Raksta ID: 280504 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Ir vair?ki iemesli, k?p?c, start?jot programmu Microsoft Excel, var rasties probl?mas. ?aj? rakst? ir sniegta inform?cija, k? nov?rst start??anas probl?mu c?loni, un aprakst?ti iesp?jamie probl?mas nov?r?anas l?dzek?i. Rakst? ar? ir nor?d?tas saites uz citiem Microsoft zin??anu b?zes rakstiem, kuros detaliz?ti aprakst?tas zin?mas start??anas probl?mas.

Piez?me. Ir svar?gi apzin?t jaun?s programmat?ras instal?cijas vai atjaunin?jumus, kas piem?roti tie?i pirms probl?mas ra?an?s, jo ?ie faktori var b?t saist?ti ar probl?mas ra?anos. ?? inform?cija var noder?t gad?jum?, ja, izmantojot rakst? min?t?s metodes, neizdodas nov?rst probl?mu un ir j?sazin?s ar Microsoft tehnisk? atbalsta centru.

PAPILDINDORM?CIJA

Start?jot programmu Microsoft Excel, var rasties probl?mas k?da no t?l?k nor?d?to iemeslu d??.
 • Boj?ta sa?sne uz programmu Excel.
 • Problem?tisks fails Excel start??anas map? vai alternat?vaj? start??anas faila atra?an?s viet?.
 • Konflikts ar citu programmu.
 • Nepareiza pamata Microsoft Office faila versija.
 • Boj?ts Excel r?kjoslas fails (*.xlb) vai Excel .pip fails.
 • Boj?tas pievienojumprogrammas izv?ln? R?ki.
 • Boj?tas re?istra atsl?gas.
 • Citas probl?mas, atverot Excel failus.
Ja, start?jot programmu Microsoft Excel, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, mekl?jiet k??das zi?ojumam atbilsto?u Microsoft zin??anu b?zes rakstu ?aj? Microsoft vietn?:
http://support.microsoft.com/search/?ln=lv
Ja netiek par?d?ts k??das zi?ojums vai ja nevarat atrast konkr?tu inform?ciju par k??das zi?ojumu Microsoft zin??anu b?z?, izmantojiet t?l?k nor?d?to inform?ciju, lai nov?rstu programmas Excel start??anas probl?mu.

Vispirms apziniet probl?mas nopietn?bu. Vai probl?ma rodas, kad start?jat programmu Excel, noklik??inot uz darbgr?matas faila, vai t? rodas, start?jot programmu Excel izv?ln? S?kt?

Ja probl?ma rodas, tikai atverot Excel failu, skatiet sada?u "Citas probl?mas, atverot Excel failus". Pret?j? gad?jum? skatiet n?kamo sada?u.

Boj?ta sa?sne uz programmu Excel

Ja probl?ma rodas tikai tad, kad start?jat programmu Excel, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Mekl?t un p?c tam noklik??iniet uz Failus vai mapes.
 2. Lodzi?? Mekl?t failus vai mapes, kuru nosaukums ir ierakstiet Excel.exe.
 3. Sarakst? Mekl?t ?eit noklik??iniet uz Mans dators un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t t?l?t.
 4. Kad fails Excel.exe atrasts, veiciet dubultklik??i uz faila, lai start?tu programmu Microsoft Excel.

  Piez?me. Faila Excel.exe parast? atra?an?s vieta ir atkar?ga no instal?t?s programmas versijas.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


 Ja programma Excel tiek palaista, k? paredz?ts, probl?ma, iesp?jams, ir radusies boj?tas programmas sa?snes d??. Lai nov?rstu ?o probl?mu, izveidojiet jaunu sa?sni uz programmu Excel, ko varat izmantot Excel start??anai.

Ja programma Excel netiek start?ta, k? paredz?ts, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas, lai palaistu programmu Excel dro?aj? re??m?.

Ja v?laties, lai ?? sa?sne tiktu izveidota autom?tiski, atveriet sada?u "Autom?tisk? labo?ana".

