Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810017 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a văn ph?ng năm 2013 và Office Home và sinh viên năm 2013 RT. Additionally, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

 • Khi b?n m? m?t t?p tin trong m?c tin thư thoại đ?a phương trong Microsoft OneDrive (trư?c đây là SkyDrive) ho?c OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro), m?t thanh ti?n tr?nh Hi?n th? thông báo sau đây Hi?n th? cho m?t vài giây:
  K?t n?i v?i OneDrive (trư?c đây là SkyDrive)
 • Gi? s? r?ng b?n t?o ra m?t thi?t b? căn dọc DirectX 10 trên máy tính đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows 8. Khi b?n B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013, ?ng d?ng tai n?n.
 • Chu?i sau đây không ph?i b?n đ?a hoá cho m?t s? ngôn ng? vào năm 2013 văn ph?ng:
  K?t n?i v?i quy?n qu?n l? máy ch? và nh?n đư?c m?u
 • Gi? s? r?ng b?n tăng các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) cài đ?t chuyên bi?t trên m?t thi?t b? m?t đ? cao đi?m ?nh. Ví d?, b?n tăng thi?t đ?t DPI đ? 150 DPI trên Microsoft Surface Pro. Khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 trong ch? đ? liên l?c trên đi?n tho?i, không gian gi?a các đi?u khi?n băng là h?p hơn so v?i d? ki?n.
 • Gi? s? r?ng b?n chia s? m?t tài li?u văn ph?ng trên m?t máy ch? SharePoint 2013 Thư viện Tài liệu. Khi b?n m? các liên k?t t?i các tài li?u trong Outlook, tương ?ng ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 đ? các lo?i t?p tin c?a tài li?u B?t đ?u. Tuy nhiên, phiên b?n Office Web ?ng d?ng c?a ?ng d?ng nên B?t đ?u.
  Lưu ? Sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này và sau đó nh?p vào m?t liên k?t đ?n m?t tài li?u trong Outlook, tài li?u ti?p t?c m? trong ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 tương ?ng. Đi?u này x?y ra khi các tài li?u trong m?t thư vi?n SharePoint trong m?t phiên b?n c?a SharePoint đó là s?m hơn SharePoint 2013. Ho?c, đi?u này x?y ra khi liên k?t đư?c sao chép t? m?t ?ng d?ng văn ph?ng s?m hơn m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013.
 • Gi? s? r?ng b?n ch?y văn ph?ng 2013 trong ch? đ? liên l?c trên m?t thi?t b? m?t đ? cao đi?m ?nh, ch?ng h?n như Microsoft Surface Pro. Khi b?n thay đ?i các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) cài đ?t chuyên bi?t trên thi?t b? đ? m?t thi?t đ?t DPI cao, ch?ng h?n như 125 DPI ho?c 150 DPI, m?t s? bi?u tư?ng trên băng đư?c không đư?c thu nhỏ l?i m?t cách chính xác.
 • Khi các tr?nh đi?u khi?n đ? hi?n th? th? là l?i th?i, m?t s? ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 s?p đ?.
 • Sau khi b?n đ?ng b? hoá m?t tài li?u văn ph?ng t? đ?a c?c b? và Microsoft OneDrive cho doanh nghi?p (trư?c đây là SkyDrive Pro), nó m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n s? đ? m? các tài li?u đ?a phương trong m?t ứng dụng bàn làm việc văn ph?ng trên m?t kết nối Internet ch?m.
 • Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t 2768349, b?n s? kinh nghi?m m?t s? gi?m xu?ng trong các ho?t đ?ng trong Microsoft nhà xu?t b?n năm 2013. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2768349 Mô t? b?n c?p nh?t Office 2013: ngày 12 tháng 8 năm 2013

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ?: B?n c?p nh?t này áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng MSI. B?n c?p nh?t này không áp d?ng phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng chu?t đ? ch?y.

Đ? xác đ?nh như th? nào văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng m?t ?ng d?ng Office 2013, ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c c?p nh?t tùy ch?n đư?c hi?n th?. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng MSI, m?c c?p nh?t tùy ch?n không hi?n th?.
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:

Lưu ?: C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT có s?n ch? t? Windows Update.
32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Msointl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Msointl.dll15.0.4496.10003,600,48016-tháng 5-1314:13
Msointl.Rest.idx_dll15.0.4496.10001,484,40016-tháng 5-1314:13
Mso-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Mso.dll.x8615.0.4505.150925,367,23220-tháng 5-1312:25
Office.dll15.0.4505.1509457,38420-tháng 5-1312:25
64-bit
Msointl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Msointl.dll15.0.4496.10003,626,08016-tháng 5-1314:16
Msointl.Rest.idx_dll15.0.4496.10001,484,38416-tháng 5-1314:16
Mso-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Mso.dll.x6415.0.4505.150935,345,60020-tháng 5-1312:33
Mso.dll.x8615.0.4505.150925,367,23220-tháng 5-1313:00
Office.dll15.0.4505.1509457,38420-tháng 5-1312:33
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8
 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2810017, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2810017, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2810017 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2810017 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810017

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com