Windows 8 và Windows Server 2012 C?p Nh?t rollup: Tháng ba năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2811660 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau chuy?n hư?ng b?n đ?n bài vi?t này:
 • 2815769
 • 2800088
 • 2812829
 • 2823233
Các b?n C?p Nh?t đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t 2811660 khi b?n cài đ?t chuyên bi?t nó b?ng cách s? d?ng Windows Update.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t rollup cho Windows 8 và Windows Server 2012 ngày tháng ba năm 2013. C?p Nh?t rollup gói này bao g?m hi?u su?t và đ? tin c?y cho Windows 8 và Windows Server 2012. Chúng tôi khuyên b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này như m?t ph?n c?a thói quen b?o tr? thư?ng xuyên c?a b?n.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này gi?i quy?t các v?n đ? sau:
 • C?i thi?n đ? tin c?y c?a USB 3.0 thi?t b? kh?i t?o.
 • Gi?i quy?t m?t v?n đ? mà trong đó bàn phím trên màn h?nh hi?n không chính xác khi b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng RemoteApp.
 • Gi?i quy?t m?t v?n đ? mà có th? gây ra l?i khi b?n qu?n l? m?t nhóm chính sách Object (GPO) mà có ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t cài đ?t chuyên bi?t.
 • C?i thi?n đ? tin c?y Wi-Fi khi thi?t b? Windows 8 ti?p t?c t? gi?c ng? lai.
 • Cung c?p phù h?p rendering c?a đ?m văn b?n cho m?t s? ?ng d?ng Windows 8 khi so sánh v?i các phiên b?n trư?c c?a Windows.
Gói này c?ng s?a ch?a các v?n đ? đ? đư?c di?n t? trong bài KB sau:
2732840 Tasklist.exe công c? Hi?n th? không có thông tin quá tr?nh trên m?t máy tính đang ch?y Windows

2785146 D? li?u b? h?ng khi có là không đ? b? nh? trên m?t máy tính d?a trên Windows

2789397 D? li?u tham nh?ng và các v?n đ? m?ng khi b?n ch?y m?t ?ng d?ng WFP trên m?t máy tính đang ch?y Windows

2792867 ?o chuy?n đ?i ph?n m? r?ng không th? g?i gói tin trên b? thích ?ng m?ng khác nhau trong Windows Server 2012

2793908 r? b? nh? x?y ra trong quá tr?nh Wmimgmt.exe trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2012

2796620 ?ng d?ng s? d?ng DirectComposition API không làm vi?c m?t cách chính xác trong Windows RT, Windows 8, và Windows Server 2012

2798040 B?n không th? t?t máy m?t quá tr?nh b?ng cách s? d?ng ti?n ích Taskkill.exe trong Windows

2800086 C?a hàng c?a s? ?ng d?ng không th? k?t n?i vào Internet qua PPPoE trong Windows 8

2800185 Windows Error Reporting báo cáo m?t v? tai n?n khi b?n t?t m?t máy tính đang ch?y Windows RT, Windows 8, ho?c Windows Server 2012

2809153 Âm thanh không chơi t? các thi?t b? âm thanh Bluetooth k?t n?i sau khi b?n k?t n?i đi?n tho?i v?i máy tính ch?y Windows 8 ho?c Windows RT

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này là có s?n t? C?p nh?t Windows.

Ghi chú
 • B?n c?p nh?t này đư?c cung c?p như là m?t b?n C?p Nh?t quan tr?ng.
 • N?u b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t t? đ?ng (khuy?n cáo) Windows Update b?n c?p nh?t này thi?t l?p, đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?ng.
 • N?u b?n ch?n các cài đ?t chuyên bi?t Windows Update, chúng tôi khuyên b?n nên b?n nên cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này thông qua Windows Update ngay l?p t?c.
B?n c?ng có th? đư?c gói đ?c l?p thông qua Microsoft Download Center. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Trung tâm t?i xu?ng Microsoft, và sau đó tra c?u cho "KB2811660."

