Ispravka za kompatibilnost aplikacija za Windows 7 i Windows Server 2008 R2: Maj 2013.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2820331 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Windows ispravka za kompatibilnost aplikacija je softverska ispravka koja pobolj?ava kompatibilnost kod operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Microsoft redovno objavljuje Windows ispravke za kompatibilnost za pobolj?anje korisni?nog iskustva.

Za vi?e informacija pogledajte odeljak ?Aplikacije ili ure?aji koji imaju promene u pona?anju nakon ?to instalirate ovu ispravku? i odeljak ?Aplikacije i ure?aji koji su uklju?eni u ovu ispravku?.

Dodatne informacije

Informacije o a?uriranju

Kako preuzeti ovu ispravku

Microsoft Update
Ova ispravka dostupna je na slede?oj Microsoft Update Web lokaciji:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=sr-latn-cs
Microsoft Download Center
Slede?e datoteke mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Operativni sistemIspravka
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.
Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Vrste problema koje se re?avaju pomo?u ispravki za kompatibilnost aplikacija

Kada poku?ate da instalirate i pokrenete odre?ene igre ili aplikacije u operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 mo?ete iskusiti neki od slede?ih simptoma:
 • Igra, aplikacija ili upravlja?ki program nije ispravno instaliran.
 • Igra, aplikacija ili upravlja?ki program dovode do nestabilnosti sistema.
 • Primarne funkcije igre, aplikacije ili firmvera ne rade ispravno.

Aplikacije koje imaju promene u pona?anju po?to instalirate ovu ispravku

Slede?a tabela navodi aplikacije i ure?aje koji su uklju?eni u kumulativni paket ispravki. Ova tabela tako?e opisuje pona?anje ovih aplikacija i ure?aja nakon instaliranja ispravke.

Ispravke za kompatibilnost aktiviraju nekoliko promena u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Najuobi?ajenije su slede?e:

Potpuno blokiranje

Ispravka potpuno blokira aplikaciju. Potpuno blokiranje spre?ava pokretanje aplikacije koja je nekompatibilna sa operativnim sistemima Windows 7 ili Windows Server 2008 na sistemu.

NapomenaMicrosoft omogu?ava operativnom sistemu Windows da u potpunosti blokira aplikaciju koja ne pripada korporaciji Microsoft samo ako je proizvo?a? obave?ten.

Delimi?no blokiranje

Ova ispravka delimi?no blokira aplikaciju. Delimi?no blokiranje obave?tava vas kada je primarna funkcionalnost aplikacije prekinuta na operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2, ili dovodi do nestabilnosti aplikacije.

Blokiranje upravlja?kog programa

Ova radnja mo?e blokirati postoje?i upravlja?ki program ra?unara. Kada je upravlja?ki ure?aj preme?ten tokom nadgradnje, prijemno sandu?e upravlja?kog ure?aja ?e biti instalirano.

Aplikacije i ure?aji koji su uklju?eni u ovu ispravku

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime aplikacije Verzija Pona?anje posle instaliranja ispravke
Print Workshop2003Omogu?ava funkcionalnost aplikacije.
Usluga NalpeironNAOmogu?ava funkcionalnost aplikacije.
Visual Studio 2012 ExpressNAPobolj?ava korisni?ko iskustvo upozoravaju?i krajnjeg korisnika a zatim nude?i re?enje preko URL adrese.
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Preduslovi

Da biste primenili ovu ispravku, morate imati instaliran Windows 7 servisni paket 1 (SP1) ili Windows Server 2008 R2 SP1. Da biste dobili vi?e informacija o nabavljanju Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 servisnog paketa, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
976932 Informacije o servisnom paketu 1 za Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacije o registratoru

Da biste primenili ovu ispravku, ne morate da unosite nikakve izmene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Ne morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu ispravku.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova ispravka zamenjuje slede?e ispravke:
 • 2492386 Ispravka za kompatibilnost aplikacija za operativne sisteme Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2: April 2011
 • 2762895 Ispravka za kompatibilnost aplikacija za operativne sisteme Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2: Novembar 2012 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • 2791765 Ispravka za kompatibilnost aplikacija za Windows 7 i Windows Server 2008 R2: Mart 2013 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Informacije o datoteci

