Straipsnio ID: 280504 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Paleid?iant ?Microsoft Excel? problemos gali kilti d?l keleto prie?as?i?. ?iame straipsnyje aptarta, kaip nustatyti paleisties gedimo prie?ast?, ir pateikta galim? problemos sprendimo b?d?. Straipsnyje taip pat pateikti saitai su ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniais, kuriuose i?samiau aptartos ?inomos paleisties problemos.

Pastaba. Svarbu nustatyti, koki? nauj? programin? ?rang? arba naujinimus ?dieg?te prie? i?kylant problemai, nes jie gali b?ti tiesiogiai susij? su problema. ?i informacija pravers, jei problemos nepavyks i?spr?sti jokiu ?iame straipsnyje si?lomu b?du ir teks kreiptis ? ?Microsoft? technin?s pagalbos tarnyb?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Paleidus ?Microsoft Excel? problem? gali kilti d?l kurios nors i? toliau nurodyt? prie?as?i?.
 • Sugadinta nuoroda ? program? ?Excel?.
 • ?Excel? paleisties aplanke yra probleminis failais arba pasikeit? paleisties failo vieta.
 • Konfliktas su kita programa.
 • Netinkama pagrindinio ?Microsoft Office? failo versija.
 • Sugadintas ?Excel? ?ranki? juostos failas (*.xlb) arba ?Excel? .pip failas.
 • Sugadinti meniu ?rankiai papildiniai.
 • Sugadinti registro raktai.
 • Kitos atidarant ?Excel? failus kylan?ios problemos.
Jei paleid? ?Microsoft Excel? gaunate klaidos prane?im?, tiksliai tok? klaidos prane?im? raskite ?Microsoft? ?ini? baz?je; ie?kokite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://support.microsoft.com/search/?ln=lt
Jei klaidos prane?imo negaunate arba ?Microsoft? ?ini? baz?je nepavyksta rasti konkre?ios informacijos apie klaidos prane?im?, ?Excel? paleisties gedimus pabandykite pa?alinti pasitelk? toliau pateikt? informacij?.

Pirmiausia nustatykite problemos mast?. Ar problema i?kyla, kai ?Excel? paleid?iate spustel?dami darbaknyg?s fail?, ar tada, kai paleid?iate ?Excel? per meniu Prad?ti?

Jei problema i?kyla tik tada, kai bandote atidaryti ?Excel? fail?, ?r. skyri? ?Kitos atidarant ?Excel? failus kylan?ios problemos?. Kitu atveju pereikite prie tolesnio skyriaus.

Sugadinta nuoroda ? program? ?Excel?

Jei problema i?kyla tik bandant paleisti program? ?Excel?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Ie?koti ir spustel?kite Failai ir aplankai.
 2. Lauke Ie?kom? fail? arba aplank? pavadinimas ?veskite Excel.exe.
 3. S?ra?e Kur ie?koti spustel?kite Mano kompiuteris, o tada ? Ie?koti dabar.
 4. Kai bus rastas failas Excel.exe, dukart j? spustel?kite, kad b?t? paleista ?Microsoft Excel?.

  Pastaba. Paprastai failo Excel.exe viet? lemia ?diegta versija.

  ?Microsoft Office Excel 2003?

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  ?Microsoft Excel 2002?

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  ?Microsoft Excel 2000?

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  ?Microsoft Office Excel 2007?

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  ?Microsoft Office Excel 2010?

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


 Jei ?Excel? pavyksta paleisti taip, kaip tikimasi, problemos prie?astis gali b?ti sugadinta programos nuoroda. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, sukurkite nauj? programos ?Excel? nuorod?, kuri? naudodami gal?site paleisti ?Excel?.

Jei ?Excel? nepavyksta paleisti, kaip tikimasi, atlikite reikiamus veiksmus, kad paleistum?te ?Excel? saugiuoju re?imu.

Jei norite, kad nuorod? sukurtume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane.

Taisyti u? maneJei norite, kad ?i problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50268


Pastaba. ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k.; ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.

Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant i?kilo problema, automatinio taisymo funkcij? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleisti kompiuteryje, kur? naudojant i?kilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.


Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau ?io skyriaus nebeskaitykite. Jei problemos i?spr?sti nepavyko, galite susisiekti su pagalbos tarnyba.

Paleiskite ?Excel? saugiuoju re?imu

Jei norite, kad saugiuoju re?imu ?Excel? paleistume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei saugiuoju re?imu ?Excel? norite paleisti patys, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam.

Paleisti u? maneJei norite, kad saugiuoju re?imu ?Excel? b?t? paleista automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50270


Pastaba. ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k.; ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.

Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant i?kilo problema, automatinio taisymo funkcij? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleisti kompiuteryje, kur? naudojant i?kilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leisti paleisti pa?iam

 1. Spustel?kite Prad?ti, o tada ? Vykdyti.
 2. Spustel?kite Nar?yti ir raskite aplank?, kuriame ?diegta ?Microsoft Excel?, kaip nurodyta ankstesniame ?io straipsnio skyriuje.
 3. Rad? fail? Excel.exe spustel?dami j? pa?ym?kite ir spustel?kite Atidaryti.
 4. Lauke Atidaryti rodomo kelio pabaigoje ?veskite tarp?, o tada ? /s, kad visa eilut? b?t? pana?i ? ?? pavyzd?:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe /s


Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar ?Excel? paleid?iama saugiuoju re?imu. Jei ?Excel? bus paleista saugiuoju re?imu, toliau ?io skyriaus nebeskaitykite. Jei saugiuoju re?imu ?Excel? paleisti nepavyko, galite susisiekti su pagalbos tarnyba. Jei ?Excel? paleid?iama, kaip tikimasi, daugiau informacijos ?r. tolesniame ?io straipsnio skyriuje ?Papildomas gedim? ?alinimas?.

Jei ?Excel? vis tiek nepaleid?iama kaip tikimasi, galb?t ji nesuderinama su kita programa. Pabandykite i? naujo paleisti ?Windows? saugiuoju re?imu, tada dar kart? atlikdami pirmiau nurodytus veiksmus paleiskite ?Excel? saugiuoju re?imu.

Daugiau informacijos, kaip ?Windows? paleisti saugiuoju re?imu, rasite spustel?j? ?iuos straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
156126 Gedim? ?alinimas ?Windows 95? saugiuoju re?imu (gali b?ti angl? k.)
192926 Kaip pa?alinti ?varios ?Windows 98? ?krovos gedimus (gali b?ti angl? k.)
267288 Kaip atlikti ?vari? ?Windows Millennium Edition? ?krov? (gali b?ti angl? k.)
266169 Kaip spr?sti problemas pristabdymo, ?ra?? i?jungimo re?imu ir i?jungiant kompiuter?, kuriame veikia ?Windows 2000? (gali b?ti angl? k.)
281770 Kaip pa?alinti ?varios ?Windows 2000? ?krovos gedimus (gali b?ti angl? k.)

?Excel? nepavyksta paleisti saugiuoju re?imu, nors ?Windows? veikia saugiuoju re?imu

Jei programos ?Excel? nepavyksta paleisti naudojant jungikl? /s, nors ?Windows? veikia saugiuoju re?imu, pa?alinkite ?Microsoft Office? (arba tik ?Microsoft Excel?) naudodami valdymo skydo piktogram? ?traukti / pa?alinti programas. Daugiau informacijos ?r. ?Windows? dokumentacijoje.

Atlikti ?? veiksm? gali b?ti b?tina, nes paleidus ir ?Windows?, ir ?Excel? saugiuoju re?imu ?Excel? veikia visi?kai ?prastu re?imu, reikalingu programai paleisti. Tai rei?kia, kad paleid?iant ?Excel? jokios kitos programos ar failai nedalyvauja. Tod?l problema gali kilti d?l sugadinto ?Office? failo, kuris naudojamas programai ?Excel? paleisti. Jei pa?alinsite ir v?l ?diegsite ?Office? (arba tik ?Excel?), ?i? problem? tur?tum?te i?spr?sti.

Daugiau informacijos apie susijusias problemas d?l nesuderinam? ?Office 2000? fail? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
217440 Paleisdami ?Office 2000? programas gaunate klaid? prane?imus (gali b?ti angl? k.)
Jei ?is straipsnis nepadeda arba paleidus ?Windows? i? naujo saugiuoju re?imu pavyksta i?spr?sti ?Excel? paleisties problem?, daugiau informacijos ?r. skyriuje ?Papildomas gedim? ?alinimas?.

