Taikant suderinamumo naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2: 2013 m. gegu??s

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2820331 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?vadas

Windows programa suderinamumo naujinimas yra programin?s ?rangos naujinimas pagerina suderinamumo patirtis Windows 7 bei Windows Server 2008 R2. Microsoft reguliariai i?leid?ia Windows suderinamumo naujinim?, patobulinan?i? su bendru vartotojo patirt?.

Daugiau informacijos, kad "Taikomosios programos ar ?renginiai, kad patirtis keis ?diegus ?? naujinim?"skyriuje ir"Programoms ir ?renginiams, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?"skyriuje.

Daugiau informacijos

Atnaujinti informacij?

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Microsoft Update
?? naujinim? galima rasti i? ?ios Microsoft Update svetain?s:
http://Update.Microsoft.com
Microsoft atsisiuntimo centro
?ie failai yra prieinami atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

Problemas, kurios yra i?spr?sti program? suderinamumo naujinimus r??i?

Kai bandote ?diegti ir paleisti tam tikr? aidim? arba taikom?j? program? Windows 7 arba Windows Server 2008 R2, galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? ?i? simptom?:
 • ?aidimas, programa ar tvarkykl? ?diegta netinkamai.
 • ?aidimas, programa ar tvarkykl? sukelia sistemos nestabilumas.
 • Pagrindin?ms funkcijoms ?aidimo, parai?kos arba firmware veikia teisingai.

Taikomosios programos ar ?renginiai, kad patirtis keis ?diegus ?? naujinim?

?ioje lentel?je i?vardijami program? ir ?rengini?, kurie buvo ?traukti ? ?? bendr? paket?. ?ioje lentel?je taip pat apra?oma ?i? program? ir ?rengini? elges? ?dieg? naujinim?.

Suderinamumo naujinimus sukelti kelet? pakeitim? sistemoje Windows 7 ir Windows Server 2008 R2. Toliau pateikiami da?niausiai:

Sunku blokas

Atnaujinti kelia sunku blokas taikym?. Sunku blokas neleid?ia programa, kuri yra nesuderinama su Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 i? veikia sistema.

PastabaMicrosoft leid?ia Windows daryti sunku blokas ne Microsoft taikyti tik jei gamintojas.

Mink?tas blokas

?is naujinimas kelia mink?tas blokas taikym?. Mink?tas blokas prane?a, kai pirminis funkcionalumo parai?kos neveikia Windows 7 arba Windows Server 2008 R2, arba sukelia nestabilumo taikymo patirties.

Vairuotojas blokas

?is veiksmas gali blokuoti esam? tvarkykl? kompiuteryje. Kai vairuotojas perkeliama atnaujinimo metu, gauta tvarkykl? bus ?diegta.

Programoms ir ?renginiams, kurie yra ?traukti ? ?? naujinim?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Programos pavadinimas Versija Elgesys po to, kai ?diegsite naujinim?
Spausdinimo seminaras2003Leid?ia programos funkcionalum?.
Nalpeiron paslaugosNALeid?ia programos funkcionalum?.
Visual Studio 2012 ExpressNAGerina vartotoj? patirt? ?sp?jimas galutiniam vartotojui, ir mes si?lome tirpalo per URL.
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, jums turi b?ti ?diegta Windows 7 1 pakeitim? paket? (SP1) arba Windows Server 2008 R2 SP1.Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Norint taikyti ?? naujinim?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

J?s neturite i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?? naujinim?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?is naujinys pakei?ia ?iuos atnaujinimus:
 • 2492386 Taikant suderinamumo naujinimas, skirtas Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2: baland?io 2011
 • 2762895 Taikant suderinamumo naujinimas, skirtas Windows Server 2008, Windows 7 ir Windows Server 2008 R2: lapkri?io 2012
 • 2791765 Taikant suderinamumo naujinimas, skirtas Windows 7 ir Windows Server 2008 R2: kovo 2013

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pasaulin? ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. Datos ir laikai ?i? fail? yra sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Datos ir laikai ?iuos failus vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, vasaros/?iemos laiko (DST). Be to, d?l datos ir laikai gali keistis kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbus Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje yra i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Visada nurodo ? skilt? "Galioja iki" straipsniuose nustatyti, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip parodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktoEtapasPaslaug? ?aka
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai paplitusi, ypatingos svarbos klausimams. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 7
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Pcamain.sdbNetaikoma44,93012-Apr-201323:27Netaikoma
Pcamain.sdbNetaikoma44,93012-Apr-201323:29Netaikoma
Sysmain.sdbNetaikoma4,080,53012-Apr-201323:33Netaikoma
Sysmain.sdbNetaikoma4,080,53012-Apr-201323:34Netaikoma
Msimain.sdbNetaikoma1,826,58212-Apr-201323:33Netaikoma
Msimain.sdbNetaikoma1,826,58212-Apr-201323:35Netaikoma
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-Apr-201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-Apr-201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-Apr-201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-Apr-201304:55x 86
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-Oct-201207:39x 86
Drvmain.sdbNetaikoma151,63012-Apr-201323:33Netaikoma
Aclayers.dll6.1.7601.22298561,66413-Apr-201304:55x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298212,48013-Apr-201304:55x 86
Drvmain.sdbNetaikoma151,63012-Apr-201323:35Netaikoma
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Sysmain.sdbNetaikoma125,34612-Apr-201323:31Netaikoma
Sysmain.sdbNetaikoma125,34612-Apr-201323:32Netaikoma
Acgenral.dll6.1.7601.18128308,73613-Apr-201305:49x 64
Acgenral.dll6.1.7601.22298308,73613-Apr-201305:18x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.18128111,10413-Apr-201305:49x 64
Acspecfc.dll6.1.7601.22298111,10413-Apr-201305:18x 64
Aclayers.dll6.1.7601.18128350,20813-Apr-201305:49x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.18128135,16813-Apr-201305:49x 64
Aclayers.dll6.1.7601.22298350,20813-Apr-201305:18x 64
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298135,16813-Apr-201305:18x 64
Sysmain.sdbNetaikoma4,080,53012-Apr-201323:33Netaikoma
Sysmain.sdbNetaikoma4,080,53012-Apr-201323:34Netaikoma
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-Oct-201207:39x 86
Drvmain.sdbNetaikoma151,63012-Apr-201323:33Netaikoma
Aclayers.dll6.1.7601.22298561,66413-Apr-201304:55x 86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298212,48013-Apr-201304:55x 86
Drvmain.sdbNetaikoma151,63012-Apr-201323:35Netaikoma
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-Apr-201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-Apr-201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-Apr-201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-Apr-201304:55x 86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Sysmain.sdbNetaikoma122,32412-Apr-201323:27Netaikoma
Sysmain.sdbNetaikoma122,32412-Apr-201323:27Netaikoma
Acgenral.dll6.1.7601.18128565,24813-Apr-201304:34IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.22298565,76013-Apr-201304:33IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.18128241,66413-Apr-201304:34IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.22298241,66413-Apr-201304:33IA-64
Sysmain.sdbNetaikoma4,080,53012-Apr-201323:33Netaikoma
Sysmain.sdbNetaikoma4,080,53012-Apr-201323:34Netaikoma
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-Apr-201304:45x 86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-Apr-201304:55x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-Apr-201304:45x 86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-Apr-201304:55x 86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2820331 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2820331 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2820331

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com