Visp?r?gi ieteikumi programmu komplektu Office 2013 un Office 365 instal??anas probl?mu nov?r?anai

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2822317 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Risin?jums

Pirms s?kat las?t ?o rakstu, ieteicams skat?t sada?u Papildinform?cija, kur? ir atrodamas saites uz rakstiem par noteikt?m instal??anas probl?m?m. Ja j?su probl?ma nav nor?d?ta, iesak?m vispirms palaist ?aj? rakst? nor?d?to risin?jumu Fix it:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
Nov?rst ?o probl?mu
Microsoft Fix it
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2


SVAR?GI! P?rl?kprogrammas Internet Explorer logu apak?da?? tiek par?d?ts dialoglodzi?? Failu lejupiel?de. P?c risin?juma Fix it lejupiel?d??anas dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Saglab?t. Kad tas ir izdar?ts, noklik??iniet uz pogas Atv?rt mapi, atrodiet failu (nosaukumam ir j?s?kas ar O15CTRRemove) un veiciet dubultklik??i, lai palaistu risin?jumu Fix it. Ja noklik??in?sit uz Atv?rt, var rasties ar risin?juma Fix it palai?anu saist?tas probl?mas.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2923219

 
P?c risin?juma Fix it palai?anas restart?jiet datoru un p?c tam m??iniet atk?rtoti instal?t programmat?ru Office.

Ja ar programmu komplekta Office instal??anu saist?t?s probl?mas neizdodas nov?rst, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
Uz laiku atsp?jojiet pretv?rusu programmat?ru un ugunsm?ri
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pretv?rusu programmat?ra un ?aunprogrammat?ras nov?r?anas programmat?ra var trauc?t instal?t programmu komplektu Office. M??iniet atsp?jot vai uz laiku atinstal?t ?o programmat?ru. Lai ieg?tu papildinform?ciju, l?dzu, skatiet ?o rakstu: Pretv?rusu programmat?ras atsp?jo?ana.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Mar?rut?t?ja apar?tprogrammat?ras atjaunin??ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Novecojusi mar?rut?t?ja apar?tprogrammat?ra var rad?t k??das, lejupiel?d?jot un instal?jot programmat?ru Office 2013. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? to izdar?t, sazinieties ar mar?rut?t?ja ra?ot?ju.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Veiciet diska t?r??anu, lai dz?stu pagaidu failus un interneta pagaidu failus
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Veiciet diska t?r??anu, lai no datora dz?stu pagaidu failus un interneta pagaidu failus.

Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows 7, inform?ciju par diska t?r??anu skatiet ?aj? rakst?: Failu dz??ana, lietojot diska t?r??anu. Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows 8, skatiet ?o rakstu: Failu dz??ana, lietojot diska t?r??anu (Windows 8).

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Internet Explorer iestat?jumu atiestat??ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai ieg?tu inform?ciju par iestat?jumu atiestat??anu, noklik??iniet uz dator? instal?t?s p?rl?kprogrammas Internet Explorer versijas.
 • Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 8
Vai skaidri nezin?t, kura p?rl?kprogrammas Internet Explorer versija ir instal?ta dator?? Noklik??iniet uz pogas R?ki un p?c tam uz Par Internet Explorer.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Apturiet drukas spol?t?ju
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja programmu komplekta Office iestat??ana tiek p?rtraukta, kad ir izpild?ti 80?90%, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8, s?kuma ekr?n? ierakstiet tekstu services.msc un rezult?tu sarakst? pieskarieties vienumam Services (Pakalpojumi) vai noklik??iniet uz t?.
  Dator? ar oper?t?jsist?mu Windows 7 noklik??iniet uz S?kt > Izpild?t, ievadiet tekstu services.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

