Mô t? v? C?p Nh?t SkyDrive Pro: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817469 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft SkyDrive Pro 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho 32-bit và 64-bit phiên b?n c?a SkyDrive Pro 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

 • H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
  • B?n t?o m?t Thư viện Tài liệu Microsoft SharePoint (thư vi?n A) trên m?t web site SharePoint.
  • Thư vi?n có ch?a m?t c?t Lookup có tên B?t đ?u b?ng m?t g?ch dư?i (_) ho?c m?t s?. Ho?c, tên c?a các c?t Lookup có ít hơn 5 kí t? đ?i di?n, và nó có ch?a m?t s?.
  • B?n đ?t c?u h?nh các c?t Lookup đ? tr? đ?n m?t thư vi?n (Library B) trên cùng m?t trang.
  • B?n c? g?ng đ? đ?ng b? hóa thư vi?n A v?i SkyDrive Pro.
  Trong trư?ng h?p này, các ho?t đ?ng đ?ng b? hóa không thành công.
 • Khi b?n đ?ng b? hoá m?t Thư viện Tài liệu v?i SkyDrive Pro, thao tác đ?ng b? hoá không thành công. Ngoài ra, t?i v? các m?u tài li?u cho Thư viện Tài liệu đang đ?i.
 • Ngư?i dùng không th? qu?n l? c?a dung lư?ng lưu tr? trong SkyDrive Pro.

  Lưu ? B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm m?t tùy ch?n lưu tr? qu?n l? menu SkyDrive Pro. Ngư?i dùng có th? s? d?ng tùy ch?n này đ? qu?n l? dung lư?ng lưu tr? cho Thư viện Tài liệu c?a h?.
 • Khi b?n c? g?ng đ?ng b? hoá m?t Thư viện Tài liệu cá nhân v?i m?t khách hàng SkyDrive Pro, tên c?a thư vi?n trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t trong tr?nh duy?t khác v?i tên c?a thư vi?n trên máy tính khách SkyDrive Pro.
 • Windows Internet Explorer b?t ng? t?i đ?i tư?ng tr? giúp tr?nh duy?t Pro SkyDrive.
 • Các Qu?n l? lưu tr? Chu?i trong khách hàng máy tính đ? bàn SkyDrive Pro b?n đ?a hoá ch? khi Windows đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng m?t mi?n đ?a phương ti?ng Anh.
 • M?t đ?ng b? hoá ban đ?u ho?c thư?ng xuyên không thành công khi các ho?t đ?ng đ?ng b? hóa đ?t đ?n 100 ph?n trăm hoàn thành. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i.
B?n c?p nh?t này c?ng c?i thi?n hi?u su?t, đ? tin c?y, và kí nh?p vào SkyDrive Pro.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Tệp sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
32-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói 32-bit C?p Nh?t bây gi?.
64-bit
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t 64-bit bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Lưu ?:N?u SkyDrive Pro ch?y khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t, SkyDrive Pro s? ph?i đư?c kh?i đ?ng l?i cho b?n C?p Nh?t có hi?u l?c.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng sau.

32-bit

Thông tin r?nh-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Groove.exe15.0.4517.10038,198,3202-Tháng sáu-1323:23
Grooveex.dll.x6415.0.4517.10032,328,2643-Tháng sáu-130:20
Grooveex.dll.x8615.0.4517.10031,725,1282-Tháng sáu-1323:23

Grooveintl-en-us.msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Grooveintlresource.dll.x6415.0.4517.10038,865,4482-Tháng sáu-1323:25
Grooveintlresource.dll.x8615.0.4517.10038,865,4482-Tháng sáu-1323:22

64-bit

Thông tin r?nh-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Groove.exe15.0.4517.100313,046,9602-Tháng sáu-1323:33
Grooveex.dll.x6415.0.4517.10032,328,2642-Tháng sáu-1323:33
Grooveex.dll.x8615.0.4517.10031,725,1282-Tháng sáu-1323:35
Grooveintl-en-us.msp t?p tin thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Grooveintlresource.dll15.0.4517.10038,865,4482-Tháng sáu-1323:32
Grooveintlresource.dll15.0.4517.10038,865,4482-Tháng sáu-1323:34

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 8

 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, di chuy?n con tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t. Ti?p theo, nh?p ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. T? danh sách C?p Nh?t, b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2817469, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 4. T? danh sách C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2817469, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817469 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • SkyDrive
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner atdownload kbmt KB2817469 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817469

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com