Làm th? nào đ? s? d?ng b?ng d? li?u Microsoft Excel đ? phân tích thông tin trong cơ s? d? li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 282851 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng Microsoft Excel b?ng đ? phân tích thông tin trong cơ s? d? li?u.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng ch?c năng cơ s? d? li?u trong m?t trong nh?ng đ?u vàohai đ?u vào b?ng phân tích giá tr? thu đư?c t? m?t cơ s? d? li?u, b?ng cách s? d?ng c? hai so sánh và tính tiêu chu?n.

So sánh các tiêu chí

Tiêu chu?n so sánh nh?ng tiêu chí ph? bi?n nh?t đư?c s? d?ng đ? gi?i nén ho?c phân tích thông tin t? cơ s? d? li?u Microsoft Excel. Giá tr? mà b?n đ?t trong tiêu đ? c?t trong ph?m vi các tiêu chí c?a b?n đư?c so sánh v?i các b?n ghi trong cơ s? d? li?u c?a b?n. N?u m?t h? sơ phù h?p v?i giá tr? đó, h? sơ chi?t xu?t ho?c bao g?m trong nhóm các h? sơ đ? đư?c phân tích b?i các ch?c năng cơ s? d? li?u.

Đ? t?o ra m?t cơ s? d? li?u m?u và m?t lo?t các m?u tiêu chu?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t b?ng tính m?i.
 2. Nh?p thông tin sau vào các t? bào A1:C25 c?a m?t b?ng tính m?i:
     |    A   |  B   |  C
    ---|--------------|---------|--------
    1 | Type of Soda |Month  |Consumed
    2 | Pepup    |January |   946
    3 | Diet Pepup  |January |   762
    4 | Colo     |January |   224
    5 | Diet Colo  |January |    1
    6 | Splash    |January |   715
    7 | Diet Splash |January |   506
    8 | Lime-Up   |January |   354
    9 | Diet Lime-Up |January |   542
    10| Pepup    |February |   910
    11| Diet Pepup  |February |   894
    12| Colo     |February |   926
    13| Diet Colo  |February |   471
    14| Splash    |February |   493
    15| Diet Splash |February |   276
    16| Lime-Up   |February |   45
    17| Diet Lime-Up |February |   301
    18| Pepup    |March  |   840
    19| Diet Pepup  |March  |   442
    20| Colo     |March  |   409
    21| Diet Colo  |March  |   205
    22| Splash    |March  |   109
    23| Diet Splash |March  |   263
    24| Lime-Up   |March  |   603
    25| Diet Lime-Up |March  |   555
  					
 3. Ch?n các t? bào A1:C25.
 4. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n Tên, và sau đó nh?p vào Xác đ?nh.
 5. Lo?i Co? so?̉ du?̃ liẹ?u, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Đ?i v?i ph?m vi tiêu chu?n m?u, nh?p d? li?u sau vào các t? bào E1:G1 c?a b?ng tính:
     |    E   | F  |  G
    ---|--------------|------|--------
    1 | Type of Soda |Month |Consumed
    2 |       |   |
  
  					
 7. Ch?n các t? bào E1:G2.
 8. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n Tên, và sau đó nh?p vào Xác đ?nh.
 9. Lo?i Tiêu chí, và sau đó nh?p vào Ok.

Trong m?t b?ng One-Input

Đ? t?m chi phí soda tiêu th? cho m?i lo?i th?i k? toàn b?, t?o ra m?t đ?u vào m?t b?ng có s? d?ng d? li?u t? cơ s? d? li?u:
 1. Trong các t? bào E5:E12, nh?p các lo?i khác nhau c?a soda. (B?i v? b?n nh?p d? li?u bi?n này vào m?t c?t, đây là m?t b?ng đ?u vào c?t).

