B?n C?p Nh?t b?o v? t? n?i b? URL C?ng quét là có s?n cho Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2808679 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này là có s?n cho Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Embedded tiêu chu?n 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012. Nó b?o v? m?t m?ng bên ngoài t? xác minh cho dù m?t ngu?n tài nguyên th?ng nh?t đ?nh danh (URI) c?ng trên m?t m?ng n?i b? đư?c m? ho?c đóng c?a. M?ng bên ngoài s? d?ng thư email l?ng nhau S/MIME đ? th?c hi?n xác minh này.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Windows Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update.
Microsoft t?i v? Trung tâm
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? h? tr? ki?n trúc ia64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? h? tr? ki?n trúc ia64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 tiêu chu?n nhúng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 tiêu chu?n nhúng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? h? tr? ki?n trúc ia64 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows nhúng tiêu chu?n 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows RT
 • Windows 8
 • Windows Server 2012

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix


Hotfix này thay th? hotfix2661254.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Windows Server 2003 t?p tin thông tin ghi chú
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, hotfix này c?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Crypt32.dll5.131.3790.5139599,04028 Tháng 3 năm 201311:01x 86SP2SP2QFE
Cryptdlg.dll5.2.3790.513976,28828 Tháng 3 năm 201311:01x 86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18408 Tháng 7 năm 201014:23x 86Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Crypt32.dll5.131.3790.51391,436,16010 Tháng tư năm 201307:22x 64SP2SP2QFE
Cryptdlg.dll5.2.3790.5139104,44810 Tháng tư năm 201307:22x 64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.5139599,04010 Tháng tư năm 201307:22x 86SP2WOW
Wcryptdlg.dll5.2.3790.513976,28810 Tháng tư năm 201307:22x 86SP2WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,12810 Tháng tư năm 201307:23x 64Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2003
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Crypt32.dll5.131.3790.51391,766,91210 Tháng tư năm 201307:22IA-64SP2SP2QFE
Cryptdlg.dll5.2.3790.5139195,58410 Tháng tư năm 201307:22IA-64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.5139599,04010 Tháng tư năm 201307:22x 86SP2WOW
Wcryptdlg.dll5.2.3790.513976,28810 Tháng tư năm 201307:22x 86SP2WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15210 Tháng tư năm 201307:23IA-64Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Crypt32.dll5.131.2600.6369601,60026-Mar-201322:53x 86SP3SP3QFE
Cryptdlg.dll5.1.2600.636974,75226-Mar-201322:53x 86SP3SP3QFE
Updspapi.dll6.3.13.0382,84005 Tháng 7 năm 201013:16x 86Không cókhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 18xxxWindows Vistaand Windows Server 2008SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.600 2 . 23xxxWindows Vistaand Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 đư?c tích h?p vào các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2008. V? v?y, RTM m?c quan tr?ng t?p tin ch? áp d?ng cho Windows Vista. RTM m?c quan tr?ng t?p tin có m?t 6.0.0000.XXXXXX s? phiên b?n.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017 Tháng tư năm 201312:30x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882724,57617 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309724,57617 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817 Tháng tư năm 201311:28x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.0.6002.188271,269,24817 Tháng tư năm 201313:04x 64
Crypt32.dll6.0.6002.230971,270,27217 Tháng tư năm 201312:32x 64
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882730,72017 Tháng tư năm 201313:04x 64
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309730,72017 Tháng tư năm 201312:32x 64
Cryptnet.dll6.0.6002.18827132,09617 Tháng tư năm 201313:04x 64
Cryptnet.dll6.0.6002.23097132,09617 Tháng tư năm 201312:32x 64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827174,59217 Tháng tư năm 201313:04x 64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097177,66417 Tháng tư năm 201312:32x 64
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017 Tháng tư năm 201312:30x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882724,57617 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309724,57617 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817 Tháng tư năm 201311:28x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.0.6002.188272,392,06417 Tháng tư năm 201312:23IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.230972,392,06417 Tháng tư năm 201311:07IA-64
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882767,07217 Tháng tư năm 201312:23IA-64
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309767,07217 Tháng tư năm 201311:07IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.18827251,39217 Tháng tư năm 201312:23IA-64
Cryptnet.dll6.0.6002.23097251,39217 Tháng tư năm 201311:07IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827355,32817 Tháng tư năm 201312:23IA-64
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097359,93617 Tháng tư năm 201311:07IA-64
Crypt32.dll6.0.6002.18827985,60017 Tháng tư năm 201312:30x 86
