Kh?c ph?c: CPU cành khi không có không có t?i tr?ng trên m?t máy ch? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 trên máy ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2813214 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2012 Service Pack 1 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012 trên m?t máy ch?.
 • CPU trên máy ch? có nhi?u l?i. Ví d?, CPU có 64 ho?c 128 l?i, và nó bao g?m m?t c?u h?nh truy c?p (NUMA) b? nh? không đ?ng ph?c.
 • Các máy ch? đ? có r?t nhi?u b? nh?. Ví d?, H? ph?c v? có 256 Gigabyte (GB) ho?c 1 terabyte (TB) c?a b? nh?.
 • Các ch? đ? tài nguyên theo d?i gi? quay, và không có t?i tr?ng trên máy ch?.
Trong trư?ng h?p này, m?t cành CPU x?y ra.

Lưu ? V?n đ? này x?y ra ch? khi "h? ph?c v? t?i đa b? nh?" tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? m?t giá tr? th?p.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? qu?n l? b? nh? SQL Server yêu c?u r?t nhi?u b? nh? đ? thi?t l?p cơ s? h? t?ng cho vi?c qu?n l? b? nh? năng đ?ng.

Bi?t thêm thông tin

Qu?n l? b? nh? SQL Server đ? đư?c thi?t k? l?i, và nó bây gi? cung c?p trang phân b? cho các thành ph?n khác. C? th? hơn, "h? ph?c v? t?i đa b? nh?" tùy ch?n đi?u khi?n âm lư?ng c?a b? nh? SQL Server qu?n l? b? nh? phân b? cho các thành ph?n khác. Trong các phiên b?n sau này c?a SQL Server và SQL Server 2005, tính toán b? nh? m?c tiêu x?y ra trong quá tr?nh ho?t đ?ng kh?i đ?ng SQL Server. M?i nút ch?n m?t NUMA nh?n đư?c m?t s? ti?n b?ng nhau c?a b? nh?.

B? nh? kh?i đ?ng cho thư k? SOSMemoryManager trên m?t 1 TB 8-nút h?p là kho?ng 1 GB khi h? ph?c v? không s? d?ng khóa trang. Khi máy ch? đang s? d?ng các trang b? khóa, thư k? yêu c?u thêm b? nh? đ? duy tr? các liên k?t cho các trang hệ điều hành. Trong trư?ng h?p này, t?t c? b? nh? đư?c c?p phát t? b? nh? nút ch?n m?t 0 trong SQL Server qu?n l? b? nh?.

Ví d?, các yêu c?u b? nh? c?a m?t h?p b? nh? v?t l? 1 TB là như sau:
 • nút ch?n m?t 0 yêu c?u kho?ng 4 GB b? nh? khi khóa trang trong b? nh? (LPIM) đư?c kích ho?t.
 • nút ch?n m?t 0 yêu c?u kho?ng 1 GB b? nh? khi LPIM không đư?c kích ho?t.

V? v?y, nút ch?n m?t 0 c?n nhi?u hơn 4 GB c?a b? nh? khi LPIM đư?c kích ho?t (ho?c 1 GB) khi LPIM không đư?c phép trong các ho?t đ?ng kh?i đ?ng SQL Server. Tuy nhiên, m?t h?p có b?n NUMA nút ch?n m?t yêu c?u b? nh? 16 GB (4 NUMA nút ch?n m?t * 4 GB m?i nút) trong các ho?t đ?ng kh?i đ?ng. Ngoài ra, m?t hộp thoại mà có tám NUMA nút ch?n m?t yêu c?u 32 GB b? nh? trong quá tr?nh ho?t đ?ng kh?i đ?ng.

Đ? xác đ?nh cho dù b?n đang g?p v?n đ? này, h?y ch?y sau xem đ?ng qu?n l? (DMV):

CH?N * t? sys.dm_exec_requests nơi l?nh = 'Tài nguyên theo d?i'

N?u m?t trong các màn h?nh tài nguyên liên t?c tích l?y CPU trong khi màn h?nh tài nguyên khác đư?c nhàn r?i, b?n đang g?p v?n đ? này. Trong t?nh hu?ng này, màn h?nh nhàn r?i tài nguyên không đư?c n?p.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y Update 3 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 3. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2812412 Gói cumulative update 3 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 • Cho phép theo d?i c? 8015 đ? vô hi?u hoá t? đ?ng phát hi?n và NUMA thi?t l?p.
 • Thi?t l?p tùy ch?n "h? ph?c v? t?i đa b? nh?" m?t giá tr? l?n.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh b?n ghi d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499 Các lư?c đ? đ?t tên cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2813214 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2813214 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2813214

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com