Papildomas gedim? ?alinimas

?Excel? pavyksta paleisti naudojant jungikl? ?/s?

Jei naudojant jungikl? /s ?Microsoft Excel? pavyksta paleisti kaip tikimasi, ?Excel? pavadinimo juostoje rodomas u?ra?as ?Saugusis re?imas?. Tai rodo, kad ?Microsoft Excel? veikia taip, lyg b?t? paleista pirm? kart? ?diegus.

Dabar, kai programa ?Excel? paleista, atlikite ?alinimo veiksmus ir saugiuoju re?imu patikrinkite toliau nurodytas sritis, kuriomis naudojasi ?Excel?, kol i?spr?site problem?.

?Excel? paleisties aplankai

Viena i? da?niausi? ?Excel? paleisties problem? prie?as?i? yra ta, kad ?Excel? ?kelia problemin? fail?, esant? viename i? keli? skirting? paleisties aplank?.

Pastaba. Aplankas ?XLStart? gali b?ti naudojamas ir kituose profiliuose. Arba tam tikrais atvejais jis gali b?ti peradresuotas ? server?.

240150 Kaip naudoti ?Excel? paleisties aplankus, jei ?diegta ?Excel 2000? (gali b?ti angl? k.)
291218 Kaip naudoti ?Excel? paleisties aplankus, jei ?diegta ?Excel 2002? (gali b?ti angl? k.)
822107 Kaip naudoti ?Excel? paleisties aplankus (gali b?ti angl? k.)


?Excel? ?ranki? juostos failas


Kartais ?Excel? ?ranki? juostos failas gali b?ti sugadintas. Jei taip nutinka, paleid?iant ?Excel? gali kilti problem?. Tokiu atveju raskite ?ranki? juostos fail? ir j? pervardykite. Pervardijus ?ranki? juostos fail?, kit? kart? paleid?iant ?Excel? ji i? naujo sukurs nauj? ?ranki? juostos fail?.

Pvz., jei ?ranki? juostos failas yra JoeUser8.xlb, pervardykite j? ? JoeUser8.old. Tada paleiskite ?Excel? ir ?sitikinsite, kad pradinio ?ranki? juostos failo vietoje ?Excel? sukuria nauj? fail? JoeUser8.xlb.

Daugiau informacijos apie ?Excel? ?ranki? juostos fail? ir jo atpa?inim? rasite spustel?j? ?iuos straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
291074 Rodomos numatytosios ?ranki? juostos ir ?ranki? juostos mygtukai, o ne tinkinti ?Excel? elementai (gali b?ti angl? k.)
Daugiau informacijos apie kitas ?ranki? juostos klaidas, kylan?ias paleid?iant ?Excel?, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
215366 Kai ?Excel? paleid?iama naudojant puslapio l??io meniu komand?, ?vyksta puslapio klaida (gali b?ti angl? k.)
Failas Excel.pip

?Excel? ?simena, kuriuos meniu bei komandas naudojote, ir ?iuos v?liausiai naudotus meniu rodo pirmiausia. Nenaudojamos komandos ?Excel? i?ple?iamuosiuose meniu paslepiamos. ?iuos naudojimo duomenis ir meniu animacijos parametrus ?Excel? saugo faile Excel.pip.

?is failas gali sugesti. Jei taip nutinka, paleid?iant ?Excel? gali kilti problem?. Tokiu atveju raskite fail? Excel.pip ir j? pervardykite. Pervardijus ?? fail?, kit? kart? paleid?iant ?Excel? ji i? naujo sukurs .pip fail?. Nor?dami rasti fail? Excel.pip naudokite ?Windows? ie?kos funkcij?.

?Excel? paleid?iama sistemai ?Windows? veikiant saugiuoju re?imu

Jei ?Windows? veikiant saugiuoju re?imu ?Excel? paleisties problema nebekyla, vadinasi, ?Excel? paleisties problemos kyla d?l kitos programos.