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

N?u b?n đang cài đ?t chuyên bi?t các gói đ?c l?p t? Microsoft Download Center trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2012, b?n ph?i có các tính năng phương ti?n truy?n thông n?n t?ng cho phép. N?u không, b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t các gói KB 2823233, và b?n s? nh?n đư?c m?t thông báo "b?n C?p Nh?t là không áp d?ng cho máy tính c?a b?n". Các tính năng phương ti?n truy?n thông n?n t?ng t? đ?ng thêm n?u các tính năng kinh nghi?m máy tính đ? bàn đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và rver 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng không đư?c li?t kê
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aaclient.dll6.2.9200.16384269,31226 Tháng b?y năm 201203:17x 86
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:30không áp d?ng
Btampm.sys6.2.9200.1651814,84802 Tháng hai năm 201307:33x 86
Btampm.sys6.2.9200.2062314,84802 Tháng hai năm 201306:02x 86
Btha2dp.sys6.2.9200.1651893,44002 Tháng hai năm 201307:31không áp d?ng
Btha2dp.sys6.2.9200.2062393,44002 Tháng hai năm 201306:00không áp d?ng
Bthavrcptg.sys6.2.9200.1651830,20802 Tháng hai năm 201307:31không áp d?ng
Bthavrcptg.sys6.2.9200.2062330,20802 Tháng hai năm 201306:00không áp d?ng
Bthhfaud.sys6.2.9200.1651824,57602 Tháng hai năm 201307:30không áp d?ng
Bthhfaud.sys6.2.9200.2062324,57602 Tháng hai năm 201306:00không áp d?ng
Bthhfhid.sys6.2.9200.1646522,52827 Tháng 12 năm 201103:53không áp d?ng
Bthhfhid.sys6.2.9200.2062322,52802 Tháng hai năm 201305:59không áp d?ng
Crashdmp.sys6.2.9200.1651853,99202 Tháng hai năm 201309:00x 86
Crashdmp.sys6.2.9200.2062353,99202 Tháng hai năm 201308:24x 86
Duser.dll6.2.9200.16518567,80802 Tháng hai năm 201308:38x 86
Duser.dll6.2.9200.20623567,80802 Tháng hai năm 201307:02x 86
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16420271,08020 Tháng 10 năm 201106:43x 86
Gdiplus.dll6.2.9200.165181,437,18402 Tháng hai năm 201305:41x 86
Gdiplus.dll6.2.9200.206231,437,18402 Tháng hai năm 201304:11x 86
Gpmgmt.dll6.2.9200.165181,775,10402 Tháng hai năm 201306:04x 86
Gpmgmt.dll6.2.9200.206231,775,10402 Tháng hai năm 201304:33x 86
Gprsop.dll6.2.9200.16384472,06426 Tháng b?y năm 201200:48x 86
Hidclass.sys6.2.9200.1651860,41602 Tháng hai năm 201307:32x 86
Hidclass.sys6.2.9200.2062360,41602 Tháng hai năm 201306:01x 86
Hidi2c.sys6.2.9200.1646130,20820 Tháng 10 năm 201104:56x 86
Hidi2c.sys6.2.9200.2062330,20802 Tháng hai năm 201305:59x 86
Hidparse.sys6.2.9200.1638426,49626 Tháng b?y năm 201202:38không áp d?ng
Hidusb.sys6.2.9200.1638419,45626 Tháng b?y năm 201202:36x 86
Hotspotauth.ADMXkhông áp d?ng1.316 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:34không áp d?ng
Hotspotauth.dll6.2.9200.16518179,71202 Tháng hai năm 201308:39x 86
Hotspotauth.dll6.2.9200.20623179,71202 Tháng hai năm 201307:02x 86
Hotspotauth.ptxmlkhông áp d?ng2.517 ngư?i25 Tháng b?y năm 201220:35không áp d?ng
Hotspotprofile_v1.xsdkhông áp d?ng4,18502 Tháng sáu năm 201214:34không áp d?ng
KS.sys6.2.9200.16518242,68802 Tháng hai năm 201307:32x 86
KS.sys6.2.9200.20623242,68802 Tháng hai năm 201306:01x 86
Mbsmsapi.dll6.2.9200.16518157,69602 Tháng hai năm 201308:39x 86
Mbsmsapi.dll6.2.9200.20623157,69602 Tháng hai năm 201307:03x 86
