Không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t Exchange Server 2010 ho?c Exchange Server 2013 C?p Nh?t rollup ho?c b?n ghi d?ch v? gói khi chính sách th?c thi script Windows PowerShell đư?c đ?nh ngh?a trong chính sách nhóm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2810617 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:

 • B?n xác đ?nh chính sách th?c thi script Windows PowerShell b?ng cách áp d?ng m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm, ho?c b?n áp d?ng m?t chính sách nhóm c?c b?.
 • B?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t Microsoft Exchange Server 2010 orMicrosoft Exchange Server 2013 C?p Nh?t rollup ho?c b?n ghi d?ch v? gói.
 • Quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t không thành công sau khi bư?c lo?i b? trao đ?i t?p tin hoàn t?t.
Trong trư?ng h?p này, Exchange Serverdoes không làm vi?c trên máy ch? b? ?nh hư?ng. Ngoài ra, b?n không th? kh?i đ?ng l?i quá tr?nh thi?t l?p.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? b?n ghi d?ch v? phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) yêu c?u t?t máy trong quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. b?n ghi d?ch v? WMI c?n thi?t đ? b?n ghi d?ch v? Truy v?n mi?n danh m?c hi?n ho?t (AD DS) đ? xác minh chính sách th?c thi script Windows PowerShell ph?i ch?y như là m?t ph?n c?a các thi?t l?p.

Gi?i pháp

Đ? tránh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 • Th?c hi?n chính sách nhóm vô hi?u hóa b?ng cách s? d?ng các nhóm chính sách bàn đi?u khi?n qu?n lí (Gpmc.msc) ho?c đ?a phương nhóm chính sách biên so?n (Gpedit.msc). Đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? th?c hi?n chính sách nhóm ph?i đư?c thi?t l?p đ?Undefined.
 • cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2010 ho?c Exchange Server 2013 C?p Nh?t rollup ho?c b?n ghi d?ch v? gói.
 • Kích ho?t l?i xác đ?nh trư?c Windows PowerShell k?ch b?n th?c hi?n chính sách trong nhóm chính sách bàn đi?u khi?n qu?n lí ho?c đ?a phương nhóm chính sách biên so?n.

  Lưu ?V?n đ? đư?c mô t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" đư?c gi?i quy?t trong Exchange Server 2010 SP3. Trong Exchange Server 2010 SP3 và phiên b?n sau này, chính sách th?c thi script Windows PowerShell đư?c xác nh?n m?t cách chính xác. V? v?y, b?n không c?n ph?i vô hi?u hóa các k?ch b?n th?c hi?n chính sách khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t rollup ho?c b?n ghi d?ch v? gói.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange Server 2010 SP3, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2808208 Mô t? c?a Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 3

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? xác minh các chính sách th?c hi?n trư?c khi b?n B?t đ?u quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh Windows PowerShell sau đây:
Get-ExecutionPolicy-danh sách

Đ?u ra nên gi?ng như sau:
Scope ExecutionPolicy 
----- --------------- 
MachinePolicy Undefined
UserPolicy Undefined 
Process Undefined 
CurrentUser Undefined 
LocalMachine Undefined
N?u b?t k? chính sách th?c thi đư?c thi?t l?p đ? m?t trạm đậu khác hơn là Undefined, xem các bư?c trong ph?n "Gi?i pháp" trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t máy ch? Exchange C?p Nh?t rollup ho?c b?n ghi d?ch v? gói.

Đ? bi?t thông tin v? m?t v?n đ? mà có th? x?y ra khi b?n thi?t l?p Mizutani và g?p ph?i m?t l?i, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2668686 Thông báo l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2010 SP2: "AuthorizationManager ki?m tra th?t b?i"
Đ? bi?t thông tin v? m?t v?n đ? có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 1 cho Microsoft Exchange Server 2010, vào bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981474 B?n nh?n đư?c l?i 1603 khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2010 RU1
Đ? bi?t thông tin v? m?t v?n đ? có th? x?y ra khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t rollup cho Microsoft Exchange Server 2010, vào bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2467565 B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t rollup cho Exchange Server 2010 v?i m?t GPO đ? tri?n khai nó đ? xác đ?nh m?t chính sách th?c thi PowerShell cho máy ch? đ? đư?c C?p Nh?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 2810617 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2810617 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2810617

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com