 2. P?rskatiet pakalpojumu sarakstu, atrodiet pakalpojumu Drukas spol?t?js un atveriet to.
 3. Pieskarieties pogai Aptur?t vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam pieskarieties pogai Labi vai noklik??iniet uz t?s.
 4. M??iniet instal?t programmu komplektu Office v?lreiz.
 5. P?c programmu komplekta Office instal??anas dator? v?lreiz atveriet pakalpojumu sarakstu un p?c tam atveriet drukas spol?t?ju.
 6. Pieskarieties pogai Start?t vai noklik??iniet uz t?s un p?c tam pieskarieties pogai Labi vai noklik??iniet uz t?s.
Papildinform?ciju skatiet rakst? Microsoft Office 2013 vai Office 365 iestat??anas process tiek p?rtraukts.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Iepriek??jo Office versiju no?em?ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Vad?bas pane?a sada?? Programmas un l?dzek?i p?rbaudiet, vai dator? nav instal?ta k?da no iepriek??j?m programmat?ras Office versij?m. Ja atrodat k?du no iepriek??j?m versij?m, noklik??iniet uz Atinstal?t.

Piez?me. Pirms programmu komplekta Office iepriek??jo versiju atinstal??anas ieteicams atrast produkta atsl?gu un instal??anas datu nes?ju, ko nepiecie?am?bas gad?jum? var?sit izmantot atk?rtotai programmu komplekta instal??anai.

Ja, m??inot atinstal?t iepriek??j?s Office versijas, rodas probl?mas, programmu komplekta Office no?em?anai no datora izmantojiet atbilsto?u probl?mu nov?r?anas r?ku, kas atrodams ?aj? rakst?: K? atinstal?t programmu komplektu Office 2003, Office 2007 vai Office 2010, ja to nevar paveikt vad?bas panel?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer bez pievienojumprogramm?m
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja iestat??ana tiek p?rtraukta uzreiz p?c noklik??in??anas uz Instal?t, probl?ma var b?t saist?ta ar interneta p?rl?kprogrammu. M??iniet start?t p?rl?kprogrammu Internet Explorer bez pievienojumprogramm?m.
 1. Ja dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 8, s?kuma ekr?n? ierakstiet tekstu izpild?t un rezult?tu sarakst? pieskarieties vienumam Izpild?t vai noklik??iniet uz t? (vai ar? nospiediet tausti?u Windows + R).
  Dator? ar oper?t?jsist?mu Windows 7 noklik??iniet uz S?kt  > Izpild?t (vai nospiediet tausti?u Windows + R).
 2. Ievadiet tekstu iexplore -extoff un pieskarieties pogai Labi vai noklik??iniet uz t?s.
 3. M??iniet instal?t programmu komplektu Office v?lreiz.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Palaidiet sist?mas failu p?rbaud?t?ju: sfc /scannow
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Komanda sfc /scannow p?rbauda visus aizsarg?tos sist?mas failus un aizst?j to nepareiz?s versijas ar pareiz?m Microsoft versij?m. Lai ieg?tu inform?ciju par sist?mas failu p?rbaud?t?ju, izv?lieties savu oper?t?jsist?mas versiju.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t.
  (Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju lejup un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.)

 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet komandu uzvedne.
 3. Rezult?tu sarakst? p?rvelciet lejup vai ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam pieskarieties vienumam Palaist k? administratoram vai noklik??iniet uz t?.
 4. Log? Administrators: komandu uzvedne ierakstiet ??du komandu un nospiediet tausti?u Enter: sfc /scannow.
 5. Kad sist?mas sken??ana ir pabeigta, v?lreiz m??iniet instal?t programmu komplektu Office.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 1. Noklik??iniet uz S?kt > Visas programmas > Piederumi, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam izv?lieties opciju Palaist k? administratoram.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un nospiediet tausti?u Enter: sfc /scannow.
 3. Kad sist?mas sken??ana ir pabeigta, v?lreiz m??iniet instal?t programmu komplektu Office.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Izsl?dziet aparat?ras pa?trin??anu
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Da?k?rt var neb?t skaidrs, vai iestat??ana ir vai nav pabeigta. Ja oper?t?jsist?mas Windows 8 s?kuma ekr?n? vai oper?t?jsist?mas Windows 7 sada?? Visas programmas> Microsoft Office 2013 tiek r?d?tas Office 2013 programmu sa?snes, iestat??ana, visticam?k, ir veiksm?gi pabeigta.

