Phát tri?n nhanh chóng trong Nh?t k? giao d?ch, s? d?ng CPU và b? nh? tiêu th? trong Exchange Server 2010 khi ngư?i dùng đ?ng b? h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t iOS 6.1 ho?c 6.1.1-based thi?t b?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2814847 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi ngư?i dùng đ?ng b? h?p thư b?ng cách s? d?ng m?t iOS 6.1 ho?c 6.1.1-based thi?t b?, máy ch? truy c?p khách hàng Microsoft Exchange Server 2010 (CAS) và tài nguyên máy ch? h?p thư (MBX) đư?c tiêu th?, phát tri?n kí nh?p tr? nên quá nhi?u, quá nhi?u phát tri?n trong ph?c h?i Itemsmay x?y ra và b? nh? và s? d?ng CPU có th? tăng đáng k?. Hi?u năng máy ch? b? ?nh hư?ng.

Ngoài ra, ngư?i dùng Office 365 Exchange Online nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau đây trên m?t iOS 6.1 ho?c 6.1.1-based thi?t b?:
Không th? nh?n thư
K?t n?i v?i máy ch? không thành công.
Optionavailable duy nh?t cho ngư?i dùng là.

Các hi?n tư?ng
Hi?n tư?ng b? sung sau đây có th? x?y ra.

Ghi nh?t k? EAS h?p thư
Khi b?n xem m?t h?p thư Exchange ActiveSync(EAS) kí nh?p, b?n có th? th?y sau đây:

RequestHeader : 
POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas?User=user1@contoso.com&DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=
iPad&Cmd=MeetingResponse HTTP/1.1
Connection: keep-alive
Content-Length: 55
Content-Type: application/vnd.ms-sync.wbxml
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: en-us
Authorization: ********
Host: mail.contoso.com
User-Agent: Apple-iPad2C1/1002.141
X-MS-PolicyKey: 2429156470
MS-ASProtocolVersion: 14.1
 
RequestBody :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<MeetingResponse xmlns="MeetingResponse:">
   <Request>
      <UserResponse>1</UserResponse>
      <CollectionId>5</CollectionId>
      <RequestId>5:5</RequestId>
      <InstanceId>2013-02-06T22:00:00.000Z</InstanceId>
   </Request>
</MeetingResponse>
MeetingResponseCommand_OnExecute_Exception : 
Microsoft.Exchange.Data.Storage.WrongObjectTypeException: The object was bound to a wrong 
object type. ObjectClass = IPM.Schedule.Meeting.Request, Intended Type =
Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarItem.
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.StoreObject.DownCastStoreObject[T]()
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemBuilder.ItemBind[T](StoreSession session, StoreId
storeId, Schema expectedSchema, MapiMessageCreator mapiMessageCreator, ItemBindOption
itemBindOption, ICollection`1 propertiesToLoad)
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemBuilder.ItemBind[T](StoreSession session, StoreId id,
Schema expectedSchema, ICollection`1 propertiesToLoad)
  at Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarItem.Bind(StoreSession session, StoreId id)
  at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.GetOccurenceId(StoreObjectId
mailboxRequestId, ExDateTime instanceId)
  at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.ProcessCommand()
  at Microsoft.Exchange.AirSync.MeetingResponseCommand.OnExecute()
AccessState : 
Allowed
AccessStateReason : 
Global
ResponseHeader : 
HTTP/1.1 200 OK
MS-Server-ActiveSync: 14.2
ResponseBody : 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<MeetingResponse xmlns="MeetingResponse:">
   <Result>
      <RequestId></RequestId>
      <Status>4</Status>
   </Result>
</MeetingResponse>
Nh?t k? IIS
Trong Exchange Server t?i ch? ch? cài đ?t chuyên bi?t, d?ng liên t?c l?p l?i trong t?p nh?t k? b?n ghi d?ch v? thông tin Internet (IIS) trên CAS.

2013-02-06 23:41:59 192.168.137.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=user1@contoso.com&
DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=iPad&Cmd=Sync&Log=[truncated] 443 user1@exchlab.com 192.168.137.246 
Apple-iPad2C1/1002.141 200 0 0 187
 
2013-02-06 23:41:59 192.168.137.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=user1@contoso.com&
DeviceId=ApplDMPFXZABDFHW&DeviceType=iPad&Cmd=MeetingResponse&Log=[... Error:WrongObjectTypeException …] 
443 user1@exchlab.com 192.168.137.246 Apple-iPad2C1/1002.141 200 0 0 140
Lưu ?:L?i: WrongObjectTypeException có th? không có trong t?t c? các trư?ng h?p.
Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y áp d?ng m?t trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1

cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t sau đây:
2803727 Mô t? Update Rollup 1 dành cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 3

Phương pháp 2

Apple bài vi?t bài vi?t sau đ? kh?c ph?c s? c?.

iOS 6.1: quá Exchange ho?t đ?ng sau khi ch?p nh?n ngo?i l? đ? l?p l?i các s? ki?n l?ch

Apple c?ng đ? thông báo s? s?n có iOS 6.1.2 đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c s? c? này cho thi?t b? không đư?c C?p Nh?t, không x? l? các m?c l?ch như yêu c?u g?p m?t iOS 6.1 ho?c 6.1.1-devices. Ngoài ra, ngay l?p t?c kh?i đ?ng l?i thi?t b?.

N?u s? c? v?n ti?p t?c s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đ? kh?c ph?c s? c?.

