Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817308 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft t? năm 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho phiên b?n 32-bit và 64-bit t? 2013 andMicrosoft Office Home và sinh viên năm 2013 RT. Additionally, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

C?i ti?n có b?n c?p nh?t này ch?a

B?n c?p nh?t này ch?a nh?ng c?i ti?n cho các tính năng t? 2013 PDF Reflow:

C?i thi?n hi?u su?t

 • B?n c?p nh?t này làm tăng t?c đ? c?a tài li?u b? trí phân tích trên máy tính s? d?ng CPU hi?n đ?i, đa l?i. V? v?y, đó là c?n thi?t đ? chuy?n đ?i PDF filesto tài li?u Word là gi?m.

Nhóm các y?u t? đ? h?a c?i ti?n

 • B?n c?p nh?t này c?i thi?n các nhóm đ? h?a y?u t?.
 • B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm t?t hơn s? khác bi?t gi?a các nhóm c?a các y?u t? đ? h?a và văn b?n bao quanh các y?u t? đ? h?a trong d?ng chính tài li?u.

Bàn c?i ti?n

 • B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm m?t ch?c năng t? 2013 x? l? tài li?u có ch?a đư?ng vi?n b?ng và đó đư?c t?o ra b?i các nhà s?n xu?t PDF. Ch?c năng này đư?c s? d?ng trong trư?ng h?p nh?t đ?nh.
 • B?n c?p nh?t này thêm h? tr? cho b?ng mà không có biên gi?i bên ngoài và b?ng có ch? góc t? bào. Các b?ng là ph? bi?n trong kinh doanh và tài chính tài li?u.

  Lưu ? B?ng có t? bào góc ch? là ph? bi?n cho t?t c? các t? bào.

Đ?i tư?ng đ?nh v? c?i ti?n

 • B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? trung th?c th? giác c?a chuy?n đ?i tài li?u b?ng cách s? d?ng đ? chính xác t?t hơn v? trí cho các đ?i tư?ng đư?c phát hi?n và xây d?ng l?i.

D?ng và đo?n văn kho?ng cách c?i thi?n

 • B?n c?p nh?t này c?i thi?n đ? trung th?c th? giác c?a chuy?n đ?i tài li?u b?ng cách thêm m?t thu?t toán m?i bao g?m các ch? thu?c tính.

m?c l?c phát hi?n c?i ti?n

 • Thisupdate c?i thi?n quá tr?nh b?i m?c l?c (TOC) và các đ? m?c trong d?ng chính tài li?u đư?c k?t h?p v?i nhau.Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ? B?n c?p nh?t này áp d?ng cho các văn ph?ng năm 2013 MSI cài đ?t chuyên bi?t ch?. B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho B?m chu?t đ? ch?y cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? xác đ?nh phiên b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a văn ph?ng năm 2013, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013, ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c "C?p nh?t tùy ch?n" đư?c hi?n th?. Cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t MSI, m?c "C?p nh?t tùy ch?n" không hi?n th?.
T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Lưu ?C?p Nh?t cho Office Home và sinh viên năm 2013 RT có s?n ch? t? Windows Update.

32-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.
64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói C?p Nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng sau:

32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pdfreflow.exe15.0.4535.10009,554,60819 Tháng b?y năm 201304:57
Winword.exe15.0.4535.10001,922,72019 Tháng b?y năm 201304:57
Wordcnv.dll15.0.4535.10006,311,07219 Tháng b?y năm 201304:56
Wordcnvpxy.CNV15.0.4454.100025,16819 Tháng b?y năm 201304:56
Wordconv.exe15.0.4454.100022,09619 Tháng b?y năm 201304:56
Wwlib.dll15.0.4535.100021,564,06419 Tháng b?y năm 201304:57
64-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pdfreflow.exe15.0.4535.100013,949,10419 Tháng b?y năm 201304:56
Winword.exe15.0.4535.10001,924,76819 Tháng b?y năm 201304:56
Wrd12cnv.dll15.0.4535.10008,289,95219 Tháng b?y năm 201304:55
Wrd12exe.exe15.0.4454.100026,19219 Tháng b?y năm 201304:55
Wrd12pxy.CNV15.0.4454.100030,78419 Tháng b?y năm 201304:55
Wwlib.dll15.0.4535.100027,593,37619 Tháng b?y năm 201304:56
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8

 1. Swipe trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, và sau đó b?m tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, di chuy?n con tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t. Ti?p theo, nh?p ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. T? danh sách C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2817308, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 4. T? danh sách C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2817308, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817308 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2817308 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817308

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com