  LƯU ?: B?n có th? sao chép các lo?i t? cơ s? d? li?u và dán chúng vào các t? bào.
 2. Trong t? bào F4, g? công th?c:
  = DSUM(Database,"Consumed",Criteria) * 0,45
  LƯU ?: Công th?c này cho bi?t thêm t?t c? các nư?c sô-đa tiêu th? trong cơ s? d? li?u phù h?p v?i các tiêu chu?n quy đ?nh, và multiplies là k?t qu? c?a 45 cent (các chi phí cho m?i có th?).
 3. Ch?n các t? bào E4:F12.
 4. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào B?ng.
 5. Trong các C?t đ?u vào t? bào h?p, lo?i E2.

  LƯU ?: E2 là các t? bào trong ph?m vi các tiêu chí mà b?n g? tên c?a m?t lo?i h?nh c? th? c?a soda. B?i v? b?n mu?n thay th? các lo?i khác nhau c?a soda đ? tính toán chi phí cho m?i lo?i, đ? l?i di đ?ng E2 tr?ng trong các tiêu chí th?c t?. B?ng t? đ?ng (n?i b?) thay th? m?i lo?i soda mà đư?c li?t kê trong b?ng (E4:E12) thành t? bào E2, và tính toán công th?c d?a trên các tiêu chí đó.
One-Input table with data from database (with formulas displayed)
=================================================================

   |    E    |          F
  ---|---------------|----------------------------------------
  4 | First Quarter |=DSUM(Database,"Consumed",Criteria)*0.45
  5 | Pepup     |=TABLE(,E2)
  6 | Diet Pepup  |=TABLE(,E2)
  7 | Colo     |=TABLE(,E2)
  8 | Diet Colo   |=TABLE(,E2)
  9 | Splash    |=TABLE(,E2)
  10| Diet Splash  |=TABLE(,E2)
  11| Lime-Up    |=TABLE(,E2)
  12| Diet Lime-Up |=TABLE(,E2)


One-Input table with data from database (with values displayed)
===============================================================

   |    E    |      F
  ---|---------------|------------------------
  4 | First Quarter |Money Spent on Beverages
  5 | Pepup     |        $1,213.20
  6 | Diet Pepup  |         $944.10
  7 | Colo     |         $701.55
  8 | Diet Colo   |         $304.65
  9 | Splash    |         $592.65
  10| Diet Splash  |         $470.25
  11| Lime-Up    |         $450.90
  12| Diet Lime-Up |         $629.10

				
Giá tr? đư?c hi?n th? trong t? bào F4 là m?t đ?nh d?ng s?. L?p l?i đi?u này có giá tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n ô F4.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Các t? bào.
 3. B?m vào các S? tab.
 4. Trong các Th? lo?i danh sách, b?m vào Tu? ch?nh.
 5. Trong các Lo?i h?p, lo?i "Ti?n chi cho đ? u?ng" (v?i các d?u ngo?c kép).
 6. Nh?p vào Ok.

Trong m?t b?ng hai đ?u vào

Ví d? sau, s? d?ng m?u cơ s? d? li?u và các tiêu chí mà b?n t?o ra trư?c đó. Đ? t?o ra m?t b?ng hai đ?u vào và s? d?ng nó đ? t?m chi phí c?a soda tiêu th? cho m?i lo?i m?i tháng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong các t? bào E15:E22, nh?p các lo?i khác nhau c?a soda. (Đi?u này đ?i di?n cho các đ?u vào c?t.)

  LƯU ?: B?n có th? sao chép các lo?i t? cơ s? d? li?u và dán chúng vào các t? bào.
 2. Lo?i Tháng m?t trong t? bào F14, g? Tháng hai trong t? bào G14, và các lo?i Tháng ba trong t? bào H14.
 3. Trong t? bào E14, g? công th?c:
  = DSUM(Database,"Consumed",Criteria) * 0,45
  LƯU ?: Công th?c này cho bi?t thêm t?t c? các nư?c sô-đa tiêu th? trong cơ s? d? li?u d?a trên các tiêu chí, và multiplies t?ng s? c?a 45 cent (chi phí cho m?i có th?).
 4. Ch?n các t? bào E14:H22.
 5. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào B?ng.
 6. Trong các Hàng đ?u vào t? bào h?p, lo?i F2. Trong các C?t đ?u vào t? bào h?p, lo?i E2.

