M?t b?n c?p nh?t ?y ? d?ch v? c s?n cho Windows RT v Windows 8: Thang 6 nm 2013

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2821895 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Bi vi?t ny m t? m?t b?n c?p nh?t ?y ? d?ch v? c s?n cho Windows RT v Windows 8. B?n c?p nh?t ny ch?a nh?ng c?i ti?n sau v kh?c ph?c cc s? c? sau:
C?i ti?n 1
Cho php cc b?n c?p nh?t ?y ? d?ch v? ?c ci ?t ngo?i tuy?n.
C?i ti?n 2
Thm tnh nng nn cc t?p nh? phn khng s? d?ng v phn b? khng gian ?a tr?ng ? chu?n b? Windows cho cc b?n c?p nh?t trong tng lai.
C?i ti?n 3
Thm tnh nng t? ?ng lm tr?ng khng gian ?a khi b?n d? ci ?t b?n c?p nh?t, ch?ng h?n nh cc gi tr?nh i?u khi?n.
C?i ti?n 4
Thm tnh nng gi?m dung l?ng c?a kho lu tr? c?u ph?n.
V?n ? 1
Tr?nh ci ?t trong chng tr?nh c s? Giao di?n Chng tr?nh c s? C th? m? r?ng Th?ng nh?t (GCCT) khng ho?t ?ng b?nh th?ng.

Ch ? B?n c th? s? d?ng tr?nh ci ?t ? c?p nh?t c s? d? li?u ch? k? (DB) ho?c c s? d? li?u ch? k? ? b? h?y (DBX).
V?n ? 2
Thu?t s? D?n ? ?a khng bo co chnh xc bao nhiu khng gian ? ?a s? ?c lm tr?ng khi b?n ch?y qu tr?nh d?n.
V?n ? 3
Xem xt t?nh hu?ng sau:
 • B?n ci ?t m?t gi ngn ng?, ch?ng h?n nh gi ngn ng? ti?ng Ty Ban Nha, trn m?t my ch?.
 • Ban khi ng lai may ch?.
 • B?n ci ?t b?n c?p nh?t 2779768.
 • B?n g? ci ?t gi ngn ng?. Tuy nhin, ban khng kh?i ?ng l?i my ch?.
 • B?n th? ci ?t b?n c?p nh?t 2770917.
Trong t?nh hu?ng ny, b?n khng th? ci ?t b?n c?p nh?t 2770917. Ngoi ra b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
0x80070490 - ERROR_NOT_FOUND
V?n ? 4
Khi b?n c? g?ng ci ?t m?t vi c?p nh?t, cc c?p nh?t khng ?c ci ?t, v b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
0x80073718: ERROR_SXS_FILE_NOT_PART_OF_ASSEMBLY.
V?n ? 5
Tnh nng D?n d?p thay th? cc phin b?n LDR c?a cc t?p c?u ph?n ch c?a c?p nh?t ny v?i cc phin b?n GDR c?a cc t?p. i?u ny c th? gy ra cc v?n ? n?u Windows ch? ? c?p ?n cc gi LDR.
V?n ? 6
Tnh nng S?a ch?a H?ng H?p th khng th? s?a ch?a c?p nh?t h?ng cho m?t c?u trc no . Khi i?u ny x?y ra, b?n c th? nh?n ?c m? l?i 0x800f081f (CBS_E_SOURCE_MISSING) v 0x800f0906 (CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE).
V?n ? 7
Ch? thi?t b? ?c h? tr? ?u tin ?c li?t k d?i tnh nng REG_MULTI_SZ_APPEND ?c nh?n di?n. i?u ny x?y ra sau khi b?n ci ?t c?p nh?t 2779768.

Ch ? Windows s? d?ng tnh nng REG_MULTI_SZ_APPEND th?c hi?n t?t c? cc gi?i php thi?t b? cho cc s?n ph?m MPIO.