Mfmediaengine.dll6.2.9200.16548361,98402 Tháng 3 năm 201308:22x 86
Mfmediaengine.dll6.2.9200.20652361,98402 Tháng 3 năm 201308:28x 86
Mfmediaengine.ptxmlkhông áp d?ng1.412 ngư?i20 Tháng 10 năm 201101:44không áp d?ng
Mrxsmb.sys6.2.9200.16521304,12805 Tháng 2 năm 201322:30x 86
Mrxsmb.sys6.2.9200.20625306,68805 Tháng 2 năm 201321:29x 86
Mrxsmb20.sys6.2.9200.16521167,42405 Tháng 2 năm 201322:29x 86
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20625167,93605 Tháng 2 năm 201321:28x 86
Msft_netconnectionprofile.cdxmlkhông áp d?ng5,81502 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
Msft_netconnectionprofile.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.32402 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
Msft_netconnectionprofile.types.ps1xmlkhông áp d?ng1,93702 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
Mstscax.dll6.2.9200.165185,090,81602 Tháng hai năm 201308:39x 86
Mstscax.dll6.2.9200.206235,090,81602 Tháng hai năm 201307:03x 86
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2,05502 Tháng sáu năm 201214:31không áp d?ng
Ncsi.dll6.2.9200.16518283,13602 Tháng hai năm 201308:39x 86
Ncsi.dll6.2.9200.20623283,13602 Tháng hai năm 201307:03x 86
NDIS.sys6.2.9200.16518817,38402 Tháng hai năm 201309:19x 86
NDIS.sys6.2.9200.20623817,38402 Tháng hai năm 201307:40x 86
Ndistrace.MOFkhông áp d?ng4,54806 Tháng b?y năm 201219:44không áp d?ng
Netconnection.psd1không áp d?ng62102 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
Netprofm.dll6.2.9200.16384115,71226 Tháng b?y năm 201203:19x 86
Netprofm.MOFkhông áp d?ng1,11702 Tháng sáu năm 201214:32Không WindowsSE áp d?ng
Netprofmsvc.dll6.2.9200.16518367,10402 Tháng hai năm 201308:39x 86
Netprofmsvc.dll6.2.9200.20623367,10402 Tháng hai năm 201307:03x 86
Netvsc50.sys6.2.9200.1638439,04026 Tháng b?y năm 201202:31không áp d?ng
Netvsc60.sys6.2.9200.1638456,32026 Tháng b?y năm 201202:31x 86
Netvsc63.sys6.2.9200.1651868,60802 Tháng hai năm 201307:29x 86
Netvsc63.sys6.2.9200.2062368,60802 Tháng hai năm 201305:58x 86
Netvsccoinstall.dll6.2.9200.16384119,29626 Tháng b?y năm 201202:04x 86
Netvscres.dll6.2.9200.1638444,54426 Tháng b?y năm 201203:30x 86
Networkprofile.ptxmlkhông áp d?ng1,06925 Tháng b?y năm 201220:35không áp d?ng
Nlaapi.dll6.2.9200.1642055,29620 Tháng 10 năm 201105:54x 86
Nlasvc.dll6.2.9200.16420286,72020 Tháng 10 năm 201105:54x 86
Nlasvc.ptxmlkhông áp d?ng4,07520 Tháng 10 năm 201101:48không áp d?ng
Nlmcim.dll6.2.9200.1638427,13626 Tháng b?y năm 201203:19x 86
Nlmcim.MOFkhông áp d?ng3.386 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
Nlmcim_uninstall.MOFkhông áp d?ng65602 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
Nlmproxy.dll6.2.9200.1638415,87226 Tháng b?y năm 201203:19x 86
Nlmsprep.dll6.2.9200.1638412,28826 Tháng b?y năm 201203:19x 86
Npmproxy.dll6.2.9200.1638418,43226 Tháng b?y năm 201203:19x 86
NTFS.sys6.2.9200.165181,614,56802 Tháng hai năm 201309:53x 86
NTFS.sys6.2.9200.206231,614,56802 Tháng hai năm 201307:50x 86
Printconfig.dll0.3.9200.165182,207,23202 Tháng hai năm 201309:42x 86
Printconfig.dll0.3.9200.206232,207,23202 Tháng hai năm 201307:41x 86
Rdpinit.exe6.2.9200.16384259,07226 Tháng b?y năm 201203:20x 86
