Mô t? C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2803727 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). B?n c?p nh?t này ngày ngày 29 tháng 8 năm 2013. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau đây v? update rollup:
 • Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t.
 • Làm th? nào đ? có đư?c b?n C?p Nh?t rollup.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup.
Lưu ? N?u b?n đang cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 SP3 trong môi trư?ng Windows Server 2012 đ?t (DBCS) đôi-byte kí t? đ?i di?n, l?n đ?u tiên b?n ph?i thay đ?i h? th?ng ngôn ng? ưu tiên cho chương tr?nh phi-Unicode. Đ? th?c hi?n thay đ?i này, vui l?ng xem các "Bi?t thêm thông tin"ph?n.

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t

Update Rollup 1 cho Exchange Server 2010 SP3 gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2561346 H?p thư lưu tr? gi?i h?n l?i khi m?t đ?i bi?u s? d?ng h?p thư c?a ngư?i qu?n l? đ? g?i m?t thư email trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2729954 Không th? g?i thư thoại đ?n m?t địa chỉ email ti?u ch?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2750846 b?n ghi d?ch v? kho thông tin đ? v? khi b?n g?n k?t b? máy cơ s? d? li?u m?c tin thư thoại công c?ng trên m?t máy ch? Exchange Server 2010
 • 2751628 ID s? ki?n 9682 không ghi l?i tên m?c tin thư thoại khi b?n xoá m?t m?c tin thư thoại công c?ng trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2756460 B?n không th? m? m?t h?p thư đư?c đ?t trong m?t web site khác nhau b?ng cách s? d?ng Outlook ? b?t c? đâu trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2763065 Di chuy?n yêu c?u kí nh?p kí nh?p khi b?n di chuy?n m?t h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP2
 • 2777742 Đ?a ch? cu?n sách b?n ghi d?ch v? tai n?n trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 khách hàng truy c?p khi ch?y m?t máy ch?, cho 25 ngày ho?c nhi?u hơn
 • 2781488 m? l?i RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (0x6BA) khi b?n s? d?ng MAPI ho?c ?ng d?ng CDO trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2782683 Thông báo email mà ngư?i dùng g?i b?ng cách s? d?ng "G?i As" ho?c "G?i trên danh ngh?a" cho phép đư?c lưu ch? trong m?c tin thư thoại m?c đ? g?i c?a ngư?i g?i trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2784210 B?c tư?ng đ?o Đ?c không ho?t đ?ng như mong đ?i khi các tài s?n ReportToOriginatorEnabled b? vô hi?u hóa trong Exchange Server 2003 và Exchange Server 2010 cùng t?n t?i môi trư?ng
 • 2793348 Đ?c nh?n đư?c g?i b?t ng? khi b?n xem m?t email b?ng cách s? d?ng Outlook Web App
 • 2796490 Microsoft Exchange Information Store b?n ghi d?ch v? tai n?n trên m?t máy ch? h?p thư Exchange Server 2010
 • 2802569 Đ?ng b? hoá h?p thư không thành công trên m?t thi?t b? Exchange ActiveSync trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2803132 Tr? ho?n vi?c g?i thư email trên điện thoại di động BlackBerry sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4 cho Exchange Server 2010 SP2
 • 2806602 Quá tr?nh EdgeTransport.exe treo trên m?t máy ch? Exchange Server 2010 Trung tâm giao thông v?n t?i
 • 2814723 H? ph?c v? m?t k?t n?i m?ng và UDP ports đư?c s? d?ng trên m?t máy ch? Exchange Server 2010
 • 2814847 S? tăng trư?ng nhanh chóng trong Nh?t k? giao d?ch, s? d?ng CPU và b? nh? tiêu th? trong Exchange Server 2010 khi ngư?i dùng đ?ng b? m?t h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t iOS 6.1 ho?c 6.1.1-based thi?t b?
 • 2816934 m? l?i 0X800CCC13 khi m?t tài kho?n POP3 ho?c IMAP b? sung đư?c s? d?ng đ? g?i m?t thông báo email và ch? đ? tr?c tuy?n Outlook đư?c s? d?ng đ? k?t n?i v?i m?t môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2817140 Trao đ?i nhân r?ng b?n ghi d?ch v? tai n?n liên t?c trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2817852 kí t? đ?i di?n Cyrill đư?c hi?n th? như các k? hi?u ch?m h?i trong l?nh v?c "Đ?" m?c tin thư thoại trong m?c tin thư thoại m?c đ? g?i trong môi trư?ng Exchange 2010
 • 2818456 Ph?n đính kèm là m?t tích t? m?t thư nhúng trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP2
 • 2822208 Không th? xoá m?m m?t s? thông đi?p sau khi cài đ?t chuyên bi?t Exchange 2010 SP2 RU6 ho?c SP3
 • 2826066 VSAPI d?a trên ph?n m?m ch?ng vi-rút gây ra ph?n ?ng ch?m tr? trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2827037 đ?ng g?i c?a s?n ph?m đư?c t?o ra trong các m?c tin thư thoại con Phiên b?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2833888 Không có kho?n m?c đư?c hi?n th? trong Outlook sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2010 SP3 ho?c Update Rollup 6 cho Exchange Server 2010 SP2
 • 2840099 ArgumentOutOfRangeException trư?ng h?p ngo?i l? khi m?t ?ng d?ng EWS t?o ra m?t email MIME m?i trong môi trư?ng Exchange Server 2010

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin rollup

Đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 SP3 CTP, h?y vào website sau c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t C?p Nh?t Rollup cho Exchange 2010, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:Lưu ? Microsoft Update không phát hi?n C?p Nh?t rollups trên máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 là m?t ph?n c?a m?t nhóm s?n có b? máy cơ s? d? li?u (DAG).