Gi?i php

Thng tin cp nht

Cach tai ban cp nht nay

Windows Update
Ban cp nht nay sn co t Windows Update.
Trung tm Tai xung cua Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhC?p nh?t
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp c lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay Windows RT hoc Windows 8.

Thng tin s ng ky

ap dung ban cp nht nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin v thay th ban cp nht

Ban cp nht nay thay th ban cp nht sau:
2771431 M?t b?n c?p nh?t ?y ? d?ch v? c s?n cho Windows 8 v Windows Server 2012

Thng tin tp

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoi ra, ngy v gi? c th? thay ?i khi b?n th?c hi?n cc thao tc c? th? trn t?p.
Cc ghi ch v? thng tin t?p c?a Windows RT v Windows 8
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmBan gcChi nhanh dich vu
  6.2.920 0.16 xxxWindows RT v Windows 8RTMGDR
 • Cac chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Cc t?p MANIFEST (manifest) v cc t?p MUM (mum( ?c ci ?t cho m?i mi tr?ng ?c li?t k ring l? trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows RT v Windows 8". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
i vi t?t c? Windows RT
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cbsapi.dll6.2.9200.1638418,94426-Jul-201201:29Not applicable
Esscli.dll6.2.9200.16455312,04010-Nov-201205:51Not applicable
Fastprox.dll6.2.9200.16455652,52010-Nov-201205:51Not applicable
Mofd.dll6.2.9200.16455188,13610-Nov-201205:51Not applicable
Mofinstall.dll6.2.9200.1645559,62410-Nov-201205:51Not applicable
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455271,59210-Nov-201205:51Not applicable
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455366,31210-Nov-201205:51Not applicable
Wbemcore.dll6.2.9200.16576937,70404-Apr-201311:25Not applicable
Wbemprox.dll6.2.9200.1645536,58410-Nov-201205:51Not applicable
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16576426,72804-Apr-201311:25Not applicable
Wmiutils.dll6.2.9200.1645596,48810-Nov-201205:51Not applicable
Sppinst.dll6.2.9200.16576489,70404-Apr-201307:00Not applicable
Cmifw.dll6.2.9200.1645578,56810-Nov-201206:16Not applicable
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455167,65610-Nov-201206:16Not applicable
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,76010-Nov-201206:08Not applicable
Arm_installedNot applicable906-Jul-201220:15Not applicable
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455261,35210-Nov-201206:08Not applicable
Bfsvc.dll6.2.9200.1645568,84010-Nov-201206:08Not applicable
Cbscore.dll6.2.9200.16576958,69604-Apr-201306:23Not applicable
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645546,82410-Nov-201206:08Not applicable
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16576168,68004-Apr-201306:24Not applicable
Cleanupai.dll6.2.9200.1645537,09610-Nov-201206:08Not applicable
Cmiadapter.dll6.2.9200.1645597,00010-Nov-201206:08Not applicable
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455186,60010-Nov-201206:08Not applicable
Cmitrust.dll6.2.9200.16455299,24010-Nov-201206:08Not applicable
Cmiv2.dll6.2.9200.165762,475,24004-Apr-201306:23Not applicable
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455127,20810-Nov-201206:08Not applicable
