Kh? năng tương h?p v? sau C?p Nh?t nâng c?p Experience di s?n có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012: tháng 5 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2820332 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau cho kinh nghi?m di s?n nâng c?p có s?n. B?n c?p nh?t này c?i thi?n kinh nghi?m nâng c?p k? th?a khi b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012. B?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này ngày tháng năm 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng c?i ti?n, tham kh?o các "Nh?ng thay đ?i trong hành vi nâng c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t"ph?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

theo m?c đ?nh, b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này đư?c cung c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Không có tương tác là c?n thi?t đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Nâng c?p hành đ?ng

B?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này có th? gây ra m?t vài hành đ?ng khi b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Sau đây là các hành đ?ng ph? bi?n nh?t có th? x?y ra:
 • Nâng c?p kh?i

  Đ?t m?t kh?i nâng c?p ?ng d?ng mà có th? gây ra vi?c nâng c?p th?t b?i. Windows 8 và Windows Server 2012 có th? đ?t m?t kh?i nâng c?p trên m?t ?ng d?ng bên th? ba ch? khi các nhà s?n xu?t đư?c thông báo. Ngư?i dùng có th? g? b? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c nâng c?p.
 • cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi nâng c?p

  Ngư?i dùng có th? ti?p t?c nâng c?p. Tuy nhiên, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n ho?t đ?ng n?u m?t ngư?i s? d?ng reinstalls sau khi n?óng cß?Ñp.

Nh?ng thay đ?i trong hành vi nâng c?p khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

?ng d?ng ho?c thi?t b? có th? tr?i nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và thi?t b? có th? đư?c t? đ?ng di chuy?n khi b?n C?p Nh?t. B?ng này c?ng mô t? các hành vi c?a các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tương h?p v? sau này.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngPhiên b?nHành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
AVG AntiVirus12.0.0.1831B?n c?n ph?i g? b? cài đ?t chuyên bi?t các ?ng d?ng đ? ti?p t?c nâng c?p. Cung c?p m?t URL cho bi?t thêm thông tin v? kh? năng tương h?p v? sau c?a s?n ph?m.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t sau đây:
 • 2793214 Kh? năng tương h?p v? sau C?p Nh?t nâng c?p Experience di s?n có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012
 • 2774225 Kh? năng tương h?p v? sau C?p Nh?t nâng c?p Experience di s?n có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012
 • 2791338 Kh? năng tương h?p v? sau C?p Nh?t nâng c?p Experience di s?n có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 XXXWindows 8 ho?c Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0.20 XXXWindows 8 ho?c Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Drvmain.sdbkhông áp d?ng239,15403 Tháng tư năm 201312:44không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,625,14603 Tháng tư năm 201312:44không áp d?ng
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,432,47403 Tháng tư năm 201312:44không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Drvmain.sdbkhông áp d?ng238,87203 Tháng tư năm 201312:50không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng388,93203 Tháng tư năm 201312:50không áp d?ng
Sysmain32.sdbkhông áp d?ng1,432,47403 Tháng tư năm 201312:50không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2820332 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2820332 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2820332

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com