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski nov?rstu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50268


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas r?ku zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".


Vai, veicot ?o darb?bu, probl?ma tika nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o sada?u t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Start?jiet programmu Excel dro?aj? re??m?

Lai autom?tiski start?tu programmu Excel dro?aj? re??m?, atveriet sada?u "Autom?tisk? start??ana". Ja v?laties pats start?t programmu Excel dro?aj? re??m?, atveriet sada?u "Patst?v?g? start??ana".

Autom?tisk? start??anaLai autom?tiski start?tu programmu Excel dro?aj? re??m?, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50270


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas r?ku zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".Patst?v?g? start??ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Izpild?t.
 2. Noklik??iniet uz P?rl?kot un p?c tam atrodiet mapi, kur? instal?ta programma Microsoft Excel, k? nor?d?ts iepriek? ?aj? rakst?.
 3. P?c faila Excel.exe atra?anas noklik??iniet uz faila, lai to atlas?tu, un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 4. Ce?a beig?s lodzi?? Atv?rt ielieciet atstarpi un p?c tam ierakstiet /s, lai visa rinda b?tu l?dz?ga ?ai:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Vai probl?ma ir nov?rsta?

P?rbaudiet, vai programma Excel ir start?ta dro?aj? re??m?. Ja programma Excel ir start?ta dro?aj? re??m?, ?o sada?u t?l?k varat nelas?t. Ja programma Excel nav start?ta dro?aj? re??m?, varat sazin?ties ar atbalsta centru. Ja programma Excel tiek start?ta, k? paredz?ts, skatiet sada?u "Papildu probl?mu nov?r?ana" t?l?k ?aj? rakst?, lai ieg?tu papildinform?ciju.

Ja programma Excel joproj?m netiek start?ta, k? paredz?ts, iesp?jams, past?v konflikts ar citu programmu. M??iniet restart?t sist?mu Windows dro?aj? re??m? un p?c tam izpildiet iepriek??j?s darb?bas v?lreiz, lai palaistu programmu Excel dro?aj? re??m?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? sist?mu Windows start?t dro?aj? re??m?, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?.
156126 Sist?mas Windows 95 probl?mu nov?r?ana, izmantojot dro?o re??mu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
192926 K? veikt t?ro s?kn??anu, lai nov?rstu sist?mas Windows 98 probl?mas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
267288 K? sist?m? Windows Millennium Edition veikt t?ro s?kn??anu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
266169 K? nov?rst probl?mas ar gaidst?ves re??mu, hibern?cijas re??mu un datora izsl?g?anu sist?m? Windows 2000 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
281770 K? veikt t?ro s?kn??anu, lai nov?rstu sist?mas Windows 2000 probl?mas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Programma Excel netiek start?ta dro?aj? re??m?, un sist?ma Windows ir dro?aj? re??m?

Ja programma Excel netiek start?ta, kad izmantojat /s sl?dzi un sist?ma Windows darbojas dro?aj? re??m?, no?emiet programmu komplektu Microsoft Office (vai savrupu programmu Microsoft Excel), izmantojot ikonu Pievienot/no?emt programmas vad?bas panel?. L?dzu, skatiet sist?mas Windows dokument?ciju, lai ieg?tu papildinform?ciju.

?? darb?ba, iesp?jams, j?veic, jo, palai?ot gan sist?mu Windows, gan programmu Excel dro?aj? re??m?, Excel ir pamata re??m?, kas nepiecie?ams programmas start??anai. Tas noz?m?, ka citas programmas vai faili nav iesaist?ti Excel start??anas proces?. T?d?j?di probl?mu var rad?t boj?ts Office fails, ko programma Excel izmanto start??anai. Ja no?emat un p?c tam atk?rtoti instal?jat programmu komplektu Office (vai savrupu programmu Excel), ?ai darb?bai b?tu j?nov?r? ?? probl?ma.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par saist?tu probl?mu ar nesader?giem Office 2000 failiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
217440 Tiek par?d?ti k??du zi?ojumi, start?jot Office 2000 programmas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Ja ?aj? rakst? sniegt? inform?cija nepal?dz nov?rst probl?mu vai ja, restart?jot sist?mu Windows dro?aj? re??m?, programmas Excel start??anas probl?ma tiek nov?rsta, skatiet sada?u "Papildu probl?mu nov?r?ana", lai ieg?tu papildinform?ciju.