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,86410-Nov-201206:08Not applicable
Dpx.dll6.2.9200.16455284,39210-Nov-201206:08Not applicable
Drupdate.dll6.2.9200.16576184,04004-Apr-201306:23Not applicable
Drvstore.dll6.2.9200.16576492,77604-Apr-201306:23Not applicable
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645549,38410-Nov-201206:08Not applicable
Globalinstallorder.xmlNot applicable2,240,50906-Jul-201220:42Not applicable
Httpai.dll6.2.9200.1645546,31210-Nov-201206:08Not applicable
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645549,66410-Nov-201203:25Not applicable
Luainstall.dll6.2.9200.1645549,38410-Nov-201206:08Not applicable
Msdelta.dll6.2.9200.16455329,72810-Nov-201203:26Not applicable
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16576191,72004-Apr-201306:23Not applicable
Mspatcha.dll6.2.9200.1645534,81610-Nov-201203:26Not applicable
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645538,12010-Nov-201206:08Not applicable
Peerdistai.dll6.2.9200.1645558,08810-Nov-201206:08Not applicable
Pkgmgr.exe6.2.9200.16576186,36804-Apr-201306:13Not applicable
Poqexec.exe6.2.9200.16455114,68810-Nov-201203:27Not applicable
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645568,84010-Nov-201206:08Not applicable
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645525,32010-Nov-201206:08Not applicable
Securebootai.dll6.2.9200.1657638,12004-Apr-201306:23Not applicable
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1645593,41610-Nov-201206:08Not applicable
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645543,24010-Nov-201206:08Not applicable
Smiengine.dll6.2.9200.16576677,09604-Apr-201306:23Not applicable
Smipi.dll6.2.9200.1645593,92810-Nov-201206:08Not applicable
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16576365,80004-Apr-201306:23Not applicable
Timezoneai.dll6.2.9200.1645566,79210-Nov-201206:08Not applicable
Tiworker.exe6.2.9200.16576180,22404-Apr-201306:13Not applicable
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04706-Jul-201220:39Not applicable
Wcp.dll6.2.9200.165762,174,69604-Apr-201306:23Not applicable
Wdscore.dll6.2.9200.16576215,78404-Apr-201306:24Not applicable
Winsockai.dll6.2.9200.1645561,16010-Nov-201206:08Not applicable
Wrpint.dll6.2.9200.1645557,57610-Nov-201206:08Not applicable
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645553,99210-Nov-201206:08Not applicable
Trustedinstaller.exe6.2.9200.1657682,43204-Apr-201306:13Not applicable
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cbsapi.dll6.2.9200.1638420,48026-Jul-201203:18x86
Esscli.dll6.2.9200.16455283,64810-Nov-201204:22x86
Fastprox.dll6.2.9200.16455629,24810-Nov-201204:22x86
Mofd.dll6.2.9200.16455195,07210-Nov-201204:22x86
Mofinstall.dll6.2.9200.1645561,44010-Nov-201204:22x86
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455274,94410-Nov-201204:22x86
Wbemcomn.dll6.2.9200.16576380,92804-Apr-201309:18x86
Wbemcore.dll6.2.9200.16576924,16004-Apr-201309:18x86
Wbemprox.dll6.2.9200.1645528,16010-Nov-201204:22x86
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16576395,77604-Apr-201309:18x86
Wmiutils.dll6.2.9200.1645588,57610-Nov-201204:22x86
Sppinst.dll6.2.9200.16576510,46404-Apr-201309:18x86
Cmifw.dll6.2.9200.1645573,72810-Nov-201204:21x86
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455181,76010-Nov-201204:21x86
