Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817378 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang nàyLưu ?B?n phát hành này là không có s?n t?i th?i đi?m này. Chúng tôi đang đi?u tra m?t v?n đ? v?i b?n phát hành này.

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft d? án Server 2010, ngày 11 tháng 6 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Khi b?n ch?nh s?a m?t d? án có ch?a d? án đư?ng liên k?t và các l?nh v?c tùy ch?nh doanh nghi?p trong Project Web App, nhi?m v? th?i gian đư?c thay đ?i b?t ng?.
 • Khi b?n ch?nh s?a m?t l?nh v?c tùy ch?nh t? các Phân chi ti?t Trang trong Project Web App, b?n không th? nh?p vào hơn 50 kí t? đ?i di?n.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n s? các B?o v? Actuals tính năng và sau đó t?o ra m?t nhi?m v?.
  • M?t thành viên đ?i báo cáo m?t công việc thực tế, và các công việc thực tế đư?c ch?p thu?n.
  • B?n ch?nh s?a m?t công vi?c ho?c các công vi?c c?n l?i c?a công vi?c trong m?t d? án xem trong Project Web App.
  Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Ch?nh s?a cu?i cùng c?a b?n thay đ?i th?c s? làm vi?c trên d? án. Hi?n d? án Web ?ng d?ng đư?c thi?t l?p đ? b?o v? actuals v? trách nhi?m.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?o m?t tác v? có m?i quan h? c?a ngư?i ti?n nhi?m, nhi?u bài t?p và ít nh?t m?t chuy?n như?ng đ? làm vi?c th?c t? áp d?ng.
  • B?n báo cáo và ch?p nh?n các công việc thực tế cho m?t trong các bài t?p khác.
  • Các công vi?c đư?c báo cáo trư?c đó hơn d? ki?n và s?m hơn khi làm th?c t? vi?c mà đ? đư?c báo cáo v? các bài t?p khác.
  Trong t?nh hu?ng này, công việc thực tế chuy?n như?ng đư?c lên k? ho?ch không chính xác. V? v?y, ngày bắt đầu và th?i gian nhi?m v? tính không chính xác.
 • Khi b?n s? d?ng giao di?n máy ch? d? án (PSI) đ? c?p nh?t m?t d? án có chi phí nhi?u t? l? b?ng m?c trong d? án Server 2010, ngu?n chi phí đư?c tính toán không chính xác.
 • Không c?n thi?t ngư?i dùng tài kho?n đ?ng b? hóa x?y ra và b?n có kinh nghi?m v?n đ? hi?u su?t trong Project Web App. Ví d?, b?n không th? kí nh?p vào h? ph?c v?.
 • Khi b?n s? d?ng m?t m?u có ch?a m?t nhi?m v? không đ? t?o ra m?t d? án trong d? án Web ?ng d?ng, d? án không th? hi?n th? trong d? án.
  Lưu ? M?t nhi?m v? vô là m?t hàng tr?ng gi?a hàng.
 • T?ng s? cho nhóm hàng c?a trang phê duy?t, Project Web App đang không cu?n lên.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đi?u này hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho ti?p theo C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có d? án Server 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510766 Danh sách các gói t?t c? các SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrv2010-kb2817378-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7102.50009,030,06429-Tháng 5-1322:26

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrvwfe-x-none.mspkhông áp d?ng8,988,67229-Tháng 5-137:50

