Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): Tháng Mư?i 8 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2825803 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft d? án Server 2010 là ngày ngày 8 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Gi? s? r?ng b?n ch?p nh?n m?t s? C?p Nh?t cho m?t d? án c?a trang Trung tâm phê duy?t, d? án Web ?ng d?ng. Khi b?n m? trang l?ch s? c?p nh?t trạm đậu, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
    Đ? có m?t l?i bên trong vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t.

    Ngoài ra, khi b?n m? các d? án trong năm 2010 d? án, b?n C?p Nh?t không áp d?ng.
  • Sau khi b?n ch?p nh?n b?n C?p Nh?t cho m?t d? án trong ứng dụng web d? án, công vi?c và th?i gian thông tin cho m?t s? nhi?m v? và nhi?m v? đư?c thi?t l?p b?ng không.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có m?t trong hai d? án Server 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d? án Server 2010 SP1 hay SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510766 Danh sách các gói SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP1
2687522 Danh sách các gói SharePoint 2010 và Office Server 2010 SP2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


x 64 Phiên b?n
T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrv2010-kb2825803-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7110.50019,054,98426 Tháng chín năm 201317:09
Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Pjsrvwfe-x-none.mspKhông áp d?ng9,014,27226 Tháng chín năm 201308:06
Pjsrvwfe-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Addpublishsps12.SQLKhông áp d?ng380,54705 Tháng chín năm 201310:43
Addpubsps12.SQLKhông áp d?ng1,256,06007 Tháng 8 năm 201311:45
Addpubtab12.SQLKhông áp d?ng240,92322 Tháng 5 năm 201318:49
Addqueue1projectsps12.SQLKhông áp d?ng91,52112 Tháng hai năm 201302:50
Addqueue1timesheetsps12.SQLKhông áp d?ng92,76012 Tháng hai năm 201302:50
Addreportingsps12.SQLKhông áp d?ng1,477,46405 Tháng chín năm 201310:43
Addreptab12.SQLKhông áp d?ng58,85712 Tháng hai năm 201302:50
Addsps12.SQLKhông áp d?ng562,29422 Tháng tư năm 201302:55
Addversionsps12.SQLKhông áp d?ng166,07112 Tháng hai năm 201302:50
Addverstab12.SQLKhông áp d?ng124,03212 Tháng hai năm 201302:50
Addworkingsps12.SQLKhông áp d?ng120,66012 Tháng hai năm 201302:50
Addworksps12.SQLKhông áp d?ng125,51907 Tháng 12 năm 201120:17
Addworktab12.SQLKhông áp d?ng132,61122 Tháng 5 năm 201318:49
Approvalcommentdlg.aspx14.0.61104,89330 Tháng 8 năm 201122:05
Autogen.SQLKhông áp d?ng22,80205 Tháng chín năm 201310:43
Createpsiserviceapp.aspxKhông áp d?ng6.132 ngư?i20 Tháng 12 năm 201114:43
Createpwa.aspx14.0.700618,93820 Tháng 12 năm 201115:06
Dataedit.dll14.0.7107.5000449,20807 Tháng 8 năm 201312:02
Editcustomfield.aspx14.0.6105127,46318 Tháng năm, 201117:18
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.711036,33817 Tháng chín năm 201322:56
Gridsatellite.Debug.jsKhông áp d?ng53,88923 Tháng b?y năm 201310:53
Gridsatellite.jsKhông áp d?ng36,45823 Tháng b?y năm 201310:53
Locktask.aspx14.0.61228,05615 Tháng 12 năm 201115:21
Managecategories.aspx14.0.61027,26327 Tháng tư, 201114:07
Managegroups.aspx14.0.61027,06327 Tháng tư, 201114:07
Managepsiserviceapp.aspx14.0.70065,03320 Tháng 12 năm 201114:43
Managepwa.aspx14.0.70067.80020 Tháng 12 năm 201114:43
Managetemplates.aspx14.0.61027,33227 Tháng tư, 201114:07
Manageusers.aspx14.0.610211,56527 Tháng tư, 201114:07
Microsoft.Office.Project.Schema.dll14.0.7005.10005,323,34431/10 / 201204:36
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll14.0.7106.5000289,46423 Tháng b?y năm 201311:03
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll14.0.7106.5000498,36023 Tháng b?y năm 201311:03
Microsoft.Office.Project.Server.dll14.0.7109.50007,277,24005 Tháng chín năm 201310:53
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6122.50002,148,96815 Tháng 12 năm 201114:21
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll14.0.7011.1000483,48806 Tháng 3 năm 201300:14
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll14.0.7110.50001,051,36817 Tháng chín năm 201323:05
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll14.0.7106.50002,075,36823 Tháng b?y năm 201311:03
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll14.0.7110.50015,987,00025 Tháng chín năm 201302:47
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll14.0.7106.5000494,26423 Tháng b?y năm 201311:03
Microsoft.Office.Project.Shared.dll14.0.7101.5000133,81622 Tháng tư năm 201301:49
Microsoft.Office.Project.webproj.dll14.0.7109.5000789,17605 Tháng chín năm 201310:31
Mytaskssatellite.jsKhông áp d?ng39,28707 Tháng 12 năm 201120:22
Pdplib.Debug.jsKhông áp d?ng79,31115 Tháng 12 năm 201115:21
Pdplib.jsKhông áp d?ng53,41315 Tháng 12 năm 201115:21
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.Library.configKhông áp d?ng60916 Tháng mư?i m?t, 201017:34
Policy.12.0.Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll14.0.6015.100011.712 ngư?i20 Tháng mư?i hai, 201017:37
Projectcentersatellite.Debug.jsKhông áp d?ng14,17220 Tháng b?y, 201114:14
Projectcentersatellite.jsKhông áp d?ng10,42220 Tháng b?y, 201114:14
Projectdrilldownsatellite.Debug.jsKhông áp d?ng111,85105 Tháng năm, 201115:17
Projectdrilldownsatellite.jsKhông áp d?ng72,10705 Tháng năm, 201115:17
Projectserverscripts.Debug.jsKhông áp d?ng414,86126 Tháng 10 năm 201213:15
Projectserverscripts.jsKhông áp d?ng308,95926 Tháng 10 năm 201213:15
Pwaparts.ascxKhông áp d?ng19,50416 Tháng 10 năm 201219:46
Shell.Debug.jsKhông áp d?ng80,09801 Tháng b?y, 201117:58
Shell.jsKhông áp d?ng51,12601 Tháng b?y, 201117:58
Statusapprovalssatellite.jsKhông áp d?ng19,99522 Tháng 5 năm 201318:52
Timesheetsatellite.jsKhông áp d?ng56,37926 Tháng 10 năm 201213:15

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsedTham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2825803 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Project Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2825803 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2825803

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com