Appxreg.dll6.2.9200.1645522,01610-Nov-201204:21x86
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455285,18410-Nov-201204:21x86
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,13610-Nov-201204:21x86
Cbscore.dll6.2.9200.165761,006,08004-Apr-201309:17x86
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210-Nov-201204:21x86
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16576180,73604-Apr-201309:17x86
Cleanupai.dll6.2.9200.1645536,35210-Nov-201204:21x86
Cmiadapter.dll6.2.9200.16576103,93604-Apr-201309:17x86
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16455189,95210-Nov-201204:21x86
Cmitrust.dll6.2.9200.16455289,28010-Nov-201204:21x86
Cmiv2.dll6.2.9200.165762,156,03204-Apr-201309:17x86
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455139,77610-Nov-201204:21x86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645569,63210-Nov-201204:21x86
Dpx.dll6.2.9200.16576250,36804-Apr-201309:17x86
Drupdate.dll6.2.9200.16576192,51204-Apr-201309:17x86
Drvstore.dll6.2.9200.16576550,91204-Apr-201309:17x86
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,32010-Nov-201204:21x86
Globalinstallorder.xmlNot applicable2,240,50906-Jul-201220:06Not applicable
Httpai.dll6.2.9200.1645553,76010-Nov-201204:21x86
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645559,90410-Nov-201204:21x86
Luainstall.dll6.2.9200.1645539,42410-Nov-201204:22x86
Msdelta.dll6.2.9200.16455310,78410-Nov-201204:22x86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16576200,70404-Apr-201309:17x86
Mspatcha.dll6.2.9200.1645538,91210-Nov-201204:22x86
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645540,44810-Nov-201204:22x86
Peerdistai.dll6.2.9200.1645566,04810-Nov-201204:22x86
Pkgmgr.exe6.2.9200.16576196,60804-Apr-201309:19x86
Poqexec.exe6.2.9200.16455132,60810-Nov-201204:23x86
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1657672,70404-Apr-201309:18x86
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645524,57610-Nov-201204:22x86
Securebootai.dll6.2.9200.1657637,37604-Apr-201309:18x86
Servicemodelregai.dll6.2.9200.1657696,76804-Apr-201309:18x86
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645541,98410-Nov-201204:22x86
Smiengine.dll6.2.9200.16576700,92804-Apr-201309:18x86
Smipi.dll6.2.9200.16455102,40010-Nov-201204:22x86
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16576380,92804-Apr-201309:19x86
Timezoneai.dll6.2.9200.1657667,58404-Apr-201309:18x86
Tiworker.exe6.2.9200.16576186,88004-Apr-201309:19x86
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04706-Jul-201220:03Not applicable
Wcp.dll6.2.9200.165762,187,77604-Apr-201309:18x86
Wdscore.dll6.2.9200.16576225,28004-Apr-201309:18x86
Winsockai.dll6.2.9200.1645564,51210-Nov-201204:23x86
Wrpint.dll6.2.9200.1657648,64004-Apr-201309:19x86
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645548,12810-Nov-201204:23x86
Trustedinstaller.exe6.2.9200.1657685,50404-Apr-201309:19x86
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 8
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cbsapi.dll6.2.9200.1638423,04026-Jul-201203:05x64
Esscli.dll6.2.9200.16455385,02410-Nov-201204:22x64
Fastprox.dll6.2.9200.16455816,64010-Nov-201204:22x64
Mofd.dll6.2.9200.16455258,04810-Nov-201204:22x64
Mofinstall.dll6.2.9200.1645571,16810-Nov-201204:22x64