  LƯU ?: B?i v? b?n mu?n đ? tính toán chi phí cho m?i lo?i soda cho m?i tháng, và không mu?n đ? h?n ch? phân tích chi phí c?a b?n đ? m?t tháng c? th?, h?y đ? tr?ng trong ph?m vi đ?nh ngh?a tiêu chu?n F2. F2 là các t? bào trong ph?m vi các tiêu chí mà b?n g? tên c?a m?t tháng c? th?. B?ng t? đ?ng (n?i b?) thay th? m?i tháng đư?c li?t kê trong b?ng (F14:H14) thành t? bào F2, và tính toán công th?c d?a trên tháng đó.

  B?i v? b?n mu?n đ? tính toán chi phí cho m?i lo?i soda, đ? E2 tr?ng trong các tiêu chí th?c t?. E2 là các t? bào trong ph?m vi các tiêu chí mà b?n g? tên c?a m?t lo?i h?nh c? th? c?a soda. Ví d?, n?u b?n mu?n đ? tính toán chi phí cho nư?c sô-đa ch? đ? ăn u?ng c?a b?n, b?n s? đ?t ra t? "ăn kiêng" trong t? bào E2. B?ng t? đ?ng (n?i b?) thay th? m?i lo?i soda mà đư?c li?t kê trong b?ng (E15:E22) thành t? bào E2 và tính toán công th?c d?a trên ki?u đó.
Two-input table with data from database (with formulas displayed)
=================================================================

NOTE: Due to screen display limitations, the following four-column table is 
shown in two parts.

(Left column of a four-column table.)

   |          E
  ---|-----------------------------------------
  14| =DSUM(Database,"Consumed",Criteria)*0.45
  15| Pepup
  16| Diet Pepup
  17| Colo
  18| Diet Colo
  19| Splash
  20| Diet Splash
  21| Lime-Up
  22| Diet Lime-Up

(Right three columns of a four-column table.)

   |    F    |   G    |   H
  ---|---------------|--------------|-------------
  14| January    |February   |March
  15| =TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2)
  16| =TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2)
  17| =TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2)
  18| =TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2)
  19| =TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2)
  20| =TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2)
  21| =TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2)
  22| =TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2) |=TABLE(F2,E2)


Two-input table with data from database (with values displayed)
===============================================================

   |    E    |  F  |  G  |  H
  ---|----------------|--------|---------|--------
  14| Cost per Month |January |February |March
  15| Pepup     |$425.70 | $409.50 | $378.00
  16| Diet Pepup   |$342.90 | $402.30 | $198.90
  17| Colo      |$100.80 | $416.70 | $184.05
  18| Diet Colo   | $0.45 | $211.95 | $92.25
  19| Splash     |$321.75 | $221.85 | $49.05
  20| Diet Splash  |$227.70 | $124.20 | $118.35
  21| Lime-Up    |$159.30 | $20.25 | $271.35
  22| Diet Lime-Up  |$243.90 | $135.45 | $249.75

				
Giá tr? đư?c hi?n th? trong t? bào E14 là m?t đ?nh d?ng s?. L?p l?i đi?u này có giá tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n ô E14.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Các t? bào.
 3. B?m vào các S? tab.
 4. Trong các Th? lo?i danh sách, b?m vào Tu? ch?nh.
 5. Trong các Lo?i h?p, lo?i "Chi phí m?i tháng" (v?i các d?u ngo?c kép).
 6. Nh?p vào Ok.

Tính tiêu chu?n

B?n c?ng có th? s? d?ng tính tiêu chu?n trong m?t đ?u vào và hai đ?u vào b?ng đ? có đư?c và phân tích các giá tr? t? m?t cơ s? d? li?u. Tính tiêu chu?n s? d?ng m?t công th?c đ? gi?i nén ho?c có đư?c giá tr? đ? phân tích.