?alindami nustatykite, d?l kurios b?tent programos kyla problema. Jei tiksliai ne?inote, kaip tai padaryti, daugiau informacijos, kaip po vien? pa?alinti ?Windows? paleisties metu ?keliamas programas, teiraukit?s ?Windows? tiek?jo.

Daugiau informacijos, kaip ?alinti ?Windows? paleisties proceso gedimus, rasite spustel?j? ?iuos straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
281965 Kaip ?alinti gedimus naudojant paslaug? program? ?Msconfig? sistemoje ?Windows 98? (gali b?ti angl? k.)
281995 Kaip spr?sti problemas naudojant paslaug? program? ?Msconfig? sistemoje ?Windows Millennium Edition? (gali b?ti angl? k.)
281770 Kaip pa?alinti ?varios ?Windows 2000? ?krovos gedimus (gali b?ti angl? k.)
310353 Kaip sukonfig?ruoti ?Windows XP?, kad ji b?t? paleista ?varios ?krovos b?senos

Sugadinti meniu ?rankiai papildiniai

Meniu ?rankiai spustel?kite Papildiniai. Spustel?dami at?ym?kite vis? pasirinkt? papildini? ?ym?s langelius, tada spustel?kite Gerai.

Panaikinkite COM papildini? registro raktus

COM papildinius galima ?diegti bet kurioje vietoje. Papildinius ?diegia su ?Excel? s?veikaujan?ios programos. Nor?dami i?spr?sti galimas ?Excel? problemas panaikinkite COM papildini? registro raktus ir i? naujo paleiskite ?Excel?.

Jei norite, kad COM papildini? registro raktus panaikintume mes, pereikite prie skyriaus Panaikinti u? mane. Jei COM papildini? registro raktus norite panaikinti patys, pereikite prie skyriaus Leisti panaikinti pa?iam.

Panaikinti u? maneJei norite, kad COM papildini? registro raktai b?t? panaikinti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50269


Jei norite, kad COM papildini? registro raktai b?t? v?l automati?kai ?traukti, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50272

Pastaba. ?is sprendimas ?Taisyti? veikia versijose visomis kalbomis. Ta?iau naudojant kai kuri? kalb? versijas vedlio tekstas gali b?ti pateikiamas angl? k.

Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant i?kilo problema, sprendim? ?Taisyti? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleiskite kompiuteryje, kur? naudojant i?kilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leisti panaikinti pa?iam

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do arba u?duoties apra?e nurodyti registro modifikavimo veiksmai. Ta?iau jei registr? modifikuosite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l ?iuos veiksmus atlikite ypa? atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tada, jei kils problem?, registr? gal?site atkurti. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Jei COM papildini? registro raktus norite panaikinti patys, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. I?eikite i? vis? ?Office? program?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Raskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Spustel?kite Papildiniai, tada meniu Failas spustel?kite Eksportuoti.
 5. Pavadinkite fail? XLaddinHKCU.reg ir ?ra?ykite j? darbalaukyje.
 6. Pasirinkite dalin? rakt? AddIns, meniu Redagavimas spustel?kite Panaikinti, o tada ? Taip.
 7. Raskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Pastaba. Jei naudojate 64 bit? ?Office? versij? (tik 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Spustel?kite Papildiniai, tada meniu Failas spustel?kite Eksportuoti.
 9. Pavadinkite fail? XLaddinHKLM.reg ir ?ra?ykite darbalaukyje.
 10. Pasirinkite dalin? rakt? AddIns, meniu Redagavimas spustel?kite Panaikinti, o tada ? Taip.
 11. I?eikite i? registro rengykl?s.
 12. Paleiskite ?Excel?.
Jei problem? pavyko i?spr?sti, jos prie?astis buvo COM papildinio programa. Registro raktus galite per?i?r?ti registro rengykl?s dalyje Papildiniai, kurioje nurodytas papildinio gamintojas. Tada d?l naujinim? galite kreiptis ? papildinio gamintoj?.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau ?io skyriaus nebeskaitykite. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.

Sugadinti registro raktai

I?eikite i? ?Excel? ir pervardykite toliau nurodytus registro raktus, pvz., ?excel? galite pakeisti ? ?excel.old?. V?l paleidus ?Excel? bus inicijuotas taisymas, kur? vykdant bus nustatomos numatytosios parametr? reik?m?s.

