MS13-067: dro??bas atjaunin?jums Office Web Apps servera 2013 apraksts: 10 September 2013

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2817305 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?is dro??bas atjaunin?jums nov?r? ievainojam?bu Microsoft Office servera programmat?ra, kas var at?aut att?lo koda izpildi saist?b? ar W3WP pakalpojuma kontu.

Kopsavilkums

Korpor?cija Microsoft ir izlaidusi dro??bas bi?etenu MS13-067. Lai apskat?tu visu dro??bas bi?etenu, dodieties uz k?du no ??m Microsoft vietn?m.

Pal?dz?b? un atbalst? mekl?jiet ?o dro??bas atjaunin?jumu ieg??ana

Pal?dz?bas atjaunin?jumu instal??anu: Atbalsta Microsoft Update

Dro??bas risin?jumus IT profesion??iem: TechNet dro??bas probl?mu nov?r?anu un atbalsta

Pal?dz?t aizsarg?t j?su datoru, kur? darbojas Windows pret v?rusiem un ?aunpr?t?gu programmat?ru: V?russ risin?jumu un dro??bas centrs

Viet?jo atbalstu saska?? ar j?su valst?: Starptautiskais atbalsts

Pla??ku inform?ciju par ?o dro??bas atjaunin?jumu

Lai ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas izpildiet ??das Microsoft TechNet vietn?:
Lietot programmat?ras atjaunin?jumus Office Web Apps serveris

Zin?m?s probl?mas, kas saist?tas dro??bas atjaunin?jumu

P?c ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas visi SharePoint serveri, jums ir palaist r?ku PSconfig, lai pabeigtu instal??anu.

Priek?nosac?jumi, lai var?tu piem?rot ?o dro??bas atjaunin?jumu

Lai lietotu ?o dro??bas atjaunin?jumu, dator? j?b?t instal?tai SharePoint Server 2013, kas instal?tas dator?.

Restart?jiet inform?ciju

Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas.

Da?os gad?jumos ?is atjaunin?jums nepieprasa restart??anu. Ja tiek izmantotas nepiecie?amos failus, ?is atjaunin?jums nepieprasa restart??anu. Ja t? notiek, tiek par?d?ts zi?ojums iesaka jums j?restart? dators.

Lai samazin?tu iesp?ju, ka restart??ana b?s nepiecie?ami, P?rtraukt visu main?tajos pakalpojumus un izsl?gt visas lietojumprogrammas, kuras izmanto ietekm?tie faili pirms ?? dro??bas atjaunin?juma instal??anas.

Pla??ku inform?ciju skatiet K?p?c tiek pras?ts restart?t datoru p?c dro??bas atjaunin?juma instal??anas dator?, kur? darbojas sist?ma Windows.

Inform?cija par no?em?anu

?o dro??bas atjaunin?jumu nevar no?emt.

Inform?ciju par dro??bas jaunin?jumiem Nomai?a

?is dro??bas atjaunin?jums neaizvieto jebkuru iepriek??jo dro??bas atjaunin?jumu.

Inform?cija par failu

Saraksts ar failiem, kas tiek sniegti ?aj? atjaunin?jum? 2817305, mekl?jiet:
Faila atrib?tu tabulas dro??bas atjaunin?jumu 2817305.csv

Rekviz?ti

Raksta ID: 2817305 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 8. novembris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
  • Microsoft SharePoint Server 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2817305 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2817305

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com