Khi b?n s? d?ng các tiêu chí tính, lưu ? nh?ng đi?u sau đây:
 • Tên trư?ng c?a các tiêu chí tính ph?i là m?t nh?n khác hơn m?t tên trư?ng trong cơ s? d? li?u (ho?c b?n có th? đ? tr?ng). Trong ví d?, t? bào H1 là tr?ng; nó có th? ch?a ch? "tháng" ho?c "công th?c" ho?c b?t k? văn b?n nào khác, mi?n là nó không ph?i là tên c?a m?t l?nh v?c trong cơ s? d? li?u c?a b?n.
 • Trong công th?c s? d?ng các tiêu chu?n tính, b?n ph?i s? d?ng m?t tài li?u tham kh?o tương đ?i đ? ghi đ?u tiên trong l?nh v?c cơ s? d? li?u mà b?n mu?n đ? tham kh?o. Trong ví d? sau, công th?c có ch?a m?t tham kh?o liên quan đ?n t? bào B2 vào công th?c = MONTH(B2)=MONTH($H$3).
 • Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?t k? tài li?u tham kh?o khác trong các tiêu chí tính ph?i tuy?t đ?i. Trong ví d? sau, công th?c có ch?a m?t tuy?t đ?i tham chi?u đ?n t? bào H3 vào công th?c = MONTH(B2)=MONTH($H$3).
Đ?i v?i các ví d? sau đây, b?n c?n ph?i t?o cơ s? d? li?u m?u và m?t ph?m vi tiêu chu?n m?u. Đ? t?o ra m?t cơ s? d? li?u m?u, nh?p thông tin sau vào các t? bào A1:C15 c?a m?t b?ng tính m?i:
   |  A   |  B  |   C
  ---|-----------|---------|------------
  1 | Product # |Date   |Amount Sold
  2 |    9865|  1/2/90|     91
  3 |    9870| 1/12/90|     94
  4 |    9875| 1/22/90|     76
  5 |    9880|  2/1/90|     22
  6 |    9865| 2/11/90|     82
  7 |    9870| 2/21/90|     71
  8 |    9870|  3/3/90|     50
  9 |    9865| 3/13/90|     35
  10|    9880| 3/23/90|     54
  11|    9875|  4/2/90|     80
  12|    9865| 4/12/90|     33
  13|    9880| 4/22/90|     83
  14|    9875|  5/2/90|     62
  15|    9870| 5/12/90|     15
				
Làm theo các bư?c sau đ? xác đ?nh tên cơ s? d? li?u và thi?t l?p m?t tiêu chí:
 1. Ch?n các t? bào A1:C15.
 2. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n Tên, và sau đó nh?p vào Xác đ?nh.
 3. Lo?i Co? so?̉ du?̃ liẹ?u, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Ch?n các t? bào E1:H2.
 5. Trên các Chèn tr?nh đơn, đi?m đ?n Tên, và sau đó nh?p vào Xác đ?nh.
 6. Lo?i Tiêu chí, và sau đó nh?p vào Ok.
   |   E   | F |   G   |     H
  ---|-----------|-----|-------------|---------------------
  1 | Product # |Date |Amount Sold |
  2 |      |   |       |=MONTH(B2)=MONTH($H$3)

The formula =MONTH(B2)=MONTH($H$3) returns a value of either TRUE or
FALSE, which is displayed in H2:

   |   E   | F |   G   |  H
  ---|-----------|-----|-------------|---------
  1 |Product # |Date |Amount Sold |
  2 |                 TRUE
				

Trong m?t b?ng One-Input

N?u b?n mu?n t?m hi?u làm th? nào nhi?u m?t hàng đ? đư?c bán m?i tháng, bao nhiêu ngày bán hàng đư?c th?c hi?n, và s? lư?ng t?i đa c?a m?c tiêu th? trên m?t ngày trong m?i tháng, t?o ra m?t b?ng m?t đ?u vào t? d? li?u này, như sau:
 1. Nh?p d? li?u sau vào các t? bào E6:E10:
     |   E   
    ---|-----------
    6 |   1/1/90
    7 |   2/1/90
    8 |   3/1/90
    9 |   4/1/90
    10 |   5/1/90
  						