Nor?dami v?l nustatyti vartotojo tinkintus ?Microsoft Office? program? parametrus, galite pa?alinti kai kuriuos registro raktus.


Jei norite, kad vartotojo tinkintus parametrus v?l nustatytume mes, pereikite prie skyriaus I? naujo nustatyti u? mane. Jei vartotojo tinkintus parametrus norite nustatyti patys, pereikite prie skyriaus Leisti i? naujo nustatyti pa?iam.

I? naujo nustatyti u? maneJei norite, kad vartotojo tinkinti parametrai i? naujo b?t? nustatyti automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio ?Taisyti? nurodomus veiksmus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Pa?alinkite visus ?Excel? pasirinktinius registro raktusPakeiskite anks?iau pa?alintus ?Excel? pasirinktinius registro raktus
Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50274
Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50275

Pastaba. ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k.; ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.

Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant i?kilo problema, automatinio taisymo funkcij? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleisti kompiuteryje, kur? naudojant i?kilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leisti i? naujo nustatyti pa?iam

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do arba u?duoties apra?e nurodyti registro modifikavimo veiksmai. Ta?iau jei registr? modifikuosite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l ?iuos veiksmus atlikite ypa? atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tada, jei kils problem?, registr? gal?site atkurti. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Pastaba. Pa?alinus toliau nurodytus registro raktus gali b?ti v?l nustatyti vartotojo tinkinti ?Microsoft Office? program? parametrai.

?Excel 2003?

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

?Excel 2002?

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

?Excel 2000?

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
I? naujo paleid?iant ?Excel? inicijuojama taisymo operacija, kuri? atliekant gr??inamos numatytosios parametr? reik?m?s.

?Excel 2007?

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

?Excel 2010?

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Jei atlikus ?iuos veiksmus problemos i?spr?sti nepavyksta, galite atkurti pradinius parametrus. Nor?dami tai padaryti atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. I?eikite i? ?Excel?.
 2. Panaikinkite naujai sukurtus ?Excel? registro raktus.
 3. Pervardykite raktus ?Excel.old? ? ?Excel?.

Ar tai i?sprend? problem??

Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau ?io skyriaus nebeskaitykite. Jei problemos nepavyko i?spr?sti, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?.

Kitos problemos, kylan?ios atidarant ?Excel? failus

Jei su ?Excel? susijusi? problem? kyla tik atidarant konkre?ius ?Excel? failus, norint i?spr?sti problem? reikia atlikti kitokius veiksmus. Gali tekti atlikti bet kok? veiksm? ? pradedant makrokomand? i?jungimu ir baigiant darbaknyg?s perk?rimu.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
820741 Kaip atkurti pa?eist? ?Excel 2002? ir ?Excel 2003? darbaknygi? duomenis (gali b?ti angl? k.)
179871 Pa?eist? ?Excel 2000? darbaknygi? duomen? atk?rimo b?dai (gali b?ti angl? k.)
213951 Kaip pa?alinti problemos, kai sugadinami naudojant ?Excel 2000? ?ra?yti failai, prie?ast? (gali b?ti angl? k.)

NUORODOS


D?kojame MVP Jan Karel Pieterse prisid?jus prie ?iame straipsnyje pateikiam? sprendim? ?Taisyti?.

Papildomos informacijos apie paleisties aplankus rasite spustel?j? ?iuos straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
822107 Kaip naudoti ?Excel 2003? paleisties aplankus (gali b?ti angl? k.)
291218 Kaip naudoti ?Excel? paleisties aplankus, jei ?diegta ?Excel 2002? (gali b?ti angl? k.)
240150 Kaip naudoti ?Excel? paleisties aplankus, jei ?diegta ?Excel 2000? (gali b?ti angl? k.)
Daugiau informacijos apie ?Excel 2002? saug?j? re?im? rasite meniu ?inynas spustel?j? ?Microsoft Excel? ?inynas, ?Office? asistente arba atsakym? vedlyje ?ved? apie office saug?j? re?im?, spustel?j? Ie?koti ir per?i?r?j? surastas temas.

Savyb?s

Straipsnio ID: 280504 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. kovo 15 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel Viewer 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com