M?t s? văn b?n trong m?t tài li?u XPS không ph?i là có th? tra c?u trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2823372 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n ch?y m?t ?ng d?ng đ? chuy?n đ?i m?t tài li?u vào m?t tài li?u XML gi?y Specification (XPS) trên m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012. Trong t?nh hu?ng này, m?t s? văn b?n trong tài li?u XPS chuy?n đ?i không ph?i là tra c?u.

Lưu ? Các văn b?n trong tài li?u XPS chuy?n đ?i là ? đ?nh d?ng thi?t b? đ?c l?p bitmap (DIB).

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? giao di?n thi?t b? đ? h?a (GDI) không th? x? l? các mô ph?ng phông ch? mà đ?i h?i các phông ch?. Không v? v?y, khi ngư?i dùng yêu c?u đ?m văn b?n v?i m?t phông ch? mà không có đ?m có s?n, GDI th? ti?p t?c các ho?t đ?ng và các văn b?n đư?c chuy?n đ?i sang các đ?nh d?ng DIB đ? thay th?.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix


M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,437,69607 Tháng 3 năm 201302:00x 86
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,437,69607 Tháng 3 năm 201302:00x 86
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,437,69607 Tháng 3 năm 201302:00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,690,62407 Tháng 3 năm 201302:14x 64
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,690,62407 Tháng 3 năm 201302:14x 64
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,690,62407 Tháng 3 năm 201302:14x 64
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,437,69607 Tháng 3 năm 201302:00x 86
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,437,69607 Tháng 3 năm 201302:00x 86
Gdiplus.dll6.2.9200.206551,437,69607 Tháng 3 năm 201302:00x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

M?t tài li?u XPS là m?t đ?nh d?ng tài li?u mà b?n có th? s? d?ng đ? xem, ti?t ki?m, chia s?, k? thu?t s? kí nh?p và b?o v? n?i dung c?a tài li?u c?a b?n. M?t tài li?u XPS là gi?ng như m?t t? gi?y đi?n t?. B?n không th? thay đ?i n?i dung c?a m?t m?nh gi?y sau khi đ? đư?c in trên gi?y, và b?n không th? ch?nh s?a n?i dung c?a m?t tài li?u XPS.

DIB là m?t đ?nh d?ng đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh thi?t b? đ?c l?p bitmap đ? phân gi?i màu s?c khác nhau. M?c đích chính c?a tr? chơi tr? con là đ? cho phép các ?nh bitmap đư?c chuy?n t? m?t thi?t b? khác. M?t DIB là m?t đ?nh d?ng bên ngoài, so v?i m?t ?nh bitmap ph? thu?c vào thi?t b? (DDB), xu?t hi?n trong h? th?ng như là m?t đ?i tư?ng bitmap. DIB m?t thư?ng đư?c v?n chuy?n trong metafiles, BMP t?p tin, và b?ng t?m Windows.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_0b78e975228fae74bb2419f01fc5aa38_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20655_none_a609ee9c4236b7f8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin666
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_1ee64cf1a85a1da60b0b4d7ea3cf51d2_6595b64144ccf1df_1.1.9200.20655_none_900d57a3beb08807.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin627
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_bec4c8a8ce4117f1741bcd7e3ea17b70_6595b64144ccf1df_1.0.9200.20655_none_cb9778dca9ce28b2.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin627
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:00
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.gdiplus.systemcopy_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20655_none_e430b30ae078a85b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.159 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.9200.20655_none_b4022693613cb7f0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.050
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.9200.20655_none_a3539577fa429197.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.050
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0b78e975228fae74bb2419f01fc5aa38_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20655_none_02288a1ffa94292e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin668
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1ee64cf1a85a1da60b0b4d7ea3cf51d2_6595b64144ccf1df_1.1.9200.20655_none_ec2bf327770df93d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin629
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_20cfbc973d7fff85cc78e92c655e7f00_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20655_none_90e1b05170c5a555.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin670
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5493be99b2beb4da2dac282467095979_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20655_none_08d1e97982490dc4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1000
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5d7dcd30e5e9f13f6b9c8d00adea8fba_6595b64144ccf1df_1.1.9200.20655_none_84b24ace9e8c6d54.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin922
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ad0c7708facad8cc16d9d776fdaaf685_6595b64144ccf1df_1.0.9200.20655_none_26ff6899bca1342f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin631
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_bec4c8a8ce4117f1741bcd7e3ea17b70_6595b64144ccf1df_1.0.9200.20655_none_27b61460622b99e8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin629
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_de18e7ee43fedda310b8641845ea9ec4_6595b64144ccf1df_1.1.9200.20655_none_773f6533f243b2da.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin631
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_fdc94350773e5b7f8738bec174303b07_6595b64144ccf1df_1.0.9200.20655_none_69a4fa10e8684db4.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin922
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft.Windows.gdiplus.systemcopy_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20655_none_404f4e8e98d61991.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,161
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)07:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft.Windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.9200.20655_none_6c54efbc4cc08eea.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.056 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)07:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft.Windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.9200.20655_none_5ba65ea0e5c66891.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.056 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)07:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.gdiplus.systemcopy_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20655_none_e430b30ae078a85b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.159 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.9200.20655_none_b4022693613cb7f0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.050
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft.Windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.9200.20655_none_a3539577fa429197.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.050
Ngày (UTC)07 Tháng 3 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2823372 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Essentials
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2823372 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2823372

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com