Veikt jaunin??anu uz Office 2013 vai biroja 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2808268 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Risin?jums

Ja jums ir instal?ta j?su dator? Office vec?kas versijas un instal?jot Office Home and Student 2013, Office Home and Business 2013, Office Professional 2013vai Office 365 Home Premium, jums neb?s iesp?ja uzlabot, sal?dzinot ar iepriek??jo versiju. T? viet?, jums ir jauna Office versija un j?su pa?? dator? instal?tu vec?ku versiju. Ja nev?laties, lai abas versijas, vajadz?tu atinstal?t iepriek??jo versiju, izmantojotProgrammas un l?dzek?i programm? vad?bas panelis.

Ja jums ir probl?mas atinstal??ana, izmantojiet noteikt to ?ajos pantos no?emiet Office:Papildinform?ciju par to, kam ir vair?kas versijas par vienu un to pa?u PC Office, sk.Instal?t un izmantot Office vair?kas versijas par vienu un to pa?u PC.


Starp jauno Office versijas jaunin??anu

Ja jums ir uz j?su datora, piem?ram, Office 365 Home Premium Preview, preview versija Office preview j?atinstal? pirmaj? pirms instal?t pilnu versiju, piem?ram, Microsoft Office Home un Student 2013. Ja priek?skat?jums nav no?emta, j?s varat sa?emt ?o k??du:

Microsoft Office 2013 neatbalsta jaunin??anu no Microsoft Office 2013 priek?skat?juma versiju


Izmantojiet noteikt toMicrosoft Office 2013 vai Office 365 atinstal??ana pantu iz?emt priek?skat?jumu.

Ja jums jau ir jauns Office produktu, k? Office Home un Student 2013 vai Office 365 Home Premium uz datora pilno versiju un v?laties p?riet uz citu versiju, sazinieties ar atbalsta darbiniekiem lai uzzin?tu vair?k par sav?m iesp?j?m.


Rekviz?ti

Raksta ID: 2808268 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 12. febru?ris - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office Home and Student 2013
  • Microsoft Office Home and Business 2013
  • Microsoft Office Professional 2013
  • Microsoft Office 365 Home Premium
Atsl?gv?rdi: 
kbmt KB2808268 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2808268

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com