Papildu probl?mu nov?r?ana

Programma Excel tiek start?ta, kad izmantojat /s sl?dzi

Ja programma Microsoft Excel tiek start?ta, k? paredz?ts, kad izmantojat /s sl?dzi, programmas Excel nosaukuma josl? tiek par?d?ts uzraksts "Safe Mode" (Dro?ais re??ms). Tas nor?da, ka programma Microsoft Excel darbojas t?pat k? pirmoreiz p?c s?kotn?j?s instal??anas.

Tagad, kad esat start?jis programmu Excel, izmantojiet izsl?g?anas procesu, lai pak?peniski p?rbaud?tu t?l?k nor?d?tos apgabalus, kurus programma Excel apiet dro?aj? re??m?, l?dz probl?ma ir nov?rsta.

Excel start??anas mapes

Viens no izplat?t?kajiem iemesliem, k?p?c rodas probl?mas, start?jot programmu Excel, ir boj?ta faila iel?de no k?das no at??ir?gaj?m Excel start??anas map?m.

Piez?me. Mape XLStart var b?t ar? citos profilos. Vai da?os gad?jumos t? ar? var b?t novirz?ta uz serveri.

240150 K? izmantot Excel start??anas mapes programm? Excel 2000 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
291218 K? izmantot Excel start??anas mapes programm? Excel 2002 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
822107 K? izmantot start??anas mapes programm? Excel (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Excel r?kjoslas fails


Da?reiz programmas Excel r?kjoslas fails var k??t boj?ts. Ja t? notiek, var rasties probl?mas, start?jot programmu Excel. ?aj? gad?jum? atrodiet r?kjoslas failu un p?rd?v?jiet to. P?c r?kjoslas faila p?rd?v??anas programma Excel izveido jaunu r?kjoslas failu n?kamaj? reiz?, kad start?jat programmu Excel.

Piem?ram, ja r?kjoslas faila nosaukums ir JoeUser8.xlb, p?rd?v?jiet failu par JoeUser8.old. P?c tam start?jiet programmu Excel un ?emiet v?r?, ka programma izveido jaunu failu JoeUser8.xlb taj? pa?? atra?an?s viet?, kur atrodas ori?in?lais r?kjoslas fails.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Excel r?kjoslas failu un ?? faila identific??anu, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?.
291074 Programm? Excel piel?gojumu viet? redzamas noklus?juma r?kjoslas un r?kjoslu pogas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par citu r?kjoslas probl?mu, start?jot programmu Excel, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
215366 Lapas k??me, start?jot programmu Excel ar izv?lnes komandu Lappuses p?rtraukums (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Fails Excel.pip

Programma Excel iegaum?, kuras izv?lnes un komandas ir izmantotas, un vispirms par?da visnesen?k lietot?s izv?lnes. Programma Excel pasl?pj neizmantot?s komandas izv?r?amaj?s izv?ln?s. ?os lietojuma datus programma Excel saglab? kop? ar izv?lnes anim?cijas iestat?jumiem fail? ar nosaukumu Excel.pip.

?is fails var tikt boj?ts. Ja t? notiek, var rasties probl?mas, start?jot programmu Excel. ?aj? gad?jum? atrodiet failu Excel.pip un p?rd?v?jiet to. P?c faila p?rd?v??anas programma Excel izveido jaunu failu .pip n?kamaj? reiz?, kad start?jat programmu Excel. Izmantojiet Windows mekl??anas l?dzekli, lai atrastu failu Excel.pip.

Programma Excel tiek start?ta, kad sist?ma Windows ir dro?aj? re??m?