Crypt32.dll6.0.6002.23097986,11217 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.1882724,57617 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptdlg.dll6.0.6002.2309724,57617 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.1882798,30417 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptnet.dll6.0.6002.2309798,30417 Tháng tư năm 201311:28x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.18827133,12017 Tháng tư năm 201312:30x 86
Cryptsvc.dll6.0.6002.23097135,16817 Tháng tư năm 201311:28x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Embedded tiêu chu?n 7, và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7, Windows Embedded tiêu chu?n 7, và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1,18xxxWindows 7, Windows nhúng tiêu chu?n 7, và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7, Windows nhúng tiêu chu?n 7, và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7 và Windows 7 tiêu chu?n nhúng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,19210 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,70410 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815024,57610 Tháng 5 năm 201303:20x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232124,57610 Tháng 5 năm 201303:39x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,93610 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,49610 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,28810 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,84810 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7, Windows Embedded tiêu chu?n 7, và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.1.7601.181501,464,32010 Tháng 5 năm 201305:49x 64
Crypt32.dll6.1.7601.223211,464,32010 Tháng 5 năm 201305:18x 64
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815030,72010 Tháng 5 năm 201305:49x 64
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232130,72010 Tháng 5 năm 201305:18x 64
Cryptnet.dll6.1.7601.18150139,77610 Tháng 5 năm 201305:49x 64
Cryptnet.dll6.1.7601.22321141,82410 Tháng 5 năm 201305:18x 64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150184,32010 Tháng 5 năm 201305:49x 64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321186,88010 Tháng 5 năm 201305:18x 64
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,19210 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,70410 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815024,57610 Tháng 5 năm 201303:20x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232124,57610 Tháng 5 năm 201303:39x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,93610 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,49610 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,28810 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,84810 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.1.7601.181502,663,42410 Tháng 5 năm 201304:34IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.223212,664,44810 Tháng 5 năm 201304:23IA-64
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815070,65610 Tháng 5 năm 201304:34IA-64
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232170,65610 Tháng 5 năm 201304:23IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.18150267,26410 Tháng 5 năm 201304:34IA-64
Cryptnet.dll6.1.7601.22321272,38410 Tháng 5 năm 201304:23IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150381,95210 Tháng 5 năm 201304:34IA-64
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321386,56010 Tháng 5 năm 201304:23IA-64
Crypt32.dll6.1.7601.181501,160,19210 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Crypt32.dll6.1.7601.223211,160,70410 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.1815024,57610 Tháng 5 năm 201303:20x 86
Cryptdlg.dll6.1.7601.2232124,57610 Tháng 5 năm 201303:39x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.18150103,93610 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Cryptnet.dll6.1.7601.22321106,49610 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.18150140,28810 Tháng 5 năm 201304:49x 86
Cryptsvc.dll6.1.7601.22321142,84810 Tháng 5 năm 201305:06x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Chi tieát taäp tin Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Ghi chú thông tin t?p Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows RT, Windows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows RT, Windows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? quy?t các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho Windows RT
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.2.9200.165711,395,71202 Tháng tư năm 201322:37không áp d?ng
Cryptdlg.dll6.2.9200.1657126,11202 Tháng tư năm 201322:37không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.2.9200.165691,569,28002 Tháng tư năm 201323:37x 86
Crypt32.dll6.2.9200.206791,591,80803 Tháng tư năm 201307:59x 86
Cryptdlg.dll6.2.9200.1656925,08802 Tháng tư năm 201323:37x 86
Cryptdlg.dll6.2.9200.2067925,08803 Tháng tư năm 201307:59x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Crypt32.dll6.2.9200.165701,887,23202 Tháng tư năm 201323:12x 64
Crypt32.dll6.2.9200.206791,912,83203 Tháng tư năm 201309:31x 64
Cryptdlg.dll6.2.9200.1657030,72002 Tháng tư năm 201323:12x 64
Cryptdlg.dll6.2.9200.2067930,72003 Tháng tư năm 201309:31x 64
Crypt32.dll6.2.9200.165691,569,28002 Tháng tư năm 201323:37x 86
Crypt32.dll6.2.9200.206791,591,80803 Tháng tư năm 201307:59x 86
Cryptdlg.dll6.2.9200.1656925,08802 Tháng tư năm 201323:37x 86
Cryptdlg.dll6.2.9200.2067925,08803 Tháng tư năm 201307:59x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2808679 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows RT
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
  • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2808679 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2808679

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com