  LƯU ?: N?u b?n ch? mu?n tên tháng s? đư?c hi?n th? trong các b?ng (như trong ví d? sau), thay đ?i đ?nh d?ng s? c?a các t? bào E6:E10. Đ? làm đi?u này, b?m Các t? bào trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Tu? ch?nh trong các Th? lo?i danh sách, và sau đó g? mmmm trong các Lo?i h?p. V?i đ?nh d?ng này, E6 là hi?n th? như Tháng m?tE7 đư?c hi?n th? như Tháng hai, vv.
 2. Trong t? bào F5, g? công th?c:
  = DSUM(Database,"Amount Sold",Criteria)
 3. Trong t? bào G5, g? công th?c:
  =DCOUNT(Database,,criteria)
 4. Trong t? bào H5, g? công th?c:
  = DMAX(Database,"Amount Sold",Criteria)
 5. Ch?n các t? bào E5:H10.
 6. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào B?ng.
 7. Trong các C?t đ?u vào t? bào h?p, lo?i H3.

  LƯU ?: H2 t? bào ch?a công th?c = MONTH(B2)=MONTH($H$3). Công th?c này s? ki?m tra xem n?u tháng trong h? sơ đ?u tiên c?a trư?ng ngày (B2) b?ng tháng c?a t? bào H3 (t? bào H3 là t? bào đ?u vào c?t). Các b?ng t? đ?ng (n?i b?) thay th? m?i tháng đư?c li?t kê trong b?ng (E5:E10) thành t? bào H3, và tính toán công th?c d?a trên tháng đó.

One-Input table with computed criteria (with formulas displayed)
================================================================

NOTE: Due to screen display limitations, the following four-column table is 
shown in two parts.

(Left two columns of a four-column table.)

   |  E  |         F
  ---|------- |--------------------------------------
  5 |    |=DSUM(Database,"Amount Sold",Criteria)
  6 | 1/1/90 |=TABLE(,H3)
  7 | 2/1/90 |=TABLE(,H3)
  8 | 3/1/90 |=TABLE(,H3)
  9 | 4/1/90 |=TABLE(,H3)
  10| 5/1/90 |=TABLE(,H3)

(Right two columns of a four-column table.)

   |        G       |      H
  ---|-----------------------------|-------------------------------------
  5 | =DCOUNT(Database,,Criteria) |=DMAX(Database,"Amount Sold",Criteria)
  6 | =TABLE(,H3)         |=TABLE(,H3)
  7 | =TABLE(,H3)         |=TABLE(,H3)
  8 | =TABLE(,H3)         |=TABLE(,H3)
  9 | =TABLE(,H3)         |=TABLE(,H3)
  10| =TABLE(,H3)         |=TABLE(,H3)One-Input table with computed criteria (with values displayed)
==============================================================

   |  E  |   F   |   G   |   H
  ---|---------|-------------|-------------|----------
  5 |     | Total Amount| # of Entries| Max Entry
  6 | January |     261|      3|    94
  7 | February|     175|      3|    82
  8 | March  |     139|      3|    54
  9 | April  |     196|      3|    83
  10| May   |      77|      2|    62
				
Các giá tr? hi?n th? trong các t? bào F5:H5 là s? các đ?nh d?ng. Đ? l?p l?i nh?ng các giá tr?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n ô F5.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Các t? bào.
 3. B?m vào các S? tab.
 4. Trong các Th? lo?i danh sách, b?m vào Tu? ch?nh.
 5. Trong các Lo?i h?p, lo?i "T?ng s? ti?n" (v?i các d?u ngo?c kép).
 6. Nh?p vào Ok.
 7. L?p l?i các bư?c 1-5 v?i các t? bào G5 và H5. Trong bư?c 5, g? các đ?nh d?ng như "# m?c""Max Entry", tương ?ng (v?i d?u ngo?c kép).