Ja programmas Excel start??anas probl?ma vairs nerodas, kad sist?ma Windows ir dro?aj? re??m?, k?da cita programma rada probl?mu ar Excel start??anas procesu.

Izmantojiet izsl?g?anas procesu, lai prec?zi noteiktu, kura programma rada probl?mu. Ja nezin?t, k? to izdar?t, sazinieties ar savu sist?mas Windows pieg?d?t?ju, lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izsl?gt katru atsevi??o programmu, kas tiek iel?d?ta Windows start??anas laik?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nov?rst ar Windows start??anas procesu saist?tas probl?mas, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un skatiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
281965 K? nov?rst probl?mas, izmantojot sist?mas Windows 98 util?tu Msconfig (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
281995 K? nov?rst probl?mas, izmantojot sist?mas Windows Millennium Edition util?tu Msconfig (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
281770 K? veikt t?ro s?kn??anu, lai nov?rstu sist?mas Windows 2000 probl?mas (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
310353 K? konfigur?t sist?mu Windows XP, lai t? tiktu start?ta t?r?s s?kn??anas st?vokl?

Boj?tas pievienojumprogrammas izv?ln? R?ki

Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas. Noklik??iniet, lai not?r?tu atlas?to pievienojumprogrammu izv?les r?ti?as, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Dz?siet COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas

COM pievienojumprogrammas var instal?t jebkur? atra?an?s viet?. Programm?s, kas mijiedarbojas ar programmu Excel, instal? COM pievienojumprogrammas. Lai nov?rstu probl?mas, kas var rasties programm? Excel, dz?siet COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas un p?c tam restart?jiet programmu Excel.

Lai autom?tiski dz?stu COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas, atveriet sada?u "Autom?tisk? dz??ana". Ja v?laties patst?v?gi dz?st COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas, atveriet sada?u "Patst?v?g? dz??ana".

Autom?tisk? dz??anaLai autom?tiski dz?stu COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50269


Lai autom?tiski pievienotu COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50272

Piez?me. ?is Fix it risin?jums darbojas vis?s valod?s. Tom?r da?u valodu pakotn?s vednis var b?t ang?u valod?.

Piez?me. Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".Patst?v?g? dz??ana

Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Ta?u nepareiza re?istra modific??ana var izrais?t nopietnas probl?mas. T?p?c r?p?gi iev?rojiet t?l?k sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Lai manu?li dz?stu COM pievienojumprogrammu re?istra atsl?gas, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet visas Office programmas.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Eksport?t.
 5. Nosauciet failu par "XLaddinHKCU.reg" un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm?.
 6. Atlasiet apak?atsl?gu AddIns, izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 7. Atrodiet ?o re?istra apak?atsl?gu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Piez?me. Ja dator? darbojas 64 bitu sist?ma Office (tikai 2010. gada versija)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Pievienojumprogrammas un p?c tam noklik??iniet uz Eksport?t.
 9. Nosauciet failu par "XLaddinHKLM.reg" un p?c tam saglab?jiet failu darbvirsm?.
 10. Atlasiet apak?atsl?gu AddIns, izv?ln? Redi??t noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?.
 11. Aizveriet re?istra redaktoru.
 12. Start?jiet programmu Excel.
Ja probl?ma ir nov?rsta, probl?mu izrais?ja COM pievienojumprogramma. Varat p?rbaud?t re?istra atsl?gas re?istra redaktora sada?? Pievienojumprogrammas, lai noteiktu pievienojumprogrammas izstr?d?t?ju. P?c tam varat sazin?ties ar izstr?d?t?ju, lai ieg?tu atjaunin?jumus.

Vai, veicot ?o darb?bu, probl?ma tika nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o sada?u t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Boj?jums re?istra atsl?g?s

Aizveriet programmu Excel un p?rd?v?jiet t?l?k nor?d?t?s re?istra atsl?gas, piem?ram, p?rd?v?jiet excel par excel.old. Atkal start?jot programmu Excel, t? aktiviz?s labojumu, kas iestat?s visus iestat?jumus uz noklus?juma iestat?jumiem.

