Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817468 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Quan tr?ng Sau khi b?n c?p nh?t này đư?c cài đ?t chuyên bi?t, Outlook có th? s?p đ? khi b?n c? g?ng m? m?t email s? đư?c m? hóa. N?u b?n g?p v?n đ? này, b?n nên g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Microsoft nghiên c?u v?n đ? này và s? g?i thêm thông tin trong bài vi?t này khi thông tin đó tr? nên có s?n.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Outlook 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a Outlook 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

 • Khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) vào năm 2013 Outlook, b?n g?p v?n đ? sau:
  • H?u t? [1] đư?c g?n vào tên l?ch trong các mô-đun l?ch.
  • Ti?n t? nhi?m v?- là m?t tích t?i đ?u c?a tên l?ch trong các mô-đun nhi?m v?.
 • Khi b?n g?i m?t email t? tài kho?n EAS trong Outlook 2013, tiêu đ? "Tr? l?i đ?n" đư?c thi?t l?p b?t ng?.
 • Có không có Thư đ? gi? cho di?n đàn thi?t l?p cho EAS tài kho?n trong Outlook 2013.

  Lưu ? B?n có th? s? d?ng các Thư đ? gi? cho di?n đàn thi?t l?p đ? thi?t l?p s? Outlook.com b?c e-mail đ? gi? trên máy tính đ?a phương.
 • Khi b?n thay đ?i tùy ch?n lưu tr? tin thư thoại email cho tài kho?n EAS trong Outlook 2013, dây cho s? thích lưu gi? b?ng ti?ng Anh và không ph?i b?n đ?a hoá.
 • Khi b?n thay đ?i các d?u ki?m ch?m m?i inch (DPI) thi?t l?p trong Windows v?i m?t giá tr? cao như 125 ho?c 150, m?t s? bi?u tư?ng vào năm 2013 Outlook đư?c hi?n th? không chính xác.

V?n đ? v?i b?n c?p nh?t này

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, Outlook có th? s?p đ? khi b?n c? g?ng m? đư?c m? hóa S/MIME email.

Trong tr?nh Tr?nh xem s? ki?n, b?n có th? tra c?u s? ki?n sau đây trong t?nh hu?ng này:

Ngu?n: L?i ?ng d?ng

EventID: 1000

Có, b?n h?y xem các tham s? sau:

Tên ?ng d?ng Outlook.exe

Phiên b?n ?ng d?ng 15.0.4517.1003

Tên mô-đun Outlook.exe

Phiên b?n mô-đun 15.0.4517.1003

Bù đ?p 003ac9b5
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t sau đây, ho?c cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t phát hành sau khi b?n c?p nh?t này:
2817629 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013: ngày 13 tháng 8 năm 2013

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Lưu ?: B?n c?p nh?t này áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows Installer (MSI). B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho phiên b?n c?a văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng chu?t đ? ch?y.

Đ? xác đ?nh như th? nào văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng Click đ? ch?y, m?t m?c C?p nh?t tùy ch?n đư?c hi?n th?. N?u văn ph?ng 2013 đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng MSI, m?c C?p nh?t tùy ch?n không hi?n th?.

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:

32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.