Trong m?t b?ng hai đ?u vào

N?u b?n mu?n t?m th?y bao nhiêu m?t hàng đ? đư?c bán m?i tháng cho m?i s?n ph?m s?, b?n có th? t?o m?t b?ng hai đ?u vào t? d? li?u này, như sau:
 1. Nh?p d? li?u sau vào các t? bào E13:E17 c?a c?t E:
     |   E   
    ---|-----------
    13 |   1/1/90
    14 |   2/1/90
    15 |   3/1/90
    16 |   4/1/90
    17 |   5/1/90
  						
  LƯU ?: N?u b?n mu?n ch? tên tháng s? đư?c hi?n th? trong các b?ng (như trong ví d? sau), thay đ?i đ?nh d?ng s? c?a các t? bào E13:E17 đ? mmmm. Đ? làm đi?u này, b?m Các t? bào trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Tu? ch?nh, và sau đó g? mmmm trong các Lo?i h?p. V?i đ?nh d?ng này, E13 đư?c hi?n th? như Tháng m?tE14 đư?c hi?n th? như Tháng hai, vv.
 2. Nh?p nh?ng ch? s? s?n ph?m sau đây trong các t? bào F12:I12 c?a d?ng 12:
     | F | G | H | I
    ---|-----|-----|-----|-----
    12 | 9865| 9870| 9875| 9880
    13 |
  					
 3. Trong t? bào E12, g? công th?c sau đây:
  = DSUM(Database,"Amount Sold",Criteria)
 4. Ch?n các t? bào E12:I17.
 5. Trên các D? li?u tr?nh đơn, nh?p vào B?ng.
 6. Trong các Hàng đ?u vào t? bào h?p, lo?i E2, và trong các C?t đ?u vào t? bào h?p, lo?i H3.

  LƯU ?: B?i v? b?n mu?n t?ng s? m?i s?n ph?m đư?c bán tháo b?i m?i tháng, đ? E2 tr?ng trong ph?m vi đ?nh ngh?a tiêu chu?n. E2 là các t? bào trong ph?m vi các tiêu chí mà b?n g? m?t s? s?n ph?m c? th?. B?ng t? đ?ng (n?i b?) thay th? m?i s? s?n ph?m trong b?ng (F12:I12) thành t? bào E2, và tính toán công th?c d?a trên s?n ph?m đó.

  T? bào H2 ch?a công th?c = MONTH(B2)=MONTH($H$3). Công th?c này s? ki?m tra xem n?u tháng trong các ghi chép đ?u tiên v? b?ng l?nh v?c (B2) ngày tháng c?a t? bào H3, là c?t đ?u vào t? bào. H?y nh? r?ng, b?ng t? đ?ng (n?i b?) thay th? m?i tháng trong b?ng (E13:E17) thành t? bào H3, và tính toán công th?c d?a trên tháng đó.
Two-Input table with computed criteria (with formulas displayed)
================================================================

Due to screen display limitations, the following five-column table is shown 
in two parts.

(Left two columns of a five-column table.)

   |          E          |   F
  ---|----------------------------------------|-------------
  12| =DSUM(Database,"Amount Sold",Criteria) |9865
  13| 1/1/90                 |=TABLE(E2,H3)
  14| 2/1/90                 |=TABLE(E2,H3)
  15| 3/1/90                 |=TABLE(E2,H3)
  16| 4/1/90                 |=TABLE(E2,H3)
  17| 5/1/90                 |=TABLE(E2,H3)

(Right three columns of a five-column table.)

   |    G    |   H    |   I
  ---|---------------|--------------|-------------
  12|      9870|     9875|     9880
  13| =TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3)
  14| =TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3)
  15| =TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3)
  16| =TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3)
  17| =TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3) |=TABLE(E2,H3)


Two-Input table with computed criteria (with values displayed)
==============================================================

   |   E  | F | G | H | I
  ---|----------|-----|-----|-----|----
  12|     | 9865| 9870| 9875|9880
  13| January |  91|  94|  76|  0
  14| February |  82|  71|  0| 22
  15| March  |  35|  50|  0| 54
  16| April  |  33|  0|  80| 83
  17| May   |  0|  15|  62|  0
				

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng b?ng d? li?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
282852T?ng quan v? b?ng d? li?u trong Microsoft Excel
282855 Làm th? nào đ? t?o và s? d?ng d? li?u đ?u vào m?t b?ng trong Microsoft Excel
282856 Làm th? nào đ? t?o và s? d?ng d? li?u đ?u vào hai bàn trong Microsoft Excel

Thu?c tính

ID c?a bài: 282851 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB282851 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:282851

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com