Ja, m??inot start?t k?du no Office lietojumprogramm?m, rodas probl?mas un programma avar? vai nekas nenotiek (ekr?ns uz br?di var iemirgoties), iesp?jams, past?v videokartes sader?bas probl?ma. Lai atrisin?tu ?o probl?mu, skatiet ?aj? rakst? sniegto inform?ciju par aparat?ras pa?trin??anas izsl?g?anu: Programmu komplekta Office 2013 vizu?lie l?dzek?i vai video kvalit?te var at??irties atkar?b? no datora.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Atiestatiet uzdevumu pl?not?ju
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Programmu komplekta Office 2013 instal??anas laik? tiek izmantots uzdevumu pl?not?js. Ja uzdevumu pl?not?ja darb?b? rodas k??me, programmu komplekts Office var netikt instal?ts. Lai not?r?tu visus atliku?os iepl?notos uzdevumus, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Vispirms m??iniet start?t pl?not?ja pakalpojumu.
 1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t.
  (Ja izmantojat peli, novietojiet peles r?d?t?ju ekr?na aug??j? labaj? st?r?, virziet peles r?d?t?ju lejup un p?c tam noklik??iniet uz Mekl?t.)

 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet komandu uzvedne.
 3. Rezult?tu sarakst? p?rvelciet lejup vai ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam pieskarieties vienumam Palaist k? administratoram vai noklik??iniet uz t?.
 4. Log? Administrators: komandu uzvedne ierakstiet ??du komandu un nospiediet tausti?u Enter: net start schedule.
 5. M??iniet instal?t programmu komplektu Office v?lreiz.
Ja programmu komplektu Office neizdodas iestat?t, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. P?rvelciet virzien? no ekr?na lab?s malas un p?c tam pieskarieties vienumam Mekl?t.
 2. Mekl??anas lodzi?? ierakstiet Pl?not uzdevumus un p?c tam pieskarieties vienumam Iestat?jumi vai noklik??iniet uz t?.
 3. Rezult?tu sarakst? pieskarieties vienumam Pl?not notikumus vai noklik??iniet uz t?.
 4. Izv?rsiet uzdevumu pl?not?ja bibliot?ku > Microsoft > Office un pieskarieties vienumam Office vai noklik??iniet uz t?.
 5. Aug??j? vid?j? log? p?rbaudiet, vai ail? Nosaukums ir atrodams uzdevums, kura nosaukums s?kas ar v?rdu ?Office?.
 6. Pieskarieties katram no ?iem Office uzdevumiem un turiet tos nospiestus vai noklik??iniet uz katra no tiem ar peles labo pogu un p?c tam pieskarieties opcijai Dz?st vai noklik??iniet uz t?s.
 7. Restart?jiet oper?t?jsist?mu Windows un v?lreiz m??iniet instal?t programmu komplektu Office.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Windows 7
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Vispirms m??iniet start?t pl?not?ja pakalpojumu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt > Visas programmas > Piederumi, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Komandu uzvedne un p?c tam izv?lieties opciju Palaist k? administratoram.
 2. Komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un nospiediet tausti?u Enter: net start schedule.
 3. M??iniet instal?t programmu komplektu Office v?lreiz.
Ja programmu komplektu Office neizdodas iestat?t, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, mekl??anas lodzi?? ierakstiet uzdevumu pl?not?js un nospiediet tausti?u Enter.
 2. Izv?rsiet uzdevumu pl?not?ja bibliot?ku > Microsoft > Office un noklik??iniet uz Office.
 3. Aug??j? vid?j? log? p?rbaudiet, vai ail? Nosaukums ir atrodams uzdevums, kura nosaukums s?kas ar v?rdu ?Office?.
 4. Noklik??iniet uz katra no ?iem ?Office? uzdevumiem ar peles labo pogu un p?c tam noklik??iniet uz Dz?st.
 5. Restart?jiet oper?t?jsist?mu Windows un v?lreiz m??iniet instal?t programmu komplektu Office.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Vadu savienojuma izmanto?ana
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
M??iniet savienot datoru ar t?klu, izmantojot t?kla kabeli, nevis bezvadu savienojumu. Turkl?t, ??di r?kojoties, lejupiel?de un instal??ana, iesp?jams, norit?s ?tr?k.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Jauna Windows administratora profila izveide (tikai oper?t?jsist?m? Windows 7)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Izveidojiet jaunu Windows profilu un p?c tam m??iniet instal?t programmat?ru Office.

