Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n: Tháng ba năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2803651 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và ngày tháng năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau đây v? update C?p Nh?t gói:
 • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng các gói C?p Nh?t
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói C?p Nh?t
 • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? gói C?p Nh?t khác
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin có ch?a các gói C?p Nh?t

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a

B?n C?p Nh?t tích l?y này s?a ch?a v?n đ? sau đây:
 • 2796758 Ngư?i dùng không th? tham gia m?t nhóm tr? chuy?n ph?ng sau khi b?n thêm ngư?i dùng vào m?t DG là m?t thành viên c?a nhóm tr? chuy?n ph?ng trong m?t môi trư?ng Lync Server 2010
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2670342 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n: tháng 2 2012
 • 2514984 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n: tháng 11 năm 2011
 • 2571550 Mô t? v? C?p Nh?t cho tr? chuy?n nhóm Lync Server 2010: tháng 7 năm 2011
 • 2500447 Mô t? v? C?p Nh?t cho tr? chuy?n nhóm Lync Server 2010: tháng 4 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Các t?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói MgcServer.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng ba năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i v? Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây:
2670342 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n: tháng 2 2012

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? các s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên m?t Lync Server 2010, H? ph?c v? nhóm tr? chuy?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n tính năng đư?c cài đ?t chuyên bi?t, c?u h?nh, và ho?t đ?ng m?t cách chính xác. M?t Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n máy ch? bao g?m ph?c v? kênh, ph?c v? tra c?u, và m?t máy ch? phù h?p.
 2. Ng?ng các b?n ghi d?ch v? kênh và tra c?u.
 3. Ch?y t?p tin MgcServer.msp trên t?t c? các máy tính có nhóm tr? chuy?n vai tr? máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Ch?y công c? c?u h?nh máy ch? Lync Server 2010, nhóm tr? chuy?n máy ch? b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

  Phương pháp 1
  • M?t d?u ki?m nh?c l?nh, g? l?nh sau, và sau đó nh?n Enter:
   %ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2010\Group tr? chuy?n Server\serverconfigtool.exe /s
  Phương pháp 2
  • B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Microsoft Lync Server 2010, tr? chuy?n nhóm.
 5. B?m chu?t Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:

  B?n ph?i có quy?n đ?c/ghi t?p tin c?u h?nh c?a máy ch? đ? hoàn thành nhi?m v? này.

  Sau đó, công c? c?u h?nh máy ch? nâng c?p lư?c đ? b? máy cơ s? d? li?u nhóm tr? chuy?n hi?n có. Ngoài ra, công c? c?u h?nh máy ch? thay đ?i t?p tin c?u h?nh c?a máy ch? đ? ph?n ánh vi?c nâng c?p.

  Lưu ? Đóng c?a t?t c? các máy ch? tr? chuy?n nhóm trư?c khi b?n th?c hi?n nâng c?p này.
 6. Kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? kênh và tra c?u, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? phù h?p.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này có th? không ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? các xây d?ng m?i nh?t. B?n c?p nh?t này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a Các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p, ho?c m?t phiên b?n sau này c?a các thu?c tính t?p, mà đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_c5.dll4.0.7577.284281,34429 Tháng 1110:23x 86
File_c5.ws.dll4.0.7577.284281,34429 Tháng 1110:23x 86
File_channelserver.dll4.0.7577.4071432,92824 Tháng hai, 1212:55x 86
File_clientcommon.dll4.0.7577.40712,435,87224 Tháng hai, 1212:51x 86
File_endpoint.dll4.0.7577.43781,043,00014-Tháng hai-1321:39x 86
File_endpoint.ws.dll4.0.7577.43781,043,00014-Tháng hai-1321:39x 86
File_groupchatconsole.ADMkhông áp d?ng8,59929-Tháng 3-1115:40không áp d?ng
File_lookupservice.exe4.0.7577.4071199,45624 Tháng hai, 1212:52x 86
File_mgccommon.dll4.0.7577.4102449,10427 Tháng 127:35x 86
File_mgccommon.ws.dll4.0.7577.4102449,10427 Tháng 127:35x 86
File_protocols.dll4.0.7577.4102424,52827 Tháng 127:35x 86
File_protocols.ws.dll4.0.7577.4102424,52827 Tháng 127:35x 86
File_rtcsres.dll4.0.7577.43591,032,76023-Tháng mư?i-1220:47x 64
File_servercommon.dll4.0.7577.4071789,28024 Tháng hai, 1212:55x 86
File_servercommon.ws.dll4.0.7577.4071789,28024 Tháng hai, 1212:55x 86
File_serverconfigtool.exe4.0.7577.40711,116,96824 Tháng hai, 1212:51x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2803651 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010, Group Chat
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB2803651 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2803651

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com