Varat no?emt da?as re?istra atsl?gas, lai atiestat?tu piel?gotos lietot?ja iestat?jumus Microsoft Office programm?m.


Lai autom?tiski atiestat?tu piel?gotos lietot?ja iestat?jumus, atveriet sada?u "Autom?tisk? atiestat??ana". Ja v?laties patst?v?gi atiestat?t piel?gotos lietot?ja iestat?jumus, atveriet sada?u "Patst?v?g? atiestat??ana".

Autom?tisk? atiestat??anaLai autom?tiski atiestat?tu piel?gotos lietot?ja iestat?jumus, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
No?emiet visas programmas Excel piel?got?s re?istra atsl?gasAizvietojiet iepriek? no?emt?s programmas Excel piel?got?s re?istra atsl?gas
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50274
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50275

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas r?ku zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u "Vai probl?ma ir nov?rsta?".Patst?v?g? atiestat??ana

Svar?gi! ?aj? sada?? vai metodes vai uzdevuma aprakst? ir ietverti nor?d?jumi par re?istra modific??anu. Ta?u nepareiza re?istra modific??ana var izrais?t nopietnas probl?mas. T?p?c r?p?gi iev?rojiet t?l?k sniegtos nor?d?jumus. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. T?d?j?di, ja rad?sies k?da probl?ma, re?istru var?s atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz t?l?k raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows
Piez?me. T?l?k nor?d?to re?istra atsl?gu no?em?ana var atiestat?t piel?gotos lietot?ja iestat?jumus Microsoft Office programm?m.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Kad restart?jat programmu Excel, tiek aktiviz?ta labo?anas darb?ba, lai iestat?tu iestat?jumus uz noklus?juma iestat?jumiem.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Ja, veicot ?o proced?ru, probl?ma netiek nov?rsta, varat atjaunot s?kotn?jos iestat?jumus. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Aizveriet programmu Excel.
 2. Dz?siet tikko izveidot?s Excel re?istra atsl?gas.
 3. P?rd?v?jiet atsl?gas "Excel.old" par "Excel".

Vai, veicot ?o darb?bu, probl?ma tika nov?rsta?

P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, ?o sada?u t?l?k varat nelas?t. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.

Citas probl?mas, kas rodas, atverot Excel failus

Ja programmai Excel rodas probl?mas, tikai atverot Excel failus, probl?mas nov?r?anai j?izmanto cita pieeja. Iesp?jams, b?s j?veic visas iesp?jam?s darb?bas, s?kot no makro atsp?jo?anas l?dz darbgr?matas atk?rtotai izveidei.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem, lai las?tu rakstus Microsoft zin??anu b?z?.
820741 K? atkopt datus no boj?t?m Excel 2002 un Excel 2003 darbgr?mat?m (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
179871 Datu atkop?anas metodes boj?t?m Excel 2000 darbgr?mat?m (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
213951 K? nov?rst probl?mas c?loni, kad, saglab?jot failus programm? Excel 2000, tie k??st boj?ti (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

UZZI?AS


Pateic?ba MVP Janam Karelam P?tersam (Jan Karel Pieterse) par ?aj? rakst? ietverto Fix it risin?jumu snieg?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par start??anas map?m, noklik??iniet uz rakstu numuriem un lasiet rakstus Microsoft zin??anu b?z?:
822107 K? izmantot start??anas mapes programm? Excel 2003 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
291218 K? izmantot Excel start??anas mapes programm? Excel 2002 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
240150 K? izmantot Excel start??anas mapes programm? Excel 2000 (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmas Excel 2002 dro?o re??mu, izv?ln? Pal?dz?ba noklik??iniet uz Microsoft Excel pal?dz?ba, Office pal?g? vai atbil?u vedn? ierakstiet par office dro?o re??mu un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t, lai skat?tu atgriezt?s t?mas.

Rekviz?ti

Raksta ID: 280504 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 15. marts - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel Viewer 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com