Vispirms izveidojiet jaunu Windows kontu. Lai to paveiktu, izpildiet ?aj? rakst? min?t?s darb?bas: Lietot?ja konta izveide.

P?c tam pievienojiet jaunizveidoto lietot?ja kontu administratora grupai. Lai to paveiktu, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.
 1. Atveriet vad?bas paneli.
 2. Noklik??iniet uz Lietot?ju konti.
 3. Noklik??iniet uz ?aut citiem lietot?jiem piek??t ?im datoram.
 4. Izv?lieties jaunizveidoto lietot?ju un noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 5. Noklik??iniet uz cilnes Dal?ba grup?.
 6. Izv?l?ties opciju Administrators, noklik??iniet uz Labi un p?c tam v?lreiz uz Labi.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed


Papildindorm?cija

Ja tiek par?d?ts k?ds no t?l?k min?tajiem k??das zi?ojumiem vai rodas k?da no t?l?k min?taj?m probl?m?m, varat skat?t probl?mai atbilsto?o rakstu.

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
K??das zi?ojums vai probl?maRaksts
Oper?t?jsist?m? Windows nevar atrast failu integratedoffice.exe.
Faila integratedoffice.exe instal??anas k??du nov?r?ana programmu komplekt? Office 2013 vai Office 365
Izpildot noteiktu procentu?lo da?u, programmu komplekta Office iestat??ana tiek p?rtraukta.Programmu komplekta Microsoft Office 2013 vai Office 365 iestat??anas process tiek p?rtraukts
Programmu komplekta Office iestat??ana norit l?ni.Programmu komplekta Office 2013 lejupiel?de norit l?ni
Rad?s k??me, un pa?reiz j?s nevar pierakst?t. L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz.
K??da: m??inot instal?t programmu komplektu Office 2013, tiek par?d?ts k??das zi?ojums ?Rad?s k??me, un pa?reiz j?s nevar pierakst?t?.
Office produktu diem??l nevar?ja instal?t, jo tiek izmantota p?r?k veca oper?t?jsist?mas Windows versija.
K?d?? programmu komplektu Office 2013 nevar instal?t oper?t?jsist?m? Windows XP vai Windows Vista?
Office produktu instal??anai nepiecie?amo failu parakstus diem??l nevar verific?t.
Microsoft Office instal??anas k??da ?Nevar verific?t parakstu?
Diem??l programmu komplektu Office (32 bitu versiju) nevar?ja instal?t, jo dator? jau ir instal?tas ?o Office programmu 64 bitu versijas.
K?d?? nevar instal?t gan programmu komplekta Office 2013 32 bitu versiju, gan 64 bitu versiju?
Programmu komplekta Office 32 bitu un 64 bitu versijas nevar instal?t l?dztekus
K?d?? nevar instal?t gan programmu komplekta Office 2013 32 bitu versiju, gan 64 bitu versiju?

Vai jums ir nepiecie?ama papildu pal?dz?ba?

Sa?emiet pal?dz?bu Microsoft kopien?, mekl?jiet papildinform?ciju vietn? Microsoft atbalsts, pakalpojum? Office Online vai sazinieties ar Office 2013 vai Office 365 Home Premium atbalsta dienestu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2822317 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 21. apr?lis - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office 365 Home
 • Microsoft Office 365
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 after upgrade KB2822317

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com