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
Rdpshell.exe6.2.9200.16518269,31202 Tháng hai năm 201308:40x 86
Rdpshell.exe6.2.9200.20623269,31202 Tháng hai năm 201307:05x 86
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1.20002 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
SCHANNEL.dll6.2.9200.16518325,63202 Tháng hai năm 201308:39x 86
SCHANNEL.dll6.2.9200.20623325,63202 Tháng hai năm 201307:04x 86
Settingsync.dll6.2.9200.16518356,35202 Tháng hai năm 201308:40x 86
Settingsync.dll6.2.9200.20623356,35202 Tháng hai năm 201307:04x 86
Settingsyncinfo.dll6.2.9200.16384100,86426 Tháng b?y năm 201203:19x 86
Srv2.sys6.2.9200.16521492,54405 Tháng 2 năm 201322:33x 86
Srv2.sys6.2.9200.20625492,54405 Tháng 2 năm 201321:31x 86
Srvnet.sys6.2.9200.16521195,58405 Tháng 2 năm 201322:29x 86
Srvnet.sys6.2.9200.20625195,58405 Tháng 2 năm 201321:28x 86
Storport.sys6.2.9200.16518302,31202 Tháng hai năm 201309:00x 86
Storport.sys6.2.9200.20623302,31202 Tháng hai năm 201308:24x 86
Taskkill.exe6.2.9200.1651879,36002 Tháng hai năm 201308:40x 86
Taskkill.exe6.2.9200.2062379,36002 Tháng hai năm 201307:05x 86
Tasklist.exe6.2.9200.1651880,89602 Tháng hai năm 201308:40x 86
Tasklist.exe6.2.9200.2062380,89602 Tháng hai năm 201307:05x 86
Tcpip.sys6.2.9200.165181,817,32002 Tháng hai năm 201309:19x 86
Tcpip.sys6.2.9200.206231,817,32002 Tháng hai năm 201307:40x 86
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,95902 Tháng hai năm 201309:34không áp d?ng
Tserrredir.dll6.2.9200.1638411,26426 Tháng b?y năm 201203:20x 86
Tsgqec.dll6.2.9200.1638437,37626 Tháng b?y năm 201203:20x 86
Unishare.GPDkhông áp d?ng3.36006 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
Unishare-manifest.inikhông áp d?ng15406 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
Unishare-pipelineconfig.xmlkhông áp d?ng5306 Tháng b?y năm 201219:49không áp d?ng
Usbd.sys6.2.9200.1642018,66420 Tháng 10 năm 201106:34x 86
Usbehci.sys6.2.9200.1642064,23220 Tháng 10 năm 201106:34x 86
Usbehci.sys6.2.9200.2062364,23202 Tháng hai năm 201308:24x 86
Usbhub.sys6.2.9200.16518332,52002 Tháng hai năm 201309:00x 86
Usbhub.sys6.2.9200.20623332,52002 Tháng hai năm 201308:24x 86
Usbhub3.sys6.2.9200.16518361,70402 Tháng hai năm 201309:00x 86
Usbhub3.sys6.2.9200.20623361,70402 Tháng hai năm 201308:24x 86
Usbohci.sys6.2.9200.1646122,01620 Tháng 10 năm 201104:59x 86
Usbohci.sys6.2.9200.2062322,01602 Tháng hai năm 201306:01x 86
Usbport.sys6.2.9200.16420379,62420 Tháng 10 năm 201106:34x 86
Usbport.sys6.2.9200.20623379,62402 Tháng hai năm 201308:24x 86
Usbuhci.sys6.2.9200.1642024,57620 Tháng 10 năm 201105:30x 86
Wersvc.dll6.2.9200.1651875,77602 Tháng hai năm 201308:40x 86
Wersvc.dll6.2.9200.2062375,77602 Tháng hai năm 201307:04x 86
Win32k.ptxmlkhông áp d?ng4,17211 Tháng 10 năm 201200:38không áp d?ng
Win32k.sys6.2.9200.165253,394,04812 Tháng hai năm 201300:27x 86
Win32k.sys6.2.9200.206303,385,34412 Tháng hai năm 201300:21x 86
Win32spl.dll6.2.9200.16518501,76002 Tháng hai năm 201308:40x 86
Win32spl.dll6.2.9200.20623501,76002 Tháng hai năm 201307:04x 86
Windows.Networking.Connectivity.dll6.2.9200.16518197,63202 Tháng hai năm 201308:40x 86
Windows.Networking.Connectivity.dll6.2.9200.20623197,63202 Tháng hai năm 201307:04x 86
