Mô t? d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817385 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft d? án 2010 ngày 11 tháng 6 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • D? án 2010 có th? s?p đ? khi b?n m? m?t d? án có ch?a m?t v? mô.
 • B?n ch?y m?t v? mô thi?t l?p th?i gian c?a m?t l?nh v?c tùy ch?nh th?i gian cho m?t công vi?c trong m?t d? án trong năm 2010 d? án. Khi b?n lưu và sau đó m? l?i các d? án, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

  Th?i gian không h?p l?
  Đi?u này không ph?i là m?t th?i gian h?p l?, ho?c là ? bên ngoài ph?m vi cho l?nh v?c này.
  Nh?p m?t th?i gian trong các đ?nh d?ng chính xác: cho ví d?, 4 phút (4gi?), 12 ngày (ho?c 12ngày), ho?c 2ed elapsed ngày.
 • Khi b?n s? d?ng VBA Userforms và đi?u khi?n trong d? án 2010, b?n g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
  • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
   L?i h? th?ng & H80070057 (-2147024809). Tham s? này là không chính xác.
  • D? án 2010 tai n?n.
 • B?n sao chép m?t nhóm nhi?m v? có m?i quan h? ti?n nhi?m và k? nhi?m. Khi b?n dán các nhóm nhi?m v? vào m?t ph?n khác nhau c?a d? án, m?i quan h? v?i các công vi?c bên ngoài các m?i quan h? sao chép không đư?c b?o t?n. Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n có ba nhi?m v? mà trong đó nhi?m v? th? hai đư?c liên k?t v?i nhi?m v? đ?u tiên trong m?t k?t thúc đ? B?t đ?u m?i quan h? (FS).
  • Nhi?m v? th? ba đư?c liên k?t v?i l?n th? hai trong m?t m?i quan h? FS.
  • B?n dán nhi?m v? th? hai và th? ba nhi?m v? vào m?t ph?n khác nhau c?a d? án.
  Trong trư?ng h?p này, m?i quan h? gi?a nhi?m v? đ?u tiên ban đ?u và trư?ng h?p m?i c?a nhi?m v? th? hai là b? m?t. Tuy nhiên, m?i quan h? gi?a trư?ng h?p m?i c?a nhi?m v? th? hai và th? ba nhi?m v? đư?c duy tr?.
 • B?n t?o m?t đ?i tư?ng v? trong m?t cái nh?n Gantt Chart bi?u đ? cho m?t d? án trong năm 2010 d? án. Khi b?n lùi l?i m?t s? thay đ?i đ?nh d?ng, các đ?i tư?ng t?o ra v? s? b? xóa và không th? đư?c ph?c h?i.
 • Các CustomFieldValueListAdd phương pháp cho Visual Basic cho Applications (VBA) không th? ghi giá tr? dài hơn 127 kí t? đ?i di?n trong d? án 2010.
 • Khi b?n xu?t kh?u m?t d? án như m?t b?ng tính Excel trong d? án 2010, t? đó xu?t hi?n dư?i d?ngNAtrong d? án 2010 xu?t hi?n dư?i d?ng1/0/1900ho?c12:00 AMtrong b?ng tính. Sau đó, khi b?n nh?p b?ng tính vào d? án 2010, thông tin ti?n đ? nhi?m v? là không chính xác, và h?n ch? đư?c b? qua.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đi?u này hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho ti?p theo C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Phiên b?n x 86
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Project2010-kb2817385-fullfile-x 86-glb.exe14.0.7102.50009,217,88030-Ngày-136:16
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
D? án-x-none.mspkhông áp d?ng9,292,28829-Tháng 5-135:29
Thông tin d? án-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Atlconv.dll14.0.7010.1000283,2004-Tháng tư-1321:06
Pj11od11.dll14.0.7010.1000571,5444-Tháng tư-1321:06
Pjresc.dll14.0.7006.1000251,5124-Tháng tư-1321:06
Prjres.dll14.0.7006.10003,836,5524-Tháng tư-1321:06
Serconv.dll14.0.7010.1000410,2164-Tháng tư-1321:06
Winproj.exe14.0.7102.500013,736,61624-Tháng 5-134:55
Winproj.exe.manifestkhông áp d?ng3,4724-Tháng tư-1321:06

x 64 Phiên b?n
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Project2010-kb2817385-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7102.500011,229,46430-Ngày-136:16
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
D? án-x-none.mspkhông áp d?ng11,320,83229-Tháng 5-135:29
Thông tin d? án-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Atlconv.dll14.0.7010.1000377,4084-Tháng tư-1321:05
Pj11od11.dll14.0.7010.1000753,2884-Tháng tư-1321:05
Pjresc.dll14.0.7006.1000261,7684-Tháng tư-1321:05
Prjres.dll14.0.7006.10003,925,1124-Tháng tư-1321:05
Serconv.dll14.0.7101.5000593,08022-Tháng tư-132:46
Winproj.exe14.0.7102.500020,565,16024-Tháng 5-134:55
Winproj.exe.manifestkhông áp d?ng3,47422 Tháng 5, 1318:52
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817385 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2817385 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817385

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com