Repdrvfs.dll6.2.9200.16455366,08010-Nov-201204:22x64
Wbemcomn.dll6.2.9200.16455462,33610-Nov-201204:22x64
Wbemcore.dll6.2.9200.165761,207,29604-Apr-201313:00x64
Wbemprox.dll6.2.9200.1645535,84010-Nov-201204:22x64
Wmicmiplugin.dll6.2.9200.16576555,52004-Apr-201313:00x64
Wmiutils.dll6.2.9200.16455115,71210-Nov-201204:22x64
Sppinst.dll6.2.9200.16576631,80804-Apr-201313:00x64
Cmifw.dll6.2.9200.1645588,57610-Nov-201204:20x64
Firewallofflineapi.dll6.2.9200.16455211,96810-Nov-201204:21x64
Appserverai.dll6.2.9200.16455135,68010-Nov-201204:20x64
Rdwebai.dll6.2.9200.16455126,97610-Nov-201204:22x64
Tssdisai.dll6.2.9200.16576144,38404-Apr-201313:00Not applicable
Vmhostai.dll6.2.9200.16455122,88010-Nov-201204:22x64
Appxreg.dll6.2.9200.1645515,36010-Nov-201204:20x64
Bcdeditai.dll6.2.9200.16455300,03210-Nov-201204:20x64
Bfsvc.dll6.2.9200.1645591,64810-Nov-201204:20x64
Cbscore.dll6.2.9200.165761,161,72804-Apr-201312:58x64
Cbsmsg.dll6.2.9200.1645541,47210-Nov-201204:20x64
Ceipfwdai.dll6.2.9200.16576212,48004-Apr-201312:58x64
Cleanupai.dll6.2.9200.1645531,23210-Nov-201204:20x64
Cmiadapter.dll6.2.9200.16455116,22410-Nov-201204:20x64
Cmipnpinstall.dll6.2.9200.16576249,34404-Apr-201312:58x64
Cmitrust.dll6.2.9200.16455406,01610-Nov-201204:20x64
Cmiv2.dll6.2.9200.165763,293,18404-Apr-201312:58x64
Cntrtextinstaller.dll6.2.9200.16455164,86410-Nov-201204:20x64
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.2.9200.1645573,21610-Nov-201204:20x64
Dpx.dll6.2.9200.16455361,98410-Nov-201204:20x64
Drupdate.dll6.2.9200.16576243,71204-Apr-201312:58x64
Drvstore.dll6.2.9200.16576703,48804-Apr-201312:58x64
Fveupdateai.dll6.2.9200.1645556,83210-Nov-201204:21x64
Globalinstallorder.xmlNot applicable2,240,50906-Jul-201220:42Not applicable
Httpai.dll6.2.9200.1645551,71210-Nov-201204:21x64
Iefileinstallai.dll6.2.9200.1645558,88010-Nov-201204:21x64
Luainstall.dll6.2.9200.1645550,17610-Nov-201204:21x64
Msdelta.dll6.2.9200.16455414,20810-Nov-201204:22x64
Msdtcadvancedinstaller.dll6.2.9200.16576239,61604-Apr-201312:59x64
Mspatcha.dll6.2.9200.1645545,05610-Nov-201204:22x64
Netfxconfig.dll6.2.9200.1645534,30410-Nov-201204:21x64
Peerdistai.dll6.2.9200.1645567,58410-Nov-201204:22x64
Pkgmgr.exe6.2.9200.16576197,12004-Apr-201313:01x64
Poqexec.exe6.2.9200.16455148,48010-Nov-201204:23x64
Printadvancedinstaller.dll6.2.9200.1645571,16810-Nov-201204:22x64
Registeriepkeysai.dll6.2.9200.1645519,45610-Nov-201204:22x64
Securebootai.dll6.2.9200.1657632,76804-Apr-201313:00x64
Servicemodelregai.dll6.2.9200.16455116,22410-Nov-201204:22x64
Setieinstalleddateai.dll6.2.9200.1645542,49610-Nov-201204:22x64
Smiengine.dll6.2.9200.16576894,46404-Apr-201313:00x64
Smipi.dll6.2.9200.16455110,59210-Nov-201204:22x64
Tifilefetcher.exe6.2.9200.16576460,80004-Apr-201313:01x64
Timezoneai.dll6.2.9200.1645575,26410-Nov-201204:22x64
Tiworker.exe6.2.9200.16576189,44004-Apr-201313:01x64
Wcmtypes.xsdNot applicable1,04706-Jul-201220:39Not applicable
Wcp.dll6.2.9200.165762,834,43204-Apr-201313:00x64
Wdscore.dll6.2.9200.16576272,89604-Apr-201313:00x64
Winsockai.dll6.2.9200.1645560,92810-Nov-201204:22x64
Wrpint.dll6.2.9200.1645560,92810-Nov-201204:22x64
Ws2_helper.dll6.2.9200.1645559,90410-Nov-201204:22x64
Trustedinstaller.exe6.2.9200.1657698,30404-Apr-201313:01x64
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