Windows.UI.XAML.dll6.2.9200.1651810,792,44802 Tháng hai năm 201308:40x 86
Windows.UI.XAML.dll6.2.9200.2062310,792,44802 Tháng hai năm 201307:04x 86
Wlroamextension.dll6.2.9200.16518410,62402 Tháng hai năm 201308:40x 86
Wlroamextension.dll6.2.9200.20623410,62402 Tháng hai năm 201307:04x 86
Wmidcprv.dll6.2.9200.16384131,07226 Tháng b?y năm 201203:20x 86
Wmiprvsd.dll6.2.9200.16518614,91202 Tháng hai năm 201308:40x 86
Wmiprvsd.dll6.2.9200.20623614,91202 Tháng hai năm 201307:04x 86
Wmiprvse.exe6.2.9200.16384375,80826 Tháng b?y năm 201203:21x 86
Wpd_ci.dll6.2.9200.16518586,24002 Tháng hai năm 201308:40x 86
Wpd_ci.dll6.2.9200.20623586,24002 Tháng hai năm 201307:04x 86
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00902 Tháng sáu năm 201214:40không áp d?ng
Wpdbusenum.dll6.2.9200.1651879,36002 Tháng hai năm 201308:40x 86
Wpdbusenum.dll6.2.9200.2062379,36002 Tháng hai năm 201307:04x 86
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2,80402 Tháng sáu năm 201214:39không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.749 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:39không áp d?ng
Wwanapi.dll6.2.9200.16518370,68802 Tháng hai năm 201308:40x 86
Wwanapi.dll6.2.9200.20623370,68802 Tháng hai năm 201307:04x 86
Wwapi.dll8.1.9200.1638448,42426 Tháng b?y năm 201203:34x 86
Xpsrasterservice.dll6.2.9200.16518155,13602 Tháng hai năm 201308:40x 86
Xpsrasterservice.dll6.2.9200.20623155,13602 Tháng hai năm 201307:04x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Aaclient.dll6.2.9200.16384322,56026 Tháng b?y năm 201203:04x 64
Aaclient.MOFkhông áp d?ng1.261 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:30không áp d?ng
Btampm.sys6.2.9200.1651818,43202 Tháng hai năm 201307:26x 64
Btampm.sys6.2.9200.2062318,43202 Tháng hai năm 201306:04x 64
Btha2dp.sys6.2.9200.16518117,63202 Tháng hai năm 201307:24x 64
Btha2dp.sys6.2.9200.20623117,63202 Tháng hai năm 201306:02x 64
Bthavrcptg.sys6.2.9200.1651837,63202 Tháng hai năm 201307:25x 64
Bthavrcptg.sys6.2.9200.2062337,63202 Tháng hai năm 201306:03x 64
Bthhfaud.sys6.2.9200.1651830,72002 Tháng hai năm 201307:24x 64
Bthhfaud.sys6.2.9200.2062330,72002 Tháng hai năm 201306:02x 64
Bthhfhid.sys6.2.9200.1646529,95227 Tháng 12 năm 201103:55x 64
Bthhfhid.sys6.2.9200.2062329,95202 Tháng hai năm 201306:02x 64
Crashdmp.sys6.2.9200.1651861,67202 Tháng hai năm 201311:19x 64
Crashdmp.sys6.2.9200.2062361,67202 Tháng hai năm 201309:08x 64
Duser.dll6.2.9200.16518729,60002 Tháng hai năm 201308:20x 64
Duser.dll6.2.9200.20623729,60002 Tháng hai năm 201306:54x 64
Fwpkclnt.sys6.2.9200.16420411,88020 Tháng 10 năm 201108:04x 64
Gdiplus.dll6.2.9200.165181,690,62402 Tháng hai năm 201305:31x 64
Gdiplus.dll6.2.9200.206231,690,62402 Tháng hai năm 201304:10x 64
Gpmgmt.dll6.2.9200.165182,317,31202 Tháng hai năm 201308:20x 64
Gpmgmt.dll6.2.9200.206232,317,31202 Tháng hai năm 201306:54x 64
Gprsop.dll6.2.9200.16384499,71226 Tháng b?y năm 201203:05x 64
Hidclass.sys6.2.9200.1651882,94402 Tháng hai năm 201307:25x 64
Hidclass.sys6.2.9200.2062382,94402 Tháng hai năm 201306:03x 64
Hidi2c.sys6.2.9200.1646139,93620 Tháng 10 năm 201104:54x 64
Hidi2c.sys6.2.9200.2062339,93602 Tháng hai năm 201306:01x 64
Hidparse.sys6.2.9200.1638432,76826 Tháng b?y năm 201202:30x 64