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Globalna verzija ove hitne ispravke instalira datoteke sa atributima navedenim u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu i zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena se mogu promeniti kada izvr?ite odre?ene operacije na datotekama.
Napomene za informacije o datotekama operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Va?no Hitne ispravke za Windows 7 i hitne ispravke za Windows Server 2008 R2 uklju?ene su u iste pakete. Me?utim, hitne ispravke na stranici ?Zahtev za hitnu ispravku? navedene su u okviru oba operativna sistema. Da biste zahtevali paket hitnih ispravki koji se odnosi na jedan ili oba operativna sistema, izaberite hitnu ispravku koja je navedena u okviru stavke ?Windows 7/Windows Server 2008 R2? na stranici. Uvek u ?lancima pogledajte odeljak ?Odnosi se na? da biste utvrdili na koji se operativni sistem svaka hitna ispravka odnosi.
 • Datoteke koje se odnose na odre?eni proizvod, klju?nu ta?ku (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mogu?e je identifikovati pregledanjem brojeva verzija datoteka kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli:
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodKlju?na ta?kaGrana usluge
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR grane usluge sadr?e samo one ispravke koje se objavljuju da bi re?ile rasprostranjene kriti?ne probleme. LDR grane usluge, pored globalno objavljenih ispravki, sadr?e i hitne ispravke.
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows 7 zasnovane na x86 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Pcamain.sdbNot applicable44,93012-Apr-201323:27Not applicable
Pcamain.sdbNot applicable44,93012-Apr-201323:29Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable4,080,53012-Apr-201323:33Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable4,080,53012-Apr-201323:34Not applicable
Msimain.sdbNot applicable1,826,58212-Apr-201323:33Not applicable
Msimain.sdbNot applicable1,826,58212-Apr-201323:35Not applicable
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-Apr-201304:45x86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-Apr-201304:55x86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-Apr-201304:45x86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-Apr-201304:55x86
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-Oct-201207:39x86
Drvmain.sdbNot applicable151,63012-Apr-201323:33Not applicable
Aclayers.dll6.1.7601.22298561,66413-Apr-201304:55x86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298212,48013-Apr-201304:55x86
Drvmain.sdbNot applicable151,63012-Apr-201323:35Not applicable
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Za sve podr?ane verzije operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot applicable125,34612-Apr-201323:31Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable125,34612-Apr-201323:32Not applicable
Acgenral.dll6.1.7601.18128308,73613-Apr-201305:49x64
Acgenral.dll6.1.7601.22298308,73613-Apr-201305:18x64
Acspecfc.dll6.1.7601.18128111,10413-Apr-201305:49x64
Acspecfc.dll6.1.7601.22298111,10413-Apr-201305:18x64
Aclayers.dll6.1.7601.18128350,20813-Apr-201305:49x64
Acxtrnal.dll6.1.7601.18128135,16813-Apr-201305:49x64
Aclayers.dll6.1.7601.22298350,20813-Apr-201305:18x64
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298135,16813-Apr-201305:18x64
Sysmain.sdbNot applicable4,080,53012-Apr-201323:33Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable4,080,53012-Apr-201323:34Not applicable
Aclayers.dll6.1.7601.17974561,66416-Oct-201207:39x86
Drvmain.sdbNot applicable151,63012-Apr-201323:33Not applicable
Aclayers.dll6.1.7601.22298561,66413-Apr-201304:55x86
Acxtrnal.dll6.1.7601.22298212,48013-Apr-201304:55x86
Drvmain.sdbNot applicable151,63012-Apr-201323:35Not applicable
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-Apr-201304:45x86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-Apr-201304:55x86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-Apr-201304:45x86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-Apr-201304:55x86
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 zasnovane na IA-64 procesorima
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sysmain.sdbNot applicable122,32412-Apr-201323:27Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable122,32412-Apr-201323:27Not applicable
Acgenral.dll6.1.7601.18128565,24813-Apr-201304:34IA-64
Acgenral.dll6.1.7601.22298565,76013-Apr-201304:33IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.18128241,66413-Apr-201304:34IA-64
Acspecfc.dll6.1.7601.22298241,66413-Apr-201304:33IA-64
Sysmain.sdbNot applicable4,080,53012-Apr-201323:33Not applicable
Sysmain.sdbNot applicable4,080,53012-Apr-201323:34Not applicable
Acgenral.dll6.1.7601.181282,176,51213-Apr-201304:45x86
Acgenral.dll6.1.7601.222982,176,51213-Apr-201304:55x86
Acspecfc.dll6.1.7601.18128474,62413-Apr-201304:45x86
Acspecfc.dll6.1.7601.22298474,62413-Apr-201304:55x86
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2820331 - Poslednji pregled: 2. jul 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Klju?ne re?i: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2820331

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com