi?n th? cho các thành viên khác.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? 7: B?n không th? xoá ngư?i dùng ho?c nhóm sau khi b?n đính kèm m?t b? sưu t?p đ? ph?c v? TFS năm 2012 Update 1

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Gi? s? r?ng b?n đính kèm m?t b? sưu t?p d? án nhóm t?i m?t máy ch? mà có TFS năm 2012 Update 1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. B?n c? g?ng đ? lo?i b? ngư?i dùng kh?i nhóm ho?c xoá m?t nhóm t? m?t nhóm. Trong t?nh hu?ng này, m?t ngo?i l? x?y ra, và các ho?t đ?ng không thành công.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phát hành 8: B?n không th? xem đ? t?o tác tham kh?o m?t danh tính không c?n là m?t ph?n c?a m?t b? sưu t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n xoá ngư?i dùng kh?i m?t nhóm d? án k?t n?i nhóm, và b?n ch?c ch?n r?ng ngư?i dùng có các thành viên khác không k?t n?i.

  Lưu ?Có m?t s? hi?n v?t trong k?t n?i đư?c t?o ra b?i ngư?i s? d?ng.
 • B?n tách các k?t n?i, và sau đó b?n đính kèm nó vào m?t máy ch? có TFS năm 2012 Update 1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n ph?i thêm ngư?i dùng vào nhóm nh?t đ?nh, và b?n ch?c ch?n r?ng cùng m?t ngư?i dùng có m?t s? thành viên ho?t đ?ng trên máy ch?.
 • B?n c? g?ng đ? xem m?t artifact (ví d?, changeset) trư?c đây đư?c t?o ra b?i ngư?i dùng đó.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
TF14045: Nh?n d?ngdanh tính id> không ph?i là m?t danh tính đư?c công nh?n.
N?u b?n s? d?ng Microsoft th? nghi?m qu?n l? (www.LUCNAM.INFOBY) trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Đi?u quan tr?ng nh?t đ?nh đ? không có m?t trong t? đi?n
Lưu ? B?n c?p nh?t này ngăn ch?n v?n đ? này x?y ra trong tương lai. Tuy nhiên, n?u b?n đ? có kèm theo m?t b? sưu t?p đ? ph?c v? TFS năm 2012 Update 1 và kinh nghi?m v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p nh?t thông tin

Trung tâm t?i xu?ng Microsoft

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t m?t trong các gói sau:

Lưu ?C? hai các gói có th? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? phiên b?n m?i nh?t c?a Visual Studio 2012 gói bây gi?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói Cumulative Update 1 bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Visual Studio Team Foundation Server 2012 C?p Nh?t 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này n?u các t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng ho?c đang b? khóa trong khi cài đ?t chuyên bi?t. Chúng tôi đ? ngh? b?n ra kh?i t?t c? các ?ng d?ng có liên quan trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Thông tin cài đ?̃t

Trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:
 • Đóng m?i phiên b?n c?a tr?nh Tr?nh xem s? ki?n đang ch?y (EventVwr.exe).
 • Đóng m?i phiên b?n c?a qu?n l? máy ch? đang ch?y (ServerManager.exe).
 • Đóng nhóm n?n t?ng qu?n tr? Console (tfsmgmt.exe).
N?u b?n có nhi?u cân b?ng t?i ?ng d?ng t?ng (ATs):
 1. Đóng c?a t?t c? các ATs ngo?i tr? m?t mà trên đó b?n s? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đóng giao di?n đi?u khi?n Admin trên t?t c? các ATs.
 2. Lo?i b? AT t? cân b?ng t?i.
 3. cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t (như th?o lu?n trư?c đó).
 4. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đ? AT đ?u tiên, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên ATs khác m?t lúc m?t th?i gian.
 5. Thêm các ATs tr? l?i cân b?ng t?i.
If b?n đang s? d?ng tính năng SQL ánh x? ho?c SQL AlwaysOn cho b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n:

B?n c?p nh?t này đ?i h?i các b? máy cơ s? d? li?u SQL c?a b?n đư?c thi?t l?p đ? ch? đ? ph?c h?i đơn gi?n. Đ? đ?m b?o r?ng các b?n C?p Nh?t có th? thi?t l?p ch? đ? ph?c h?i đơn gi?n cho b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n, th?c hi?n như sau trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t:
 • N?u b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n đang ? trong m?t nhóm SQL AlwaysOn có s?n, b?n ph?i lo?i b? chúng kh?i nhóm s?n có trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t.
 • N?u các b? máy cơ s? d? li?u là m?t ph?n c?a m?t b? máy cơ s? d? li?u SQL Server ph?n ánh, b?n ph?i lo?i b? (phá v?) gương trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t.
Ngay sau khi quá tr?nh C?p Nh?t đư?c hoàn t?t, b?n có th? tr? l?i b? máy cơ s? d? li?u các nhóm AlwaysOn ho?c kích ho?t l?i b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2803625 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2803625 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2803625

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com