Hidusb.sys6.2.9200.1638427,64826 Tháng b?y năm 201202:28x 64
Hotspotauth.ADMXkhông áp d?ng1.316 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:34không áp d?ng
Hotspotauth.dll6.2.9200.16518260,09602 Tháng hai năm 201308:20x 64
Hotspotauth.dll6.2.9200.20623260,09602 Tháng hai năm 201306:54x 64
Hotspotauth.ptxmlkhông áp d?ng2.517 ngư?i25 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
Hotspotprofile_v1.xsdkhông áp d?ng4,18502 Tháng sáu năm 201214:34không áp d?ng
KS.sys6.2.9200.16518297,98402 Tháng hai năm 201307:25x 64
KS.sys6.2.9200.20623297,98402 Tháng hai năm 201306:03x 64
Mbsmsapi.dll6.2.9200.16518225,28002 Tháng hai năm 201308:21x 64
Mbsmsapi.dll6.2.9200.20623225,28002 Tháng hai năm 201306:54x 64
Mfmediaengine.dll6.2.9200.16548468,99202 Tháng 3 năm 201302:44x 64
Mfmediaengine.dll6.2.9200.20652468,99202 Tháng 3 năm 201302:39x 64
Mfmediaengine.ptxmlkhông áp d?ng1.412 ngư?i20 Tháng 10 năm 201101:42không áp d?ng
Mrxsmb.sys6.2.9200.16521370,68805 Tháng 2 năm 201322:29x 64
Mrxsmb.sys6.2.9200.20625365,05605 Tháng 2 năm 201321:28x 64
Mrxsmb20.sys6.2.9200.16521215,55205 Tháng 2 năm 201322:28x 64
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20625212,48005 Tháng 2 năm 201321:27x 64
Msft_netconnectionprofile.cdxmlkhông áp d?ng5,81502 Tháng sáu năm 201214:33không áp d?ng
Msft_netconnectionprofile.format.ps1xmlkhông áp d?ng1.32402 Tháng sáu năm 201214:33không áp d?ng
Msft_netconnectionprofile.types.ps1xmlkhông áp d?ng1,93702 Tháng sáu năm 201214:33không áp d?ng
Mstscax.dll6.2.9200.165185,977,60002 Tháng hai năm 201308:21x 64
Mstscax.dll6.2.9200.206235,977,08802 Tháng hai năm 201306:54x 64
Mstscax.MOFkhông áp d?ng2,05502 Tháng sáu năm 201214:31không áp d?ng
Ncsi.dll6.2.9200.16518385,02402 Tháng hai năm 201308:21x 64
Ncsi.dll6.2.9200.20623385,02402 Tháng hai năm 201306:54x 64
NDIS.sys6.2.9200.16518993,51202 Tháng hai năm 201310:28x 64
NDIS.sys6.2.9200.20623993,51202 Tháng hai năm 201309:03x 64
Ndistrace.MOFkhông áp d?ng4,54806 Tháng b?y năm 201220:10không áp d?ng
Netconnection.psd1không áp d?ng62102 Tháng sáu năm 201214:33không áp d?ng
Netprofm.dll6.2.9200.16518151,04002 Tháng hai năm 201308:39x 64
Netprofm.dll6.2.9200.20623115,71202 Tháng hai năm 201307:03x 86
Netprofm.MOFkhông áp d?ng1,11702 Tháng sáu năm 201214:33không áp d?ng
Netprofmsvc.dll6.2.9200.16518467,45602 Tháng hai năm 201308:21x 64
Netprofmsvc.dll6.2.9200.20623467,45602 Tháng hai năm 201306:54x 64
Netvsc50.sys6.2.9200.1638450,17626 Tháng b?y năm 201202:25x 64
Netvsc60.sys6.2.9200.1638467,58426 Tháng b?y năm 201202:25x 64
Netvsc63.sys6.2.9200.1651883,45602 Tháng hai năm 201307:23x 64
Netvsc63.sys6.2.9200.2062383,45602 Tháng hai năm 201306:00x 64
Netvsccoinstall.dll6.2.9200.16384138,24026 Tháng b?y năm 201201:59x 64
Netvscres.dll6.2.9200.1638444,54426 Tháng b?y năm 201204:47x 64
Networkprofile.ptxmlkhông áp d?ng1,06925 Tháng b?y năm 201220:31không áp d?ng
Nlaapi.dll6.2.9200.1651872,19202 Tháng hai năm 201308:39x 64
Nlaapi.dll6.2.9200.2062355,29602 Tháng hai năm 201307:03x 86
Nlasvc.dll6.2.9200.16420356,35220 Tháng 10 năm 201106:32x 64
Nlasvc.ptxmlkhông áp d?ng4,07520 Tháng 10 năm 201101:45không áp d?ng
Nlmcim.dll6.2.9200.1638434,30426 Tháng b?y năm 201203:06x 64
Nlmcim.MOFkhông áp d?ng3.386 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:33không áp d?ng