64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4511.1000152,74430-ngày-1321:43
Contab32.dll15.0.4511.1000134,33630-ngày-1321:43
Dlgsetp.dll15.0.4517.100393,8802-tháng sáu-1323:22
Emsmdb32.dll15.0.4517.10032,031,3602-tháng sáu-1323:22
Envelope.dll15.0.4517.1003160,9682-tháng sáu-1323:22
Exsec32.dll15.0.4511.1000307,86430-ngày-1321:43
Intldate.dll15.0.4466.100080,48030-ngày-1321:44
Mapiph.dll15.0.4517.1003282,8562-tháng sáu-1323:22
Mimedir.dll15.0.4511.1000393,37630-ngày-1321:43
Mspst32.dll15.0.4517.10031,629,9442-tháng sáu-1323:22
Oladd.FAE15.0.4454.100097,42430-ngày-1321:43
Olappt.FAE15.0.4454.100091,28830-ngày-1321:43
Oljrnl.FAE15.0.4454.100052,35230-ngày-1321:43
Olmail.FAE15.0.4507.100047,32830-ngày-1321:43
Olmapi32.dll15.0.4517.10034,143,8082-tháng sáu-1323:22
Olnote.FAE15.0.4454.100040,05630-ngày-1321:43
Oltask.FAE15.0.4454.100084,61630-ngày-1321:43
Omsmain.dll15.0.4517.1003751,8162-tháng sáu-1323:22
Omsxp32.dll15.0.4517.1003246,4882-tháng sáu-1323:22
Outlctl.dll15.0.4454.1000125,00830-ngày-1321:43
Outlmime.dll15.0.4517.1003532,6882-tháng sáu-1323:22
Outlook.exe15.0.4517.100318,631,8482-tháng sáu-1323:22
Outlph.dll15.0.4517.1003312,5362-tháng sáu-1323:22
Outlrpc.dll15.0.4454.100030,77630-ngày-1321:43
Outlvbs.dll15.0.4511.100057,52830-ngày-1321:43
Pstprx32.dll15.0.4517.10031,160,3682-tháng sáu-1323:22
Recall.dll15.0.4454.100043,08830-ngày-1321:43
RM.dll15.0.4517.100375,9522-tháng sáu-1323:22
Scanpst.exe15.0.4511.100040,16830-ngày-1321:43
Scnpst32.dll15.0.4517.1003453,8722-tháng sáu-1323:22
Scnpst64.dll15.0.4517.1003465,6562-tháng sáu-1323:22
Scnpst64c.dll15.0.4517.1003666,8802-tháng sáu-1323:22
SendTo.dll15.0.4454.100023,65630-ngày-1321:43
Transmgr.dll15.0.4454.1000112,24030-ngày-1321:43
Outlookintl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Localdv.dll15.0.4454.100036,96030-ngày-1321:44
Mapir.dll15.0.4512.10001,241,26430-ngày-1321:44
Notes.icokhông áp d?ng2,99830-ngày-1321:44
Olr.Sam15.0.4454.100014,44830-ngày-1321:44
Outllibr.dll15.0.4511.10007,258,80830-ngày-1321:43
Outlwvw.dll15.0.4454.1000123,96830-ngày-1321:43
64-bit
Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe15.0.4511.1000226,98430-ngày-1321:43
Contab32.dll15.0.4515.1000181,44030-ngày-1321:43
Dlgsetp.dll15.0.4515.1000129,72030-ngày-1321:43
Emsmdb32.dll15.0.4517.10032,749,6962-tháng sáu-1323:31
Envelope.dll15.0.4517.1003220,3602-tháng sáu-1323:31
Exsec32.dll15.0.4511.1000421,01630-ngày-1321:43
Intldate.dll15.0.4466.100096,35230-ngày-1321:43
Mapiph.dll15.0.4517.1003413,4162-tháng sáu-1323:31
Mimedir.dll15.0.4511.1000542,88030-ngày-1321:43
Mspst32.dll15.0.4517.10032,094,3282-tháng sáu-1323:31
Oladd.FAE15.0.4454.1000131,72830-ngày-1321:43
Olappt.FAE15.0.4454.1000121,99230-ngày-1321:43
Oljrnl.FAE15.0.4454.100072,83230-ngày-1321:43
Olmail.FAE15.0.4454.100064,13630-ngày-1321:43
Olmapi32.dll15.0.4517.10035,690,5602-tháng sáu-1323:31
Olnote.FAE15.0.4454.100054,39230-ngày-1321:43
Oltask.FAE15.0.4454.1000113,80030-ngày-1321:43
Omsmain.dll15.0.4517.10031,060,5522-tháng sáu-1323:31
Omsxp32.dll15.0.4517.1003353,4962-tháng sáu-1323:31
Outlctl.dll15.0.4511.1000170,66430-ngày-1321:43
Outlmime.dll15.0.4517.1003728,7842-tháng sáu-1323:31
Outlook.exe15.0.4517.100326,626,7282-tháng sáu-1323:31
Outlph.dll15.0.4517.1003371,4162-tháng sáu-1323:31
Outlrpc.dll15.0.4454.100038,98430-ngày-1321:43
Outlvbs.dll15.0.4511.100074,42430-ngày-1321:43
Pstprx32.dll15.0.4517.10031,818,2882-tháng sáu-1323:31
Recall.dll15.0.4454.100060,51230-ngày-1321:43
RM.dll15.0.4515.100096,94430-ngày-1321:43
Scanpst.exe15.0.4454.100046,72030-ngày-1321:43
Scnpst32.dll15.0.4517.1003572,6562-tháng sáu-1323:31
Scnpst64.dll15.0.4517.1003574,2002-tháng sáu-1323:31
Scnpst64c.dll15.0.4517.1003773,8882-tháng sáu-1323:31
SendTo.dll15.0.4454.100027,21630-ngày-1321:43
Transmgr.dll15.0.4454.1000142,43230-ngày-1321:43
Outlookintl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Localdv.dll15.0.4454.100039,00830-ngày-1321:43
Mapir.dll15.0.4512.10001,241,26430-ngày-1321:43
Notes.icokhông áp d?ng2,99830-ngày-1321:43
Olr.Sam15.0.4454.100016,00830-ngày-1321:43
Outllibr.dll15.0.4511.10007,258,80830-ngày-1321:43
Outlwvw.dll15.0.4454.1000125,50430-ngày-1321:43
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8
 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2817468, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2817468, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817468 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2817468 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817468

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com