Pjsrvwfe-x-none.msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Addpublishsps12.SQLkhông áp d?ng380,45022 Tháng 5, 1318:49
Addpubsps12.SQLkhông áp d?ng1,255,61622-Tháng tư-132:55
Addpubtab12.SQLkhông áp d?ng240,92322 Tháng 5, 1318:49
Addqueue1projectsps12.SQLkhông áp d?ng91,52122 Tháng 5, 1318:49
Addqueue1timesheetsps12.SQLkhông áp d?ng92,76022 Tháng 5, 1318:49
Addreportingsps12.SQLkhông áp d?ng1,477,41622 Tháng 5, 1318:49
Addreptab12.SQLkhông áp d?ng58,85722 Tháng 5, 1318:49
Addsps12.SQLkhông áp d?ng562,29422-Tháng tư-132:55
Addversionsps12.SQLkhông áp d?ng166,07122 Tháng 5, 1318:49
Addverstab12.SQLkhông áp d?ng124,03222 Tháng 5, 1318:49
Addworkingsps12.SQLkhông áp d?ng120,66022 Tháng 5, 1318:49
Addworksps12.SQLkhông áp d?ng125,5197-Tháng 2-1220:17
Addworktab12.SQLkhông áp d?ng132,61122 Tháng 5, 1318:49
Approvalcommentdlg.aspxkhông áp d?ng4,89311 Tháng tám 3022:05
Autogen.SQLkhông áp d?ng22,80222 Tháng 5, 1318:49
Createpsiserviceapp.aspxkhông áp d?ng6.132 ngư?i4-Tháng tư-1321:06
Createpwa.aspxkhông áp d?ng18,9384-Tháng tư-1321:06
Dataedit.dll14.0.7101.5000449,20822-Tháng tư-133:10
Editcustomfield.aspxkhông áp d?ng127,46329-Tháng 8-1113:41
Locktask.aspxkhông áp d?ng8,05615-Tháng 5-1215:21
Managecategories.aspxkhông áp d?ng7,26329-Tháng 8-1113:42
Managegroups.aspxkhông áp d?ng7,06329-Tháng 8-1113:42
Managepsiserviceapp.aspxkhông áp d?ng5,0334-Tháng tư-1321:06
Managepwa.aspxkhông áp d?ng7.8004-Tháng tư-1321:06
Managetemplates.aspxkhông áp d?ng7,33229-Tháng 8-1113:42
Manageusers.aspxkhông áp d?ng11,56529-Tháng 8-1113:42
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.7005.10005,323,3444-Tháng tư-1321:06
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.7102.5000289,46422 Tháng 5, 1319:02
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.7102.5000498,36022 Tháng 5, 1319:02
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.7102.50007,277,24022 Tháng 5, 1319:02
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6122.50002,148,96815-Tháng 5-1214:21
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.7011.1000483,4884-Tháng tư-1321:06
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.7102.50001,051,36822 Tháng 5, 1319:02
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.7102.50002,075,36822 Tháng 5, 1319:02
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.7102.50005,978,80822 Tháng 5, 1319:02
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.7102.5000494,26422 Tháng 5, 1319:02
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.7101.5000133,81622-Tháng tư-131:49
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.7007.1000789,0724-Tháng tư-1321:06
Mytaskssatellite.jskhông áp d?ng39,2877-Tháng 2-1220:22
Pdplib.Debug.jskhông áp d?ng79,31115-Tháng 5-1215:21
Pdplib.jskhông áp d?ng53,41315-Tháng 5-1215:21
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.Library.configkhông áp d?ng60911 Tháng tư 518:24
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.100011.712 ngư?i29-Tháng 8-1113:41
Projectcentersatellite.Debug.jskhông áp d?ng14,17229-Tháng 8-1113:42
Projectcentersatellite.jskhông áp d?ng10,42229-Tháng 8-1113:42
Projectdrilldownsatellite.Debug.jskhông áp d?ng111,85129-Tháng 8-1113:42
Projectdrilldownsatellite.jskhông áp d?ng72,10729-Tháng 8-1113:42
Projectserverscripts.Debug.jskhông áp d?ng414,8614-Tháng tư-1321:06
Projectserverscripts.jskhông áp d?ng308,9594-Tháng tư-1321:06
Pwaparts.ascxkhông áp d?ng19,5044-Tháng tư-1321:06
Shell.Debug.jskhông áp d?ng80,0984-Tháng tư-1321:06
Shell.jskhông áp d?ng51,1264-Tháng tư-1321:06
Statusapprovalssatellite.jskhông áp d?ng19,99522 Tháng 5, 1318:52
Timesheetsatellite.jskhông áp d?ng56,3794-Tháng tư-1321:06

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817378 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbmt KB2817378 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817378

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com