Nlmcim_uninstall.MOFkhông áp d?ng65602 Tháng sáu năm 201214:33không áp d?ng
Nlmproxy.dll6.2.9200.1651828,16002 Tháng hai năm 201308:39x 64
Nlmproxy.dll6.2.9200.2062315,87202 Tháng hai năm 201307:03x 86
Nlmsprep.dll6.2.9200.1651814,33602 Tháng hai năm 201308:39x 64
Nlmsprep.dll6.2.9200.2062312,28802 Tháng hai năm 201307:03x 86
Npmproxy.dll6.2.9200.1651834,81602 Tháng hai năm 201308:39x 64
Npmproxy.dll6.2.9200.2062318,43202 Tháng hai năm 201307:03x 86
NTFS.sys6.2.9200.165181,933,54402 Tháng hai năm 201310:54x 64
NTFS.sys6.2.9200.206231,933,54402 Tháng hai năm 201308:59x 64
Printconfig.dll0.3.9200.165182,676,73602 Tháng hai năm 201311:04x 64
Printconfig.dll0.3.9200.206232,676,73602 Tháng hai năm 201309:20x 64
Rdpinit.exe6.2.9200.16384271,36026 Tháng b?y năm 201203:08x 64
Rdpinit.MOFkhông áp d?ng1.197 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
Rdpshell.exe6.2.9200.16518312,32002 Tháng hai năm 201308:24x 64
Rdpshell.exe6.2.9200.20623312,32002 Tháng hai năm 201306:56x 64
Rdpshell.MOFkhông áp d?ng1.20002 Tháng sáu năm 201214:32không áp d?ng
SCHANNEL.dll6.2.9200.16518416,25602 Tháng hai năm 201308:22x 64
SCHANNEL.dll6.2.9200.20623416,25602 Tháng hai năm 201306:55x 64
Settingsync.dll6.2.9200.16518448,51202 Tháng hai năm 201308:22x 64
Settingsync.dll6.2.9200.20623448,51202 Tháng hai năm 201306:55x 64
Settingsyncinfo.dll6.2.9200.16384128,51226 Tháng b?y năm 201203:07x 64
Srv2.sys6.2.9200.16521622,08005 Tháng 2 năm 201322:31x 64
Srv2.sys6.2.9200.20625617,98405 Tháng 2 năm 201321:29x 64
Srvnet.sys6.2.9200.16521247,80805 Tháng 2 năm 201322:28x 64
Srvnet.sys6.2.9200.20625247,29605 Tháng 2 năm 201321:27x 64
Storport.sys6.2.9200.16518329,96002 Tháng hai năm 201311:19x 64
Storport.sys6.2.9200.20623329,96002 Tháng hai năm 201309:08x 64
Taskkill.exe6.2.9200.16518107,52002 Tháng hai năm 201308:24x 64
Taskkill.exe6.2.9200.20623107,52002 Tháng hai năm 201306:56x 64
Tasklist.exe6.2.9200.16518102,40002 Tháng hai năm 201308:24x 64
Tasklist.exe6.2.9200.20623102,40002 Tháng hai năm 201306:56x 64
Tcpip.sys6.2.9200.165182,226,40802 Tháng hai năm 201310:28x 64
Tcpip.sys6.2.9200.206232,226,40802 Tháng hai năm 201309:03x 64
TerminalServices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng2,95902 Tháng hai năm 201311:05không áp d?ng
Tserrredir.dll6.2.9200.1638413,31226 Tháng b?y năm 201203:07x 64
Tsgqec.dll6.2.9200.1638444,54426 Tháng b?y năm 201203:07x 64
Unishare.GPDkhông áp d?ng3.36006 Tháng b?y năm 201220:32không áp d?ng
Unishare-manifest.inikhông áp d?ng15406 Tháng b?y năm 201220:32không áp d?ng
Unishare-pipelineconfig.xmlkhông áp d?ng5306 Tháng b?y năm 201220:32không áp d?ng
Usbd.sys6.2.9200.1642021,73620 Tháng 10 năm 201107:55x 64
Usbehci.sys6.2.9200.1642079,08020 Tháng 10 năm 201107:55x 64
Usbehci.sys6.2.9200.2062379,08002 Tháng hai năm 201309:08x 64
Usbhub.sys6.2.9200.16518496,87202 Tháng hai năm 201311:19x 64
Usbhub.sys6.2.9200.20623496,87202 Tháng hai năm 201309:08x 64
Usbhub3.sys6.2.9200.16518446,18402 Tháng hai năm 201311:19x 64
Usbhub3.sys6.2.9200.20623446,18402 Tháng hai năm 201309:08x 64
Usbohci.sys6.2.9200.1646127,13620 Tháng 10 năm 201104:56x 64
Usbohci.sys6.2.9200.2062327,13602 Tháng hai năm 201306:03x 64