Lưu ?:Gi?i pháp dư?i đây đư?c thay đ?i t? các khuy?n ngh? Ban đ?u. C? th?, gi?i trí c?ng tác và cài đ?t chuyên bi?t ch?nh đ? ngh? cho Exchange ActiveSync đ? b? xoá. Phân tích cho th?y h? đ? không đ? đ? duy tr? hi?u năng máy ch?. Các phương pháp hi?n ph?n ánh các l?a ch?n t?t nh?t.

Phương pháp 1: S? d?ng URL vi?t l?i đ? ch?n Cmd = MeetingResponse

Gi?i pháp đ? đư?c xác đ?nh r?ng s? cho phép qu?n tr? viên ch?n n? l?c MeetingResponse l?p l?i s? d?ng quy t?c thi?t b? ngo?i vi ho?c URL vi?t l?i mô-đun 2.0thông tin máy ch? Internet 7 và 7.5, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2. Xem bài vi?t sau đây t? TechNet Wiki tr?c tuy?n.

S? d?ng URL vi?t l?i đ? ch?n các ?ng d?ng khách t? Exchange

C?nh báo: Gi?i pháp này có th? không ho?t đ?ng trong m?t s? trư?ng h?p khi m?t thi?t b? ngo?i vi, ch?ng h?n như m?t s? m?ng t?i balancers, s? d?ng. B?n nên liên h? v?i nhà cung c?p đ? ki?m tra gi?i pháp không đư?c th?c hi?n trên thi?t b? ngo?i vi trư?c khi s?a đ?i IIS.

Sau khi ghi đè URL đư?c th?c hi?n, iOS6.1 6.1.1-based có th? đ?ng b? hoá và nh?n đư?c b?n C?p Nh?t. Tuy nhiên, câu tr? l?i cho cu?c h?p m?c t? thi?t b? t? ch?i b?i máy ch?. Chúng tôi khuyên ngư?i dùng ph?n h?i cu?c h?p qua Outlook Web App (OWA), Microsoft Outlook, ho?c không iOS 6.1 ho?c 6.1.1-device.


Phương pháp 2: Ch?n iOS 6.1 ho?c 6.1.1 ngư?i dùng

B?n có th? ch?n iOS 6.1 và 6.1.1 ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng tính năng Exchange Server 2010 cho phép/ch?n/cách ly. Đ? bi?t thêm thông tin v? tính năng này, xem ph?n sau Exchange nhóm bài đăng blog:
Ki?m soát truy c?p thi?t b? Exchange ActiveSync s? d?ng danh sách cho phép/ch?n cách ly

Ngoài ra, đ? c?p nh?t thông tin v? cách s? d?ng Exchange Management Shell đ? cho phép/ch?n cách ly, xem website sau c?a Microsoft:
M?i ActiveSyncDeviceAccessRule

Thông tin thêm

Các Kh?c ph?c s? c? ActiveSync v?i Exchange Server Hư?ng d?n hư?ng d?n giúp kh?c ph?c s? c? sau:
 • Không th? t?o h? sơ trên thi?t b?
 • Không th? k?t n?i v?i máy ch?
 • V?n đ? v? thư
 • Các v?n đ? v? l?ch
 • Ch?m tr? v? hi?u su?t thi?t b?/CAS

Đ? xác đ?nh v?n đ? này trong t? ch?c c?a b?n, b?n có th? c?ng s? d?ng m?t trong các phương pháp trong ph?n này. Office365 Exchange Online ngư?i dùng có th? s? d?ng ch? tu? ch?n EAS h?p kí nh?p và tra c?u các trư?ng h?p liên t?c đáp ?ng 4 trạm đậu đư?c ghi chú trong ph?n "Tri?u ch?ng".

Phương pháp 1: T?i EAS h?p kí nh?p ngư?i dùng

L?y EAS thư k?, h?y làm theo các bư?c trong bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2461792Làm th? nào đ? thu th?p các thi?t b? ActiveSync ghi kh?c ph?c s? c? đ?ng b? hoá gi?a các thi?t b? di đ?ng và Exchange Online

Phương pháp 2: Thu th?p và phân tích Nh?t k? IIS

Ki?m tra ki?u l?p l?i Cmd = đ?ngCmd = MeetingResponse, có th? k?t n?i v?iL?i: WrongObjectTypeException, các thi?t b? iOS 6.1 ho?c 6.1.1. Ki?u liên t?c s? ch? ra r?ng ngư?i dùng thi?t b? x? l? yêu c?u g?p m?t t? thi?t b? và g?p ph?i l?i thi?t b?.

B?n c?ng có th? s? d?ng Nh?t k? phân tích cú pháp Studiophân tích cú pháp b?ng cách s? d?ng truy v?n sau đây:
SELECT COUNT(*),MyDeviceId AS DeviceId,TheUserId AS UserId,MajAgent,MinAgent
USING
  EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'DeviceId') AS MyDeviceId,
EXTRACT_VALUE(cs-uri-query,'User') AS TheUserId,
TO_INT(SUBSTR(SUBSTR(cs(User-Agent),INDEX_OF (cs(User-Agent), '.'),4),1,3)) AS MinAgent,
TO_INT(SUBSTR(SUBSTR(cs(User-Agent),INDEX_OF (cs(User-Agent), '/'),5),1,4)) AS MajAgent
FROM '[LOGFILEPATH]' WHERE cs-uri-query LIKE '%MeetingResponse%' AND (MajAgent=1002 AND MinAgent<146)
GROUP BY DeviceId,UserId,MajAgent,MinAgent
ORDER BY COUNT(*) DESC

Thu?c tính

ID c?a bài: 2814847 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Office 365 Home
 • Microsoft Office 365
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbinfo o365e o365m o365p kbqfe kbfix o365a o365 o365022013 kbmt KB2814847 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2814847

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com