Thng tin thm

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Cc v?n ? ? bi?t

Cc v?n ? ? bi?t sau c th? x?y ra sau khi b?n ci ?t b?n c?p nh?t 2821895:
 • B?n c?p nh?t c th? ?c hi?n th? nhi?u l?n trn trang Xem l?ch s? c?p nh?t trong Windows Update. Tuy nhin, b?n c?p nh?t ch? ?c t?i xu?ng v ci ?t m?t l?n. i?u ny khng gy ra v?n ?.
 • Khi b?n s? d?ng cng c? B? ki?m tra T?p H? th?ng ? ch?y l?nh sau, b?n c th? nh?n ?c m?t thng bo l?i r?ng c t?p h?ng. Thng bo l?i c?ng ni r?ng b?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh ? s?a ch?a cc t?p.
  sfc /scannow
  ? x? l v?n ? ny, h?y s? d?ng cng c? DISM ? s?a ch?a Windows.

  Sau khi b?n s?a ch?a Windows, h?y ch?y l?i cng c? Tr?nh ki?m tra T?p H? th?ng. N?u b?n v?n nh?n ?c m?t thng bo l?i r?ng c t?p h?ng, h? th?ng c?a b?n c th? ch?a t?p h?ng. Trong t?nh hu?ng ny, h?y lin h? h? tr? k? thu?t ? ?c tr? gip thm.

  N?u b?n mu?n tri?n khai m?t ?nh h? i?u hnh sau khi ci ?t b?n c?p nh?t 2821895, h?y s? d?ng cng c? DISM ? s?a ch?a Windows tr?c khi b?n tri?n khai ?nh h? i?u hnh.

Thng tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Thng tin t?p b? sung cho Windows RT v Windows 8

T?p b? sung cho Windows RT
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameArm_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_4b1c259ac1c0eb86.manifest
File versionNot applicable
File size15,397
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:29
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_bb4569e3dcd9a6bc.manifest
File versionNot applicable
File size7,492
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:29
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_965cd75c76225c48.manifest
File versionNot applicable
File size1,181
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)11:07
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_3b3fc057fc776274.manifest
File versionNot applicable
File size1,844
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:29
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_0619b3cd98a46ef6.manifest
File versionNot applicable
File size36,997
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:29
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_6f7dfd450b90b7a4.manifest
File versionNot applicable
File size992
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)11:13
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_ba409a9be60ea594.manifest
File versionNot applicable
File size2,134
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)11:13
PlatformNot applicable
File nameArm_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_8dc786091e80aa8d.manifest
File versionNot applicable
File size8,211
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)11:15
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 8
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_4b19b342c1c3ccc0.manifest
File versionNot applicable
File size15,397
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_bb42f78bdcdc87f6.manifest
File versionNot applicable
File size7,492
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_965a650476253d82.manifest
File versionNot applicable
File size1,181
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)09:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_3b3d4dfffc7a43ae.manifest
File versionNot applicable
File size1,844
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_0617417598a75030.manifest
File versionNot applicable
File size36,571
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_6f7b8aed0b9398de.manifest
File versionNot applicable
File size992
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)10:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_ba3e2843e61186ce.manifest
File versionNot applicable
File size2,134
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)10:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_8dc513b11e838bc7.manifest
File versionNot applicable
File size8,211
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)10:23
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 8
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_a7384ec67a213df6.manifest
File versionNot applicable
File size15,399
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_1761930f9539f92c.manifest
File versionNot applicable
File size7,494
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_f27900882e82aeb8.manifest
File versionNot applicable
File size1,183
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)13:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_975be983b4d7b4e4.manifest
File versionNot applicable
File size1,846
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack-termsrv_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_513d99eea76e6fa4.manifest
File versionNot applicable
File size4,190
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_6235dcf95104c166.manifest
File versionNot applicable
File size36,583
Date (UTC)05-Apr-2013
Time (UTC)19:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_cb9a2670c3f10a14.manifest
File versionNot applicable
File size994
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)13:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_165cc3c79e6ef804.manifest
File versionNot applicable
File size2,136
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)13:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16576_none_e9e3af34d6e0fcfd.manifest
File versionNot applicable
File size8,215
Date (UTC)04-Apr-2013
Time (UTC)13:57
PlatformNot applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2821895 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Tam 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows RT
T? kha:
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB2821895

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com