Mô t? d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng Mư?i 8 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2825812 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft d? án 2010 là ngày ngày 8 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Gi? s? r?ng m?t b?ng tra c?u có ch?a nhi?u m?c. Khi b?n ch?y các CustomFieldValueListAdd Microsoft Visual Basic cho Applications (VBA) phương pháp đ? thêm các m?c vào m?t d? án trong năm 2010 d? án, nó m?t nhi?u th?i gian hơn d? ki?n.
  • Gi? s? r?ng b?n s? d?ng bi?u đ? Gantt view đ? xem m?t s? trang trong d? án 2010. Khi b?n in trang, các thi?t l?p "V?a" trong các thiết lập trang hộp thoại không đư?c áp d?ng m?t cách chính xác. Ví d?, Gantt thanh và văn b?n không đư?c in.
  • Gi? s? b?n t?o m?t tác v? có ch?a ba ho?c nhi?u hơn các bài t?p trong d? án 2010. Sau đó, b?n tu?n t? nh?p m?t s? công việc thực tế cho các bài t?p trong giao di?n tác v? s? d?ng. Trong t?nh hu?ng này, công việc thực tế cho các bài t?p khác có nhi?m v? ch?a có th? hi?n th? cho ngày sai.
  • Sau khi b?n nhóm m?t s? bài t?p trong các ch? đ? xem công vi?c s? d?ng ho?c s? d?ng tài nguyên trong d? án 2010, m?t s? nhi?m v? ho?c tài nguyên có th? đư?c hi?n th? trong nhóm sai.
  • Khi b?n gán m?t ngân sách chi phí ngu?n l?c cho vi?c d? án tóm t?t d? án 2010, giá tr? "% hoàn thành công vi?c" cho công vi?c d? án b?n tóm t?t đư?c tính toán không chính xác.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này, b?n ph?i có m?t trong hai Microsoft d? án 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? d? án 2010 SP1 hay SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1
2687521 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Phiên b?n x 86
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Project2010-kb2825812-fullfile-x 86-glb.exe14.0.7110.50009,217,24813 Tháng chín 199:47

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
D? án-x-none.mspKhông áp d?ng9,291,77613 Tháng chín 1817:28

Thông tin t?p tin d? án-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Atlconv.dll14.0.7107.5000283,29613-Tháng tám-1314:50
Pj11od11.dll14.0.7109.5000572,1446-Tháng chín-1313:50
Pjresc.dll14.0.7006.1000251,51220-Tháng 11-1214:25
Prjres.dll14.0.7006.10003,836,55227 Tháng mư?i m?t 125:06
Serconv.dll14.0.7109.5000410,2966-Tháng chín-1313:50
Winproj.exe14.0.7109.500013,737,6406-Tháng chín-1313:50
Winproj.exe.manifestKhông áp d?ng3,47224-Sep-0910:15

x 64 Phiên b?n
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Project2010-kb2825812-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7110.500011,226,99213 Tháng chín 199:47

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
D? án-x-none.mspKhông áp d?ng11,315,71213 Tháng chín 1817:29

Thông tin t?p tin d? án-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Atlconv.dll14.0.7107.5000377,50413-Tháng tám-1314:45
Pj11od11.dll14.0.7109.5000753,3925-Tháng chín-1311:17
Pjresc.dll14.0.7109.5000261,8485-Tháng chín-1311:17
Prjres.dll14.0.7109.50003,925,2086-Tháng chín-1313:51
Serconv.dll14.0.7109.5000593,0805-Tháng chín-1311:17
Winproj.exe14.0.7109.500020,567,2086-Tháng chín-1313:51
Winproj.exe.manifestKhông áp d?ng3,4745-Tháng chín-1311:07

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2825812 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Project Professional 2010
  • Microsoft Project Standard 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbhotfixallversions kbautohotfix kbmt KB2825812 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2825812

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com