Usbport.sys6.2.9200.16420488,16820 Tháng 10 năm 201107:55x 64
Usbport.sys6.2.9200.20623488,16802 Tháng hai năm 201309:08x 64
Usbuhci.sys6.2.9200.1642032,25620 Tháng 10 năm 201106:09x 64
Vmsif.dll6.2.9200.1638446,08026 Tháng b?y năm 201203:07x 64
Vmsntfy.dll6.2.9200.1638489,08826 Tháng b?y năm 201203:07x 64
Vmswitch.sys6.2.9200.16518569,34402 Tháng hai năm 201307:22x 64
Vmswitch.sys6.2.9200.20623569,34402 Tháng hai năm 201306:00x 64
Wersvc.dll6.2.9200.1651887,55202 Tháng hai năm 201308:23x 64
Wersvc.dll6.2.9200.2062387,55202 Tháng hai năm 201306:55x 64
Win32k.ptxmlkhông áp d?ng4,17211 Tháng 10 năm 201200:37không áp d?ng
Win32k.sys6.2.9200.165254,041,72812 Tháng hai năm 201300:25x 64
Win32k.sys6.2.9200.206304,043,77612 Tháng hai năm 201300:20x 64
Win32spl.dll6.2.9200.16518731,64802 Tháng hai năm 201308:23x 64
Win32spl.dll6.2.9200.20623731,64802 Tháng hai năm 201306:56x 64
Windows.Networking.Connectivity.dll6.2.9200.16518293,37602 Tháng hai năm 201308:23x 64
Windows.Networking.Connectivity.dll6.2.9200.20623293,37602 Tháng hai năm 201306:56x 64
Windows.UI.XAML.dll6.2.9200.1651813,643,26402 Tháng hai năm 201308:23x 64
Windows.UI.XAML.dll6.2.9200.2062313,643,26402 Tháng hai năm 201306:56x 64
Wlroamextension.dll6.2.9200.16518543,23202 Tháng hai năm 201308:23x 64
Wlroamextension.dll6.2.9200.20623543,23202 Tháng hai năm 201306:56x 64
Wmidcprv.dll6.2.9200.16518183,80802 Tháng hai năm 201308:40x 64
Wmidcprv.dll6.2.9200.20623131,07202 Tháng hai năm 201307:04x 86
Wmiprvsd.dll6.2.9200.16518830,46402 Tháng hai năm 201308:23x 64
Wmiprvsd.dll6.2.9200.20623830,46402 Tháng hai năm 201306:56x 64
Wmiprvse.exe6.2.9200.16518479,23202 Tháng hai năm 201308:40x 64
Wmiprvse.exe6.2.9200.20623375,80802 Tháng hai năm 201307:05x 86
Wow64_networkprofile.ptxmlkhông áp d?ng1,06902 Tháng hai năm 201303:11không áp d?ng
Wow64_nlasvc.ptxmlkhông áp d?ng4,07502 Tháng hai năm 201303:12không áp d?ng
Wow64_win32k.ptxmlkhông áp d?ng4,17212 Tháng hai năm 201300:14không áp d?ng
Wpd_ci.dll6.2.9200.16518611,84002 Tháng hai năm 201308:23x 64
Wpd_ci.dll6.2.9200.20623611,84002 Tháng hai năm 201306:56x 64
Wpd_ci.MOFkhông áp d?ng3,00902 Tháng sáu năm 201214:40không áp d?ng
Wpdbusenum.dll6.2.9200.16518105,47202 Tháng hai năm 201308:23x 64
Wpdbusenum.dll6.2.9200.20623105,47202 Tháng hai năm 201306:56x 64
Wpdbusenum.MOFkhông áp d?ng2,80402 Tháng sáu năm 201214:39không áp d?ng
Wpdfs.MOFkhông áp d?ng2.749 ngư?i02 Tháng sáu năm 201214:39không áp d?ng
Wwanapi.dll6.2.9200.16518475,13602 Tháng hai năm 201308:23x 64
Wwanapi.dll6.2.9200.20623475,13602 Tháng hai năm 201306:56x 64
Wwapi.dll8.1.9200.1638461,36826 Tháng b?y năm 201204:48x 64
X psrasterservice.dll6.2.9200.16518228,35202 Tháng hai năm 201308:23x 64
Xpsrasterservice.dll6.2.9200.20623228,35202 Tháng hai năm 201306:56x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n c?p nh?t Windows, h?y vào web site Microsoft sau đây:
G? r?i các v?n đ? v?i cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t
Nh?ng câu h?i thư?ng g?p v? Windows C?p nh?t t? đ?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2811660 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2811660 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2811660

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com