Mô t? gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): ngày 13 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2817574 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c kh?c ph?c trong gói hotfix Microsoft Outlook 2010 ngày 13 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

Các v?n đ? v? gói hotfix này kh?c ph?c

 • B?n k?t n?i v?i h?p thư Microsoft Exchange Server 2010 b?ng cách s? d?ng Microsoft Outlook 2010. Khi b?n b?t tính năng cho phép b?n xem kho lưu tr? tr?c tuy?n c?a ngư?i qu?n l? trong Outlook 2010, hai kho lưu tr? tr?c tuy?n có cùng tên đư?c hi?n th?.

  Lưu ? Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n c?ng ph?i Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3) C?p Nh?t 2installed. Đ? t?i xu?ng Exchange Server 2010 SP3 Update Rollup 2, h?y truy c?p website sau:
  http://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=39835
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange Server 2010 SP3 Update Rollup 2, h?y truy c?p web site sau đây:
  2866475 Mô t? Update Rollup 2 cho Exchange Server 2010 SP3

 • Khi chính sách lưu tr? và duy tr? đư?c c?u h?nh cho m?t h?p thư, m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n đ? kh?i đ?ng Outlook 2010.
 • Khi b?n m? r?ng m?c tin thư thoại kho lưu tr? tr?c tuy?n trong h?p thư trong ch? đ? tr?c tuy?n trong Outlook 2010, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? m? r?ng m?c tin thư thoại. Không th? m? nhóm m?c tin thư thoại. Microsoft Exchange không kh? d?ng. Có s? c? m?ng ho?c máy ch? exchange không ho?t đ?ng b?o tr?.
 • Gi? s? b?n c?u h?nh m?t tiêu đ? t?i xu?ng cho các m?c trong tài kho?n IMAP trong Outlook 2010. Sau đó, b?n g?i m?t thư email ch?a m?t t?p đính kèm l?n và B?t đ?u quá tr?nh đ?ng b? hóa cơ b?n. Khi b?n m? m?t thư email, l?p l?i các ph?n đính kèm đư?c hi?n th?.
 • Khi b?n đ?ng b? hoá Outlook 2010 v?i Microsoft SharePoint Server 2010, các URL đư?c s? d?ng thay v? URL chính.
 • Khi b?n áp d?ng chính sách lưu gi? cho m?t m?c l?ch trong Outlook 2010 trong ch? đ? đ?m ?n, ngày lưu gi? các m?c đư?c tính không đúng.
 • Outlook2010 l?i ng?u nhiên.
 • Khi b?n kh?i đ?ng Outlook 2010 trên máy tính và sau đó c? g?ng thi?t l?p tài kho?n m?i l?n đ?u tiên, m?t 3-5 phút đ? xác đ?nh địa chỉ email ho?c tên người dùng trên màn h?nh.
 • Xem xét các t?nh hu?ng sau đây:
  • Youadd ph?n đính kèm vào m?t thư email mà b?n mu?n chuy?n ti?p trong Outlook 2010.
  • Thư email có ch?a h?nh ?nh.
  • Youadd ch? k? có ch?a m?t siêu liên k?t đ?n b?n th?o c?a thư email.
  • Yousave nháp thư email.
  • Youadd m?t ph?n đính kèm vào d? th?o thư email.
  Trong trư?ng h?p này, ph?n đính kèm không xu?t hi?n trong d? th?o.
 • Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t 2687623 cho Outlook 2010. Khi b?n s? d?ng công c? qu?n l? Exchange xu?t h?p thư, b?n nh?n đư?c m? l?i 2147221233. Đ? bi?t thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t 2687623, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2687623 Mô t? c?a Outlook 2010 update: ngày 13 tháng 4 năm 2012
 • Khi b?n nh?n CTRL + N t?o tra c?u nâng cao m?i trong các T?m nâng cao hộp thoại trong Outlook 2010, Outlook 2010 b? s?p.

Thông tin thêm

Thông tin Hotfix

Hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này ch? đư?c dùng đ? kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Ch? áp d?ng hotfix này cho h? th?ng đang g?p s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? đư?c ki?m tra thêm. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i s? c? này, chúng tôi khuyên b?n đ?i b?n c?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u hotfix này s?n có đ? t?i xu?ng th? s? có ph?n "T?i xu?ng Hotfix s?n có" ? đ?u bài vi?t Cơ s? Ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u c?n kh?c ph?c s? c?, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng. Chi phí h? tr? thông thư?ng s? tính cho các câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không phù h?p v?i hotfix c? th? này. Đ? có danh sách đ?y đ? s? đi?n tho?i c?a B? ph?n h? tr? và b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft ho?c đ? thi?t l?p yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? M?u "T?i xu?ng Hotfix s?n có" Hi?n th? các ngôn ng? mà hotfix này s?n có. N?u b?n không th?y ngôn ng? c?a m?nh, đó là do hotfix này hi?n không có ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1) ho?c gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1
2687521 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP2

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?n hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin s? ki?m nh?p

Quan tr?ng Làm theo các bư?c trong ph?n này m?t cách c?n th?n. V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không đúng. Trư?c khi b?n s?a đ?i sao lưu s? ki?m nh?p đ? khôi ph?c trong trư?ng h?p x?y ra s? c?.

Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix, giá tr? th?i gian ch? cài s?n Internet yêu c?u HTTP t? đ?ng phát hi?n là 25 giây. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix, b?n có th? làm theo các bư?c sau đ? thay đ?i giá tr? thành giá tr? gi?a 10 và 120 giây:
 1. B?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regeditm? h?p, và sau đó b?m OK.
 2. Đ?nh v? và sau đó ch?n khoá con ki?m nh?p sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover\
 3. Trên menu ch?nh s?a , tr? chu?t vào m?i, và sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i Th?i gian ch?, và sau đó nh?n Enter.
 5. Trong ngăn chi ti?t , b?m chu?t ph?i vào th?i gian ch?, và sau đó b?m s?a đ?i.
 6. Trong ô d? li?u giá tr?, nh?p giá tr? t? 10 đ?n 120, và sau đó b?mOK.
 7. Thoát kh?i Tr?nh ch?nh s?a S? ki?m nh?p.

Thông tin t?p

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p mà b?n ph?i C?p Nh?t hoàn toàn m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch? ch?a các t?p mà b?n ph?i kh?c ph?c s? c? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n chung c?a gói hotfix này s? d?ng gói Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix. Ngày và gi? c?a các t?p đư?c li?t kê theo gi? chu?n qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem thông tin v? t?p, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? đ?a phương. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng tab múi thời gian trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Phiên b?n x 86
Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2817574-fullfile-x 86-glb.exe14.0.7106.500018,676,36825 tháng b?y 1321:05
Thông tin t?p Microsoft Windows Installer .msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng23,166,97624 tháng b?y 137:56
Thông tin v? Outlook-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.7010.1000152,65613 tháng hai 147:50
Contab32.dll14.0.7010.1000135,78418 tháng 2 136:39
Dlgsetp.dll14.0.7010.100088,65613 tháng hai 147:50
Emsmdb32.dll14.0.7104.50001,756,41628 ngày 1314:55
Envelope.dll14.0.7010.1000155,76813 tháng hai 147:50
Exsec32.dll14.0.7010.1000331,84018 tháng 2 136:39
Impmail.dll14.0.7010.1000135,75213 tháng hai 147:50
Mapiph.dll14.0.7010.1000277,13613 tháng hai 147:50
Mimedir.dll14.0.7010.1000358,97613 tháng hai 147:50
Mspst32.dll14.0.7105.50001,265,40013 tháng b?y 1812:24
Olmapi32.dll14.0.7104.50003,321,53628 ngày 1314:55
Omsmain.dll14.0.7104.5000725,70428 ngày 1314:57
Omsxp32.dll14.0.7104.5000234,20028 ngày 1314:57
Outlmime.dll14.0.7010.1000523,88013 tháng hai 147:50
Outlook.exe14.0.7105.500015,990,44013 tháng b?y 1812:24
Outlph.dll14.0.7101.5000330,45623 tháng tư 132:49
Outlvbs.dll14.0.7010.100056,40013 tháng hai 147:50
Pstprx32.dll14.0.7105.5000309,93617 tháng b?y 1318:35
Recall.dll14.0.7005.100045,13612 Tháng Mư?i 314:39
RM.dll14.0.7010.100078,92013 tháng hai 147:50
Rtfhtml.dll14.0.7005.1000408,1445 tháng 125:08
Scanpst.exe14.0.7101.500040,16822 tháng tư 132:19
Scnpst32.dll14.0.7104.5000337,64825 ngày 1314:03
Scnpst64.dll14.0.7104.5000348,40825 ngày 1314:03
x 64 Phiên b?n
Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2817574-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7106.500021,192,62425 tháng b?y 1321:05
Thông tin t?p Microsoft Windows Installer .msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng25,657,34424 tháng b?y 137:55
Thông tin v? Outlook-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.7010.1000226,88013 tháng hai 1419:37
Contab32.dll14.0.7010.1000179,30418 tháng 2 136:42
Dlgsetp.dll14.0.7010.1000118,35213 tháng hai 1419:37
Emsmdb32.dll14.0.7104.50002,232,57628 ngày 1314:54
Envelope.dll14.0.7010.1000220,26413 tháng hai 1419:37
Exsec32.dll14.0.7010.1000473,66418 tháng 2 136:42
Impmail.dll14.0.7010.1000186,97613 tháng hai 1419:37
Mapiph.dll14.0.7010.1000423,04013 tháng hai 1419:37
Mimedir.dll14.0.7010.1000543,80813 tháng hai 1419:37
Mspst32.dll14.0.7105.50001,623,80013 tháng b?y 1812:23
Olmapi32.dll14.0.7104.50004,550,84828 ngày 1314:54
Omsmain.dll14.0.7104.50001,098,44028 ngày 1314:58
Omsxp32.dll14.0.7104.5000363,73628 ngày 1314:58
Outlmime.dll14.0.7010.1000720,50413 tháng hai 1419:37
Outlook.exe14.0.7105.500024,060,07213 tháng b?y 1812:23
Outlph.dll14.0.7101.5000378,58423 tháng tư 132:48
Outlvbs.dll14.0.7010.100072,27213 tháng hai 1419:37
Pstprx32.dll14.0.7105.5000428,72017 tháng b?y 1318:37
Recall.dll14.0.7005.100057,42412 Tháng Mư?i 314:38
RM.dll14.0.7010.1000100,42413 tháng hai 1419:37
Rtfhtml.dll14.0.7005.1000549,4565 tháng 124:49
Scanpst.exe14.0.7101.500047,84822 tháng tư 132:24
Scnpst32.dll14.0.7104.5000451,31225 ngày 1314:18
Scnpst64.dll14.0.7104.5000449,27225 ngày 1314:18

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các b?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2817574 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbautohotfix kbmt KB2817574 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2817574

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com