Cho phép b?n áp d?ng này update rollup trong các trư?ng h?p sau, b?n C?p Nh?t rollup là c?ng có s?n t? Microsoft Download Center:
 • Tri?n khai b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 SP3 đ? nhi?u máy tính đang ch?y Exchange Server 2010 SP3.
 • Tri?n khai b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 SP3 đ?n các máy ch? h?p thư là m?t ph?n c?a m?t DAG.
Các t?p tin có s?n đ? t?i v? t? website sau c?a Microsoft Download Center:
T?i v? các gói Exchange2010-KB2803727-EN - x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: ngày 29 tháng 8 năm 2013.

Các thông tin quan tr?ng dành cho khách hàng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy tính không đư?c k?t n?i v?i Internet

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t update rollup này trên m?t máy tính không đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? g?p dài cài đ?t chuyên bi?t l?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
T?o ra h?nh ?nh ngu?n g?c cho qu?c h?i net.
Hành vi này là do yêu c?u m?ng đ? k?t n?i v?i các web site sau đây:

http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL

Nh?ng yêu c?u m?ng đ?i di?n cho các n? l?c đ? truy c?p danh sách thu h?i gi?y ch?ng nh?n cho m?i l?p ráp các h?nh ?nh ngu?n g?c th? h? (NGen) biên d?ch m? ngu?n g?c. Tuy nhiên, b?i v? các máy ch? Exchange không đư?c k?t n?i v?i Internet, t?ng yêu c?u ph?i ch? đ?i đ? th?i gian trư?c khi quá tr?nh này ti?p t?c.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công c? Menu trong Windows Internet Explorer, nh?p vào Tùy ch?n Internet, và sau đó b?m vào các Nâng cao tab.
 2. Trong các An ninh ph?n, b?m vào đ? r? ràng các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
R? ràng này tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer ch? khi máy tính trong m?t môi trư?ng ki?m soát ch?t ch?. Khi thi?t l?p xong, b?m đ? ch?n các Ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n hộp kiểm tra m?t l?n n?a.

V?n đ? c?p nh?t trên máy tính có tùy ch?nh Outlook Web App t?p tin

Quan tr?ng Trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup, t?o m?t đ?ng g?i các b?t k? t?p tin tùy ch?nh Outlook Web App. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tu? ch?nh Outlook Web App, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Outlook Web App tu? bi?n chi ti?t
Khi b?n áp d?ng m?t C?p Nh?t rollup gói, quá tr?nh C?p Nh?t C?p nh?t các t?p tin Outlook Web App n?u h? đư?c yêu c?u. V? v?y, b?t k? tùy ch?nh đ? các t?p tin Logon.aspx ho?c t?p tin Outlook Web App khác đư?c ghi đè, và b?n ph?i tái t?o các tùy ch?nh Outlook Web App trong Logon.aspx.

V?n đ? c?p nh?t cho khách hàng CAS Proxy tri?n khai hư?ng d?n tri?n khai CAS-CAS proxying

N?u b?n đáp ?ng c? hai đi?u ki?n sau đây, áp d?ng b?n C?p Nh?t trên các máy ch? truy c?p khách hàng ph?i ngửa mặt Internet trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t trên máy ch? truy c?p khách hàng không-Internet hư?ng:
 • B?n là m?t khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS.
 • B?n đ? tri?n khai CAS-CAS proxying.

Lưu ? Cho các c?u h?nh Exchange Server 2010, b?n không ph?i áp d?ng b?n C?p Nh?t trên máy ch? trong b?t k? th? t? c? th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CAS-CAS proxying, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? CAS-CAS proxying

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này, b?n ph?i có cài đ?t chuyên bi?t c?a Exchange Server 2010 SP3.

Quan tr?ng Lo?i b? t?t c? các b?n C?p Nh?t t?m th?i cho Exchange Server 2010 SP3 trư?c khi b?n áp d?ng này update rollup.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Các b?n ghi d?ch v? yêu c?u t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng này update rollup.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Exchange Server 2010 SP3, s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh m?c trong Panel điều khiển đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t 2803727.


Thông tin thêm

B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 1 cho Exchange Server 2010 SP3 trên m?t máy tính đang ch?y phiên b?n DBCS Windows Server 2012 N?u tùy ch?n ngôn ng? cho chương tr?nh phi Unicode đư?c thi?t l?p đ? ngôn ng? m?c đ?nh. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, trư?c tiên b?n ph?i thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t này. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? các Đ?ng h?, vùng và ngôn ng? m?c, và sau đó b?m vào Khu v?c.
 2. B?m vào các Hành chính tab.
 3. Trong các ngôn ng? cho chương tr?nh phi Unicode khu v?c, nh?p vào Thay đ?i b?n đ?a h? th?ng.
 4. Trên các B?n đ?a h? th?ng hi?n t?i danh sách, h?y nh?p vào Ti?ng Anh (Hoa K?), và sau đó nh?p vào Ok.
Sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 1, tr? l?i các cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? này, như là thích h?p.

T?nh tr?ng

M?t s?a ch?a cho v?n đ? này d? ki?n s? đư?c bao g?m trong m?t rollup trong tương lai C?p Nh?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2803727 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2803727 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2803727

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com