Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter 2825642: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2825642 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm thêm đ?nh ngh?a cho Junk Email Filter trong Microsoft Office Outlook 2007. Các đ?nh ngh?a này đánh giá xem thư chưa đ?c email ph?i đư?c coi là thư t?p email. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây:
2827325 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: ngày 8 tháng 8 năm 2013

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.


Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlfltr.dat12.0.12910.3243,611,27215 Tháng 10 năm 201310:41
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t trên máy tính, làm theo các bư?c sau, phù h?p cho h? đi?u hành b?n đang ch?y.
Windows 7
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào máy tính.
 2. Trong các T?m máy tính h?p, g?Outlfltr.dat, và sau đó nh?n Enter.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào Outlfltr.dat, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Trên tab chung , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t trên máy tính.
Windows Vista
 1. Nh?p vào b?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , và thenclick T?m.
 2. Nh?p vào T?m ki?m nâng cao.
 3. Trong h?p đ?a đi?m , nh?p vào LocalHard ? đ?a.
 4. Trong h?p tên , nh?pOutlfltr.dat, và sau đó nh?p vàoT?m ki?m.
 5. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoOutlfltr.dat, và sau đó b?mthu?c tính.
 6. Trên tab chung , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t trên máy tính.
Windows XP
 1. B?t đ?u hư?ng d?n t?m ki?m. Đ? làm đi?u này, b?m vàob?t đ?u, và sau đó nh?p vào T?m ki?m.

  Lưu ? N?u Windows Desktop Search b?t đ?u, h?y nh?p vào Clickhere đ? s? d?ng hư?ng d?n t?m ki?m.
 2. Trong c?a s? k?t qu? t?m ki?m, nh?p vào t?t c? các t?p tin andfolders trong c?a s? Hư?ng d?n t?m ki?m .
 3. Trong t?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? Outlfltr.dat, và sau đó nh?p vàoT?m ki?m.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoOutlfltr.dat, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. Trên tab chung và trên tabPhiên b?n , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t trên máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Nh?p vào b?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào h? đi?u hành b?n đang ch?y.
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2825642, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t h?p ki?m.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2825642 và sau đó b?m lo?i b?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

B?n c?p nh?t này ch?a m?t t?p tin Microsoft Windows cài đ?t đ?y đ? t?p tin (t?p tin .msp). T?p tin .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi t? gi?i nén. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Thông tin cho qu?n tr? viên v? làm th? nào đ? cài đ?t l?i thành ph?n c? th?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Sau khi b?n c?p nh?t cài đ?t hành chính đi?m, recache và cài đ?t l?i Outlook 2007 trên máy khách. Sau đó, ch?y m?t d?ng l?nh l?nh bao g?m các CÀI Đ?T L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n. Tài s?n này cho phép b?n cài đ?t l?i thành ph?n c? th? c?a Outlook 2007 t? h?nh ?nh hành chính.

Đ? c?p nh?t này, giá tr? cho các CÀI Đ?T L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n là như sau:
OUTLOOKFiles
Ho?c, s? d?ng các cài đ?t l?i = t?t c? b?t đ?ng s?n đ? cài đ?t l?i t?t c? các ph? ki?n văn ph?ng trên máy.

Thông tin v? làm th? nào đ? phân ph?i s?n ph?m b?n C?p Nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2007, h?y đ? website sau c?a Microsoft:
Phân ph?i s?n ph?m b?n C?p Nh?t cho h? th?ng Office 2007
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thông báo thư rác l?c chính sách cho Outlook và Microsoft Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
954199 Mô t? v? chính sách cho làm th? nào email đư?c l?c b?i b? l?c thư rác trong Outlook ho?c trong Exchange Server
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n trang web c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2825642 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2825642 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2825642

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com