Mô t? c?a OneNote 2013 update: ngày 8 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810016 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft OneNote 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p s? ?n đ?nh khác nhau và đ?ng b? hóa c?i ti?n cho các phiên b?n 32-bit và 64-bit c?a OneNote 2013 và văn ph?ng nhà và sinh viên năm 2013 RT. Additionally, b?n c?p nh?t này ch?a ?n đ?nh c?i ti?n cho năm 2013 OneNote và cho phép b?n s? d?ng OneNote 2013 trong Windows 8.1.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ? B?n c?p nh?t này áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng MSI. B?n c?p nh?t này không áp d?ng phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng chu?t đ? ch?y.

Đ? xác đ?nh như th? nào văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c c?p nh?t tùy ch?n đư?c hi?n th?. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng MSI, m?c c?p nh?t tùy ch?n không hi?n th?.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Lưu ? C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT có s?n ch? t? Windows Update.

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
OneNote-x-none.msp.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Iecontentservice.exe15.0.4535.1504513,26412 Tháng chín năm 201322:02
Onbttnie.dll.x6415.0.4535.1504610,52012 Tháng chín năm 201322:05
Onbttnie.dll.x8615.0.4535.1504493,27212 Tháng chín năm 201322:02
Onbttnol.dll15.0.4535.1504753,34412 Tháng chín năm 201322:02
Onbttnppt.dll15.0.4535.1504474,82412 Tháng chín năm 201322:02
Onbttnwd.dll15.0.4535.1504474,81612 Tháng chín năm 201322:02
OneNote.exe15.0.4535.15071,746,08812 Tháng chín năm 201322:02
Onenotelsa.dll15.0.4535.1504469,20812 Tháng chín năm 201322:02
Onenotem.exe15.0.4535.1502193,71212 Tháng chín năm 201322:02
Onmain.dll15.0.4535.15079,541,29612 Tháng chín năm 201322:02
Onpptaddin.dll15.0.4535.1504497,35212 Tháng chín năm 201322:02
Onres.dll15.0.4535.15028,579,25612 Tháng chín năm 201322:02
Onwordaddin.dll15.0.4535.1504546,49612 Tháng chín năm 201322:02
Onenoteintl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Onintl.dll15.0.4535.1502145,62412 Tháng chín năm 201322:02
Onintl.dll.idx_dll15.0.4531.100017,09612 Tháng chín năm 201322:02
Onintl.Rest.idx_dll15.0.4531.1000111,30412 Tháng chín năm 201322:02
64-bit
OneNote-x-none.msp.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Iecontentservice.exe15.0.4535.1504663,79212 Tháng chín năm 201322:02
Onbttnie.dll.x6415.0.4535.1504610,52012 Tháng chín năm 201322:02
Onbttnie.dll.?? ???? x86-??????????15.0.4535.1504493,27212 Tháng chín năm 201322:05
Onbttnol.dll15.0.4535.1504965,31212 Tháng chín năm 201322:02
Onbttnppt.dll15.0.4535.1504596,16812 Tháng chín năm 201322:02
Onbttnwd.dll15.0.4535.1504596,16012 Tháng chín năm 201322:02
OneNote.exe15.0.4535.15072,223,27212 Tháng chín năm 201322:02
Onenotelsa.dll15.0.4535.1504610,00812 Tháng chín năm 201322:02
Onenotem.exe15.0.4535.1502220,84812 Tháng chín năm 201322:02
Onmain.dll15.0.4535.150714,249,13612 Tháng chín năm 201322:02
Onpptaddin.dll15.0.4535.1504635,59212 Tháng chín năm 201322:02
Onres.dll15.0.4535.15028,579,25612 Tháng chín năm 201322:02
Onwordaddin.dll15.0.4535.1504694,97612 Tháng chín năm 201322:02
Onenoteintl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Onintl.dll15.0.4535.1502145,62412 Tháng chín năm 201322:02
Onintl.dll.idx_dll15.0.4531.100017,09612 Tháng chín năm 201322:02
Onintl.Rest.idx_dll15.0.4531.1000111,30412 Tháng chín năm 201322:02Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8
 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m T?m ki?m. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? t?m ki?m.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2810016, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t.


Windows 7
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2810016, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2810016 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2810016 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810016

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com